Skip to main content

Full text of "Vi︠e︡stnik Evropy, Volume 73"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the worlďs books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the pubHc domain. A pubHc domain book is one that was nevěr subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the pubHc domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge thaťs often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the originál volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we háve taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non- commercial use of the filé s We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personál, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's systém: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each filé is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be ušed in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the worlďs Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the worlďs books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| ^ B*ií*í*W«5#^ 
Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google B^-B C T H H K t 

EBPOnM, 

H á 4 A B A É M bl ň 
^ Á C t t LXXIII, - 1 f rr TI I lji I rr -r ít -t t i ir i r m i f i i . M O C K B A. ^"^ 18 14. Digitized. byGoOgl^ .T-rM- -JěV.' fORK 

592492 

AfTOR» LtMWC řMB 
R 1913 no omneHamaniH, ^o BunycKa bI) npo4a»Ky> npe^* 
cniaBjíeHbi Gwjih bT> líencypHwn KoMHraenii o^hhI) 
duseMHAflpb ceň khhfh ^jih H^Mcypimro KOMlime* 
ma , 4pyrotí ^;ih 4^na{)inaAiekirra MlkHHéinepcnlBa 
npocBfeii^eHÍH > 4Ba SKsejvinjt^ipa ^aíi HMnepa«> 
mopcKOH ny6;iUHHOif Bu6jiiomeKH H o^AhI) ajih 
HnanepamopCKOfl AKa^eM^H HayK"b. MocKsa 
4^Ka6pH i9AHai8i4 ro^a. OpA^^^p*^^^^ UpO* 
^eccopff , H€íA^opH3iii CoéémHHHh H Kaea* Digitized by Google I ií- finrf ii-j TšiamSĚ^ĚSSĚ^^S B-BOTHHKB EBPOn&L 

M ti s A B h W4^ U HáHlUHAÍI GAOBECHOGTB. H P OjS A» • 

nocirtáBJí A^mÍ) ceSb ^ obnaaH^iócttiíío npe^jiíd* 

^Obb, cb Kóntopbií^H itpe^i^iípHHůMáieMl) mpjr/^b 
Inamb > ft rtoro rtopii^Ká ^ nontopoaijr fiy^-^M^ 

ílttRor.flá ttpúcBtíiííéHré . Mé Móir^t^ tt1áK.l> 
é^at^óťíiBópHO ^bftcíttBOBťtmfc ňa MH^HÍe , Aaiib 
telí HhitífeulurófO anoxy ? ttíihor/^á čopeBiátiÉaBÍi^ 
litajiattiitOBb rtiíi Mh^b^o txmsXh fté^ňaaró rtpe^^ 
>ldina it cmOAik í4'e(>inHarí) x)6óAp6liiá ^ iiaiuft 
NO t A ^ Digitized t)y Google — 4 — 

Moweinl) nyihmh HKiHt) bIj o6meMb pacnojió-* 
iKéHÍii ywoub Ko cjiaefc h 6^ary CBoero Omene-* 
cmsa ; Hunor/^a nepíoAHHecKie jiHcmw j Kanb 
Hii orpaHMHeHb Kpyrb nxb fltěcmBiH, He mo- 
rjiH MOJKemb Ďbimb npMHOCuinb cmojib oneBM/^- 
HOH nojibShi , ecmbjíM ohm HMbiomb rao^ibKd 
ornHOuieHÍe nb oócraoamejibcmBaMb ĚpeMeHM 
H Kb xo/iý paáywia nejiOBb^iecKarOi 

JKecrríOKÍé oilbiiiíbí upocnhimÁAií jMhi bÍJ 
Efiponb. Bo3BpainafiCH Kb Ha^jajiy HbiJHibmHMxIi 
3í)jib no>iHinH^ecKHxb, Mbi Bw^nMb iiBcniBeH- 
HO , Hmo cb na^eHieMb napcinua aaKOHoeb ri 
pnbímHoá MVApocniM BbKOab , ab Hápo^axíi 
CBHptidcmHyenib óeSHanajiie, m cmtíxíii: 
MameHieH BbiHOCnrnb Ha no3opmne wípá 6e3- 
BbcniHbixb HQ CMb^bixb KopM^líefib^ Komopbié 
BO AHM^ oGu^aro Rpymetiía cwjibuoio pyKOiO 
XBann^iomcH 3a pyjib rocy/^apcraBeHnaro ko-* 
paójia M caMOBOJibHO Bocxo^áinb Há napcraflGi 
CH^bHbwuieMy /^ocmaionica Bb j^^oobiny oĎiiiwp- 
Hbie npe/\bjibi cBbmk u c^AaGbie cma/\a Ha- 
po^ofib; CBoGo^y yMoeb cmbcHaemb pesHiiBaH 
He/^OBbp^MBOcnib Hacii^tcmBeHHOH B^acmH ; 
Aiy^pbiel jiHiuawmca CBHiu^eHHaro npasa roBo^ 
pMinb McínuHyi Ho cero Hé fi,0B0AbH0i ^oSna^ 
Bcer^aiiiHflH conyraHMUá Bjiacino^K)6ÍH^ pasjía- 
Baemb n^áMá cBoe H3b o/\Hoň cmpanbi bb 
/^pyryso ; oiriGopnaá nacmb MOfl,eú bo tjbbmb 
lOHOcmu H fib CM^b , MyftteciriBa iiorHÓaemb j 
3eMjie/\bAÍe, moproíiaH^ HaýaM^ BCé yna^aerab^ Digitized by Google ^jiH moMHinca ; HaROHeqb , sa Ao6pwiu*b na- 
pnThipeMl) yKpwmw^ Bb nh^paxh itihuihhi^ 
Hapo/vbi caMHie omji,aAeHHh\e BOB^ieneHM hh 
ymacbi KpoBonpoJiHmÍH , BBeprnyrnw Bb 6ypvL 
BoeHHWjcb GpaHeS. Ilepe^ ^WMiiuHHMwca 
pa3BajiwHaMM Crnojnqw , ropó/\oBh h cejib 
^esTUjaciiTHbixb , / MOřKemb Jivi Cbinb Poccía 
fiabHBJíniiTb mojibKo cdma:^t)Hxe o GbAfíniBÍflxb 
CBoero OmeMecmBa? Hbmb, ero^o^irb no^iamB 
"py^y i no/^anib ro^ocb BbpHbiMb nampTomaMb 
fyAfíL Bi>j30Ba Hxb nb pGiujHMb ycviAíííMh Bb 
/^tjjib HapoAHOH nojibObi. PycKie bohhw ^a 
orpaiK/^aíomb MenaMti KpOBbi h ^eytAvi ome^e« 
CRÍe omb Ha6bra noBbixb Bapsapofib ; niica- 
meMi }^e ciiJiato yóbřK^eHÍa ^a ocmeperaioinb 
yMbi H cep/\£ja corpamAaHb CBOHxb omb aa- 
O^yřK^eHTn , jierKOMbicjiÍH h moro GeanoROw- 
naro /^yxa, RomopfaiH HeMWHyeMO B^e^emb aa 
C0601Q nopaGou^eníe napo^OBb ! 

MbT H3baBHJin nauie ycep^íe nb nojihsh 
OmeqecmBa ; raenepb npe^crnaBUMb n^ianb 
iiaiub Bb paacyffi^eHÍH iis/iaHÍFt 

Twmyjib ÍRypnajia CRaawBaemb, ^mo rjia- 
BHoe fi,1bA0 ero Gbimb etcjuHUHOMij ^loGonbím- 
HBixb npoHsmecmBÍn Bb Esponb , w Bcbxb 
HOBbixb HBjíeHÍá Raiib Bb ynenoMb , maivb m 
Bb no^Hmu^ecROMb MÍpb. OGaaaHHOcmb iia- 
lua cocmoHmb sb moMb , HmoGbi npe^cma- 
BAanib Bb Gbicmpbixb ho sbpHbixb nepraaxb Digitized by Google /H my ofiaaaHRoemb., nmoQhi aaH^Mamu ^iioSoi- 
nbímcniBO *i»rrařfi»4ew CKati»K€> fřOjieaftbiMbr ^ 

Bt^paascvjft^ťwVií: viíiBimepaiin)rpi*wy'bMHti-^ 

^. UBóeí^K cmporož , ^o. ny^a ocír-apoMiHaro 35 

yoiv.ej .ttt,^%íHiAb»ti BctMií . Rt)RaMH w wapoA^Mn 
oui1> Apídcuiomevia a9 Dvííl^pí^Ha h omb Kb.uh* 
jnitJiíaiia Aa*/larapna; 6»yAe'V't ^epi^sunhcn uio* 
ffo. 3AB^»^^^ CMbTc.4a ^ RaaiopoTii ^ ecuiKin 
iAbii ijno^uio ne omuGaeMcn ^ snpeĎyemb > i^li 
oiiiuomem.íii Ko BCeo&tuieR ^Hiniriepainypb, 6e3-» 
upucmpacHiBara yBa»eHÍ« nlx ^pesHi^Mt) h 
»aBbiMlD^ H.^accmtaivi,b 5 b1> oníHomeHÍn u\k 
em^^i^ecmii^uHon c^^o^ecHOCHiH ^ nenpeMbuHaro^ 
€o6^K>Aejiiia íiíibiRa w ©to npaBHAl) ^ paacyA**'« . 
BTe^bHaFO noHiinema hI) coíoav CiasiiHCKaro cl)^ 
PycHuwb H RaBOKenl) capaBe^jiiíBara oap»At^ 
jiewÍM 3ac^yrb BcaKaio wcinatíHara inaaaama^ 
upaHocamara Hecmu itageMy omeHecmay* 

Hmo itacaeniCH co6cmBeHno 7^0 KpuíniiKH 
SOBMxl) KHHlb y fllO MJbl líie.ia^H 6b> yro^MHiK 
^j0 -— ^ iie inbMb, Hoinopb»e jtK>6iiinb RpwiiiMí- 
j5y eb mypua^axb > i^anb ^peRHÍe PwM^ifHe 
CDameuTa dfibpeá hb aMcJ>n;n3eaínpb - ho mbMh,^. 
KOint>pwe ,k cb,6^aropO/\HbiMw waMtpeuIftMM ^ 
©iKtt^í?ionib OJiib wee rjojihSbi ^jih ev»OBtíCRO* 
etUa SI npocBbiqeHi^, Ho npiiaiiaeMca | nmo Digitized by Google no^Bsa. namemcff uaMb coAiHitmeABHdio , a 
TppyA^ KpwniíiRa HeĎ^aro.^apHjbii**!]!. O^ixcmvi* 
^acB ÁVí Hama JHmmepaniypa cb moro Bpe- 
MeHHy Kanb npocbbineiinbi^ yMW BBejw y nacb 
3/^paByfo HpiiniHRy ? yób^na^^a i 4 imejieá 
6edb AApoBaH*í^ u snyca aBUbia u Ha npaBHJiaxb 
liCKyccniBa ocHOBaHHbia AQK^^amejibcmBa Hxb 
npHpoAHaro Ďeacu^iH? uayqHJia ^n KpiiniuHa 
ropAwxb JlyKyjiAOBb. cstraa HHinamb cb paa- 
GopHHBOcniTk) opoudBe^enia aumapcRHxb ina* 
^aHinofib ? MHorojiii HMbeiab iiHcarneji^Ht u 

CyA^H) 06H3aHHblxb BpmniIKt) IllOHKUMb Vk libp^ 

HibiMb Hxb BKycoMb^ omb KomoparanwRorAa h0 
yHpaAbiBaenrcA y/\a«£H0e cjiobo, HCRycHhi& o6oi» 
pomb , npa^uAbHoe saR^iCHeHÍe yMa , Bbpuoe 
vijpameHÍe eepA^a , Boo6iiJ^e Rpacoin^' OJiora 
¥1 ^ocmoHHQinBO coHwneHÍH ? He Gy^enb om^ 
pHqamb moro ymBepAHine.ibHbiMb, oĎpasoMb. 
Ho j^ nmo ropasAO BamHbe , At)AO. peqenaeH^ 
ma ecmb ^tí^o ippyAHoe h BejiHHoe. BasvMb 
^ejiofibnecalfíl iHBopHitib^ a KpHmwRb cy^vimh 
p mBopeiflřii paayMa nooĎpaaqy npupoAbijLHa-t, 
Majiy Bcbxb HCR^ycm^b Bbk Mipb , no BRycy 
ynpaB;iaK)unewy cuM.it RCRycíaBaiatu, na rabMbf 
fipaB^^aMby RomopbTa (ipoiicnieRjLif ii3b onu^ 
(DOBb H Ha6jiKV\eHVn jsayan, Eyif H^/\obH(x 
ve moJibKO aHamb cn^y sen^i^ hjih ^a^poBauTa^ 
»oniopoe maRb ocmpoyíMHo iip^niiChiBa^H A^eu^ 
)jT# tnaů^OMy coo6iu(eHVio cb boraA^vi , ho 
vyBcmeo moro MaainHaio^ Rojiiopoe Bb ppo- 
H^^Bffifii^im^h H^KycmBai .0npeAb4«ewb H^p* Digitized by Google niM ^ocrnofiřibiH íiOApawaHijB ^ npaBHji^HOcm^. 
UAU Bbpiiocmb moro B3ap^ , Kpiriopwn c"b Be« 
^HKpjt)nHon HapmMHbi npHppAw pepe^iociimb 
Kpacomw ea Ha 6yMary cl) noMomiio cio^a ; 
u HaKOHfu^l^^ H^ Obinib yyjK^biT^li inbxl} iiwa^ 
BHxb ciiipacrae^, Vpinopbia Bb pj^fít) iiiBppHer 
QHaro BAOXHOB^HÍa p^iMB^ipm^ yMb* h Ay*?^ 
my pb npe^MemoAib , ^BHmymHjnb BHyroptTí-s 
Bin CMJibi ^HC^me^H, Kmowb MpřKemb ^enz 
^bflinbCH , ppeAMHamb ^b ceGJb pHip^b^ip paa- 
•/LUHHMixb A^^craoHHcmBb ywa , nmoóbi ^wib|ii% 
jnpaBp óbiiiTb cv^íbío ina^aHinpBb h nocp^A,« 
líHROMb pJiaBbi ? Pp Rp£^Í3iien ]vibpt) He l^bl ^ 
yóbíKAeHHbie onbiniaMii u JibniaMH Bb inpy>\-! 
íiociTiflxb ceS ífejii^BOH pGaaaHHpcnm , np^BW-s 
uifiioii^e& BauiH pnpcpĎHOcinw. Ho asb nipro, 
MpjiHaHia , Ha Kouippoe ocy/KAaeMb ce6a nq 
HacmH KpHmi^RH]; u3R^io^aiomca cmapbi^ pq-j 
MHHejtiía PycRÍa h ' mb 'npowaBeAeíii^. hhq* 
pmpaHHon CAOBecHOpraH , RpinppbJí^ Hwbiojnb, 
Bb npe^Memb (|)iijioco(Í)tío. Hab HpBwxb Py-s 
CHHxb RHHrb, A^cmpíiHKjxb npHMt)HaHÍa, uy- 
ACMb coo6marab HdBjíeqenia hjih o5o3pt)HÍic 
/Ijia nauiHxb HHinainMeH. EcaiMW H^e ^Py^^^ 
nucarnejH copGinamb Hawb xopoiiiyio cb 6jifi^ro- 
paayMHOK) ocmopomHocmÍK) h HiicrabiMb BRy- 
coMb HanHcaHHyK) peqeHSÍK), mo ne MomeMb 
no ciípaBeA^MBOcmH He fySLinh eik Mbcma Bb 
JKypna^b, Ha Romopbiii nbiioraopbiMb PópaaoMb 
HMbemb npaBO corp|ii«AaHCinfeo jiHramepamo- 
poeb. Digitized by Google ITopíiAOKt ojn^tjieuiňy osHaHeHHhixt ab 
pSlífBjíeHiM o ceMb }RypHa;it) omb YHHBepcM- 
ineincKon T^norp£t(|)ÍM m na oófiepmKb ccft 
yHiiíKKH , 6y^einb nOcmoaHHo co6^iOAambCíi 
sbf ineHeHiif HS^aHiA, ho He Bb Ratt(AO& KHifm* 
iCb* rAaBHbnuiífl ^ KaKOsa MaaiuiHaa cjiosec* 
HQCinb , jiHmmeparaypa m nojinniHRa , óy- 
^ymb saHHMamb CBoe Mbcmo ab KamAOMb 
Hywept) ^ Apyrí^ > CMompjí no h3o6haík) Ma- 
in^piáy Gy/iymb noMbujjaeMhi nepeab o^Hy ii^iii 
fifih KHHiKBu ^ no onepeAH. 

Mm mejiaeMb ycepAHO, Hnio6Ki BbcniHHKb 
PBponu Morb aacjiymHmb jiecmnoe OAoGpe- 
fiie HaiUHxb HHinamejieB ^ worb y^OBAcniBO- 
pninh Bo Bcbxb oraHOureHiaxb mpeóoBaHÍHMb 
iixb npocabu^eHHaro BRyca ; ho MOiKeMb , cb 
Hauieá cmopoHbiy moJibRQ pynambCA ^a cma^ 
paHÍe , He sa ycnbxb. Digitized by Google Both nHpoBa^H na OjinMnb. B^pyrb IOtth-* 
mepb waABHHjrab nepHbiH 6{>obh > n OjiMMnb 
Bocinpenemajib. Bce ppuuiAO sb CMameHie h 
Bb ĎeanopH^OKb : npeBpacHaa FeGa ypoHWJifi^ 
M3b pynb nauiy cb HeRinapoMÍ> 5 cb Óoaie-. 
cmBeutíaro cmouia Ranmjiucb 6jiK>Aa, noHpbi« 
robin aMĎposTen ; 6Qrb MoMyob^ KQniopbiň 3a 
MWHymy npe^b int)Mb romoBK* 6uAb paaxo 
xoiuanibOH y ocniajiGfl ob ^ft&i^oiMb nojiyMepm-!* 
BbiRib H nojiycMbiou^uMCH ; caMb pyM^Hbift 
Baxycb ^Áhp;víh.Áh,:, MHoríe Goth, Kanb ao a"^ 
HiumaHOBb y 6t>}ftaJiH cb OjiuMna h cKpbi« 
i^aviuqb omb yznaca no^b »opy ^penccb u 
KOiJiiy aebpeŽE ? nmo dbijia, nanb roBapamb ^ 
upe/^auaMeHOBaHÍeMb flpyrara BeAHBaro Gbrni 
qraea h CKopo HacMbniAHBbiMb ynoAoSjí^HÍewb^ 
mpyc^HPbixb Gorofib padKOMy repoK) a^waoMy^ 
^pyrí© ocniaBmiecH Gora u Gofhhml, BHAa nor 
Be^Hme^ia OjtifMna cb rnbBOMb cMcxiiipamíai^o^ 
íja aeMJíK) , caMH Bb yro^;\eHÍe e&iy sapoa^ 
majiH ^^ aacbipaAa upoBjíamíjainm po^b He;io«* 
BbieQKiiĚt:^ xo.ma HHeaHajiu eiuje mawHbi IQnn-i 
lUcpoBft i-ut)?^^* Ho i\apb ^arpexab^b. uepy-*^ Digitized by Google yo^il) ^«- H Bce yMOjm.m; nOBej1)jiT) ocmaBHTfn^ 
fíe6ff bI) noKob -— « h 6ofii yA^^H^MCn iio^b 
ct>Hi> APy**^^ Mepmoroiib , F^t> Ha«fajw iroiík 
naci) oiyMbrnb , Ha ^ocyrl) yraAWuarnbj^ h /^a- 
j»ie eropaiUHOio rjihitiboio CrnwKca pynamfecu 
3a MCinwMy eBOHxb HeabpHwxb Aora/^ORb,^ 
nioHT> Bb moHb Kaiib QjiyH^emea j wach 
6bA*ibixb cSiepmHbixb* 

Be^HKÍSí ÍOnpiraepb > HbeiioJihMO ^acoBb 
HbiCH^a BbrjiyGoROH aa^yw^iMBOomM , omb ko* 
OT0|)OŮ Bce^eHHart nowpwaajiacb nibJvioiG^ npoHO 
JHiiJib RaROneqb 6(»KecniiieHHoe jiHi^e CBoe , w 
npH3Bajib np^HGM04Haro noc-iaHHHRa, " ,,Bo3* 
^bcmk** rOBopH^b OHb iipeACinaBUieMy nepe^b 
HUMb MepKypiio „BOsebcmH ewHaMb n a^^^ 
pAMbOjiHMoa^ Hino HecbímaH Be^.ioHa Hama 
cuo&a nycmwjiacb aa KponaBhiMH /^oGbmaMu ^ 
M Ha ^peuHeíi aeivijib C^aBaHeBoii pas^yBacmb 
CBOw (J)iaHe.ib Ha/\rpo6HbiH. ^a np^jvibnaionib 
6ori4 aa oGa^HMw napo^aMH, Be^yu^nMM 6paHb j 
^a no^Kpbn^iiionib npaiiwxb h napaiomb bm«» 
noBHbixb. Bo&Ha CiaBanb h Fa^ijiOBb ciTiomnb 
BOUBbi Tpoanb cb PpeRaaíM ; ona ^ocmoHna 
BfiwMania óorOBb. Caivib npíeMjíK) Bbcbi npaBo- 
cyfi^iMy *imo6bi onAOBumh Mxb Bb nojibay mbxb 
neóumume^eň ^ KQmopbie cb jižoSobIk) wb npa« 
B^b oGpamamcH Kb nocpe/^HHHecmBy.'* — « 
Kpia^axnbm Mepnypín omaernbjíb cb nosejb^ 
JHiěMbt Cbo^m He6ecb pacin»opiiJincb iia my 
^acmxi aeMJiu^ Komopyio /^p^Biiiá Boptíc«ieHi% Digitized by Google '* »Í2 ppouiaemb BO^aMii cbohmh , a Bsopw 6oroB)| 
jvAjSifAvich Bb cORpoReiíHbie MpaRw cep^ei^b 
H Bb rnaŽHWH iiaMbpeHÍir pamyioiHHxb. . , 

Cmo paab nH3meHa;ib , cmo pasb bo3- 
jneRajib -HacOBWH necoRb, A^nmju\ivícn no Ma- 
HiK) pb^Haro ORa, — KaKb B/^pyrb npe^cmajib 
MepRypÍHí nepe^b mpoHb SeBeconb. „Cb npwr 
CKopóieiviV roBopHmb cwHb MauHb „cb Ber 
jiuRHMb npMCRopóieMb /i,OHOiuy rae6fa, caMO- 
/^epȒaBHwii , HiTio He mo.iBKO Ha mapb seMr 
HOMb, Ha caMOMb C^MMnb napcmByemb bo3- 
Mvu^eHie. Korw , nojySorM , reuiu , 6orHHH , 

HHM4)bl, Hy<^OBHlU(a MOpCRIH H 3eMHWfl , ^yxW 

ne&bCHhíe m Ay^^* a/\CRÍe , Bcb meRymb na 
6paHb Apyrb nponriHBb Apy^a, nw^aíomb pa3- 
^HqHWMH cmpacmHMH h npepwBaioinb BbsHoe 
cnoRoScmBie mBoefi AepmaBbi. KaRb Bb rab 
rp03Hbifl Bpewena , Bb Romopwk ^ocHra^H ffi 
niBoero napcniBa rpoMa/\y na rpoMa^y bos-? 
Bcpraiojii^ie niHinaHbiy 11.411 sanb bo ^Hif Bejin- 
Boň 6paH(t Ha óeperaxb CaMOHca , RÓr^a mbi 
caMb noARpbn^AHJib cwHOBb IIpíaMOBMxb ; -a 
BejiMRan cynpyra iriBoa cno^BU/KHiiKOBb Ilaij- 
poRjia VI AxviAAecd. : inaRb pa3AbjiH.4HCB hw- 
Hb 6orw nocpe/iHiiRw , h Apýrb na flpyra flw- 
luymb apocraÍK) HenpwMHpMMOio/* — OmRyAa 
npOHcrneK.Ao rnaRoe ocmepBeHeHie , Bonpocw/ib 
K)n*rraepb , h ritio /^epmHrab cmopoHy TaA- 
jiosb , Krao tmopoHy C^iaBanb ? — ,,TaRoe 
3.10'* oiíiBbmcjnBOBajib HeGecHbiw BbcmnnRb , 
•iHMbemb om/^a^eHabuiuee na<iaAO^ o KomopoMli Digitized by Google -^ i3 — 

iiártOMHK) MoeMy Tocy^apióé HbRTno, ypo-^ 

BteHen"b GesebcniHaro ocrapoBa, nomoMOKl) mk- 

tne/ftHaro Iláojia, w Hbiafc litapb - caMOSBa-' 

iiei^lS fib TíiÁAin , po^HJica , KaRb naobciriHO , 

omb ŘpoBú axH^Hhi, cb /^yxoMb Kpowma^Hoa 

Beji^OHbi H cb rnraHincHUMb í HaMbpeHiejvib 

tío/\uíímh Ha paMGHa oGiuwpHyio rpoMa^y MÍpa, 

nero 6bi mo hh cmoHJio ; ho MOttteinb ^h Ilii- 

TMeá coBepuiwmb momb no^Bwrb , ^jia Romo- 

paro rabí MsGpajib AniJiaHma? Hbmb, KOHei- 

HO. Kmo Jíte Mbic^n^b , »imo A^P^CRÍra nojia- 

raémb moMy Haqajio? He inoabRo nopaSoran^b 

OHb 3eMJiK) , HO nopa6ou:^aemb m HeGeca. 

HbJnb ^ npeHCnoAHÍH a^b co nchrnn ^ypiH* 

iiM u DapRaMH y cb rnpeabBHbiMb I^ep- 

6epoMb , MvimeiKHbiMb XaocoMb, lyipeMa 

řpo3HbiMii cy/^ÍHMH H Ay^^^^yĎHoMb Iljiymo- 

iiOMb oGbflBHjiM ceSn na ero craopOHh. Bb ero 

jiie no^bsy CKjiOHH^wcb Hy/\0BHina Ccf)uaRCbi , 

IJ[cHniaBpbi , roproHbi, TapniH, XwMepbi, Tpen 

tí. CaniMpbi; CMy noRpOBwmejibcrnByionib mho- 

tJH 6orHH*i H . . . He CMt)K) npoii3Hecinu ca: 

uMeHM . . , conépHHna MwHepBbi, conepHwqa 

Benepu 3a ElapMCOBo hGjioro". . . — lOnoHa? Mo- 

aKernb JIH c^nambCH ? — „Kaab GeinacmHaa 

/^oHh MítHOcoBa ornabmcmBOBajia Ht)Kor/\a cbo- 

etk HaaepcHMi^b , raaRb óy^^y omBbHarab me- 

6h : jnM HMenoeaAh ee. Ho ycnoROMCn , o 

lOfuiniepb ! sa mo na craoponb C^iaaaHb ^o- 

cnroánaa /^ti^epb hiboh MiiHepsa , /^oGpbiň 

Ano^Jionb cb My3aMH, npaBOcy^Haa 3>ejnHA^i Digitized by Google omb Be^.ioHM ^ M Apyríe. Bomb ^mo itq* 
^aejTíb č^ynaft <ro BaawMHOÍi spám^fe GeacMep* 
ftiHbixK tto fibiroBopio omKpotieHtio He bc^ 
ťHbbb BeaHKOMy šeBecy : 6e3CMepnittbie 6orik 
maKwe HGnocnwflHHbi ^ KáRb m c.iá^we ci^ep* 
mtíKie. Rmo Bnepacr* cmoH^b áa óaBflIfb ^ 
hiemb cero v\w« oópamnenicA kÍ) Ta-^^aMb ^ 
cnpaBe^jiMfcbie noKpoBHniejiU C^iaBjmb He řípu* 
HftMaioinb o6paii^ertHbixb Apy^^^ fa^jOBb , á, 
^aii^rtrawwRH Tajuiofib omtiav^uiMxb ouib Car* 
fcHHK O^wa ÍOnHiDepOBa ripeMy/^potnib Mo» 
áteemb noGrnHrHyinTi raawHy cero paa^^opa , ik 
npiíMnpHmb BpaniAyiOíqHxb GoroBb. BcecHAt* 
Hbiíi ! oflw OAiD/iaioinb niBoero cy^a u pbiilro* 
iiiíl>" -i— ^a npe^ncmaHemb nepe^b mchaí eo* 
6opb 6e3noKOHHbixb nocpeyi^HHKOBb, cb rHbacvtb 
jpeab rpoMOv^ep«ienb — h M€p«yp\'á omnpaBiiji* 
CH? momb Macb coépajib chowxb ópamíft wMe* 
iFíeMb BejiHBaro rtDBe^mne^ní , cM/ir^iwjib /v^A. 
t^cmepb ĎQťHHb He^ačKOBoe HapeneHie po/^tt* 
nie.iř>GKoe > ii BB^^b Hx.b ph Mepraora lOnH^. 
taepái 

Í{aKl3 HCpkfciiFJí ilrty^H iílyMHt^ HOcurmcA 
xjbiiinpaMH Ha^b aeMJieio h B^pyrb cttHpaioiii*' 
ten Hetioj^fiVímHO Bb c^spy Maccy> nú Hé6y npo» 
tiiiépinyK) v maKÍ) 6e3*ic.ieHHbiH jiieríofib 60* 
iroBb tipHineHajib úh niyMOMb r]} npécmójiy- 
Qeaeca í/i nepey^b ^éro jiniijeMb ocinaH<)BHJicj| 
hb éeáMi9áBikw rpoMOMb BOopjrmeHHaK pyBá. Digitized by Google — i5 — 

M3aA-^i^ yitásajá kiii nocjityAHifi tmyiiéhn tbpa*^ 
Ka $ Ra^A^i^ saffA^b csoe Mt>CRio; n Anoj^- 
%«óHb y fiecMbHHbiů opamopb OjiHMna^ ynpe^ 
^Hjib coépaHie C€KK Hpaoiiioio pbHbio < , 

^/BescMepniHfaie ] umo i^bToré dBMHMx)) 
líircnojiifHOBb y rpodHBUiHxb Heóy, flifiinaHOBb 
n caMMxb aacb 6e3CBfepinHMxb, moirnb ck^o^ 
^aemb Bb saMb pbnb cboío; d^aroroBbftme^^ ^ 

íL ca3Bajib Baeb — - Bbn^aJib Borb 6oroBb> 
ic^.iQKomacb Ha nepýnb cboh — a^h coebina- 
«a«ia o Be.4ti«oň 6paHH> na Komopyio o6pait\e« 
HO BHHiaaHie m H«6a m -seM^Uy v^a oĎbaBumb 
xawAUH nepe^b aHi](eMb MOHMb, Kanoe HMbemb 
mafiHoe noĎym^eHÍev HaniiHafO roBopuniB 
nepBbiá < 

^/•AroěoBb ttb ěoráMl) rt *BjiOBÍ)RaMb etmfe 
^čino<niHKb A^Gpa ; HeHaBncmb Kb mbanb it 
ApyrtiMb -^ ucmo^iHnKb 3^ a*. IIo Bbieo^aá^ 
íHefi ^io6bii Rt) Gjiary, comBOpH^b n Ao6poflb* 
maeAh > ^ah y\o6poAbni«Jiu qe^iOBtna > m v^apo^^ 
Ba^b ewiy npeRpacHOe npeuMyi^ecniBO pas** 
HflTUbCH cb 6e3CMepinHbiMti sb A^niOHHCinBb 
ii3At^H0n ^ymvik Kanb me BOcnoAbsoBa^ca ne^ 
iioabKb GHBub 6e3qbHHbiMb ^a^Mb 6ofKéC[iiBa> 
BdMb H3BbcinHO» H npe^BHAbjíb CAaĎocmi^ 
QeMHbixb maapea , u npomnBb nee Boopy% 
jKH^b Hxb cujioio pa^yMa; ho Morb ^h ocm^* 
pe^ib omb A^^ópofiOAbHaro npeemyn^^Mifl? OhiI Digitized by Google — 16 — 

iikbioinb CB060AÝ. H ^o HBTÓ lipočmHpáeinčá 
tiaBOBeqb ĎesyMÍé He^OfibnečKde! tté f^OBOAbHOy 
Hiíio npeAi?b*iHbie dáKOl»bi onpěAbAÚÁÚ poiio.- 
Bwá Hacb A^n cMepmiifa^xb; Hé ^ObójíbhO^ huíú 
IlapKfi ^ HeyMojiMMbiH IlapKiÉ oiiipbsbiBáióinb 
^Hii mcb , Banb ocnrpaH iiocá iKíieqá jiyro- 

BblH mRaBH 4>JlOp&l; Hé AOBÓJIBHÓ H^GCliiÓRlfxb 

Ue/^jrrofibj cmcb aACRHxb ndHaAin^ óesepeMeH- 
BO noxHiqaiouj^iíxb HejOBfeRa: caMb onb meo- 
pHmb HOBoe Sao , HOByio /j^ar Cfe6a riorHÓejiF^ 
HenocmuHiHMoe ^bjio ! H3b BejiHKoň cnocoG* 
nocmii rtyutM npoHcraeKjia a-** nero ýéíft* 
i^niBeifHaa cmpacms nb BejiJiOHÍ) , hd ce& 
6orMHb , mepnHMOÍt BaMH Ha OjiHMnb rt ii^a* 
^HMoá nepjTHOivib MOWMb mo^bito H3b jiK>6aiir 
Kb ea 6pamy , chiny bc-^mkóh lÓHOttBi ^ 6ory 
npoH:3BOA«iiieMy na CBbinb ncmiiHHbixb r^pO* 
efib. Ho Momerab^iM MOJi^iamB nepynb moh^ 
Ror^a Bbí, nocpe^HMKH cyAe6b HejiOBbiecittíxb^ 
BBí 5 6e3CMepraHbie ÓAaroBbcinnmejiií ííčuivl'^ 
Hw, Bbi nOKpbiBaerne MHoríe muTnoMb báulaMb 
jiioÓMMUa CBwpbnoíi BejtjiOHbi, Há 6paHB tio^Ba-* 
saioinarocH ue ^jih 6;iara Hapo^OBb > ho A-^st 
tio^ibaht Bjiacmo^iioGÍH? Kanbl bw nosBOJiuenid 
ewy yHH^raoiftamB AociHOUMcmBO cwiioBb Mm* 
}iepBHHbixb> M cmoaniB BBiuie Kpomauxb na* 
cmBipeé , BOi^apaioiijjHxb na 3eM^b Bbab Ac* 
jnpefí ? Ho B033pHme na nojie ero cjiaBW ! 
r^b CJibABi moro BCJiHRaro npočBbui^HÍa, ko- 
mopoe sbRaMť^ coBepiuajio niBQpeuíe rpaiK^aH- 
CRaro GjiarococmoHHÍ? , m HeqyBcmBHmeABHa Digitipd by Google BOcyAiíi 1 ^o5po/^ brně JIH ? r^^t) ma ccobOAa , Há. 
iBomopyio yHaaayib h HejioebKy, nocíndBiiBÍ) ^^rt 
Hero rpaHuqbi no^jb 3rHAOio MiiHepBWHOíi ? 
I^apcmBO wy^pocmH nonpaHO 5 BORpyrl) se* 
Mjíh oGneccHbi jKe^it)3HfaiK orpa^ž^bi pabcniBa \ 
caMa HcmiiHa ywojiKjia npe/^lj nit)H/iMw y6í- 
©HHbixb^ ttttBpniBl) 3a efl GBHiiiyřO nojibSy A 
aaiqHrny; ne aobo^ího. můro í 3AOfl,hik nocff* 
raemb Ha po^b nejiofib^íecRÍn; h ecnibjH map* 
jftecmBO ero coBepiitumca, mo nab Mpana hhh* 
inořRecmBa Tps^yii\íjfí nAeMenú. na cfibrab o6-» 
lUMpnaro mBopeaía HaBcer^a ns^eanyrab cb 
.AM^a aeMHaro* ToBopume , 6c3civ4epmHwe , 
tOBoptíme Mab Bb oripOBep^HeHiej romóflb bhw 
ManiB pbnaMb BamMMb. " -^ 

Borittttt Kpacotíibí yjitiéHy^acb) tt ^ácna^ 
ftMypOBb I y Horb en CHA«iHMxb, cb jiyKaBoid 
i^rriBpoBeHHOCmíio npCHanec^a népé/^b co6páHJí- 
feMb 2 lOnMmepb 3aiiJ,Hiujajib Moe v\b:io h mokÍ 
fiojihSy j Mnb ocmaemca GbJtnb eMy éjiaro* 
i^apHOH i ne Hivibio Hrit BOápámeHia j hh ^o* 
ca^bi na moro, umo aa AieHfl Bcntynaemcírk — í- 
H Mam& AKyŠBí/L oSpamn^a Ha 6orá BOÍÍHbt 
ípacHOpbHHBbiH Baopb* 

Mapcb ííohřaÍ) céH Byábsbi lí diiiBbtiáJibS 

Ilojibaa BfíHepbi ecm# KOHe^HO o6inaa j ho 

ííomerab Jtn óbiraib jiK)6oBb Bb^Htmb. ^b^oMb 

6oroBb H ne^OfibKObb ? rToáBOJineracii MHor^á 

Í^O 1. B Digitized by Google — i8 — 

cmoAmb SesopymuhiMh nepe^b Bpacomoio; h9 
nepe/^b o?aMH Bce^eHHOÍi A^-^^HO-BBjíflrnhCJi 
no^b mHinoMb h 6po«eio mowy, Kino xonemb 
6biinB ApcmouHhiMb UMetíu Mýma. A bobhIí 
He ccinB*jiH onbiinb MyjReciiiBa ? He noKa- 
Sbisaemb jívi ona ^y^i^^Hbin cvlam ? ndBjíio- 
HHMb Jiu Hsb cnHCKE BejiuKHxb Jio^enuMCHa 
A^eKcaHApa , Xfeaapa , ^pa/^pwxa ? • 

Myaa HcraopiH aaxoxomajia. KaRl) ! boc- 
KJiHRHyjia ona , roBopninb o BejinRuxb niste- 
Haxb , MHOK) nociBHii][eHHbixb BO xpaMt) 6ed- 
CMepmia , Kor^a pt)Hh n^emb o repot , ohím- 
^aK)ii][eMb 6e3CMepiniA omb Rucmu ro^apmofil^ 
u KajLOjnofib. • • • 

. He eró aainninaio , npoAOJiHia^ib Mápcb, 
Borepoffy onucaHHaro KBUHmb-KypqieMb, Ph- 
M^HHUHa , Bocnbmaro JlyKaHOidb ^ uaKOHei^b 
XJJapH - Iloenia. . ^ .^ 

nocjiyma&me, nepepsajia MiiHepBa, h mfe 
repoK HO 6y/\ymb ^ HMRO^/^a onpaB/\aHbi npe^b 
cy^OMb MOUMb. My^a K^io ne Bcer^a cobď- 
royemca co mhoio ; a nomoMcniBO , nos^noe 
namoMcniBO, Romopoe ne MOH^emb no BbpHbiMb 
noBbcmBOBaHiiiMb HaMbpamb AOcmouHcmBO re« 
poefiby usfySLJLVL BHUMaemb mojibď rpoMRHxb 
Ab^b> H nepe^aerab raoAbRO B^RaMb mpyGHinyjEO 
o Huxb cjiaBy, pb^RO cnpaBCA^HByio. Ho CRamif- 
me^ KaRb jipHMupiiinb cb sbíHUMic aaROnaMic Digitized by Google ' — %Q -^ ^ 

MpaBcniBeHHOcinit npecmyn^eHie bcI^xIi sb 
MipĎ Ao6pOAt)niejie& M3b o^Hoň pesHocniH Bb 
cjiasb n BjiactUH ? Ecntb^iH rpoMu npaBoc]r* 
^iH Kapaiomb y6iní^y sb jibcy coRpuBaioiiJiaro- 
CH no^b MpaHOMb 6e3BbclnHocmH, moHMbjíic 
iaj(aAHint» HBHaro a^o^bit ^ mo^bHĎ nop(|)Hpoio 
o6jie«ieH»aro , no yebHqaHHaro , no^oÓHO nep* 
BOMy^ c;iaBOK> SBbpcHoá iio6bAbn Tanosb re-- 
poiSt HBiHbmHflro B^Ra } maKOBu eMy noAo6« 
}iue* He Mory npocmitniB h MysaMb inBO« 
HMb , o RpomKiBt 6orb Ilapiiacca ! nmo OHb 
x^cvx^xjíVL HdMROMb I^Ht^epOHa y6íňqb u mn- 
pany, ab nĎcnaxb Btíprtí^i;^ nopaGoniHine^ia 
pHMa^ Bb cmHxaxb ^epneácKaro ocmpoyMqa 
tioemy - daBOcaamejiiO | onpaB^aHHOMy mojibao 
no6Í)/ioio» 

TaRofi cy^l), BOápasn^a rnbeHaa H)HOBa, 
tt cinporb h HeciYpaBe/^jiiiBb« Tu romoBa , 
o rop^aH Ila^jia^a ! BUHepBHymb uAsena 
BejiUHHxb copefiaumejieů cjiasu u3b KHHric 
naMHmtt h CBai^eHHbixb cmpaHUu^b ucmopiif. 
Ho ecnib^iH Bb rjiaaaxb niBOHxb no6b/\HmeAt£ 
Mipa He AOcmoBtHbi caasu , mo Roro Hape« 

^eUIb Be^UKHMU U CJiaBHblMll ? 

Koro ? omB^Ha^a MnHdpBa : JleoHif ^a 
H inpacma oGpeneHHMxb meprasb , KpoBÍEíO 
CBoeio yHpbnHBUiHxb npM BepMOnHJiaxb no- 
CJibABioio orpa^y óraeHecraBa; TopaniH KoK^e- 
ca^ mojibRo ce6a h rpy/\b cbok> nocinaBiiBiua«\, 

Ba Digitized by Google — 20 — 

ro ^emfl,y PhmomL w BouHcmeoMb TapUBííHitf} 
MVjtóew , KaKOBbi ArpuROjibi , BnjibrejibMbj • 
TejiJibi , 4>paHRjiHHbi ; a ^em^y norrtoMKaMK 
C^aeflHl) rop^yio měny , rojiony cboio nojo- 
mHBUiyió 3a HoBropo;\b h corpamAaHb cbo- 
Hxb ; nepsaro OcBOÓo^HinejiH iijibHHOH Mc* 
CMBbi, HbiHtjuiHiiro GeacMepinnaro crnapi^s^ , bo- 
mopbiň aabbMb c^aGocmb •ibmb CBOnxb, rpo- 
snin^ee CmoMdu^b uaji,e}úe , Gypubin npMjinab 
BpanvecKMxb onojineHÍM , HrnoGbi cmanib Bom*- 
AeMb nepe/^b BOUHcriiiiOMb m BbinojiHHíiib bojík> 
Tocy/^apH II Ha^^eHK/^bi PycRaro napo/^a. Ho 
BoniĎuii c^b^b M nriMHiTib IIano;ieoHa, cmo^r. 
CMb^aro ab Hana/^eaíM , cmo^b poGnaro sb 
omcinya.ieaíu ! 

O 6oní CmHKcal BojBbiCHJib ro.iocb Mpan* 
Mbin B.iaAW«o a/^a , BHeMJinnie jih MnHepBMHy 
6()roxyjieHÍio ? Bo3JiK)6jieHHoe Ma^o wame , no- 
^y-6orb, nocjiaHHWH mhoio aa i^apcniBO, pairr* 
BhivL wamb jio^eu^b, ct)^,>imYS na cmpamb inu- 
neá , ocyj«A^®*^ca Baub npecmynBWKb. Ho 
MwHepBa! GeacMepmHbin ompoflOKb lOiiHniepo- 
Ba Mosry , ineGb MSubcniHo , nmo iiiecmoB}& 
ARBHAOab H ropas^o itvecmoHaHUiÍH Bopeíi 
6e3b uoiu^aAbi ShoGwjím bxiijiíisíi ab npe^bjíaxb 
seMJia PycKon : Kanoe Be^MRoe BOdyMA^aie 
/^AA repoa GbiKamb HenosRpaniHO ! 

Hbmb í aauiyMÍJ^b Kpymbin cíiiapnKb 
BQpeSr, moAbixo ^oxHy.ib a, ii caMb repon w Bcfy Digitized by Google ©pyffieHOciiw nepenyrajiHct ^o nroro, ^mo ony- 
cmM^w pyKH, rOviOBW, Menu, ui^vimhi uKonba; 
CAOBecHbie H 6e3c^iOBecHbie paBHO om/^aeajiHCfc 
óearjiacHO h nenpeRoc^OBHo : Ao6po rohu , ho 
jnymH penTHBbie.^ . . . ^paB/^a, a OBOBajib nio- ^ 
r^a 3QMAÍO H BOAbí, h6o inaRb nojiomeHO sb^- 
hbimm: 3aR0HaMn iipupoAti ; ho h jih oROBa^b 
cep^qe , yivib h npóaop^HBOcnib ,^o CMepmH 

3HC(6HHxb H nyrJIHBBIxb BOHHOBb ? 

l/l a ý npoBop^aAb AnBHJiOHb , h ít ne 
BXTHOBainbj.Hino jvioh xojiOAHbin Bbmepb ynecb 
TaLAAOnb j Hor;\a C^aBane cnroHJiH nepe^b 
HMMb, Hrpan Meme^iaMH n noSb^aMM, na no- 
vieinb oSeaopyaiHBajiH jierRonpiíi.^bixb ^brneii 
aana^a, h nepesb cabra o6iiíiípHon íÍMnepia 
yKa.'^hiBaAH oGpainHbiH nymb rocrnHMb no A^^* 
ry cmpaHHonpÍHMCiiiBa, Ho 3a nbivib ijxb 
npHHOCHJib 6orb OpRycb Bb HeBÍjA^Myio jaeM- 
jiio -^~ H?:b SeaopyiKHbixb íipQmwBb xo-ao^a , 
GeacHJibHbixb npomnBb xpaópocrnu , hcrvc- 
Hisix-b líiOAbHc^ • , • Bb HanaA^HÍH Ha c4aGhiát 
jiojib meHQRÍii J 

Ho peMy cjiyqaio ne Mory nu ne Bcmy- 
nifnibca aa mou npaBa, saRpacubRuiiici. cna- 
3a^a /^lana, n^OBOAbi^o cwxb MepscwHxb At>-^lí> 
^Afi Bb^naro GeacJiaBÍa napo^a, noRpoBHine^b- 
-cniByeMaFO He mhok), ho ypo^^iiBUMb 6oroMb| 
pom^OHHMMb omb Baxyca u BeHepbi. \ Digitized by Google Borb IIpTanl) xombjťb roBopumb bTj aa- 
ti](Hn][eHie ce6a h .^loĎHMqoBb; ho caMa Bene- 
pa tíomynví JíSL BSopbf , rpaqia: uaRpu^HCb 
mpaypHbíMl) noRputía^OMl); AMypbT, jioMan cb 
fi,oceíAhJ 'Ayvn h cmpb^M , Gpocajia Hxb ab 
Geacoibr^Haro HSrHaHHHna «^aMncaKCBaro; a 30- 
:Becb noBe^b.Ab 6ory MO^nanífii HaAornumb na« 
>eqb Ha ycma cero BbnHaro spára jíío^bjii n 
ea ^cmHHHbixb jfiOBOÁhcmBÍik. 

^o6poA^mejiBHafl cecmpa moh, saMbmH^b 
6orb HSHiuiHBixb HCKyccniBb) nabsBiiJia cnpa"> 
Be/i4HBoe HeroAOBaHie. /^pyryio cnpaBeA^HByio 
^ajio6y npHHOcamb A^Bamb HHcmbixb A^^^b 9 
a6i^niiaio[i;0xb no^b Moeío a^P^^^boio* Myaw 
cbnjyoíiib co mhoio o naraepb Hamwxb co- 
jipoBn'Tí,b, co6paHHiaxb bd aP6»h®í" Grao^Hub 
řycKaro U^apcmsa w Hbmb npe^anHu^b n^a- 
l/ienvi. borb aronsMa, noRpoBHore^b Faji^cab , 
jjp^nMCbiBaemb ne HMb momb BejtKRiň no- 
mapb ) Komoparo aapeBo a^chtsíaq^ao O^hm* 
iia, Hq eomhAVí 6bi H Bb caMOMb ^^Ah xo^ 
Tíib^iH 6orH o6pyuiHinB A^Kaii\i&CB rpaAb 
Ha ryBwmejieJl poAa HeAOBt)«iecRaro, mo ho oni- 
BbincmByioinbAli caMH Bpara aa mo, nmo 60- 
m H Hejiofiban npoasHecJiu ceft o6binb om- 
HaiiHHbiH; n^aMH Aa nompemb HeAocmoňiiuxb! 
Aa nojiy^amb fib Ao6u^y OAnb nycuiuHHbiA 
cmorHbi K roAbie KaMHu! a^ CROpbe o6painHin- 
Cfl Bb ébrcniBO omb HeAOcmaniRa Bcbxb npH- 
nacoBb auHdHii ! — Hbmb | OeacMepniHbie ! Digitized by Google — Í23 — ^ 

3cpaMb HayRl) Bocnwjia^b omb HOBaro OMapa, 
Mo Owapb Becnbijiajib omb óbuieHcmBa h 3jio 
6m na Be^iHKOAyuiHbiw napo/^b PycRÍH. Ho aa- 
.»eniCH , 3aK;ii04M^b AnojijiOHb , nmo Goru He 
jRMbionib HUHero CRaaamb 6o^be, h '^mo rto 

TepnbHTe ! nb OAwnb ro^ocb saRprtna^n 
MoMb H Eaxycb ; ne 6buo eine Haiuen ohc- 

pe^H — H O^UMníÍHCRIU 3a6aBHHKb, Ha^BHHyBb 

na rjia3a. apjteKHHCRVá MOJinaRb CBon, cb Bam* 
HocmiK), HOTnopaa paacMLmHAa Becb O^HMnb, 
upoiiaHecb npomffmHbiMb rnoHOMb: BeacMepm- 
Hbie noRpoBume^u Hapo^a- C^aBAHCROu HpoBu! 
H3BaiiHnie , h jik)6jiio KpoBt h Ayxb Hanojie- 
OHa sa rao , huio Hano^oSíe inaHHcinBeHHaro 
MarHuma cep^uje ero B^ienemca cb o^Hon cmo- 
pOHbi Rb cbBepy , a cb Apyroft o6pa]u(aeinc« 
^cer^a «b lory n no naBbcmHOMy ido^bro 6o- 
raMb cRJiOHeHiio HeMHoro Bb aana^y; jiio6^k> 
n aa mo y nmo nariMcaHiibifl Ha nero Kappn- 
Ramypbi cjiymamb fi^AH. yRpamemn MOHxb 
HepmoroBb, h Hmp repon cnxb KappHHaraypb, 
coBcbjnb HeaaGaBHuň ^jia ^pyrHxb^ ce6H 
AaGaB^aemb cmoHOMb nejiORbiecniBa , %, m^bha 
CBOUMU ^bjiaMH. 

A H, Ha^a^b roBopHini Baxycb, n mpea^^ 
BBift He ^io6jik> ero ; ho aa ^laíueH cBbm^aro 
BHua XBaAK) ero nofynviviis j h ca^b ab ynoe- 
BIU paacy/^Ra 6bry cxBamunib tiepynb Digitized by Google Seaeea , rpoMOMh nacmp^ii^ainf, OjihnihI) ^ 
6oroBb pasornaiTiíi cw-ioio , m ^a/Ke ^aMorarniin 
CK ^o 6e3npe^t)jií>Haro caMO/^opmaBíii , riORa ^ 
paayMfcerncjříj- we coe/tMHambCíi 6.orM npoiPWBhi 
lieiinacmHairo xpaSpei^a m ne omHHwymb y 
HCTO nepyna^ 

R^pyrb pasHecCH m.a.Ao6Hh\jk Bonjih, — jí^^o^-. 
ro MOAHeíASi s. t peKJia m BoacmeHajia Gofmhj^ 
Bbpbi i HO MOry au h© roBopmiii o a®P3Chom1]| 
CtíHmoma,ini\b ? IIOB^jiOHHHKh MaraMemaelu 
^MqejvibpHinh nepe^o mhoio? o/i.naio pynoia Jiá^-i 
qKaernb mchu , a ^pyroio y6w'Baernb; ymBepm-* 
^aemb' BO ^paHi^ťn KamojiHi^MaMb , w ynu^-i 
rnoíKaemb r.iaBy oh qepRBu-, B03CnTíiH0B.4flemU 
CBarnw.e cumapu, HwanpoBeprHyiiibie 6e3yMHbi-t 
i^M ^ro no^,/\aHHi>iMH , a^ eaivib noxHunaemh 
coKpQBwn^a i^epRBew , oCKlsepHí^emb Mbcrif^ 
CB«nibia, npe^^aemb ofhio mb xpaMM , iipe^bi 
^^Q/íiODbiAíw Hapo^bi d^aroroBbiomb I 

He 3a6y/\b, npH6aBn^b Ba/KHbiát 6orb Ttt^ 
MeHei^, nn>o np^^b bw^omI) rjiy6oKaiX) nb rneGh 
i| KU Mtíb nOHmenÍH jiHneMbpb naujernb. 
ycmaBbi , HiuoQbi ne ncrio.iHHinb uxb. Mab^ 
flCHHiOCb ; onb ho no3BOJiaeinb íinKOMy ^Ry*-* 
^Simh H^eHOio, MJiM MyitteMb j4 cno6o/\HO noiue-. 
Be4HmbQ^ Bb MOHxb yaaxb j amo xopoma hl 
HojjcBa^ííHO ; HO caMb nepBbj^ cooKy4ii.ib It 
Bppea^ca M3b moťo Bt)4íiaia npyra , womo-. 
biMbk ouepuuiJib rtpyruxb, . Digitized by Google ^ ft5 — 

E^Ba rHMeHeft ^oroBopujiT) -^ — h Ha ^hk 
CiTipoMb KOJiect) BWKarnw^acb Bnepe^,Tj Be./iiit 
^asan ho óeaoKaa měna, cb noKpbiBa^OMb 
^b pyRb, cb KphijiamwMM HoraMH, Háb koukw 
pwxb OAHa uiapKajia no ocmpoft 6pninBb, i;íí 
KspbabiBancb eio ; m nb co6paHÍw 6oroBb na-. 
najicH uionomb : „3ma peiiHOcniHbíiaiaa no-* 
„HpoBMmejiT»HHqa repoH óorMHH n^einb^ ne* 
„pe/^b lOnninepa MOJiHmb o nom,eL/\h jiioóhm-h 
,,Ha! Ona noflBHrHenrb h^Go m aeMJiio na Bpa-i 
,,roBb Hano^eOHOBbixb!" ^ Me^Ay mbivib 6oi 
TMHa npHÓAHmajiacb Kb BbHHOJviy mpoHy. r-r-. 
3a nfaMb c^bnaa óuAOKypKa? Bonpocii^b 10nii-» 
jnepb. -^r- IlpHnacnib Kb omonaMb niBOiiMb, 
o BceMHJiyK)ii^ÍH ! cb rjiyGoKiiivib, HcmMHHbiMb 
pacKauHieMb , Mmo j^eyjmoMWMO meKjia 3^ 
KO^ecHHi^eK) HOBaro í^aamona, HyA^- "ii o5pa-« 
luja^ca ceň RnxpeMb HecoMwíi boshh^ííh ; uo 
CMb^oe HaMbpeníe ero npMKOBanib Meuii wlj^ 
CBoeH Ko^ecHuqb h Harjiliíi uKiaoub wa yoy-i 
ry Bo Bcbxb ero cfjaamQHCHwxb iib cojmqf 
nopbiBaxb , Mens pasApaaiw^iu Ha cumomIí 
ĎbicmpoMb ero no.iemb, npti ropAOMb Haiinni 
npHHamMnib apaivio Kb Cbuepuofi aBt)3^i,b \\ 
cb He6a ypoHwmb ee , h bcmanoBirua uApyrb 
KOwieco Moej n jjeGjiaroAapÉwft. na.ib. lívinny< f^^ 
''o BbJcoKOi^apcHiEeHHWw ! ymo ne 6yAy bí^P^A^ 
HoaHmb^ Ha pyHaxb Moero nacbUiKa, — A VAb 
napeneHHaH cecmpa hiboh , cRaaa^b IQim-» 
nicpb, aa KomopyK) naorao jikdah ineQ« npnHn* 
»iai0mb ? OHa A^^i^H^ i^Hb omfibmcmBOBaiiiJ^ Digitized by Google ^ ae — 

3a yivpatneHiA CMb^Bnana mnmjiOMb č^asHa- 
ro He^oebKa. — G^asa cmpa/^aemh Ha o^pb 
CMepiHM, Tocy^aiphy omb nóappHaro Hacwjií«, €!> 
KomopwMb 6e3AyiiiHw& GoíKORb ^ecmw, iio^b bh- 
^OMb ripomen, BWMyHHjib y wee Bt)ni]{bi hl jian- 
pbi, frno6fai Ha^bnib Hxb Ha rojiosy cujiana j^ 
Komopwíi fib ApyroMb Mbcmb n nh Apyrwxb 
o6cinoarne4bemBaxb nasBajica 6w npocmo 6yp- 
jiaROMb. — TaKb óorwHH cJiaBói ae npHSHaenib 
noxMUiHmejiH? — Hbmb, Klnmnepb, Hbmb; OHa 
on^aKHBaemb 3aGjiy»(A^H*íe jno^eu w, aecnpa- 
BeA^wBOcmh MHbHia. — H AOBOJienb eio u 
nioGoK). BoaBpamHCK Ha CBoe Mbcmo. A bbt, 
GeacMepniHbie Gorif, oinabmcrnBynine HaKOHei\b|| 
corjiacHbi JIH Bcb eAHHOAyuiHO no^oiftHinb no-* 
Hetjb mopwecniBy a^o^ba ? 

Kaab , BoaoníaJib 6orb a^a , Howenb rao 
jny^ umo sb namb MbcnqeBb Bbicjiajib ko Mub 
ch SBMAu fio noAj-MtiAAiOHSL mbHeů? Cjrasa h 
necnib ejviy! — Kanb^ BOcnjiHRHyjib Xaocb, ho- 
^erib moMy, kitio Mamemb nopaAOKb Mipa h 
co MHOio ABHHienib u^apcniBa h napo^bi? — Tom}% 
aaKpHHajiH Mb^nie reHÍfn EoHanapJrna h ero 
(|)aMH^iH, Mino paóoBb Hamnxb fioaaejib Háb 
npaxa na i^apcmBa? — ToMy, sapuna^o ny- 
A0BHii;e no^HnTHRH j Rmo 6edb CHCin<»Mbi 06- 
paayerab HOHJnHueujnajíhHyto CHCJúeMy? — 
ToMy, cb 3G(J)HpoMb npouienma^b Ayxb rax- 
jiOMaHÍH j Kino npaBHOib uapoAOMb cmojib 
H3o6pbiiiáineAbiiuMb, Hfa Ka^aMŠypu, Ha nojiy«« Digitized by Google — 27 — 

MaroeoAfcHHÍe HieHu^imby ^ame na daKAfOMemo 
Bb nJit)Hjr 6paHHbixb coioaoBb ch^oio ^peasbi- 
Ha&Haro yMa n juoGeanocmii h npo*i. Hbfnb , 
nbmb , MM ne corjiacHu ! 

lípu ceé noc^bflHeH pb^w caMb lOrm- 
mepb aacMbHJiCH , h cb nompaceHHaro cwb- 
xoMb OjiHMna e/\Ba ne ypoHHab ^erBaro Ky- 
Mwpe rajiJOMaHiw , Kornopbiw mojibKo vt A®p- 
majicH Ha CAa6uxb Horaxb cb onopoto nyAHaro 
cwHa TepMeca n A^^poA^niKu Ho cKopo H)nw- 
niepb, BOopyiKacb inepynOMb, sarpeMbjíb rpoa* 
HWAib ro^ocoMb ; iipont cb O^uMna , u cb, 
OHGH Mouxb, HeflocmoŠHiíte noRpoBujnejiii Kop- 
canaHqa h ero FaJi^osb ! IIo3Bo;iaio mo^ihua 
ocinanibCH 3a6aBHo& Fa^^OM^Hiíi y BÓmopyio 
omAaio Ha pyKH Monycy, 

yrpiOMbifi rÍAyinoHb Maxnyjb nepHWMb 
CKHneinpOMb , na RomopoMb 6bi^a Ha^nucb : 
HajtoAeoHOeo liapc/nao ^ — h cb mojinpio 
Apyaen, npHCAyjKHHHOBb h cpo5u\HHKOBb cbo- 
Mxb coRpbMCH Bo rjiySHHv a^a. 

HbcRo;ibKo MHHymb napcniBOBajio mo^- 
"lame* Anojijionb oBpamMJica nb npe^chAa- 
meMy Ha 0-4HMnb : ^oaepma mBofi cyA^^ > 
o noBejiHiňejib GoroBb ! — ^ GyAb moh npo- 
HdHecenb MwnepBOK) , omBbmCniBOBajib lOnii- 
mepb. Kmo napcmBjrenib He ^ah Gjiara Ha- 
poAOBb y u Boioemb ne p^ak aaii^ninu omeHe- Digitized by Google — 28 — 

oniBa , moml) neAOcmaHHb hmchh BCJiHRar©^: 
He pb^RO napo^bi npoKJiHHaiomb 'lecniojiioGw- 
Báro, HO Bcer/^a 6.^aroc.iOBaHiornb naMninh 
j^o6paro Tocy/^apa, ^a noriiGHemh noxMiTiH'* 
TiiGJib EypĎOHOBa nipoHa vt npiimtcHnmejb 
EiíponewcKHxl) HapoAOBb. . Ho ^a BbHHaioinb 
noĎb^a M cviana ABrycmbnmaro Sau^uniHHHa 
iipasb n ÓJiara He^uRbnecraiía í 

• 

Hapenb, h ^epaiaBHwft opejib uocnjiccRa^ilj 

npBijiaMM ; M Ha KHMib npeAftťiHWxb cyA^.6b 

ii3o6pa3HJiocb HpRHMw MepniaMu : /^oópoA^-* 

ftieAhHmn AAMKCjíH^Pb ' eocjrtcpMe^ Digitized by Google C T H X o T B^O P E H I H* , 

6 a c n &• 

Ope^bf /(ep;KasHbix'b cuhL, jiio6yjic& He6ecaMti 
U i^apcmnoMb moahíui u rpoMOfil) , 
napHJiL u >KUAb sa o6;iaKaMii , 
n Tiio^bKO Om^uxL 6pajil> y Horl) I^apa 6oroRl) • 
Ho CKy«iHAOCB opAy: kttio hg CKynajib m cjiafioíí? 
A ÓKyna, roBopacnb, no^pyra cyenuu , 
TpeBO)KMmb m opAoab sa r<yi,;oH hxTj saGaBoň* 
BÍ)Kpy}KeuBHxb ymOMACb, ope^b Hamb, cbBhicombt 
CnycKaeínca Ha Jiyrb. A cb HHMb ca^mncH pa/^oi^b 
TojiyGKa 6bjiaa cb AioSeaHoň npocmoinoft 

U cb KpOmKBMb^ flCHblMb BSVAHAOtďbi 

SaaKl) fibpHuií f Hino y neň n Ha cep^i^b noKoi^* 
HpeKpacHaH 4yiiia Ha JiacKy BbiabiBaemb : 
OpeAb npMÓAHHiacb Kb ueň, oxomHO pascKaaajib) 

KaKb OHb moMUJiCH > Kanb CKy^aJib. ^ / 

Ceif CKynb .BĎpio h, roAyfíKa omBbHaemb ) 
Ho CKyKyób moatemb 6bxnib paacbainb n Mor^a ; 
yro^HO Ab? — ^ aOBemb AepjKaBHaro op^a 
Kb nporyjíK^ Ha noji/i. Toin^acb ope^b sa aeio ; 
OHa se^einb ero M3Jiy4McmoH cmeaeío 
Ho ^ojiaMb H Ayrajvib, B^^ojib wHpauxb 6eperoBbj 

IIpMRpbinibixb Kyuxi\M)A aoahhu ; 

ílo^b CBO^b rneMHbfOuJiMxb JibcoBbj 

Mab iní)HH Bb cfibíiib, cb xojiMOBb ab paa- 

WMHbIJ 

/ U cHOBa Jio^b se^enbiíf Kpoab i Digitized by Google — 3» — 

• 

Ta^ axo moMHO i)a3HOCH^o 

H uionomb mpasb u n^ecKl). pyHbn ^ 

B4a;iH Hanepep6JB!b maep^HJio ' 

Boamoprl) u^acmjiHBi^a cojiobbh. 
Ho nio;iBKo;iM? Axb u^mL! h KaKl» ToÁy6fia m^áo 

yMĎeinl> Apyrf yromAamb p 
Bl) F^a3axl> H »pdBl) ero u mbjc^h bcĎ miinanib! 
Opejil> Hainb bhÍ> ce6A — h Hasepxy GjiaiKeHcniBa 

TojiyÓKt) xo«ieinl> onHcaiTii^ 
Ty ^i/iaHb y KdKb ^apb jijo6bii , KaRb npe^ecniB 

coBepmeucmBa f 

Ho • • • mojibKo Morb Bb cjieaaxb CKasam^: 
^nrio^i^apcmbo Bb Be6ecaxb , o MHjiaa noApyra? 
Ubmb hbxme luacmin MMbtnb no cep^^qy Apy^^i Digitized by Google II. U3ňíSJ,Hhm HCKyCCTBA. ^^^^tfi^^^-^^a^^^-^^siř s^ oj^^i^^ Ojificňme HŤKomophixZ omj!ntHhixh Jipo- 

1808 toA^» 

ílóJnoJtlf , HapJfíHHa MHeoJiHCifa JKh' 
poAe. — VasAí/iBuiíaCH BO^bi noRpwBaionib se- 
MJiio ; ea BepiUHHĎ ye,^HHettHO& CKdAbi , 06b 
Komopyio paaBaBaionioi bo^hm , cmoHinb ^e- 
peBo, o6jioMaHHOe óypBio, cb OAHHAib cy^Koivib 
yiít)jit)BniHMb. HejioBĎRb , líb spfcjioMb bos- 
pacrab , Ba CRamb ymeca Hecemb Ha n;ie- 
naxb npecmapb^aro omna cBoero ; m o^hoio 
pjTKOK) xBftrnaflCL cb ^e^uBuMb ycHJiieMb sa 
cyub ^epesa , e^wHcmBeHHyio ero onopy, Apy^ 
. roK) pyKOK) ^epjRMinb cboio MO^io^yio cynpyry, 
Roraopaa , aaKpwBb ^ 04h , e^ea cmoMmb na 
Bpaio nponatmM; wa pynaxb ea Aemumh njiany- 
mm Mjia^eneqb; ^pyroíi, cmapmiH, cjiaGo nepe- 
^BHraehib uorji no CKOJib3CKHMb BaMHHMb , 
yi^bnHBiuHCb O/^hoio pyKoio 3a bo^iocu , a 
Apyrorj aa nUesa wamepíi. Bea^acniHbiMb we 
ffiXTO BwGpanibCH na AJioiufa^Ky ropti, Kb no* 
CJtb^HeMy Hxb y6b»iHmy ; iiiOJíbKo MHHyina , 
u OHH Bb 6e3onacHOCinii • ^. . Tu^emHaa Ha- 
ffiM^9L ! Tomb cysb , Bomopun npH/^epmii- Digitized by Google u2 {;;)riio[)aro, nii\'M\u iixb ažiiuiCHmí)^ mpeiii^Hrnb 
, n nepe.iaMbiBaefncui orriei^L, ct»Uil)j cynp.yra u 
MJia^GHUhi iioímc^n Ha/\b nyHnuoiOé CKopo 
iiorjioiTiMml) Mxb 6e3^Ha, Kanb H^eHiuttHy bh^* 
iiyío moibKo ,^0 noaca m B^ajiw HecoMyio 
lio.uiaMH. He6o n aeM.iio aacníři^aiomb nep- 
iii.in iny^ii , h cmpaiUHoe HBjíeHÍe ocebtrjjeHO 

O.UlMMb 6^b<ž\HHMÍ) GlflHÍeMl) MO^IHIIÍ* 

.Kapm*i«í>i cero jKMBonHcna om^píqaiomcřt 
MCKycciiiBOMb pwcoBKH* ^wrypbi onn^a k 
r.Miia, o6b hh no^^y-inbHH cmoamía , a oco- 
ú -.HHO ijorn II KOAbwa cmapqa , copepmeHup 
iiaoGpameHfai* iíísHiUHHa npey3,GniaBJieHa, . n« 
inanl) xopoiuo. Bb oSjviopoKb n Geab naiviHTn.vc 
ona cmoMrnb i^a CKamb yměca; hiijo coccbM.b 
ne ecraecniBeHHO. 05a M^ia/i^emi^a npeBpaGHw j 
MJia^uiiíi Bo BHycb Hycceriýt > i^cinopbiií m30* 
épamajib. manHxb Mw.^bixb A^meň. >Kiibo- 
rmcb xBaiiHmb, Hpoivib moro, Mino KpacKw nei-* 
řjHoro CHHeDambi ; ho ii mo Momemh óbímo. 
oripaB^,auo paa^uBOAib BO,\b, KoraopbiMU Hanu* 
iiia.,ic/i^ B03,ii^yxb* . ' 

♦ 
KpiirnřiKa daMb^deiiiTlí Apy^Ve napou a i 
ťjt)ml) coRcbAib moro , hítio HaabJBaemca uw- 
jTiepecoMh^ ecmbi^H mwBoriHceiijb xonit^b nion- 
íio iipé/^ciiiaBMmb o/^HO wab npoiiaíiiecmaiíl 
fioíTiOTia. OaiHaHHíibie c^y^aii nopamaiornb,- 
hacb, a He mporaiomb} BoaGyiK/^atonib yjttaGbt Digitized by Google. — ad —• 

^jlAiOA^itf roHHMMxb tteGecn&iiib Mi^eHteiibt 

Hb momb rp03Hiai ^ftcb> iib Komopijft odpa* 

Abjíeiio nortt6aymis omb nomoitlt Kcttjr púAf 

>t^AOib^eciioiiy f y^bAbenbAfl, hjik hépeAo^ 

teMintA cjTKb A^pcMi? BwfitpyniOi wiMt iietutm^ 

tcdttut Ml TíAou^á^ny ropU| haii tsepraytň^ 

c« se rjiy^UHý boaI) i noruáiA^ nxb peL^íto 

toe aaébí&uA »-^ ona Hojtemb ttro^^BX) 6mIIi% 

tNntpoH)tiiat ófpHBiá pa3jiii0b> omb noinopáro 

Omk 6brjrniby ^ho kar nodAU^ Aoromil&b tenb 

iia Bbidt^mfo ymecat yx^ujiia Mxb fieanoABdHb^y 

n dpuHieji^ ird MOifteisb 6pamfc Bb.moMby^a* 

tiniav Ho Kanb munofíMcei^b ooiabna^b tia 

UpifffliMRy) ^mo OHb Hub^b HaMbpeHÍ^ np^A* 

HO npocminft nomotib) D^a «fpied&bi%aftfioe na* 

.ďOAti^Hlty mO Cb B03MOiHHOCinilO , Cb HdAtJlt^* 

ffiio A-^A np«A^^AB-^^<^^i>^^b Jiiit;b ^iiactiiii 
t^eón omb nontona , pOA^níca cOina^bHia o h^ 
icuHydMOJIk ijorH6ejiu> ii^>oa3iie^ttHoa oaumMII 
AeciaaaiiMb CAynaeMbt >iHtii»ai6 ttp<^ACitt*iíAi*lbtt!et Apyí^i* tX^ 
tefibuia. IIpeAnoAaraa Aam^ Dpocnróe AaiiOAMt^ 
Mie , a He noraoitb ^ CnpatiiHBaeMb ^ fianniMb 
oGpaaoMb 04y^M-«ocb) mim i^bjoe ceMeíhi^iw 
B3oopa^oeb ua Hpymyio n OAHy 113b BDAb b03« 
tíocau^yioea e^ia^y ? B^^aab jiu lipticniajiil ab 
naň CIaape^b, Cbinh sro K Mati|b cb AbinMMii& 
CaOHMit ? npaitaQAa Au amb Bb 69p«4:y AoÁa^ 
NO U U Digitized by Google H — 

yHeceHHáii ri^tl Bw/vf eo bcíjmh onijiOlVRaíiH? 
KáŘb^ naíiOHeqb, iSíOrjtH ámw jiío^h Ao6pátir>bcit 
^o cpéÁtťiTbj ymeca-^^Oíiiiltí ríprfBto círiOflli^árov 
]ři€i HMbfl €ii;é*v\via noMjOHrt moro čý^Bžt, da hch 
mopon OHH npn^epmiiiBávuacb^ jříte Há CKaintl 
topbi ? HiA^ero aejibsa npe^ilQjiOrtiiťnife čb 40* 
BOjit»«0K]ř BbpoflínHÓGínífO. . Écritb XnáKmé Hb*« 
Komópóe řietíoGjik)/^eííie^ rf)pifíiraHocínejS sb o^e-^ 
irTAb 9 Kďrnopa^> naKb^ h BOjidc^í lípeÁ^^ttiáBAéH* 
íihixh jini^b cOBCbMb^amé Ue ÉbíMOHenu , li 
fib líťtiBOnsiCif ňú/(by i^Qtnophi» ^jiH dypiiat-o pa3^ 
«AiiéaL H cmpéiliifinejiiUiárij tbicmT^eHrn M^lb 
éepéroÉb čMAíiiKOV^h j in&m^iiitA ^ ChhmAiÁ ví 

^ócínóňítičínBO' icaj^iíríiifu ctfcinónnil) b1^ 
ffbSícmviiví Momemb 6uinb čĎepxbécmecmifeH- 
lioiib 9 HO jTHíliOHOiib, ab niBOpeNiM OiijibHard 
BoodpámeMiH j h ob MačínepoipBí útapihÁmh ^ 
ii|)eHCtíOJiHkúiioJB^. ořiia 1^ mbáHif^ 

íítí Hinó6w čoo6u<tímB "^iimftínéjiflMl) noX- 
tfoé ó Ra^miHHb noH3niÍe\^ cŘaiKesib bB aa- 
sijiio«i«iÉii0 , iino cuiapeu^b npeAcmaB^éHb cb 
^omejihROMb nb pyab. Ceát KouiejiéKb na 
vapniHHb BceMipňarcí noraona ecmb Hb^imo 
cmpaHHoe. Ho BpoMfe cero BejiuŘaro cjyqaH , 
Hbmb Hunero yAUBMinejibHároí , hiiio CJiaSuft 
cmapeij^b , Bomopbiň e/^sa f^fi^hiiamh na n^e^ 
aj^b CbíHa y iie^ieinWBb.npaxb čed^biittii^y ^ Digitized by Google ^m^tí ČttAikté jÁphnvittihtá ])yMiiai Cjili^* 
triiB^itHO itdiiíe^iěKl) HeHMtiernb á^tc^ moto ^\ 
4irio iá^ haábiBáeiviiř BbjDOumHdcniíidí Ííó 
éciÝifiJiilšbi OhIJ li Bí^ádLÁCň BbpOfliíí^Hib^ éČmhÁtt 
thl bU uáodphití^kiíá éro* Šmaú čttioAi^ito Aé 
UcByčcTůÉá ú óruÉ j cÍRč(jií>^ď. bM/^ho xó^ó^tio- 
títtH a řtopíoitá ^' tt tntírAa ha^AHÉ^áAtí 6U úíú^ 
l^ptnymh cTio tkfSomiyk) ^e^pmy. ♦ Bcanélá iio-» 
^^poĎHOcmi. 6es\3 coAbfečttiaírf . nb ó6ineáíy :iíi<- 
híepecy j ÉCHi^oe fHpaúíěWiě Gesb ótti^oiiietlii^ 
<«b qb^oitíy j fipé^Mjnb /^bácniBÍfol l^biaro ; li 
^cfrío&HO yAilBiétííd ^ Hmo mrifiOilnCéqb , Kú- 
tnopbifi do^á3á:;il]l ^b Cfiiiib íipoH3Ě^éilm é^uít* 
toiBeHiiýio, cniibAjrid rt ttítiO|>4ečKyici Ml>ič4ti $ 
Uě típd^iíElAbjílis Řánb Hě iičínaniii m tié ir 
llbctíiá fJOKd/áémč^ Bčě írid ^ ^md iié tíůííheiaíš 
búnsiá tb tÁáBHhimh éťd npefi^tíemóMUi ^=^ 

^ , jÍjrtáA^ tatívó Aě ilii^BÓniícqá. ; ^r^ Hé^ 
6éiridpdHbíii>id dóbmb j rí{)dii3HéceHRbiá sb iáó^ 
fio^ukb ^biiiáxl) j ĎiJjib npH^ůHoio GesBpé- 
ileHHdá čMépittii íipěitpaciion AtnaÁi>u Ceíú 
ikéciridRdiO 11 BHésíanHOid hdmépéid nopa&etí« 
tiuň Bb čé{]lA^t) Aiodofiiiviiih éň Éiie|)dáeincit 
tii^é Ápytú^í} Mý^if mejibtíbiAáb BocvUyiiatiiméí/ihi 
£rd ;4ld6dtí^ ; éftí daryÓHáit čiíipácmb čB&ía M 
tfúSh liéíqáčíntíjrtó ; críácáAcii^ dinl]i.érd^ liú^t 
Wčirirf^ tíOÁý-tiúdibji^A^iiiiáá ú č>á6á^ , wétí- 
ii^H^á tíitipáiMiÁá Če6á hAúUhi Chúáí^kó hk 
ýmbuiaAb ctíipáÁáJbí^i Aí^GpdAbínéiiitíwíl há- 
tiidupb í Hd Áf^^ ^^^ ^^' iaaJneiftii Oin^aJili. B át Digitized by Google iipft cmpfuctnft yft9t)^a moji^ira cmpa^atnfe « 
cbmoBamfi. tlfomen^o ^Boa cymoRb^ ponomlj 
yHpotnHjiCH ; lofiouia npíiroinoBii4ca oitiAam^ 
nocjih^niik ^ojirl^ npaxy P06^Kí6jieHMpir* Cb 
noMoui^iio Gjiaro^ecmMBaro nyembiHHUMa ofib 
HCRt}najib é^jiH •!«• MorM^y. Tenepb ohii ro- 
moBhi npe/^anib seujih nenajihtijiie ocmamŘ..* 
Ho noRa seiM^R ne nor^pniujia ee Bb Ht>4pa 
CBpH , noBa 86 ooiip^jiačb naRcer^a ne^a^h• 
»aa mapursa pOBa , onmaaHBbiA ji]q6obhhb1í 
oČHiiMaamb MepmBoe mb^o ea, neno^numnyím 
pyBif tipfiajiaAfeiBaeinb iib CBoewjr ,c^>A^yr 
éjíh/^BÍaMín OJ^eHatiH apHiiiliMaemcfl Kbcinf)OJi«» 
HJiiMb noraMb| H^mb OROBaf^HbiBib cfMepmiiOt . * 
ncmou^éHHbia cuavl noArnOafomb -ero K04bfiat 
OHb CBAHinca fia vpaft MorH^w« IloAóóffO enyi 
cnyciHK HOfBt Bb HMjf y cb yyAnAehIfiwih , ho 
cb apoiBociDTio h ynouaHíéMb Ha Boia ^ ny* 
cnibJHHHKb craoninb n noA^epmHBaemb n^e«ia 
tiepiiiBoft Ama^bi* Ha ero jmifb uanucaHO 
CMupeHie Bbpia* ; na ^nqb lIlaKrnaca om^á^ 
AHie ciripacmif ) n nocpe^k Hxb y conmaít 
BpacaBH^a i yme noAn^HHaa icb oniBepcinoft 
jbiorHJib , IK) » .no CMepmH coBepmennaa apa* 
eomofo. AHí^f c^ojBu^a na rpy^H xjiaAHbia py^ 
Bil, n yAbidaemcff, aaiBemcM) Ha >^pyra h na 
Iie6i9ca. II<vib ea Heno^BMiBHbiDM pbcuMi^aiiH 
yracjiM fiaBC^r^a ^yBcmBHmejibHkie %ioptí , w 
Bpcmitaii Mib npBBbin^uBOcinb; ho aa mo ua 
^ucmpe M noBoáHoe ne^o ^ii HiianycinH.Aca 
eabxnb onipaAU ^ cabnib fiojheofnaeiiuoH* ^íía Digitized by Google -^ 37 - 

cvaji^ ntpeFHyBiixeftcfi CB040Mb WL/(b Hltí) ro*' 
áoseio I BH^Ha aa^nHCb itab iosa, ^ 

B^ajiif npeAcmasjíeHO i^^a^^Hiii^ lÍHAtn* 
^oshf Hjomopoa omei^b 06p« uA3i»a^b CaAOMh 

VLsKTS\iik%Áh fiA^aab Bb 4>opitaxb v pii« 
^Baa RapmuHia HtaoMitHaiomb , no MHbHÍfio 
^HamoKOBb , MJiiiHHxb iKUBoaHcqeiib Pmm* 
eKOH mKo^u, FojiOBjr h rpy^b Amaaia Haxo» 
f^nmh HbBomopiii« a<^i^^<<hmmh ilxb hhcoiií; % 
co BMjrooMb npocmMMb h pasGopmiBiaMb o^b* 
ma o\\% ób^uMb ^no^omHOMb^ na aoinopoMb 
omjiHBaiOinca npBtpaeHhiA ({)opMia mb^a \ to^ 
40Ba MMccToHepa Hamypa^bMa , iipHCoiGňHa 
aiiqy Bro , H CBhime caMoft HaacuiHoft npHpo^ 
AU. LUaKmacoBa ro^oua uMbamb cmo^bKo ata 
acmuHU , HO Meuba opitrnHa.ibHocinM { bo.io* 
Cbi ero j cniiHa h pyKH jnifBonHCHid ; kojió* 
piímb oÓQdxb Jiiiqb fio*iHmae<ncH y-AonjieitiRO- 
pHioBJíbHfajMb A<*a mpeóuBamá HCBycciriBi; Ha* 
BOHeiib I no Miibutio npoCBbii^eHHitixb CYPfivi ^ 
xapmHHa HMbemb mb npesocxo^H^iia Hpaco- 
mui Komopbi^ib yAnBJíHioniCH Bb KapmtiHb no* 
mona, He HMba nopoROab ^n. 3a mo roivopAmb^ 
^mo Bb ceMb npouaBe^eHiM ne npeAcmoaao 
^a XjTAOttHaHa cmoAbiio rapjr/^HOcmeň. 

Cmpone ejA^vi onopo«i(iBafonib rpyNrnb 
SapaiaHu c^HéBífOMb apui^y ocoú^uBOBb om- Digitized by Google «- M ^ 

lijaxlř ineq4i>ixh GwBftipmb ^aqw/ftl) KOfliopui^ 
g^arop^cTn^ópepHbi^ B03/\yxb l|CI|b^mb Ha ca» 
vM^Rib ^ajif^Hevlí paspmofttiín ^ mo ^npamny 
^EEpiiib f npHJiH*fBO Jiíf 6i>i^o ?bi6pafHb raomb 
jflOMeH.nib A-^^ i^^pín^fříbí? ]Vfi?b|^ÍH ne cor^^CHh", 
Ho rQBppurab 3^imimHífR^ H!9plTií||fW> hp ripH» 
liOAHiTib ^íf Haclí B"b 6p4b!í|ee yMif^Pn?*^ 6-^^^ 
pRQMb H pBbmepmíiP yupaiBeHHa^ ppiipp^ 
Ha pji^y pl) i|e^4Jii?Hwi^b apt^^^mei^b P^l^aur 
.níft .« (?;yfepííii* j^ ppe/^piii^pApHřfbí^b ífanepc/^if 
llí^pmifHbi ?^]^b^£^H npwppjai^ p^Ayempff; É|. H^« 
jipBbnb bIí p4p3iíxb p^myefiib ! ^e^iyfp^pi^bi^ 
y^q^e^a, 6e3'iyB(?ii|BPPWWH*paprnbHÍfl ^Bbipymbi 
-a MAayififf i| f yBCipBHinejiiiHag ^pp.paBHi(q, ppi- 
í^Bbjí^ ffaBÍD^if ! Ilp^b^ ^cHwiyil:) n^ĎPMb yw^w 
^HH p(i í|eB03Bpq.ii|ifP , H Gfe^h HypcmBí^, §e3l) 
ý^bi^^HÍfA ^H3xp/^Mnfb pHa Db ffb^p^ ^ffi^o* 
inBopHpu 3eAf jiifi Kpni^paff pa^.4i|^^e(p)) ^o^pyr)) 
pe6fl upniQHHifKH mHSfiui , |iq Romop^ii CBopg 
|io*ptmb pe, pHb^aeMyfp y^^iQ piyfepit|j[ipi Oa* 
jfMMb cjipBQivíb, pcinb4if6l) í^pmifcmb p^bA^jib 
ypyniiib iiiyJMaHHbp ^ íijEmíi lippeGyfpíp)^ inprq 
jRpwnjíMRH , píp K^.pinu|i^ ppq^3Bp^ii^a6b rp- 
pasAO Meifbe AbíícwBÍfl íi£^ PPPfli^^ §P»WWřÍI 
6e3b peip A§fHafQ ffoppKa, 

Ka ppcinpwaib fib inpMb , H^^Q P6b 4í*^^yPW 
(nycmbiHi^iiHb h ^p^io^on ^e^OBb^b) gmoAdi^ 
^b Moru^Ď zQ^kI) d Hiao n^h bhakp mp^Mft Digitized by Google — 9f — 

lyo no.^bHO. ^AH dpumejiH 6m^q6ví ropas^o 
npíif íHHbe , Bu^bmb Mxb bo secb pocmb ^ ho 
f^jópaHHoe mMBonMCi](e^1l ifriiOBeHie He flpa* 

yiHČ^a .AopaHa, 7 npDíi3B0v\eHiii cero íumbo* 
fiMcqa yKpamářomcH ocrapoyMHoii Bpce^pcmÍKJ, 

jj|apcn?.B*í» 

Oy^Ha npeAernaMiíeqj[T) MHJiyřp A^Bymny 
.9á npjiHieiOy u p^bjcnyio cId ^shu^hoio oppanr^ 
BOcmifio; TíOfi^Ah ^ee uxpaeml? na 4>-*®^n^^ mo- 
^o^Mg[ HejiOBĎitb: ona c^ymaeml:), n BepemeHO 
i^epecoiaeMb hh py«t) e^ pepmt>inhCfl. Ea 
;9a6BeHie , h Hpaciiopb^i^Bbie Baopu stfOAaA&ro 
^^^Q^bRf^ Vlocifa^biB9.iQrnb ina^Hy. 

Jí^. /^pyroft, Bjiio6AeiíHbiH inpyGa^ypb íth- 

is^emb cinu^j» h2| pKHb CBoeá i^pacaBui^hu Bb 

, BbRomQpQMb p^3cinoflHrii jieH^umb ero ráma- 

pí|. H BbHQKb yiSh ^llbI^QBb. 

3řnn A«b Kj^pmuHbi^ ^py^^^ ^ omjiHqa- 
loincfl mpHKOpmiK) HCf^ccn^Ba h yMa. 

íb^ y^pyrÍH KapmiiHRii , maKine paBHoft 
BéJiHHMHbf, H^OMpaHi^ CQ ^ByqQM^^ Ó6b iipeA- 
cmaB^flipnib mo^q^vk) meH^^rtHy j j ontia, ch- 
^HUj^yio. Ho OAHa, , abpHaii yeo^Hnj^a cab 
ma j aaHUMaerncH HeyiuoMUMO CBOUMb niya Digitized by Google •' -- 4i ^ 

SBnmootajif cb 6jiaroroB'biiTeM'b Mvmaem^b mom 
^umzfy 3acmABA<eiiil> nmmaiHb HCMimmy cu« 
va la^aA^Hi^Ay vQmofMtra íoaibKo pyna n fcmobu 
BHAHU «a KapmHHb^ To^Ha a^vsia^eá jkW 
^yeiHCii , oco6eiiuo uh ntpaoft Bapmiml^ ,^ h^ 
HepeuM^Hi^yiO^ ofieabany, xomopáB do mfuwhm 
py xodBHKK ^yxHMn oiipi^ciiiiMeinb c^b ro*« 
^iQay. Ha «ipoc9bii]|eH»ue ^Haoiotrw o6p$u;a«< 
lomcn na amopojl Kapmimt^^ Bomapaa 6(Mtm 
mftH^Eib JiiHin^pacá « 9upa3Hfl[ia^iiii0c«|if< 

Hp^A^iB^^b nánioft v^pmiiKkd asaml) usU 
VifSumuom Boji&inapo6o& caasHn ^ Za i^^ iop^ 
1^2^. ^^a Ab&cmafa BMdpana mo Mrnomiiiii^ 
9b 'Mmoppa 6asyii«iaa emapyxa BOAuiaéHnqa 
^cG^iemb ueorocmynHO mčhhjum na ee6Sx uoAQr 
^aro Po6apma|, mbiibiQii|am cMsib yjaaoa u a^^ 

Ba aebxb npniiltoTiM ^apoBaHia, yA^^ 
«bift abi6opb iiptAM amosb ^ ««paajiMwJlHail 
^OBHocmk^ ^rypb » ocoB^nweB ucKycenma^ 
9b nawpxnauiq iibKOiQapuxb FOJicab Jaeun 
CRuxb> na Ay^tmuím Hsb c»xb aapniHHli^* 
iioHviináii!9ca BMuoAoA ttrpy&aAypb n 9«aA<« 

Tepava. •*«- IIpaAManib aa naamb H.^b fecin^. 

' pOBoii HA»MJiÍH^ Ha óepaiřy eabnuiara »cwo»i-t 

awaai upoia^saiaix^ara 9(mAa ]:po^m(iU ,( o^ Digitized by Google ^ 4t — 

n^iMwx |i«a iiiu(^u9 aácnrfxa e »a mpai^ 
vocmtBii^H OHii CBOiQ iippaiiHy cb njioAanH ( 
y Horb nxlb jitiKi|iail> Bbpiiafl GoóaKá* 3a ao* 
^10 npiiai«Amaa ab ncmi>HHK¥f Mo^OAa^ 
/lbB}n|iRa padcxaauaaenib ^iib »uai|b nejioabKa^ 
na ctHb ifDcmb itorpe6eiifiarQ m ÓMamaro 
st^RorAa G^arofigíaopiiniojieMb cejia. 3mii yapbi^ 
aaiot^ia »xb onjib oo^He^HarOi 3hoh ^epesa 
lyomOjiHcmBaHHbia sacaAH^a pyaa ero^ caBfrb 
aub ompujib amomb cabrnift HHCHiMai hcibo^'* 
iiHRb BQAu A^a jaaiftAfUilHxb ompaiiHiiaaab 

HlIliQ 3(QAI|II)ilxb« 

9Kycb H ^ucflDiQina cyin% r^asiiiiiH ao« 
cinoiiHCBiBa cara nponaéeAaHia* ^^úrypia cnK>« 
amb cb itioio Hdau^Hoio npocmomoia , hoiuok 
poK) onijiHvaioincfl ab ucHyccniBaxb npeBO« 
^OAaiaa maapaHia AP^wooBiti. rouoBu mpexb 
4HE\b , Hxb OAbaHie , ce^bQRaa opHpOAft) aca 
AMuiemb ncniHNiioia laHaHiip h iiy9Ciii9ii*« 
]a«4uiQcniiio 69ab]iicKyc;maoi4Boicx 

Op^a «ll JgpBHCJBfOA^^ y KaproHHa 

«HBoniicqa Jia Byjtenwepa. -«^ Kóny ne nsBb* 
cmeab cě& npaAMamb? aaMy ho naMameHb 
npexpacHbi^aiift Moiaenib 6biinir OHiphisoftb 
BaprajiiaBoá noaaíM ? ^ Cb^ai^ifl^ Ha mponb 
H^ymoHb Aap»Kiintb.Bb pyab iaejibdHt>m can-* 
nempb j pa^OMib cb HMHb UpoaepnHHa , hq* 
DpaittHBaamb, Ramamca, noMH^oBaHie Op(|)teiQ| 
i^()mQpQÍ »a ibBoň ^laopQHb I o^^ moAbiiQ Digitized by Google Iip«iij0»iiř fia cmyM^HP! ropcma , wFp^einli M% 

•^wpt) , H lib rpo^HOMy i;apio laAa BQaBOAHinJj 

fiojHinie B3Qpbj, 3^ |í»mb, A*-^fce > MepBjr* 

rpíii o^w^ajernl) noBe^^HÍit IJÁfmoHai c}) Apy^ 

poiiwCmopOHh? I B^ OMjífAaHiii iHorpme^upHror 

^opa, cfnoflintí nápKii, 3^i!MaiQuVÍH ntcwpnb— 

^íjQ Op4>íí^7; i|3ywřjieHH^íj| cmpoj^HbiijfW aejrK^r 

^ iidn. pro 4Hpi^i JBfWi^ A^-^^^ «0443KiBae|i|cii 

i3ttpHAt««^ , II Apym íObřTH v |i«aií|BAajíii «^ 

t^apcfnBO MapiBBu^b apittiasq^e rťcei)te& • 3|| 

<p4iMif ^Hi^niww npociTJwpftionic^ ^AíunnhiB if 

IsbicOHie nep0^o/^b> , ^a]} Kpmopbixb nb^^eip)) 

. JJpj5|jp9.Cřjt)fiiiiag wwp-«|. iiias Hino IIpQ- 
sepnwHa Gepeisn}^ y^^Gmíe ab cyAt»6b Qp4>ea> 
^ <:&iQ tAhicAiK) oóaaaHb xýAomHMRb ^e Bwp* 
^w^ťíio, HQ MOíivemb 6biini» ObHaík>, KpmopbiA 
pl) ceřuj) nOBbqrnfiQBaHÍM ycfiiytiaH nii^piJiy Fe? 
ppiwjKb-, a3Ha«íUjib PAHaROiiili HQBy.iQ ^eprnjr 
p>ib^yiou^MMfi crnwořai^w ; 

..... Jíec regia conjux 
Suílinef: drai>ti • ^ • Negaire. 

i^ech^^. Y^a^MbiMb. XBa.^anib Be^nseciriBe^- 
Hocinf? I grandiofa ^ pMCOBKH , MCKyccniBO bI) 
.||)MTypb Op(J)eii, BRycb bL pAbaiiin. r-- 
" ■• f- ' .^ 

CMfpmp AcjífiaHciHpa 9 nappinna ikhbo- 
virnc^a «AeK^io3a. -— Cb Bucoaibt /petHeH 6a*- Digitized by Google -- 43 -*- 

piff^fl pB0pfa«ra.V w ^i^^ar^ n]>NHC|a pii^OBioA 
.)^QfiiHl> :v OHb HP c^fbettib pfHY Qe^^vifinoHf 
QWl>fifl,i^^^^Y cjviomptmb b1> ^Hge.j m čb yít«^.- 
po^b pmBpaui^^mb pojQBy, AH^pqMaxi, cb 
.pacmpeq^Hffbiifi^ poAOCf^jdvíy e)) Ďe^n^M^nrcitiBl)} 
fb. QniHaflHÍif p^pinca »b 6b/^H0J|fy cwify , go- 

jfíHBaeinb; Bb r-^a^a^b ero Hanucaifo pom^^ 
^t)|iie ; fip Heep^b fyCfio.iHáisrnb pnb criiporoe 
popy^pHÍe. 34 ^Hifib . Kg^jiii^cb w VjíHccb 
prtiH^ftionib coBepmeHjH pMi^prnffaro. npwrQupp^? 
P^a^ff 4IHA^w ^bi4i«iní«ci| pa^B^.^apw Tpon, 

Pb CB^ KapitiHHĎ. HaxoAHmb peji^Roe AQ' 
•pI^QH^o^1BQ fib p^3cy/ii^e)Aiif Bi^pa^eiil^ AHi^b^ 

4ja jyiPífíKjBHa, — •. líaRb 6w Hi| B^pw" !5i>m» 

UPAP^^HOCinif Ha A^BAUia^^mnov^ . H^pmnfib f 
#cn?iřJií| pab ppqĎyí^A^ipinb PAHP ařOJipAHoe 
^ioGoni^incinBO , mpoi^^ue^enie ne ino^ipnib 
jfi^bnii ^cmoifHCinB*, ^jig napb yipoMř|rnejiii- 
|iO pMompbni^ ^a ifCHypifyip omÁ^AKy 'jac? 
ITie4 9 KomppEJ^ , pOHa^ibiB^^ ipQ^iifiQ Macmep- 
(pRPP np!Bo/\ojit)BÍp mpy/^ífOcin^H, ,ocniaByiHK)rab 

^pB^fi,v^e 6e3b AB?«^«HÍi| ^ yiiacfní^ fib Kap- 
mmib- JianppntwBb ^iQrp,.Mbi o5pamaiB|«CH 6w- 
|ipeprn|^ifq lib inbi^b mvíBQ^vlc^hl^h npo^s? 

•Ite^eiiiAMb } r^b nppHSOiecniBifH | sb CHOuieHiif 
f b PpHpPA^^ ^ <^l? AibcmoMb AUHAU^^m^ ^ Digitized by Google — a -- 

ýteéifrtNMioinl) no CBM&ty np^Al^mf jiWh 

HantpBDft KápiTTHfift .npeA<>inAsif^V xy-» 
^»(HiiKb cpeAK mHBonHCHflro Mboma , cpe^fei 
y^Kacofil) npHpoAbi BnviaoAh , saiiHiiífaiB^jibiih^ií 
/ijia ywa n cepAiía. Tofírywtt^iM nynettl* 
Cffi|aHcqTB)einb. HaciflHrHysb pyneft^ 6mbuí ilr 
9b pa3^Hub, uycRaemb anh unepa/ib A^yx!^ 
^ouia^eH cb Habbio«ieHiihiiMH na Huxb iiioii^* 
paMM ; o6b nepen^biBaipinb 6edoaiu6(>4HOv 
Ca^b aepitJcoMb Ha mpemali ^ouia^H nj^ 
ň€v(b Aobdmaemb. AOcepe^MHia pyHKff; a^pyrb 
OH^ cnornKiNaemca) h ob^OKb vi noHb yneceHů 
6bi€nipo|nQfQ nomona* Go6aaa , BbpHbiA oiq* 
BapHiifh , 6pQca^inca an^asb , f^otoHnemh xo-í 
aHHita. 3(bainaeinb aa aaiiixTib noaeb ero ^ ^ 
neMHHyaMO ibiinaii4H.«a6u aro sa coďoio, ecniK* 
^,ii6b Ht nopoaJicq noacb y caMaro 6epera« 
Bpe^Hbift jiqcKymoJib ocma^oa abayčaxb yiť*^ 
^aro aBbpa eAnHCOiBeHHOia Harpa^oio rapy^oiib 
mnx B%MAHOf,ymH9LB npH»HdaHHOcii>b cepo 
ťljiaroAapHaro aebpa , pero A^inoiftHara moBjí^ 
pHiJ4a, Homopbijn, Ha c«omp« Ha 6ypHuá no* 
lnoRb , uenetBCM aa xastaiiHOMb , ab ua^aiUAb 
iH3BJie4b erp Háb au^bt h itorHĎa^M , mooio-^' 
jpbiji, cmoa na depery,^ daa?mbEUHO inociiyenibv 
« KjiHHamb, «ai«emca, ymonaiofiiaro rocnoAMS* 
tia CBoerb^ npoii3BOAHmbAbjícniBie mt^Mb tipl<% 
niPubAiaaa no caoeé Q|)OinaBQfiOA(MHacinM| hsm Digitized by Google BOA^H XOSHHHd H XpaHHine^H XOdA&CKaHl 

Ao6pa9 paRHOAyixkHO CMbmpiinib na ero yMacuif»| 
II nýmti CBO& npo,^CMiKAiomb Gtab ocmaiioBsiH ! 

KojiopHmh BftpmUMt tnftnmf upáHeuli 
Mnb up«AcniaMéHi^bift c^yHaft. YmacHyio ci^o* 
íiy ocBbii^iaenib ;iyYi« co^Ht^a ^ nporjiaHyBcniA 
ttb ^acb 6yp«> « nojnykouViHca boabi iiaoép^* 
keHbi cb sbptioctniM^ cmpauiuoio^ fo^iuall 
ýmonaiouG^aro noitftaHiBaenib yniacb h om^aa* 
tii€ : H'b He6y npocniKpaeiiib py^n 6b<AHhift 
^e^oabHb^ omuepaaeHHuft. IIpOBH^bHiéub. Bpit* 
me^ii npifxoAumb ab ymacb oaib onaCHoCfutt 
H ab yMu^eHie ontb HyBctdBftine^ftbHOcinii^ 
A06paro dBtpiiv tto aaKb Hr^ BtJHRO ^ocpiCN 
UHcniBo cero jiaHAnid4>nia) HdxOAUJtnb ub uc>ib 
'uiomh noponb, hihq taatxa irnpo<|^iM& A^p^*b 
tte ^OBoabHg j»cniocmB6HHU. 

3a6<4)^MBUiTKca Hom>io ab Jificf oikojMI 
^eHcneH«6;io TeHpHxb iV cxaft«taHb HbjífeHii* 
itoiMb (no BAieHu Muiuo)i aaab^ CfiipbJlu;M>t} # 
^Affo^ift sa oxofnoň ab «tyiau a^<ííi« Hé 
iHiBOAa ero H»b aaĎJiy^jA^HiR ^ KopOjifc caii^ 
tlačen npHAttOpnuiab cjyiattinajialib > ^moftiÉ 
CBopbe HMbmb y. Mbjt-bHUB^ HOH^^rK ^ubo* 
BMCBi^b.dpi^A^inaBii^b FaHpiixa, cttAau^Ato i# Digi itized by Google f ^oéf^uiHf jtít)jiÍíf»iR'b^ cli nápďofi íih pffi^i' 
3'B.nhbáemh'iiěbeAyK} iihcUní bÍt ^ečnli> nopCM *" 
JIH); AÍO-1044.1Í4 ňacéjiHHHtít , tipiitmáBh *'fe 
íieMy, Maflléinii; Bí<ěJ)^:|Ltl iiíj^rtoto ,• *ortio{)aá 
Ha BošAyxh tipe/ifimeL^A ňačh, Metk^y AáiinAfi,óió 
íí spiimejiéMb, li rňaKUMb oĎpatáoSib ááČAOUáá 
óroHLý 0ČB%ií][atCíiíJtYfi í^ápltíí^tfý , típúíiSBdA^tníi- 
iKHBoniičnóé ^bScmBÍe ; ' MOJidA^JÍ ^tBýulRÉ^ 
íióemt) BMbčriift čb h^ímwí Vin^jetítítm ^ pdť- 
íitpofaíitíwTS fel<pKÍxb ómHepřijr.icá j ^liíioÓtt 
óměpétíTh čjtéíí^W CBOHrf MeMí^ý" íiibihtř /fteiiá 
*tbjibiiHKa ^epiácřtiiti €fW áa-piTRstéb , sáčťrtá- 
Mjiíá KOHetíiKV ,jr^SčTrtBdkámi.' bÍí óÓtt^^iib Xúph 4 
£t)ti\\xtnopih ih hitxÉáAy fif^pátó l^aptf. Kyjiá 
Afýíííí , :jiémnvi\l^ nb ýť^y, 03iía^síenib iHbfcrntt 

cjio iípOHáuiécíTiBiaí 

3má í^ápiitiiHá ^ Tf{)ddjiáBJifíKJt[íáiť Áó6pár(í 

ŤjpííýA^prt > AOCmtíHHá BHMMaHTrf 3HantOKOBbí 

líb^wí][b lí tib ^BJíJííeHÍaib Mb^ť>kMR£i rivioópa- 
méHb c1> Ďb^KHivíb učiíyccfnBdMb - Éócinóprb 
iAďÓbiÍ á ějiářóAapHdeťriH, Ápýríá j^tti^a^ b1> 
óliitíoiiiéHiil Kb Bw{>arfteHTtó, MSlWbtíaídu^eiviycrf 
čfb nó.ioi!b j^^éósřpacmóMb lí cocřnortriíeíííb ,• 
íípefAcináBJ^eHíít- ibjjHO j ria Hef itiá^bf čdBep- 
ifieiiHd. ťkCdBRá típáBtf Jt>Há ; íióvió|yi<tfn1í 
ií*ífeéinl) ^pKOcriit. í Hd ýr^a-iiií<cíí tíífit( tíčrtití-* 
flw ; á cfebmb j O^éíih xópdliiO {)áájitíBaKy^íjíŠ- 
ť^, c>á6b€línb hóčnrértéHHO ,^ M tidBáSbifeaéfťiíř 
tuauáiáinl]! iLyA^^^HkKá. tíd iiiiiÉ t^UpíAxé Digitized by Google ttucmito Ra{)nmHbi, - — = 

^éOpi> H JíopJnUHH MvineÁh A^^Jifíf^-^i- 
éěd t4oMa j 6ah3í> Kétjtnjnoxi/t ^ .t^apnriuHíi 
AiitíořlncíJ[á TídprieHá /^€f .Í{pilcce< — ^ l^iičniK 
jtpT^mHaií , riiHBQiinčb BbpHaa ^ í<páci5i< čefc* 
jkifl , M3Mt)HeMÍé cebína řiĎMMbMari1fe.ibH0é rtd 
éťd /^odáiriBiío rf iio ero rípaeM^brtddinM , ^t)* 
jiftioiiib čiió KáptnHtiy ' /^ocrtiOHHOid .feánqíiiw-, 
tiamb líMfl H ripe/^CTiiilBjíiimb HinjiHii^e Mii- 
ilejíb- AH^íkéjii^ ^ této Mp^SBbJíiítátiaro •íéjio- 
ibita $ KdnrtopbiH Ďbiviljř ab óaho ap^ítB řkHB6-' 
jlilčiJteÁiL; ápxHineKniopoMb^ ČKy^brímopoMb. -^-^ 

ttopjnpéJTi3i j iivicatiBMě jkHBonMCi^PMlu 
JKcpápoÁiJ) -=^ KpOMb ribKonlopbixl) MS^b- 
cmiibi^b ^iinb Hdúierd BpGMCHH, iió«Becb pQcmb 
íipeicnláBJíéHHbixb* GeS ómjíH^Hbiá áprnHcnib 
HanwcfiMb noactíbiži riOpmpemb T, KaiióÉw, ijlw- 
HbiiiHHrp 3HatíéliHiiiáro cKy^bntnopá; ílopm-- 
pemb HáHépmáHl) ci) jiétRtíčmiio^^ čb Bóoópá-* 
liícfHÍeiMb/ čb orriéMb ý"AWBíiniejibílbiivjb^ fojidBaL 
ífianieitili mMBOCinííO ; píéjiié4ib ěá óGúiHpHWHt^ 
BOJiojpíunilJ HďAii^Hbia j liítykú abptibi vL npo-^ 
ifpaHHbi; 

^OCmÓHHO ínáRiKé BHHMáHlri řiÓHČHWÉ 

kóptnpěmh ^lobifca , 4>paHĚ(yácKárd Háábčírt- 
Mara ntptóriíKaí líOAoméHÍě rúJiOBb ^ BiiipaiÉé- 
hié Aviv^áj lácrttiiítía jí hhpMócthh máa^hiBátotíih' 
iiacinepa. Digitized by Google - 48 -- 

poMaiieAetoVH Mopo noHnimaKiitieii b1>.4D#ii]i. 
po^h oopaaqoBbíMK. fieC6jiuA ci^Hbi nsb Mo4B^ 
«pa y ^A^ómňui^iA onitcaHrit ii3b Obb ^ijt ^ ioS^ 
Bbím^tínbiA «tvBcmBlSL it3b Kopiíéf^ ^ Mte ttíJ^ 
paMeiio ct) ofiViHá^nimh ncityccmMMb. 

AnaapeoH^^ úJnoeptéáHfmti^ JMfpa^ tš 
ěesfMte éjiHJra^ p^CyuKti Vf>p«ťOiiápá^ uMb^ 
ttmb ^ocdioiiiicmaé. 

XpHCJnobh f *yMěpmtň Há HůJÍ'$Hmd»% 
Mt^mepH^ rpasupúBantibift cb rtá^mtiHiit AiiH*t« 
"ŮlkAá, Kappaíliii ^ u lOjtHMeph c^ Anmio^ 
noio ^ rpauMpoBliHHbijI cb Aápnlffiiiii Itoppé^^ 
JÉit IrpáBepoJáb rQAi»4>pyav 

ítéMh ^ cb KápmHHtí AyAOaiÁHá, Kappanr^íit | 
Bane^t h BnpsHHÍA^ cb Hápíililllbi )KiipOA«f- 
HópaÓAeHpyiUšute BUpentítu cb ptlC/HRá. 
IIpiO/^oMoua , rpaBHpotíaHHU^ tpAbepo^b Pch 
lie* -^ Bb cHXb ijpon3^;v»H7^xb , Káub cp" 
Attinb dHamoH^y pb3«Ll(b CdDpMmb ttb AóCnio* 
MHomeb cb RHCntiio mbxb' itpébocitOAHUxll 
AiftcmepoBb I fiomOpuMb onb no^pAMiMb. 

Ma^AáXHHa ^ ripoudBe^tme Cayjiftiltttf^- 
))tt. '^^^ GfiMb típoHdaB^eHieiiib KaHoaa o6pa«^ 
titHAb Ha cedH BHiiitaiiie aHamoBOBb ^ M /Ȏ* Digitized by Google s^ 4d — 

Wtíixh AHHxb' c^oero noHáiiHVA» Md^ttlttBá'| 
ttocmb tt cmporait mMdHt» CBAmocmii tté nd* 
lépamiJitf ^iu,ě Hpacoitibi ea $ hd ii0^omiijiii^4 
giMí^e tt^tiatitti ť^yóofmft ropi^cmu h 6eáyitfb<» 
mHaťo paci«a»MiD» Ch ottpaaoMb Cnacttmejitf ab 
pyab ona cmoHJia na KOJibnaxb n Mo^ti^acb* 
Gítipa^ft^ nóAb mifMacniito M^ic^éd^ a^pn^rcb 
ea ^ ab uď^eMóHCeuiii tt.ióuitinca Hasa^b ft 
otmpaemcaHa íiorM* Ha noAhhňxh tAomíi^ 
nfeia pyRii e^na yA^^^^í^uatOfiib c^aSwft apécmb 
pacnamia, na ^omopwii; cb íie^ajiíid BoáBdA^í* 
Hbi o4ii 6H ) H3b o^eň Katttdnica cjieaa* 

Fo^iOBa ecitií* MacijiepCHde Kdo6pam6tiiti 
lípaconibi vt npíanirtocmn. ^^BWAetíTté acérd 
tnfojia ) a ocoójiubo pyab ^ aďai^Hoctnti it|Có« 
napuieHcmBo 4)opMb ^ motíHOCrdii n kbmnocmii 
om^bjíKM , HO acero óó^ba HCitiMiítíoe ti *íyí« 
OfliBdftie^bHoá BfetpameHie «Aa^a^ Ha fiomopoMb 
My^vímeAhHtííA hocnoujAÚeLuiň Mbiitaitíinca čb 
tijiaMeHHOiO fibpoK) cépAtf^l t tiQpit3BÓAáíftb ^bb 
tiepaaro BarjiaA^ ane^^amjibttte r^y6oKoe , it 
B^ea^mb ao tipáfi^A^^^t^ '^^^'t^ citAOió Aioóatl 
m ropecma* 

Ha^oÓHO BSLMhmmtthf ^mo ceft x^Aornnicab 
liBOAHtnb ab HCKyccniBo pOAb HoBOcmti ^ ko* 
inopafl jie acbMb HpaBtimca ^ Komopait apa« 
Atia momattib 6bimti SApaaoMy aaycy m npa* 
UHÁGLuh lAcmtA^Hhiúh* Otíb pa9KpauiHBaauib 

Nu 1. r Digitized by Google ~ 5o -^ 

Mt cfionxib cmamyflxb Ht)KOTnopKiii qácmif^ 
HERb wa npHMtph aojiomyio naujy y ré6mt> 
H AP^B^Hi^i^ Kpecmb pacnamiA y Mas^ajiu^^, 
um* PacnHcaHHbin KpacnaMH Mbcma npe^cina- 
BJiAiomb BaKyio-ino HenpímfiByiO necmpo^ 
my H pasHOBHAHOcnib nepe^b ocmaniROMb 
cmamyH y omHUMaionib BbpoaniHocmb ^ h 60- 
•^be spe^amb, Heme^n cnoco6cniByioinb oÓMa^ 
^y.r^aab. Taaoe BBe;^e»ie , Bomopoe Biomemb 
6uinb ynompeĎ^eno bo s^o GeacMbicjieHHhiMit 
.noApamamejiflMH , ncnopmiinib HEKOHeu^b hh* 
cmomy u rjiaBHbiá xapaKmepb HCKyccinaa. 

rpyjiJta Amypa n Ilcua^eH móro me 
jBaflmejia!. — Bb neft »axoAflmb Hacmíio momb 
Ví^Híu^Hhiik HA^a^b Bb 4>opMaxb n eb A^HiKeHi- 
,iixb , BomopoMy yAHB^HlomcA sb mBopeHiaxb 
rpenecKMxb xy/OttHaBOsb* Baopbi n^bnaiomcA 
KpomROio Bupaaume^bHOcmiK) 6ora n iohož 
BpacaBM^bi y iixb omBpOBeiiHBiinii ^acKaMH<^ 
mbwb HHcmWMb óeanpMMbpHbiMb, Bceo6ii^HAU> 
orH^Mby RoiiíopbiMb OHu A^^^^nib , KamemCA^ 
sb cjia^HOŮ moMHOcmiff. 

^. Cft 4ppaHM4. ^^^t^9^*i0>^^^>0>^>i0>ď^^t^ ^ ^ Digitized by Google miwmmmmĚĚĚ líL A H T T £ P A T V P Av n a c fe M O ^?iA miÉto^a, íi Dtiwmb Bejinnaa iiay-ha. Do 

inbpb moro KáRb »ti3«b ^oramb^tnb otiwma- 

Mm, yMiíwft ^ejioBbnb omKAéiA^^iBa^rnb Bb yroA% 

SkaMítrnit ft Bottttttib cítí tipaBcmnBHHTbiH co* 

iŘpoBtni^a, 'imoGbi m)jifc30Bani^x;:a ĎorattiiiJMb 3a* 

iiacoMb na Btaaiíi c^y^aft Hít3Ha. Tasb iiab 

^ejii^iRtixb npovi:5mtn:niBTít BpeMBňn ttcrepna* 

lómb napo/ii>i /iporot^bfliibie ypOKW My^pocmit. 

He licwitíft Bbpwmb coBbmaMb onMmiiíiixb ) 

^lOKíTio řre Bbpwinb ^biíCiTTiirtmejibHbiMb c^y- 

^a»Mb ? A Kofo ů6cnit)Hiire^bCrnBa hó tmyna* 

lomb pa3Mbim;ieHÍfo it My^pocfitu > nrortib k# 

)AomeTnb> uAn ne xovemb 6bi!nb BtíKOtAa Ikii4» 

CAALt^llMb He^lOBbROMb* 

Hblnb OArtO ^^řKOiŘ ftfttfMáíím 3Rb ftpóiia* 

ittecmBYaMb ottiHpMBaeTíib axb m^kiiyio cBa3)b» 

BHURajft ftb maiíHy fie^iiKo& cD^bi, Komopaic 

He^asHO nopa6omtijia EeporteftCKÍa Tocy^ap- 

'Cmsa VL itioio H&e y^acmiio i^po3H^a PoccÍ0| Digitized by Google — 5a — 

jMbi omtieceMl} ée jkiomemlD 6bint^ ro c^á6ocfntf 
Hapo/^OBby npurornoBviBíiitfxb yctibxií sasoésá^ 
mejia. Bo Bcb Bpe^eHá Ďespa^cJr^ttaiÉ crapaCínfí 
nh 3aBoeBaHiAMb cpamaJiaCh tia no^^^b Mípá, 
cb ^toóoBÍío Rb omeiecniBy; ho pbARO íio6biK* 
/^a^a ee, 1160 CH^a ydmynaemb Ao6po/^bmejiH* 
IIoRa TpeKíí 6bijiM MyApbiMH rpéKaMw'| ohm 
cmoajiit KpbfiKO rípomtiBb ^^apííi h KcepRda; 
HO nor^a Cbiiibi rpeqiw h^ BH^íí^ajiií y^e CBJtt- 
lujOMHOAiy rjiacycpoGo^bi ^/^eMoceenb on^a* 
itajib cjiaBy ome^iecrnBa. PnMaaije^ Bejiit^asbici 
ťuivfriaHe^ HapcmeoBa^w ^ nGo Jtťoónjiií ťepoit- 
«íecRÍe HpaBbj ; ho aa npeR^OHHocmíia CHxb 
KpaBonb c^b^oBaAO na^eHÍe BeJiHRato íiapo- 
y^. Bb Hatiie BpeMH ro^i^aH^tfbi^ lIlB6Bfí](apbi^ 
HmajiiaHU^bi m HbMnw Hé 6bijiH ów y^ép^a- 
iibi Ha o6iiiHpHOÍi no^iocb seMJiH fípomaMy- 
moEO nbnbřo mHpaHcmfia , ecinř>AU 6bi coxpa- 
HIÍ.1W Hapa^HWBí cBoii xapaKmepb. Taab Hc- 
naHiJ[bi paaopBa^if ntejibaříyK) Jj|bíiíi^ íí MmMo 
ee AnwHyjiMCb Kb CBoGáAb. Tanb BeAHKÍft 
Napo^b PoccVůcRÍA ^ Ror^a Bparb uiarHyjihř 
HO rpoGaMb ornujoBb Kauiwxb, bbicmpo oaoBajib 
uiaru era , cmpeMwinejibHO HdtHa«/tb aa npe- 
;fb^bi omeHeCRaro nac^ibi^cniBa* 

ByA^^it 6;iaroflapHbi Bory h Ome^ecntBfí 
HG yíHBepAMMca Bb mbxb /^oópOAbnie^axb, ko* 
mopbiH AOcmaBWJiíi HUMb noóbAbi. . 3jio »é 
pa3jiy«iH0 cb bo&hoío - mw mepíib^iM 6bAcmBi)i; 
HO Mbi A^imeMb eii^e Bo^bHi>iMb BoaAyxoxab^ Digitized by Google — 53 — 

cmOHMli Ha cBo6oAno0 aeHjib, ropAHMCii uMe- 
nefnh PycKaro, «oinoparo hh M«Hf., hh njiaMH, 
Ha CH^a noHO^eéaini) h9 Morymb. KaKon cmhIi 
OmBHecmM Momemb óbiniB paBHOAymeHb sb 
I^Mb 6viaraMb «b ceMjr AOcmouHcniBy rpamAa* 
BHHa ? CnpocHMb cmoamaro npe/\b 4ni;eMb 
qMepniH BOHHa, npeAnoHmemb ^h onb npiani* 
nyio mudfib y^apy , ew rpoami^aMy ; onb oni* 
^bmcmeyemb naMb cb yjEiĎKOio ; G^amenb 
itfoinb Hacb 9 sb Komopi>]|[ nocmpaA^io 3a 
OmevfecmBO ! QoHifbi iftepmayiornb 6jiaroMb 
ttudim , a Ml»i HenojKepineyeMb oxomiio co5- 
cniBeHHpcniYiQ h ubaomopjbíMn y^OBO^bciHBía- 
HH, ROfPQpbixb CTTioii^a na^ib o6u^aM no6t)Aa? 
Hbmb, a iibJviaiQ naji^njueio pe^Hocmíio; mbi 
»0Be«fHO yĎbřfiA^Hb bIj hiqw bb^uhohí ncrniiHby 
^mo ^Q^IepA HMymepniBa HHsero npe^b cna^ 
ceHiej^):^ Omenecmaa, 4X maab ocmaemcn 
paaci^Qpipb^n^ 9 He Morymb ^w noARpbfíHm^ 
Hacb HQBQK) CHjíQfQ ób^cniBÍa , HaHecaHHbia 
lOBHoio, noAOÓHO Kanb HyBcmRHine^bHbia pa« 
au H 6o^bdHH BOdBpai^aionib HaM.b ropas^Q 
^Hcpib&iiiie QoaUn 

yocyAapcmBeHHoe SjarocQcraoaaTe aaR^Aio- 
memcH He sb mbcuQMb coe^viHeHi&i MO^ek 
aa OAHOAfb Mbcnpib » hq ab HapoAb y paBHp 
paace^aHHOMb na Bcbj^b nyHKmaxb oGmHp* 
aaro BJiaAbHi^i npH paBHUxb cnocoSaxb y^a- 
caiBOBaifih Bb o6u]ie& npOMbiai^aHHOcniM h Ha* 
^attA^m^cn oči^HMH auroAaAm rpaniA^HCKaro Digitized by Google - ^ 41^ -^ 

rflixicmija w>;io^opoň'ítt , ^ni.o6w inimSunfe iiefia-i. 
C'b(Qi'iyio po€uo£m>l meK^ymk nnf^ine^if. usK 
omAajieHsHbixawjtlí c^r^paMk uocy/jtapQfliBa, nmon 
6fii uayiainiiCíř típa>a/^Mocn3ii» u uopoHy. He. 
C moji i» u o ^ ío6gi|i» k V H-aa yj^ww m ^ Hen y cen ^i 

BaMlDy. yRpaUiaiOEI^HMfe CmO^M.říW^ CKO^I»KO^ BJie^ 

HAHie Kb cyeuiHWMb 3a6aijaMb nyunoAumh jí^o- 
^eň Bb.iopoACHiA o6a;^ecaiBa*^ HOjnophixb éjiecnV* 
ocAhtviftemh B3opw: Heonwmwwxl).^. m ccitimi^ 
HOBtíH. o6cinoAiné:;i]kcmBa yA^JiHitib ^^pa3/^^rwfl^' 
ceMeacniBa , ino čla napeAibua Gi^aQHine^i^c^ 
fiAň roGy/\apGfliBqi. ^a Kpacyemca Haiaa AP^^ 
^jin Crno^^HB^;^ f^a isj-Btiuymk u rnopmec«i«y-- 
^mb Bl>.Heá if3Hii]iHbi.a iMDRyccniBa a^a nibxlir 
9,pocfi.t)]%e«i;ii^x}i> yMOBb , Bomopb^e* yM^tioml^ 
9acAaiKAa.nii»cn: baiu Bb sMcmomt) 9Ryca n 
' ]^pa90iib ^ A^ 3aBjkio<fai04Tica eb' CHit>Haxl> eii 
u nit> H(CnopH«.HHi»]e CMGapMinvw, Komopwe h» 
49oryin.b cb^ no^i>30K)- 3atíXAMamhcn hí% Qejii*- 
C30IO npnpoAOK)^ uii A<^Ma,mH&io mM3Hno. Ha 
i^yCKOH B03upamHiiica uo^h »poBb WHpHbrxl^ 
cev/ib mpyA&jiioGuBbie^ nOMbu^HK^ » ^^dpus 
oinqiii ceMelrcmBa^ yBJí^^^KHue itioa^ho cmpe^ 
^MeHÍe^ib o6a][aro. noi^^Ka* Ckcmbro. noMt)^ 
ii^imhHxb BJia^bHiS, omuA^ioi^Mxb oaa xodsH-*. 
Hft , Hmo6bi Hj}GtvBb€im> noAb «ro noneHewH 
eMb-! A^ BÓSBpaniHiiica: ocoďahbo pa6ofnH.iiRH» Digitized by Google ^ $s — 

tepOfi^CBOk HOpKlGinH H BH^RMH o6MaR?IlBIilx1> 

npHĎuiBROBb. KoMy i^e HaobcniHO , nmo Hpe« 
BmhBtíe nepexoAHinl^ H3b cocl(poaHÍA aeMAe- 
^b^bi^eeb Bb (x>cjiOBiV ropoACRHi(b MbiqaHb« 
Mnb CÁyHviAOCh uu^hmh ub cochAcniBb mo- 
eMb OAHoro dRaHOMHqécKaro RpecmbaHnuay ro 
RiopuR paá6orambBb omb naiOHii , CRy<iHJib 
2KÍI3HIÍO n mpy^aMH aeikfjie^b4bi|a ; CRcvib^o 
n HH y6biKAaAb ero ocmanibCA 6^aroAapHUMb 
RHOiOM^eMb moS aeMM/t, KornópaH cb HaĎBím* 
nOMb Hafifh>ÁHÁa ero BcbMM G^araMM wiiaHK ^ 
oub oornaBii^ KpoBb oroe^ecKlÍB , nmo&bi 3a« 
nHcambon sb MocKOBCHie Mba^ane h niapřo* 
Bamb HamHmhiMb RanumajiOMb^ Qo itpaHHeRi 
2jbpb niaRie npuMbpu pb^Rn; ho ropas^ «iaii](e 
nepeceaiiemca ^BOpaHimb nah ^epeB»H Bb Cmo^ 
^ni](}rBb)rramAeHiemeBb,/tJiA npox>BbiifeH*iii chinA 
UAH Aoneipí/ij oco6jiHBa fí,ASt y/^OBOJibcniBla ORa* 
9ami» Apyi^HMb cb rop^ocnriio:: o&HEupHbia dua* 
:ftOMcmBa moh npociniipaiojncH ^o ^^^KOHe^Ho* 
coitt! KapiHbi JĚ jiio^H noxMU](aK)nil^ y Hero rnab^ 
um osii^BCHOAý^ niCHa paáiiio^a^mb npaBa ei?o Ha 
coócmBeQHOcmb /^yrasa po^a , a A^mtu CRopa 
UBjn,hiomca nepeu^^FCMAinb po^itniejien Bb hc-» 
Kyccmfib ABOatton i^rpu uxbé. CnpauiHBaiOy moů 
Apyrb y Baxyio Gyuj^ecniBQii<uyio ncMbay npauo* 
^mb OHif ce&b u OiQeH€CfnBy t H BeauRRAb 
noipepa ^^h uHxb u a*^a Focy^apcmaa^ ecnxbjtu 
ttOBbJA oGc^oame^bcaiBa aaRpoioinb^ iiMb nymii 
Hb CmcMai^b. MOdnemb 6biroii neBO^bHbíMvb Digitized by Google ~ 59 — I 

»b QÓaaafíHQCirf^Mb c?oero nojiai h paaopeHHoa 
cocmo^HiQ oGpamwincfl ^jí« HH3(b ab noófm- 

t&i>JMb< >' 

Qrpa^ifHeiiHMQ aoxoaw Moryrob « Bb Mc« 
CF«bjiocpiaRHini« nperpa^y pocKotpH^ ^^ ji &i)ra« 
tnhixb n^ n«pecrna«einb ^mntca nqnio^Híf«l> 
i^xb y^Q3Q^i.cmBTá[, He A-*^ ^wjcb ^a^HQ np« 
l^paiTiHinii ero men^HiV, iio aa^ nibí^bi vojtpoptí© 
inepnn BWWi«í« Hy^Aía, no wwb^i Q^^Q^^ ppa« 
m*^^f íiab ^io6bh nb noApamaHÍw ^^^^epo^iea^ 
lomb A^J^^-^Í^A^^W AHacQ6t:rnfief|HQcmB, npir* 
líarayiQ mmh sb liac^bA^í^^Q' lí chqvi^rq ripe^, 
cmyn^enw pOAiíinc^ ombce^i Q^m^m pocKoina 
H TipQwí3iiii€n<a^omarQp*3b nee RQp^c^IOUl^QÉiiLa I 
ťíPQ fí^ nQ3iBOJni^b^w 9fi6b f^H|ipr^a riQ nyBu 
cmay f,Q6]^surQ cep^n^ ^i^Mb^i^piíf ffc^xHHt) ^ 
liapjmwmb ppaiQcyAÍ>, ppeg^yi^^ifníí^ 3$^rphi^ 
HecnmoQimín ^ ?no^pb npecipyoaepib na^b w^i^ 
i^a^a yKpaA^^^opl^. (^i^Q^^ CQBbcmpi, /^;ia rnq- 

C^an^AG^iÍH , ^ nftpiQwb npi ^^ftoJiMpROfřy i| 
OĎM^aJH^íM^OMy iiyiííw iiH3>co^tiinb kI^ npc^^bA^ 
Hm ciii^npHH p4a60c^I^ m paaspa^ia^ C^yA^J 
oómarQ Mtibníf^ Mpweinb sb cgmIx p^y^áb S9l% 
Mbf!i[i|iihf6e3Abi^C]piBÍ^ >^aRQHO.Bb^ M.pweinb h<e^* 
«iamb V A^B®PM^^^i?> lipp^iAbny b^ ceň <^a^ini^ 
uaiuiixb. upaspab^ Oéq^ipaipeAbcpi^a no^^« 
loiiib ab mofiy, CAjHaik n, c^oco6b. ^^^^ 5%< Digitized by Google - — 57 - . 

>AitciiMca ff3l)iiB^ami» vAyóoHoé npeapttHte nh 
pax;;rao«iifine^hifoí| fikiiUHocaiu | HecoomBbm- 
CHTBeHffoii fdhph ^qqmaiURU , nfor^a íne^ein- 
cii Bnycb Q^i^ropo^Ho^ upoomomM h Biy^po* 
6epeiii4ffilQQniif , ffior^e^ qnicymcrnpíe ii34if 
lUHii^l) nonip?6ffOcme& onanii ppoHase* 
^einl) Qesf^QpKiqnixe y ii óe^f^QpbicixiiQ i^y ^e* 
QTÚBqomh I MQmQpyiQ n^pecM^Mpaeinli tho^bho 
MCKypieifie ^raniQfiiiii^ if nepe(iiflrfiB|^enil^ steh 
flo^Qifia* ^;if i^Horn^li ^oSpo^b^nejii. HMbemb 
nyjK^y bIí cfi4t M^HKaf^o qo6ymAeHÍH, ícmi^ 
^fo^if AO UiPfK) qjia^bie yMOMb ^ Ay^OK>, nmo 
«Q MMbfqiTiil:) QMif Hn iřfciicjieft^ at| j^api^nmepa; 
^9 Mpryfii|> ^bim^ 4HH pascy^^wnifjmiwMH no 
(;Q£ÍGi|;BeHHi>ijiih npaBH^aMlji « HH Ao6phiMi| nq 
papy^eHHPMy A»vf ít^etíw 5 H»4t| HaAoÓHia ^jih 
f^q^Kpbn^eHii^ €^6^ f(b /lo6pti onopa n M^t^iiio 

^pyriAxlí 4IQA^H , e^ pCO^AHBq HHHQBHUxb H 

. ^uai^H^xlí. T^H^q c.iaÓQcaib yMa ne pb^aQ 
§blBl|e^ll^ npHJ^bniHa Bb Hama spei^a^ ^0 
lloc^ii^Q momb 6i*^aroHaiyibpeHMbift ^ejiQabH)) ^ 
liQipppbiq afJiaeinh ah apyiy cubriia nepe^na* 
^yoif^ niaab cH{iaapii> AY^Y oi^oiq |ia Mbc^nq 
^ npiibecm&i iHii3Hi^ Bb nopa/\QKb , oomCfO^y 
|(C^pti«^aem^ np^namc^i^Va^ upmQpbřa n€t aP* 
qyQHaiomb e|t> aQ McnoAiiatria capero naifbpQ* 
H^a, IIottmQpiiio, 4inQ OAHQ Q&ii^ee MnbiiVe wo- 
^embi jA^Avím^ nperpa^bi m np^ó^H^Hin^ 
«|ia9t^ Hb HpaBcmaettifQMy nop^AKy- 

C.e^ <íOpaAOKb npeAno^araemb ab naia^tt 
flQiV9^«iiiÍa . ce^^ůfcmaeimiaxb 96j|3aHiiqcin«k. Digitized by Google k. I|e roBQpiOy Htn€>6bi f^pAmno Smáo aaMJii&fitmi^*-^ ' 

^íímhcíi omh yAOBOAh&mBÍn CBtmiCRaFO o5pa« • 
tou[e»ía^ jcoHiopoe Hwfeeinla Cfloia xopouiyK) cmo» • 
pOHY ^A^j«o co€iin(minl> . bH moMb , «finp6i>i 
yMbmfc corjiacninK noJihay cebnia cb ncMBSoia: 
»paBoab- flfA» ^ero^ »0 i)O3n(Mi»d0«amBeff oribi* , 
íiiaMii ^ Bi)fi}epKie Hay^aioinli) iiacb sejtHRofe 
Hayu^ íKjd3iJH? Qifit AORaď^usaiomb Hanby nmo 
jH^^KUB/{ padcbifHBOG.fnb na numaeiiib hh yM^^ 
hh cep^a ; nmo. eb h0i© npomeRaioiiib Anvit 
^HVBcm^^m^AhHO j »e oefliai^iui no g^& 
npÍAniHbixb. BoonoAf]»BaH*ik h ne^a Bnepe^ii' 
ropecmH^A ^Mia^bHia;. HdHO es HeM»HyeM>b>Mb^ 
(M^AcniBieMb. 6biBaioinb a^íi^u^hiisl HenpTiiin« * 
Hocmuy 6eA]3](aciiLBbiH cyripymecmsa h He&«a» 
rpAapHua CKjtOMitoeinif AbmcRiA. /^ak neFoae- 
npBl>pHEn]k cepA^y> xainopoe^ Djie^ivemb Bacb Rbi - 
npapOAbv, a h# nk myjvky c^bisa ? Ohcx aío» 
6iiiitb^ BonptKii BbmpcMiM^^bRpaBaMby mbcno-^ 
xupáiiue ^acbi^ Bb Koxaopbie híonneuh- om^ox^ 
Hynu» amb npiiHyHVA^HHX)B pa^u CBbma.. £cinh«^ 
jkn noAomiiiiib uii abcbi raa&Hyio CKyR^y , cb- 
somopofa Muorie nocbii:^K)Hifrb ii»yM»biif co6pa<« 
»íEa, k. mo. cAbnoe epeAyó-bmAeníe , cb* kooio^ 
pŤ>iMb no HyAHomy npofliHBopbníio jiio64imb* 
»p6i(\M«j^bi^ inocKAiiBO& da6aBbLy ma e^v^a jih 
mocKa He nepeBbc»mb .iio6bh sb hc^h. OmH 
«ero i«.e cinpaMtaBi.Cfl nb c»Mb y^P^otAicmBi-^ 
AMb ^ ROfiiop.b]xb óbicrapuH BHxpb yHOCiimb^ 
ifli$ HOMšubnAcaiB.^ vl BJ^ibcma. o^HH/^aeiioá. |>ai«^ Digitized by Google ccp^qfc ? Cmpe^Ufinen amb rtpnttbi4ttM , npif- 
Mbpa y a -«-^ ocMb4HK>& 4h QRaaamb ? -* oinu 
^e^ocmaniKa ,npocfit)iu(eH*ÍH. Ho manb cinAh^ 
Ha JiioóoBh nh ci)t>iny , ^ixia MHorie ami^bi m 
^famepif ceMeucm^a , o6A«aHc>iBaff ce&a h Apy^^ 
THxb , npe/^aioiinca hmI) íio/\b BM^OMb At)»n* 
CROH ncMbabT. Tomb nMbemb ao^i*1> Beecmii 
CbíHOBeQ Bb oSi^ecinfla , nia xo^ieinb ocme-» 
pe^iL ^o^epeft omb aa6jiyiR/i,eHÍ« > fflb u AW^ 
tin H(ev«aK)inb ii6í(>paiiib /ipiH Huxb X^i^onn 
iruxb meHHxaBb jl it^tócmb^ Ho wem^y nibMb 
cuflosBÍi u /|0^epM>, vBOjibíjflH Hxb omb 3a6o<« 
iiřbi , coycm^pji^BOJiib CBOn aHaKOiVf mea^ Hrpa-* 
iC^mh nopoReLíkSii ^ oHiA^xonica Jie na BJbi-- 
()»py poAttinevieii „ na »a coóemBenHOMy Mnb-e 
jiiio. 3nio np»BO^ví*^l>. Hacb ho b^ixhíio 6«a^-t 
nepHAo^Hwxb HpaBQBb Ha loubm Boapacmbu 
OpbioaíyK). rtymy He^oubija^ 

Kanb Hte.iamejibHO., Hsioůb, n-epeMbiia oS-- 
cuiOtfme^bCTirBb y&b,^njia 'wacb n- Bb nojibab 
yopomaro. BocnwinaHia, 6oab Komopara nbính 
9 He B30»emb 6i>)ii(ib^HpaBcmBeHHOGmíf. Gko^k- 
io pH dy^eiiib mBep/innib /^bmflM.b o HpaT««. 
CHiBeHHbixb KaHecidřBaxb, o HecmH »apo,^HOflt^ 
o AO^Aui»<<^^ oGjiaaHHOcmAxb , eGiHb.Aii He 
iiOARpbnuMb HdGmaB^ےHi& npnivibpaMu , ma 
^BSiv^envtík rjiacb ^6po/^bineji,ii aa^ipemb bH 
6e3MiyBCiaBeHiK>Mb cepAifb Hxb ^ Eaab nAOfpn 
IDfiopHO^ aepuo. 9b. ab^paxb, ho^m uedA^^ Digitized by Google ^ 6o — 

/^éipHOiií. Kawl) MojiOAwn He>OBt)Rb noBfcpntnTi 
pojihat) Aoópwxh iipaBOBb, Kor^a onhimhi npot 
líiMBopbsanib HpaBoyneHÍiQ , norA^ ne npaBiť* 
jia yMa H cepAna , HQ ycnt);^w Apyraro po^a 
p|iiBOA«nfit> ero na nymib ÓJieciiiaiqeň Hdabcm* 
HOcniH? riQ^o^HwMb, ^mo una^ AoSpo^bmejih* 
H^fl npacaBMíJia cb AOBbp^HHOcmVto BH^i^aemb 
<;0Kt)maMb ifbiKHOu Mamepii; ho ^pmbjíif oKpy- 
^raemb «P mo^na ^eacnibiAHWJ^b QbnipenHiiv 
KOBb, KoniopbiMtf maKb óoraipo oGmecmBO, if 
llopo<iiib);^b OBepcitiHfmb , KQmQpbixb qoo6iu(e» 
Hie ecmi> A-^A Hee $iap|(3a ; tno ckqae^^o 6br 
ywb ^ cepAqe hki B^eH^H e^ hI) /lí>6py , ona 
ycmpeMHincai hi^ Apyrowf nymí* no pGuteMy 
npw^bpy noApyfb , omuj^ m Mamep^^, i^pe^au- 
Hbixb CBbmy n ero Hp^i^aMb Bonp^HM ^0^^*% 
oiHHMb Hpap.py«ieHTiiMbi Omcio^^ npoHCxcv 
Aiimb 6e3G4a9ie jKQHcnaro nojia, |iar;ioe moj « 
iKecmpo Hauiero , oAM^onecKoe ppcmoHi^id oa-* 
UHxb ^ qjia6j>ie coioaia Apyi^^^b 9 h m^ 6e3* 
nopHARHi RomopbiMH mo^bKo oĎoroi^aemca co* 
6paHi6 ropOACK^xb an^RAPiPQBb^ H ypt>peHb^ 
Hino fibinb u^pahoA Mapiepi^ , np^BJB(daHHOH 
Bb ^PH?pA|Ab CBoiiMb, Kpmopaa 6bi ^^ cfemo- 
BE^ia Q ^Hxb 6e3nopi|ARaxb , He coi^a^b^a o 
HUHtmtH^Mli cocn^oaHi^ 6jiarppOAffb]xb Ab* 
BHqb ; ho coma^biiVe Gean^PAHp, 1^ pacRanHie 
BHHoaHOi( Mamepfi ca^Gq , hai^ noaAHO. Bo3^ 
BparoHCb iis^mb Bb CBoeiiy A^^i^y; oRpynut 
AOHb oin6opHbiMit SHaKOBftcpiBaMH M Ao6pOAb« 
m^jifcHbiicH npuMbpaiiit ^ npeAnovma: f^m bii Digitized by Google — 6i 

SAfiyjKCtnfta HahhctnHám tiočBoeá upeiÉópMn* 
tfocmM «ie^OBt>Ha ^ct)Ml> /^pyrMMb Bbird^aMb 
čabmCRoil miiSHH : h Mbi yBMAH>ib ínotn^acb^ 
naKb meiiu;iiHa /^o6poAtime^i>HaA Bceťy^á oiítb 
upupOAbt, HO nopoHtíart omh Bocdmnatiiií, hoA* 
Upámuml) dioeMy íiojiy ^oópyio cAaBy. A Rind 
náh poA^titte^eá Momeinb ocmaHOBnmbC^ tíú, 
tiyttín Ao6pa omb íiacMbuienb šM^vo UAtí fio« 
()O^Haro > moiiib He^ocinoHiib 0fíňtí\etítíárú 
nMtmt <mi4a MAií AiaínepH. 

Mbi A^^ny^^^^^^ ttíáíil) ^ajióBo ttá iiymit 
tpa»AátidBaro tipocsbii^eBiH, ^mo ife BAomeM.b 
ROHéHHO oiiiícíityitiintb Rb o6bmaflMb BbBoab 
řpyduxb tt BapBapcRH^b} ho MOiíieMb, ne oc.HOp* 
éji^it ÓAafopoAHaro Bttycá , BoJBpaíUHntbCii Rb 
rtpdciiioinb ApeBHHXb lipaBOsb, yRpameHtibTxb 
•liiroAáMti tipocabiuiěHia h yAOBo^bcmBTRMit 
HayRti; CHO^BKcríiOBbixb npetfMyti^ectn^b, típi^ 
iliiiHfaixb itcRyccníúb ^ ^io6onbitiiHbixb dHauj(á 
HlibeMb Bhtuh ÁAti 3aHAittia cé6a a<^Mů. h uh 
AepéBHb^ ROmopáH BCero cKopbe iiomemb np4* 
KHpHUtb Hačb cb Ao6pbiMu HpaBaMifi Hmoóbt 
tiúAK)6víttth cejibCíiyió iRdvlHb ^ Ha^oóno niojib** 
Jto yáiblíUb eío noJibSOBaífíbca. Axb, Apf í^b Moíi! 
AOMauiHaa 6ecbAa cdOBoáHa^ 6e3b šmtínem^ 
ti ďJOCJiOBia $ ceMeňcitíBeHHbia uporyjii^ít ua 
CBo6oAb yMa tt cepA^a »eo3a6o4eHHarp ma* 
lt)CniHbiMb tipi6M0Mb rociíieňt; tí^cKOJibRO ao6- 
pbixb cocbAeíi| rontofibixb ua yc^yry ^ BcerAa 
čjiaroAapHfatxb aa ««acay ^ ne BucMamptiBaK)* Digitized by Google tt^ttkb. JiyKaboc.iaGoctnit HnieAOcmámRtt xoaait* 
Kdy 4iTio6bi |iá ^.p) ro& fíenh btttAapwnit* ba rocmfe* 
npmMcntBó KOJiHOK) artMrpáMMOiO} urpbi , 3a«» 
6aBbi it ma^aHiithi j^hmeSi , ynibuiatotqnxb 
Hacl) npíamMOíO My3biB0io , í/lm/i ^oMáulHiiMb 
cíieHtnaujieMb, He no^BepméHHbíMl) čyAý apeo* 
nara, čo Bcbxb KOHtJ^eBb MoCKBbi co6pauHaťo) 
^meriiie xopomeů khufh ^ n ěicntbjíii yro^HO 
xopouiaro poMaHít, He^^^M rtoro ^iTio6ii| óMbniB 
cjiy^iaík dpauecniH cjiobo mjih Mbtmo H3b 
j^OAHaro anmopa I ho n,Jiň moro Mmodu na* 
úA^ttL^aitihcn KponiKHMH A^^^^^i^ffM^f Aytun \ 
ctiOJibRo /^pyrwxb «e«iyucjniiJttrnie.ibHbixb 6eš«* 
^bjioRb , npMHOcaiHtíxb iicmHtíTi)^K) pa^,ocmB 
II BbpHfcia yrabíHeitía AJia AcGpwxb cep^eitb ! 
llpaBy^a , He Bcb HyBcnTBurne^ir.Hbi wb tuMb 
y^OBO^bcinBYjiMb , HeMaorie noBbparnb Hxb 
WcmMHb, w6o ne snaiorab ee. Ho Kmo o^Hub 
pasb MCtibjmaemb cen po,^b aviíaiiu h BKy- 
cumb pb^Koe ^-lameHcniBO óbiirib rtoGpbiMb 
oniBjeMb ceMeftcmBa^ ÓJiaro/^apnaro ejAy 3a má* 
craíe 5 mornb , caamy cMtDJio, He noma^bemb 
p nomépb ftOxoAOBb, iipMHyAMéuiiixb ero no* 
cejittrabCH fib A^P^Biib* Bomb buiio^m HwabtiJc- 
HHxb oGcmoame^Lcmeb > Komopwfl Morymb 
HeHanHHO Bosnpamjf ipb Hacb Kb pascy^Ry «c 
KbcaMHMb ce6b« ^ 

Uab moro cjibAyetnb Apyi^oé paáMt.iiii# 
jlfeH Te. m a c m ^ M ft bi e a^m Bb npaBjíeHTe 
AJlEilCAH^PÁ 1| o&jnee cnoRoftciiuu^ A^xai Digitized by Google i^upiittfl rpdiXA^HGKaii musRB ^ 6;ie(5m»ti;airc 
Kepmiilia Cirvo^uiibi h em mvim^Aeň , ccbinaA-* 
Hbixb ^apdtnvi <|)opinyHW, caM«H t^pejnia^mt 
tíbHxyurofhíxh 6e3p«3cy^Hbixl3 to^óbIj, HWKorv^a 
neAOBO^iKHidxb u Ha íjjto Iccófe caMUMb Bce* 
r^a i90Bo«Hb3.xb ^ nianb oóeane^iujiH MHCHrnxb 
• Bb oinHOCDoeHiM Bb uxb Apeóíio, Hmo oh0 dchh- 
iBAaH ce6a y«pwinbiMtt ómb y^apoáb pOKa K 
liN^peMbiibi^oprnyHbi, Romopwl^b *ie>*OBbHb m na- 
.|)Oj^hi paBHO Tio^ttepméflíBK E^Ba jiu hb na.^^.^očb ^ 
uiiby ab ycunJieHiu HbrH^pocROaxci h noRoff> ^nto 
. OHB Hespe^Hiibi) noAo6HO óacHoc^OBhoMy no^y- 
:.6ory ^ yRpbn^GHHOMy bo^amu CniM^cá. Ho 
IlpoBff/vbHie ncHyiuaemb Hapo^bú BHeaánao 
nocmitťv/ia Hacb 6yjpii. AtiuiaflCb xnbxb 6jíarb, 
HomopbiMif BacAeLm^^Auchy tnu havna^ncB n^b* 
HHmb uxb c^paB^jiUBbe^ mepan ii34Hiii:ecinBa| 
)t MOttienib 6bimL nopORit ^ Mbi np*io6pbntajiH 
BaiiiHbie ónbioibi My^pocmm Tenepl> sn/^uMb 
Heo6xo^iiMOciniE» čmoamb uě no^b «ojie* 
coMb * (l^opinyHbí^ íBcmr»jifei Momeivib manb 
li3bflCHHinbCH , HO no/^b aair^nmoK) yMa it 
cep^i^a, Mraoóbi yMbuib onepembca na caMHxb 
ceóíi Bb npcBpamHwxb ^Híixb mnaHM^ BnAWMbi 
^mo Hrpa cjiynaH n Mamejiib Beixneft Me^ofib- 
'iecjiHxb Morymb ) Banb óypaaa BO^ina , no* 
r^omHinb HaiUH npHcmaHtf , coRpOBHu^a , aa* 
6aBfai , M DcnrajBHiDb Hacb cb o^h^IíIVih npH- 
pOAHbíMu ÓjaraMH, -^ cb yMOMb , cep^i^eMb ii 
Gosbemíio. Snaio, nmo maKan ^^ttjioco<J>tn ^á- 
jieiia omb o6biKHOBe»Haro MabHÍA ^ uo Mot Digitized by Google .^ 64- — 

líáMt)|ie)iíe j>a.3cymAamb cb moGoio, a ne o6pft« 
li;anTt> nb MVApocmtt jiio^eň ^ ne uMbioii^iixh 
4ib tteň A<>Bbpeiiliocmílé 

jft HRcb Ao noc^t)AHHro aaĎBeum bcbxb npa* 
:btf jib. tipaBCtiifiéHHbixby ii MomtniT) 6biniti o6tia« 
AeHutjiá A^p^CKai^ Bpara 9 itoaytisatuiiaroeA ^a 
ch06ofi,y tiatiíjr. Ho H3Bepm«HÍe orHeHiioil ja* 
fttí tt^OAomBopHmb aé^Aiú^ na <iacb ottycmo* 
tíiéHttyio« Odbimbi rtpocabmamb, yMbt ^ 6bA« 
cmniň satAúAňmcn pyaoio apei^étm^ á tiátifnith 
tukh ccmaiieincA ypoKoJíb HapOAa ab ni^*í#H 10 
&bttoBb« Ho apaviueň Mbpb ddirjiío«tato utíctMo 
|MO0 Hb m06b iie MapHOto ubiúaiio ^ HO yvnh^ ^>^ii ^ ^Vi/N^»#Si^^»^<Ai^S^.<<MI Digitized by Google ■Egem IV. nOAHTHKA. II 3 6 £ c in z Jt. 

MotíápxM - no6t)^^Hniejin cmortmL tta 
6eperaxb Panna cb rpo3HbiMH cn^aMu , ho 
cb Be.mqaBbiMb cnoKOHcmBÍeMb , A^pma ab 
Oj!\HoS pyRb nepjTHbi npaBe^Haro MiineHiii, a Bb 
ApyroH oAMBy 6^aro/\bmejii,Haro MHpa, m Bsopbi 
BcejieHHOH oópamenw na mornb Kpaw , vp^ 
Be^HHecinBeHHLin coBfemb coK)3Hbixb I^apefi ro- 
raoBHmb cnoKoftcniBie A-^^ Mapo/\OBb. 

MeiK/\y mbisib o6a Hpbua rjiaBUoft apMÍit 
ABHHy^Hca Bnepe^b , o^ho Bb ^OJl^aH/^ífo , a 
Apyroe Bb lllBeíinapno , OBpyjKaa maKíiMb 
obpaáoMb ^panujÍK) , Kornopoň rpo3wmb , cb 
BocmoKa GoAbuiaH apMÍH Bb TepMaHÍii , Ab- 
cinpí&cKaií fib MmajiíÍH, nacmb 1?occíhcroh Bb 
Baaejib (*), co craoppHbi cbsepa apMia Fene- 
pajia BíOjioBa , a cb Wa AHrjio-HcnaHcuÍH 
BoScRa no^b HaHa^ibcnttJOMb Mapímaa BeA- 
AMHrinoHa. I 

p^AK ťoXjiaHATit y^apKAb ^acb ě;i cbo6o* 
AM. Bb TpeHHHreHb ORaaajiucb nepabia /\bh- 

( * ) 3mo Hsebcinie inpe6ýeinb eine no^raBepm* 

NO 1. A ■ Digitized by Google ~ 66 — 

Hoe npaB.ieHÍe noAtr Ha^iájibcrnBOMb Fpaíjja 
CnHpyMa. ynpaBjíflBiiíTH rojijiafiAÍew cÁe-ÉpiOHl), 
Ht)HorAa rpaíKAaHMHb - KoHcy^b , a namoMb 
^KDKb Ae-TlíaqeHqa , CKpjjiniHO 5t)maAb M3b 
AMcmepAaMa, Kaub nniiiymb Bb HbKaniopwxb 

BbAOMOCniíIxb. C0K33HHKM SaHíí^H U^BO^I?^ 

^eBeHjnepb , ^oacGyprb m JJ^ynn^enh. Tene- 
pajib - Maíopb HapbiuiRUHb BcmynH^b Bb 
AMepcc|)opnTb. FeHepa^b BMHUeHrepoAe aaHHJib 
Yrapexinb. Hacmb ero asaHrap^a Bcmynn* 
^a 24 HoflGpH H. cm. , Bb AMcrnep^aMb, Ky- 
Aa 2 ^enaGpff npn6bTjib h cawb IIpHHub 
OpaiícKÍH , Rb obineMy yAOBO^bCmBÍío Bcbxb 
mumejien. 

Hac;ibAHWH IIpHHqb lIlBGACKÍHr HAemb 
ĎbicmpwMH maraMM Rb rojicniwHÍH , huioShí 
MCinpeGHTnb noc^ĎAHie ocraamRU ^paHiJiya- 
CKOH apMÍK , H oGpaniMrnb ^amcRoe iipaBU- 
nre^bcrafio Rb A^^-^y oGiuaro coioaa- T^iaBnaii 
RBapmiipa ero Gbi.ia 5 ^eKaGpa h. cm. Bb 
JlioGenb, Romopwíi SAa^ca na RariHmy^fli^Vio. 
EpeMewb, "VHi^eHb, JliOHeGyprb saHanibi coio- 
3HHRaMM. TapGyprb G^ORMpyemca rpa(J)OMb 
CmporoHOBWMb, Romopbin aanHjib CBepxb moro 
ropoAbCmaAb, npHHyAWBb rapHH30HbyAa;iHmb* 
ca Bb rojimmHHÍio nepesh wope. Xom^ m nw- 
inymb Hsb HbRomopwxb Mbcmb, ^mo Kopo.^B 
^aracRÍH Bbíme^b cb BoncROMb Ha Gepera 
rovLcmiiHiH, u Hmo cen nocjib^HÍn coioauuRb Digitized by Google . • - 67 - 

^TTiGpoiiieřiHaro ttct)MM tioupoBiimejiH xoHemb 
no4i;pf>nnmb ornqaflMHaro /\aBy 60,000 6t);^-» 
HHixb p^^immanh ', OAHaiiOíiíl) ne m^se ut moMb 
ne coMnbhamiiCH ^o BbpHtHinaxb HSebcmíň : 
m6o moHne ttaMt)peHÍe ^a^amcKaro npaBMmejiB- 
cm Ba řie luo.ibRo nponiMBHO jiojisat) ero napo- 
^a^ HO oHO ne coomBt)mciiiByemb n cuMiMh cero 
Ma jieHi.Karo rocy^í^pcniBa ; n.ecnibjíH Kopojib 
íipe/^no tomnmb ynopcrnBOBamb nponiHBb one- 
BHAHOU onacHocrmi , mo onb jierKo MOHiemb 
JI MiiiwinECíi rojinmuHVu , lomHoát lOm^aHAiM > 
M.1M lJI,/tG3niircBaro rept\orcnTBa , a Momertib 
6bifiib M ^'^py^riixb BaiHiibňaiuxb Bjia/\bHiH sb 
Esponí). 

Bb HmaATw Boenín>Tfl A^ncmBTH npoAOA- 
jKaiomca na óepeiaxb pb^w A^Hma cb ycnb- 
xaMti ^.in ABcrnpVfi^eBb. Tpíecmb CHOBa 3a- 
Hainb CHMu nocjib^^HHMH. BeHeqífl co Bcbxb 
crnopoHb OKpyHveHa. Anr^iMHaHe /^bHcmByiOTnb 
y^a^HO Ha Cpe^HseMHOMb Mopb; h pasHecmie- 
Cfl c^yxw o BcrnjrnjieHiH Mxb nb cmojiHny 
HrnajiÍH ttpe/^Bbunaiomb , KaiftemcH , CRopoe 
oCBoGom^^eHÍe nocjib^^Haro Hapo^^a, cineHHinaro 
eii^e ito/\b uroMb caMOBO^ibuaro npaBjíeHifl. 

4>ejit»/\Mapuia^b Be^iAHHrmoHb ab Hcna- 
Hiíf , Be/\emb coi03Hbia BoácKa omb no6bAb 
Kb noób^aMb. FjiaBHbiH ropo/^b HaBapcKaro 
KopojieBcniBa saHfirnb noób^ViinejiflMH , h He- 
jipiHinejii. omcinyjiMAb Kb BaiouHĎ. Digitized by Google — . 68 — 

roBoparab yme, nmo h UlBeHr^ápiH npw- 
cmynujia nb oóii^eMy coioay nponiHBb í^paHqya- 
CRaro npaBHrae^bcmBa. Ho bo ^^iim TejijiH , 
KaBb 3aMt)Hacm"b H3Aamejib Phrcrom raaembi, . 
OHa Gwjia 6bi /\aBHo noGopHHi^eH npaBaro /^tjia. 

— OmHpbimie JlapjiaMeHina bB Ahejiízi, 
HOCJibflOBa^o fi Hoa6pK h. cín. ripiiHi^b Pe- 
reHmb orojio 3 ^laca BcmynHJib Bb BepxHVň 
HapjiaMeHinby h Ror^a hhjkhíh nb Hewy npw- 
coe/iHUHJiCH y npoH3Hecb Pbnb , nab KomopoME 
CAlbAYio^iJ,ee Mbcmo Aocrao&HO ocoG^mho aawb- 
Hatíía : „Mbi He Ďy/^eMb mpeGoBamb onil> 
^^řpaHi^ÍH HH^iero HecoBAibcmnaro cb ea ne- 
ijCmíio M cnpase/^jiHBbíMH mpe6oBaníaMn e» 
^Hapo^a , K HHKor/\a no/^oGnoe pacnojiomeHÍe 
^,HM cb Moen cmopoHbi, hw co cmopoHbi coio- 
j,3HHK0Bb Ero BejiHHeciHBa ne óy^erab npe- 
jnamcniBÍeMb Rb Mapy." — 

Bb sach^aHÍÍH 8 HoaGpa , rpa(J)b Ea- 
n?ypcrab oGpamujib BHHMaHÍe Ilap^aMeHma na 
Ď^ecmair^ie ycnbxu ""coipsHbixb BOHHcniBb Bb 
HcnaHÍw ; no o5o3pbHÍii iixb noób/^b , ouh 
XBajiH^b MymecniBO HcnaH^OBb , h roBopHJil> 
b BejiHROÍi nepcMbub Bb /^bjiaxb Eapoubi. Fo- 
cy/iapcmBo Hame , CRasajib onb , ^oAmuo pa- 
/^OBambca CBOwMb se^HRMMb • coAb&crnBÍeivib 
Kb noabsb nojiyccmpoBa. Hbinb oniAHHiiviocb 
OBO Bb HWHbiDHioio BOHHy? He o;\nb*«^.i Hpea- 

BblHaňHUMH yCH^ÍRMM H JKepUIB^MII, móo APf* Digitized by Google . ~ Cg ~ 

rle EeponencKÍe uapo^ci He ycmynawrnb eMjr 
hh ceMli /^ocmoMHcniBt) ; ř*e ncRyccniBOMb na- 
mero IIoJiKOBOAUa , h hg xpaSpocmÍK) naiue- 
ro BOMHCiTiBa , nSo nocAttA^m npoHsaiecmBiK 
lib repiviaHiH ^oRaawBaioinb , nmo ecmb HaMb 
rio/\o6Hbie h Bb CMxb no/^Buraxb. ^mo me 
ocoGeHHO o3HaMeHOBa;io napo/i^b Hauib ? Tsep- 
/\ocrní. H nocmoflHcmBO , cb KoraopwMb onb 
BbT.z\epíKHBa^b BOÍíHy; yiiopcniBO, cb KomopbiMb 
;3amMiij^ajib HesaBHCuMOčniB nojiyocmpoBa , 
KaHb He M3Mt>Hfljiacb (|)opniyHa, He nepecraa- 
Bafi B03rtiHrarab cpe/\ii oGmaro Mpana morab 
orHeHHBiS craoAiib, Koiriopbifi yRaawBajib Apy* 
ruMb Hapo^anb na cmesK), Be^yii^yio nb o6b- 
mOBaHHOH aeM^b -^ Kb n^HcmaHM óeaonac- 
HOcniM H CBoGo^bT. Jlop/\b npe/^jiommib , nmo- 
0bi npHHecGHO óhijio G^aro^apeHie MapRuay 
Beji^HHrraoHy sa OKaaaHHoe HMb MCRyccmBO 
M My^KeciUBO ijoc^t) noSb^bi iipw BHmmopiH , 
sa M3rHaHÍe ^panqyaoBb wab rpaHWL^b aa- 
iia/\HOH HcnanYii , ii aa BcmynjieHÍe Bb npe- 
^b^faj í^paHUyTM. — Jlop/\b yíi^apHJieM XBajiiiJib 
ina^aHmb h cnocoÓHOcmu MapiuiasL Be^ijiunr- 
moHa, H cJiaBHOMy aaiu^mneHiío nopiriyraji^Tw 
ripwnHCbiBa^b Be^HRie h GeacMepinubie ycnb- 
:xM coKDaHHROBb fib repMaHiM ; eb saR^iCMe- 
Hie no^a^b crtoík ro^ocb bL iiOAbSy MnbHni 
Jlop^a Bamypcma. Bcb e^iiHoiviacHO npi^iia.in 
npe^jiOHieHÍe aacBM^bmejibcmBOBamb ójiaro^ap- 
Hociiib He inojibKO ^ejib/^wapiua.^y , iio ii Fe* 
liepajianb, BcbAib IloAROBO/^iJ^aMb, O^iiujepaMb Digitized by Google — 70 — 

fr co^Aarnainl) AhejiYmckiimI) h ITopmyrí^.ifjt 
CKWMb. -• — Jlop^b Kacm^eperb nppA^^>^^"-''lí 
©b HHmne^b napjaivieHnib ii nnc^a yMuor 
jKMmb cw^bi ^^jta no.ib3bi rocy/^apcrnua Hj)e3l) 
ynompeG^^HÍe CMjibHOÍi mmjihuTh Bub ome- 
HecniBa , i/i np^baBunib HarpamA^niH BOMnaivilp 
ceii Mw^nqTw, nnioGbi BcmyriHjiM ohw /^o6po- 
BOAbHO Bb ^jiHHe&Hbie nojKH. Ilpe/\.ipHteHYe 
6iM0 npwHHino e/\nHor^acHO. -r- ' 

•- — IIoóbřKAeHHMft Bparb JÍBponbi , bo3- 
BpamflCb Bb Uapwmb , npnHH]viaJb na inpqr 

' Hb 14 Hoa6pii H. cm. Cenamb , h U^^Pr 
CKHMW no^ecniHMw BOsna-vpeLm^aAla ceGn , na^ 
»enica ^ aa nomepio ťomicKwxb , h ijqup}>- 
HbiMb yHHHMřReHieMb ^paiíuÍH aa cMbjíyiq 
rop/\ocmb Hapo^Obb om^pmHiiinMxca onib ero 
Hra. Onb Bbirnpf^óoaajib y Cenarna 3oo,ooo 
He^OBbKKKOHCKpwnmoBb, Bornppbie yMHOíKarnb 
CH^bi ero , HO ne aau^wniHmb KOHenHO omb 

^ Epam^bi H HeHaBHcrnH uapofi^ouhf jiMuieHHbixl) 
HMb nouimwiecBaro CbiuiiH m rpaniy^aHCKaro 
cnoKOMcnTBiH. Onopa /^epmaBb m Focy^apeH 
Bb cep^i^b Mxb BbpHonbví^^aHnbixb; ho Morymb 
jiií óbinib iibpHbi Hapo^bi moMy , BmO bwbo- 
/^Hinb íixb Ha nwe GpaHM ne aa caamyio 
no^bay nejioBb^ecniBa, ho /^jiacBpeficoGcniBeHHOH 

CJiaBbT , H npWHOCHnib MMJlíOllbl HeBMHHblxl) 

jRepiHBb Bb yrottí/\eHÍe HenaobiraHOM cmpacmii 
Bb aasoecaHiaMb. BwrO/^a coioaHbixb rocyA^* 
peu nepe^b B^acmcjiHnoJvib ^psLuv^ii/L ecmb n Digitized by Google — 7^ — 

fiyAenib Bcer^^ia ma, nmo wxb opy^Ve ocbo- 
Gom^aemb napo^hi, a ero cw^ia npwmbcHaeinb 
|ixb. Ho CROJií.KQ yBejiHHarnca cín bwfoaw , 
Bor/^a riocJibA"^^ KopoHa , rnBep^o eu^e Jiema- 
luiaa Ha ro^ioi^b Mecrno^ioGL^a , nompacemcat 
puib na^eHia ^pyrnxb Kopoub ero, w ornb ja^- 
pa CQcb^crnBeHiibixb /^epmaeb, ^po3aL^Hxb eMy 
^iiHeHÍeivib ? Tor^a rpac[)bi, Jlacene/\bi h Rap- 
^HHa^w MopH (^) , npMHy>«/\eHHbje j^ jib co- 
nía^ibnÍK) , JibcmHmb eiviy , 3aroBopftiJÉ|^^,py* 
j-MMb H3biR0Mb, AOcmoHabMiuwMb h:^|B»o^ 
p^a.Bbi. 

Pb nocib/^HeMb sacbA^mw reHepaAbHwxb 
M HpestíbiqaííHbixb RopmecoBb sb HcnaHÍw., 
Komopbie ycraynH4H Mbcnio CBoe Kopmecaivib 
oGhiKHOBeHHbiivib, npoHSHecb IIpesw^eHnib co- 

ÓpaHJil KpaCHOpbHHByiO H CHwlLHyK) Pb4b,.M3b 

woinopon Abijiímckía Bb/\OMOcrnH opHBO^amb 
cjib^yioinee Mbcmo: „Bce npe^fibinaerab, ^mo 
5,CKopo' HacmynHinb /\eHb ocBo6oíKAeHÍH na- 
„Uiero omeHecmBa , h bw HaópaHbi MOrttemb 
,^6biíni> HeGoMb fiAň coBepuienÍH cero BejinHa- 
„ro ^bjia ; Baivib npe/\Ha3HaHeH0 Bocnojibao- 
„Bambca HWHbuiHHMM BBirOví^aMii noJimnaHe- 
„CKaro H BoeHHaro no;ip?KeHiH Eaponbi , m Bb 
„ocoGeHHOcniM no.iomeHieMb HcnanÍM , cmo^B 
„HcnoxOíKHMb Ha mo , sb KomopOMb npw- 
„3BaHbi Kb npaBjíeHÍK) Kopmechi! Tor/\a o^híi ('^) Cm. /(aAbe cmaniBK) o^Kap^KHaAĎ Mops* Digitized by Google 7^ j,53M6;iH)miecfl cmÓJUiHi no/^nvípajiM o6iTí,ecinBeH-- 
pHoe a^aníe ; n rocyA^pCniBO co Bcbxlj cmo- 
fypouh oGpyinajiocíj, M mor^a cb cep/^^axli 
„HcnaimeBb nhijia^a ^ioGqbi* kI^ oníe^íecniBy, 
,,H0 nw^a^ÉL cJiaGo ; n6o Hapo^t Tipo^wBa^T> 
ijAparoq.bHHyio ivpOBi« cboio ne /í,ah uoAhShi 
„omeHecTnpa , ho /\^a bbifoam CBOwxb npw- 
i,mfccHMme^eMf ; Hbinb CBanioe n^aMa ea hm.*- 
,,Kor^,a Bh cepA^axl) ne yracHemb, ví6q na^ 
„po^b CpaíKaemcfl , noSbmAaenil) w riiGHemli 
i,3a cnacHinejiBHBie ycmaBBr rocy^apcinBeH* 
„Hbie , 3a HcniHHHoe ome^iecniBo, sa oGmyiQ 
„CBOio HesaBHC^MOcmB, Tor/i^a paGcmBOBa^a -^ 
j,noHnTW Bca Eapona ; rnoJiLuo bIí Hcnaajn 
„oniBeprajiu nfcriH paGcinBa, h Bparw rpo3ii-« 
jyAnch Ha Hact npe/\l) BpamaMw Ra^naca, Hbi-. 
,,Hb Bce CBoGoAHO , M Mbi yrpomaeMb Bpary 
j,Ha ero rpaHHi^axl). Hbinfe aaK4K)4VKiw mw 
i>Apy^®crnBeHHbie coiosbi ch BejiHBMMM ^epjBa* 
^jBaMH ) i^rI) me^a^H moro; h naiiiH /í,peBHiQ 
^,coio3HHKM , fib ^y^iuiee cocmoaHÍe DpuBe^eH- 
;j,Hbie Hauieio HiBep^ocmÍK), ^bamejibHbe iriyp- 
j^flamcH fi,AfL Kamero G^ara. Gvii\ujíivícnifí boh- 
„cna cpamaiomca BMbcmb cb HamuMH ; Bh 
„HauiHxb nojiflxb noKpw^o ceGa cJiaBOio xpa6- 
jjpoe M MHOroHMCJieHHoe BOHHcmBO IIopinyraaL-. 
„HOBb ; /^ocmoHHbie cbihbi AnrAin ybtn^aHiii 
j^^GeacMepiHHUMW viaBpaww KcnaHCKUMH ; n 
jjRpoMb cjiaBw n uijacniíH no/\Rpbnjiamb 06-* 
ijUjjee Ab^o, AnrVía ňo^mna ropAumbca porn- 
ij^eHÍeMb repoa, nenoGb^^HMaro Beji^mirJtiiQwa^ Digitized by Google / 

,,6e3CMepmHaro IIojiHOBO/^tja, Be^ymaro coio3Hř>ia 
„BOHHcmBa oriih o^Horo rnopřťGcniBa Rb APT- 
,,roMy. Tor^a Ct)Bepb npeównajib hh mHuiH- 
„Hb H 6e3/^bHC^IBIM 5 nbinb BejiiiiioAyiUHWHi 
„HacjibAíiMKb E K a m e p M II w nopaa wji b, yHw* 
,,HinomHJib ropAwe opjibi «řpaHL\y3(Hiíe , h no 
„ero npwMbpy BoanpaHy^H Hacjib/\HHHii Fyc- 
„Tnana m í^pw/^piaxa. Tor^a mbi MMb^H npa- 
„BjieHie , Komopoe , no CBoen c;ia6ocraM , ne 
„oGeane^HBajio maKb cy^hGm nainefi , Baiib 
jjinpe6ooa.iH oGGmofímejibcmBa ; HWHb cocma- 
„B^ieHO OHO M3b mymeví ^ocnioíÍHbixb, no nxb 
„AoSpo/i^bme-ifliMb m .iioGbh Kb noBQMy Focy- 
„^apcmueHHOMy ycmaBy, Gbími. crnpajKaiww wa- 
„po/^naro cnoKOHcraBíH. IleKiímecb Bbi, wyA- 
„pwe npeeAiHHKM HaiiiMxb mpy^osb w naineii 
„c^aBbi, neKHmecb o 6^<iib Hapo^a, ^b. ne na- 
„•leanyrab npeRpacHwa Ha/^em^bi HauiHl h np/^ 

'-^ CKasbiBaromb, nmo npe/i^b BcnijTn^eHi- 
eMb coí03Hbixb BOHcab Bb ro^jiaHAÍio , 1^0-* 
TAa owa eu^e naxo/^wjiacb no^b iiroMb Hano- 
^eoHa , npocmbie pbiSaKH Fo-tJiaH/^CKÍe n^a* 
jniH^H no ^net HepBOHi^a aa 0(J)HrnVa^i>Hyio ra* 
semy AnrjiVHCKyio, nepeBe^eHHyio im FoJuiaH^-. 
ckTh H3biKb , H co^eprtiainyK) ab ce6b H3Bb- 
cmíe o noSh^Sixt) BejijiHHrniOHa h nOABwraxb 
llpMfína OpaHCKaro, c^ymamaro nOAl> cro na^ 
Ma^ibcniBOMb, 

— ^paHCwcb 4'HBepHC tíb ABrycmb Digitized by Google ^ 74 — 

j6axb HOEpe coMMHeHÍe, b1) pornopoMl) oppoBepi- 
j-SLemh ^oiKHbiH /^OHeceHÍa HanoJieoHOBtixlj 
MHHHcmpOBb o nčAoniPiiin 4>paHL(y3CK0^ Hm- 
n^piH H o cocmpnuYH rocyA^pcraBeHHWxl^ 
(J)'UHaucopb. Mem^y npoHnivilD aBinopl) fobot 
pMrnb c^b^yiou^ee ; „^ocrnaBuiaflca hh pyBsi: 
^,K03aK0Bb iiaHinejiapT;! HanojieoHa pniKpwjia , 
„BaRb cKa^MBaiomb , hitio , íso apei^a erp 
„Ha6bra Bb Poccíio onb ' oG^yMtiBa^b , 
.jKaRb 6bi npeMpairiMiiii* des^híkcuihui cbomxI) 
,,pa6ornHiiBpBT:? na (J)a6pnKaxb x^ionnamoň 
,^6yMarii ^ híuo ouh M3iyiy«H;ib w ympy^w.ilj 
y^yivib CBOu Bbi/\yMKOio pas^H^Hbixb A-^^ niorp 
j,n;iaBOBb ; Hirip T. MoHma.^MBe /i,B:ho ówjio 
j,noBejibřiíe y^ípa^uoia BBe3rnM: bo í^pann"íio 
55HbcKOJi1.RO jiHJUHHxb MbuiKonb %QnneimQVf. 
jjGyMarw, hq ocnieperancb npw moiyib, HrnqGbí 
5jAHrjJiwcKÍe Kopa6e.4hinnRH He BbitíbAajiM orn? 
,,qaaHnaro noJiumeHiH ero JUpGwMbixl) c|)a5- 
5,pMKb.^' — yi^a.ibe, aBinopb khmth o (|)MHaH- 
caxb cooSmaemb BbnmcKy M3b nwcbMa Rb F. 
MoHUiajiHBe omb o^how moproBOw RpMnanVM, 
noraopoá npeA^OžKeno ówjio BBoSMiiib xjion^a- 
jnyK) GyMary npesb HjijiwpiiQ , cb oĎbii^aHir 
ejvib Re^MRHxb BbJroAb h npu6bimKpBb. Ha 
Bbi30Bb Rb pniAa.4eHH0H raoproB.ib , KOiyfnaHTii 
omBbHaemb; jjHitio hobuh nocmaHOBjíeHÍa, Rá- 
^„camejibHbiH ^^ <J)HHaHC0Bb bo <řpaHij[m u 
„BO Bcbxb seMjijixb, eíi HbiHb noABJíacmHWxb, 
5,He MMbiomb cb HbRornoparp BpeMCHH HHf^a^ 
^^HOH jneepAOCJnn (s^bcs ^bho roBopnraCH Digi iíj^ed by Google ^ 75 - 

fytp KoumHFieHrna.ihFfoS ciicmeAib) ; nmo moprq- 
,,BU!;j npe/^npVHinVfl 0CHonwBa'iomcfl Ha o^- 

^,flOMb H ne Jíl y/lIL^f vlTy /inp/ijHÍ^ AfiJll* ^ ^ct 

^ fíomopoú H'f*i7/io ne pynae/ncH , \\ hitio 
^,u^.iMHan w HQB.iH nepeMbiia fib ccmT) nopa/^nb 
pnanocMinb Hpe^i,b w no,i,ph]Bl) moproB^ib . . . 
^,KaKl) 6bT Híi 6í>T7ia BhiJO,i,na /^opora npeal^ 
j jllvi^ M|/ifo , iie jií.aa coBcfaMh pmnpaBjíanib 
,^rnaiMl> jnoprqiijiřo , it(3o ona pa^opnejrit 
j,<>2> HOHCi^p j7rJy.T'by KOJjjoptiie ^aHiiMam/rim 
^c^ ew , y\ npo4v^* — 

— ^ocmonHO aa^xib^aTiía , hitto \\h Cew- 
piHÓpb MbcHqb M3/^ajib Kap^uHa^T) Mopu no- 
>BejibHÍe, BO Bcbxb qepKBaxb nbrnb ójta^OA^^p- 
CJitecHHoe MOACĎcjnaie aa noób^bi, óy^moGb 
p^.epiivaHHbiH 26 M 27 Afirycma no/\b cmbHa* 
Mil ^pea^éHa. Ha Be.iepb4Hboe pa3cy?KAeHie 
Kap^HHajia »aneHanianbi iie^;aBno ab oahoh 
raaeirib c^b^yioíi^ia npi!MbHaHÍH : ,,Kap/i,ii-. 
j,HaJib Mopw HabflCHflernca bL CBoeMb na- 
^jCnibjpcKOMb npBe;ibHÍH maKHMb oGpaaoivib : 
yyÓJíaeoHecyriuea/i n Aeeycjrťhčujja/t nama 
^^M Ai^Jiepajnpií u^a Kopojieea h llpaernnejih" 
^yH.HJna ^^ejiaejnt j Hjnoójii cen/nq/t el^pa 
yjOb o^paMaa^h HaiuHX^b eojcui^ajia hT* 
y^Boey o6myio jnoAmnoy 0paHityjCKaeo 
^^TiapOAci 3a eepoa , ynpaoABWiumo uMlf 
^yCb jnaKow cjiaeow , m npo^. Icribendi re- 
j,cte, fapere, eft et priiicipium et foas. RaKb 
,,Bía /^a^eaii ouib cero npaBWvia , rocno/^Hab Digitized by Google I - 76 - ■ 

jjT^b momb aainHmHURL ojimapa h npe- 
„cmojia , KomopbiH bo upeivia napOAnaro co- 
,,6paHÍH omjiHHajiCH cbommí KpacHopt)HieMl> 
„ub noAhsy Kopojifl m IIpHHneBb í^paHcjya* 
^jCKHxb ? KpacHoptnie ocmaBMJio ero , Kor^a 

^,OHb M3Mt)HIÍAb MCmWHt)/^ 

„KaKOM H3hiulb lib pbHH Baiuefi! 3ino jih 
j^c-ioea M Ay^l> EBaHrejiÍH ? ab moAil) jih co- 
jjcmowmb Baiua nacmbipcKaH oóiraaHHOcniř* 
,,w anocmojibCKoe BpacHopbníe ? — 3a kopo 
„iNio^iimbca ? 3a lepoH, ynpaB^niotL^aro Hapo- 
„AORib cb maKoio cJiaBOio. H pyna npono- 
jjBb^Hwna He /^pořKajia, nwcaBb cíh cmpoKii? 
5,HejioBbub Boacb^b na napcmBo; ero no^BurM, 
„ero Ao6po,'^bmejiH MorjiH 6bi cosepiUHmb lu^a- 
„cmíe MÍpa« Ho cen nejiOBbRl) , bL ocjibn^e- 
,,iiiíi 6e3yMHaro necmoJiioGÍH , nocBflu^aeml> 
^j/^Ba^i^amb •ibmb jkh3hm CBoeft na mo, nmo- 
jjGw npHBOAwmb iiapo^bi sb cMameHic h pas- 
„AHBaniB noBCio/^y Ob^cniBiH , paspyineHÍ/i hl 
„HHU^emy. OhI) noRpbiBaemb CBoe rocy^ap- 
,,craBO mpaypoMb; h Kor^a noc^ib hoboh uoa- 
„Hbi, Komopaíi cmoHJia eMy nojiy - MH^ioHa 
„^io^ea , HBbma 4>paHi^ÍH h Ha^ejKAti ome- 
,,Me©iiiBa , HBjíaHDmcii bId xpaMaxb o^hh om- 
./,HaHHHWff MamepH h omujw ceMencmBa »^o- 
„jiHinb He6o o CMflrHeHÍM mecmoKaFO Bjiacme- 
,,;iniia Baiuero , é/^MHCniBeHHaro bhhobhmk^^ 
^jCuxb 6t)ACrnBÍH, bw hb cmwAHraecb Bocmpy-* Digitized by Google — 77 —' • ' 

„6tinii> 6o?KecnTRefiHhiH tiimhI) hh necun. eMy 
„VI c^aBy ? BaMt , cmoHtcfeMy na npaib bIjh- 
„HOcniH, BaRib óbijio 6m npwjiHHHbe on^aKanif* 
„sb HR/^rpoGnoivrb Cjiobď HiepraBbi , 6e3BHHMO 
5,cpaíKeHHbiH Ha uoÁh RpoBdBbixb GpaHeíi. 

jj^aAhe BW roBopnme : égeAUHÍn ymy 
^yVl jív jz epajnopa eosneccH ao J^pe^ycMO- 
^^mnviJtiejibHOvi MsicAu yHp^ě/iMJTijb^ čfo epe-. 
„-Wryí jiepeMnpiji^ cmoJiHu^y C^hcohíh^ hjtio-' 
yy6j3z c^'hjidjnb ee oepaAOio lĚenncnazo co-' 
yyio3n u jnaepAOw jajj^nmojo jio6'hA'b eeo 
jyit jtpoH. H maRt , rocrio^MHb Kap/\R- 
„Hajil? , Bbi nycmujiMCb bT) BoeHHWíi paacv/K- 
,,/^eHTH ! Xopoiuo; ho Kanoe nycmocjiouíe ! To- 
„po;\b co Bcbxb cmopOHl) OKpy^eHHbift, ro- 
„po/^b Komoparo mnmQAvi mepnflmb ymacBi 
„ro-io/\iiOH CMeprnii , ropo^^b Koraoparo-ne xo- 
„mamb araaKOBanib HenpÍHme.aw , uj^a^ji 6t)A" 
,,Hbixb ftiHine^eH h cnacaa wxb omb rpaóe- 
„ffia, ceň ropo/\b , no BameMy MHt)HÍíO, ecmt 
„orpa^a PeHHCKaro coioaa, omb Komoparo om- 
,,cinajia BaBapía , ii aa Romopow aanjianiHjib 
„manb /\oporo cAaGbiH h jicrKOBbpiibiH RQpojib 
„GaKCOHCKÍH ! TaKb 5 Focno/^iiHb Kap/\HHa.ib , 
„ynopcniBO Baiuero IlMnepamopa fib /l^pe3/\eHb 
„crnonmb Baivib 100,000 ne^OB^Kb , h 700 
„QTHecrapbjíbHbíxb opy/^íň ; mo íkg ynopcmBO 
„^oee/^emb Bacb /i,o nomepw nocJib/^HHro oc- 
^^maniRa apMiw/* x Digitized by Google — 78" - 

,,TI maRL nofirne cjaey repon nampro. ÍTo 
,snoMHHrne, ^irno Ecinopin OíKMA^e^H'!) .rach nb 
j,cy^y; Hino OHa bhocmihT; cb ciimcor}) CBoň wjvie- 
„na ruf>xh no^^wxb ^i.crnei^oBl), Komophie^ bó- 
„npeRM CBflu^eHHoiviy wxb caHy, coAtiňcmli) lomb 
„Rb npunibcHeHVK) nf^pó/.onh. CmpatuHmecB 
,,npo6ym^eiiiH Heu^acn^Hbixb wepinnb, oOAiaHy- 
jjHTwxb BauiHMb KpacHopb^TeMb. Hacrnynn.io 
„BpeMH n])aBOcyA]ifl. TaijncniBeHua>i ^ecHiAti^a. 
„Re^.emb IJapeíi m Hapo^w; cnbuiuine KCXjRpa- 
„mwini. ^pani^íw en ó.iarocócmoaMVe. Boarpe- 
„iviHine npoiniiBb cyemHaro Hacmo^foóVH moro, 
„Krno y^npaBjíaemb eio! yKažRume eMy na wc- 
„mHHHyřo, CJflBy fiepaa^yHHVK) cb ó.taroMb Ha* 
„po^onb! nomoMb ciommiie cb ce6fl cbhu^gh- 
„HHijecKTn pustli , ochinrine nen^OMb r.iaBy 
„uaujy, nocmoMt h jMOJiirííHOK) OHMcrnwrňe ce6a 
jjOrnb rpbxa ho^jioh jiecmn, MiiioSbi cb ucínuH- 
,jHb:Mb pacRauHVeMb iipeAcmamb na cmpam- 
„HbJMi cy/\b Bb^HocniH/^ — - 

^ 28 gD^eKačpH^ 3a6a6hoe re.wSmnhe (^Jpaniiif^soed kS 

Bame Be^iH^ecmpo! paa^iHHHbifl cocjiob7« 
HsT^HB^HH- BaMb ycep^ie napo/^a , oii;acm-iii- 
BJieHHaro B^iunivib 6j»?f^»niBapiirnejihHbiMl) n 
none^iiinie^bHbiMb paayMOMb, He bo bcc-h owÁh. Digitized by Google — 79 -^ 

iiipa3iTJiH Haiiia éep/i,eHHhifr flBMffieHiK. Hxí) 
|ipacHopt)4Íe 6bijio cjiaGo; ohm nycmwjiMCb ut 
opamopcinBO oóbiRHOBeHHOH Jiecmn; ohh cpae^ 
HMBa^ií Bací) cb BeAHKHMH čwHaMH Hé^osbqe- 
ČřriBá , KO^A^ Hbmb sb Bacb HWHero nejiOBb- 
H^CRaro ; cpaBHríBajiii cb U^eaapeMb , Kor^a 
Baiíia npo3opjiHBOcmb , /^ocmoníiaH čríO/\BMřK- 
HMí^a Baiiíen repotí^ecKOHí oínBaíRHOcáiM, npe/^- 
«a3Ha«iHjia éaivíb HípeĎíá <E>a|)Ha4iH- 

^raó ána^amb ^ Bauie BejiH*íecTríBO , ííb 
čpáRHeťiíw cb BaMH BeÁnRÍe i/iymuj cnto^b 3Ha- 
Meiiwmbié BbHcniopVii, A.ieKCctH^pb, IJ^esaph, 
Káp^OMawb, fycniáBb-ÁAO^b(J)b , Kapjib XJl, 
nempb BejiHRÍn , ^^pw^pHxb II ^ Baiiiii mhm- 
Wbie o6pa3Hbi? Ohh HMbviii BéjiMHia ^oDpo^b- 
mejiit, Komopbia BoanejiH lixb Bíiiuie oóbinřio- 
Beíiíihixl) focy^apeH h no^KOBO/^Heiib 5 ho rno 
6bUtí ynopHbje MyatH^ tomú^hie no^omvlUlh ro- 
jiOBý cbok) 3a Hecinb m 3a cňaceliíe bomh^ 
cmfia íto mof^aiiiHeiviy npa/^pa3cyAKyí óesnpw- 
MbpHbiH HanojieoHb poAUACJt na mo , Hmobbi 
lisyMviuih ttacb /^pytMivib po^Oivib reponaivia , 
coB^pjtueHHO npomwBOrtojiojiiHaro- 

TaKt -HaAJieřKajio 6bi BocxB^AHírtit sacb 
mbwb opamopaMb, na Romopbixb coBpeMeHUH- 
»H H nomoMcntBO bos^oíkhjih A^-^rb n#/^HCcinb 
Kb cmonaMb B* B. noRjiOHeHÍe HbiHbíUHMxb 
M rpfl/iyiujHxb B-peMeab. Digitized by Google — 8o. — . 

BMt)cmo moro, oparaopbi ynompeSajiit . 
o6biRnoBeHHbiH pMinopn4ecRÍH (})iiryphi , n 
.^RcmwBWMb H3biR0Mh ynoAoGjiHJiii uach BejiH- 
KHMb TepoHMl), cl) KomopbiMn bw He HMbeme 
Hii^ero oGui^aro. Ha uxh Aiiu,a.xh npHrneop- 
iibixl) M3o6pa)Ka;iCfl ne Bocraoprl) pa^Gcmii , 
HO yníacb CMameHHbixb cep^enb, HomopbiH ne 
MO^jtii yroAHrnb B. B. , Kaub bh/^ho 6bi;io no 
BauiHMb rposHbinb Bsopaivib, no BauiHMb cy- 
XHMb omfibraaMb. 

H cpe^H BceoGujjaro Hajiíanía [cep^en^ 
HeHCKyCHbie opamopw ^epaHyjiH ripe/\cmaBHinr> 
nepHyio HapmwHy bo3mo>«hoh ^mi nacb CMep-* 
mw. Tanafl MbicAb coKpyuiHJia naob. Bb ca- 
jMOMb AhAh y KaKb cRaaaJib o/5,MHb iiab iixb 
C04jieH0Bb, samhuiíAumin HeocmopOiiiHue cjiobo: 
HHHOdA^ Lfcipb He KOHHaamcn ; onb hihb1> 

M Bb«JHO HíHBb , /[OKO^b ccmL liaCAb/lHHKll 

saKOHKaro po/^y ^i KO^bHa. Cy/\Hme )iíe , B. B. 
cKo^biio Baiua A^přuasa o6e3neH:eHa sb ceMb 
oniHOuieHin. 

HsBHHfleMb OAHaROiKb npocmocepAejííe . 
oparaopofib, h6o oho npune^emb nacb Kb ho- 
BbiMb HiopfKecmBeHHbiMb o6bmaMb BbpHOcmM: 
^epe/^b •AHneMb saKOHHaro HacAb/^HHRa, Raní) 
HbKor^a npoHSHOCHjiH mw Hxb nepe/\b jih- 
Hewb ero ABrycmbMUiaro po/^ ume jih. Ho cbom- 
cniBeHHfOH BaMb niojibRO nojiMmHKb h nposop- 
jiňEOcniH , Bawb 6Aaioyro/\HO fi^apoeamh hcb^ Digitized by Google poAy ^'^'^oh H cneHJjiuHJin; h mli 6y/ieMb 
iiacjiam/^ambcfl cneKrnaKJiAMU b1) o/KHy^aHxii; 
x^t>6a cb 6e3M0JLBHBiMb cMupeHieMb* 

HbKomophia Ma^iOAyuiHwa ceMeisciiiBa — ig 
mo Momernb 6binib noAOBUHHaa, mojiBKO nacmk 
iiapOA^ — 6e3noROacb o C)r,ž\L6b Heno6b/^iiMa- 
ro uauiero BOUHcmBa h Heii;acinHbiMb o6pa« 
30Mb jiioĎa naMHinB cBíHOBb, 6pami&^ /tpydeiíy 
cynpyrofib , noBe^b^H yMOJiKHyrnb CBoeMy He- 
ocmopomHpMy Bon;iio h cmoHy , Komopbin co- 
sct)Mb ue coomBbmcmBOBajib uiyMHWMb k^m- 
siaMb Hamen pa^ocrnn. JLacaacAib ce6A Ha- 
f^em^óíDy rocyflapb, nrao bw GjiaroBOJiHrae npo- 
cmunib Hxb cjiaóocinb , h hhio opaBe^Hbia 
rabsb Bamb CMar^umcH. 

HbRomopbie 340HaMbpeHHbie ^K)/ih yrašep- 
jBAaionib, 6yAnio 6bi HbiHboiHee BpeMH He cno* 
coGho Gbijio A-^H HOBaro mopmecmBa ^ u ^rmo 
HaA^eJKa^o 6bi oincpo>iHinb ero a^ 3oro 6iojt* 
jiemeHA, cuiojib me BbpHaro u hb cmojib 65^* 
cniBeHHaro «aRb Gbijib nocAbAHÍň , ho »oino« 
"pon npuHecb6bi naivib OBb^buia o Hameu ap*^ 
MIH 9 o efl Mbcinonpe6biBaHfiiý o éa noSb^axI); 
na cÍH ROBapHbia soapaiKeHÍa omfibnaeMb 
npocino. 

Mu yMbjtu nepejiHms Ayuiit cboh ^ no 
mameMf npuMbpy ! mu npnHecJiH ab mepniBy 
4^0,0 00 BOHHOBb > Momopue Bb mpii nbcai^a 
No !• E Digitized b'y Google — Šíi — 

n x^O^h BaiuHivil) Ha*ia^i»ciiiBOMb BbiHrpájiií 2Ó^ 
cpajKěHiM. — DiiM iícnó4Hrí^tí /\OJirb cbom. — ^ 
Majio/^ymie c^áGwxb njenl) i! XBácinaiiBd& 
BeAepbqíe Hauíuxb Bparosb ne y6hfl,fimh Hacb 
hh lÁSAííuiecmhh HaiuHxt riomepen. HaAilj 
moHHO naBbciiTHO , HiTio fib i?0Hijb ^eKa6p^ 
řycKÍe umIďavl y ceGn Bb njibHy 170,00a 
HauiHxb xpaGpwxb repoesb, MeíK^y KomopBiMit 
GfaiJio TeHepaJiOfib 4^ > 3. 0(|)nnepoBb 1,200 j 
pHH íKHBLi; BecHoio Bbt oCBo6oAMiiie Hxb H cB 
mopiReqiTiBOMb npMBe/^eme 3a CBoen KOJieCHHi^eío, 
npHROBaBb nb Hen rpy6bixb HosaROfib, »oino- 
j)bie GyAynib yjiie hg cťnpaiííHbi /\jiA Hácb, nd 
eaHHMaínejiLHbi ^jih Haiiiero jiioGonbiíncmBa bo^ 
BpeMH ínopměcmBOBaHÍfl noSb^bi: c*in mpo^eit 
/^ORajKymb coBepuienHce iioAAaíícmBp o6uinp^ 
noH HivinepÍH PoccÍhckoh, Koraopan ne nocniw* 
THyBb BauiHxb BejiHKMxb HaMbpenm f^ASL 
nojibSbi HejiOBbHecraBa , npHHHJia noJiHmHHeG- 
Kyio BOHHy aa BOHHy xHinHHHecRyió h ynop- 
cmBOMb CBOHMb AO moTO ymoMHjia Bauiy ome- 
HecKyK) Kb Heň jiK)6oBb , nmo bm oinpeKJiMCB 
yttte flapoBamb eíi npocBbmeHÍe h my cboGc* 
fi,y , KomopoHL HacjiaiK/\aeMCii no/\b BaiUHMb 
CRMíienipOMb. 

Bbpbme ^ roGýAap^ > ^"^^ BnpéAB HH*ínia 
tíe MOřttenib noKOjie6amb HameS iib BaMb npH- 
BepřKeHHOcnTH. Mm éy^euh Hac^affiA^iiibCH 
xnhMíi npaa^HecniBajtóH, Romopúji bm HaMb řo- Digitized by Google ^ 83 -r 

jnoBHine , pb HeBWHHhUMl:) npccxno^ymíeMl) 
^ebxb Bar^nxlJ BbpHono^AaHUhixl). 

y Hacb Hbmb ^pyraro omeHecmBa Kpo- 
|ib Bapb. . BejiHKÍH Hano.ieoHb — Hamb Mou- 
čen, Hamb MaroMemb , naiiib Manno - Ka- 
naHb. Bbi jitiLiiMAHCří 40O5OOO ne^iOfibKb ; He 
ĎOHinecb, Hrno6<i no npwMbpy CJiaGaro Anry- 
cma Mbi B03onia^ri : Bappin , eosepciJtiit 
MHt jieeioHsz mou! HanpomMBb, iiioAbKO no- 
^e^ume . . . Mbi y^^BOMivib , ynipoHivib mhc^^o 
maciiiJiHBbixb mepnTBb BaiiieS cjiaBbi. AoBep- 
uiame BejiwKOc /jbjío h ne saK^noHafinie cjia- 
BHaro meneHÍii: ^ByMa BoSnaMM, Komopwa B. 
B. BejiH cb inaKHxMb ycqbxoivib , H3b KOHina 
pb ROHei^b Baiuero oSuiwpHaro naponiBa ym- 
p^pm/\eHHaro na jiioGbm no/\i\aHHbixb, Kanb /\q- 
wasajin nocJibAHiJí noGbABi sauiH. 

OmnpaBbme sb HcnaHiio i5q,oqo lejior 
B^Rb ; ^a Rapaemb npaBe^HO pyna Bama Mg- 
memHWKOBb cero aaROCHbjíaro nojiyocirípOBa , 
M ^a CBeprnejnb Bb MQpe i^xb Bbpo^OMHWxb 

COIOSHHKOBbf 

OinnpaBbmo 3oq,ooo ab TypujÍK), w na- 
RamHrne BapBapa Cyaraaua aa Mwpb, nMb 

3aRJli046HHbm, 

BbiniJiHine Bb Mope 210 jiHHefiHbixb ko- 
paG^en h 100,000 ne^OBbRb , fl^a Bcaapamo- 
^Biff noinepHuiibixb i^ojioníil Digitized by Google — 84 — 

TTom^Htne maiioe me Hřtč^o.nT) o6b Hc- 
TiancHiH AMepuRu | Romopbiii 6oroinBopfliirb 
Bacb. < 

OmnpaBbine Bb Ea^mi&cKoe Mope 5o ho 
paGjieiii y ^a paapyiuainb ohm MopcKia cvlahi 
PocciH , IllBeifiii H Anr^iii , ^a^ Rbica/^amb 
irOO^ooo Me^. ^jLff noRopeHia UlBeiyn u a-^^ 
ycMupeiiiH EepnaAorna , Komopbin CAibemb 
AuaiaBainb sacb ua ópaub. 

OcfnaBbiTie bo *paHny3CKM?cb raaaHHxb Ba- 
mtixb 5o KOpa6^en cb i^HoroHHCAeHHaň ^'^o- 
}niAAÍQvi^ u BAO^b 6eperoHb pascmaBbTne i5o,ooo 
HBAQBhnhr rgmoBbixb paaopmnb AHr^Tio. 

X^lií noABnrM , AOcniOHHwe aamero bhco- 
ftaro y^a h copaaMbpHbie BaiUHMb uena^ierr-* 
jiwAib cii^aMb , inpoGyiorab mojibKo 960,000 
^ejio^bab ii 220 40H@B[Hbixb KopaG^eň. HorAa 
níú pacno^OMiHme ^mh cb moio npoaop^HBo* 
cmíiOy nomopaa 3HAHa bd Bcbxb Baiuítxb bo- 
<9HHbixb n noAifiniiHecK^xb ruaiiaxb , npeA* 
fip^MHjne pecHOio noxOAb cb 5qo,ooo apMieio 
AAfl noBopeHi^ nojibuid vi ^mí aasoesauia 
PoccjMj. A y jiacb 6yAenib lojnoBo a-*« Bacb 
Apyroe paB)ioe m&CAQ ab pesepsb; 1160 Bbt ao- 
RaaajiH ^aMb y h fi^onaseiJíiA HeocnopHMUMb 
o6pa30Mb, qmo He AOBOjibHO 4-5 0,0 o o fi,AH npa« 
^fienU 3b nofif^eiHcmm ^enoKppHwxb cuHO^b Digitized by Google Póccíii^ -^— Eeab coMHbuia B. B, cb A^Mic 
^ujiiOHaMK coÁ^SLiáh , cb í2oo ^uHe&Hiiixb 
BopnGjieH , BEMb y^acmcfl , cb noMokc^iv) 
Be«%uRaro nTo;ibHO yMa Baiuero, noGbAMinb Bce« 
^eHHyio H saRpunib xpa^b AnycoBb; Bbi 6]r* 
>(eine inorAa e^HHcniBeHHbiMb Hano4eoHOMb ^ 
6oroMb Bbna. 

npnHHBb ÉejmKOAyuiHo HabHBjíeme • mcHO 
^vBomBa, cb RomopbiMb Mbi y^HBjíiijincs npo 
3op^uB0My H GbicmpoMy B03Bpaii^eHiio B. B* 
Kb BbpHO-^no^AaHHbiMb saiUHMb , nodBO^bintt 
naiib nptiHecinb no3ApaB^eHÍa BanieMv IIiiAa^ 
/^y, 3niitie£freňMCR0My no6bfi;vimeAKíy BbpHony 
comOBapHii^y Bauien AOcmonaMflinHOR srapbí^ 
Mm yBbpeHbf, nmo ero RpacHopbníe oS^er^iH- 
jio A^ii BBcb Henp'ÍHinHocinb maKoro mpy^na* 
ro v inaHOro CRoparo nymii; np^BO^H Bamb Ha 
naMHmb mb c^asubie noARHrn^ Bb Romopbixb 
OHb cáMb ynacaiBOBaAb f h Bb šHaRb y^o- 
BOJi^cmBÍf^ Bamero Kb ero aacAyraMb^ bu ona^ 
stLAí/í Bwy se^HRyK) ^ecmb, crnpaHcmByii no^b 
ero MMeHBMb bo BpoMH Baiuero HHKoeHnmo ^ 
H nomemb 6binib noAb MMeneMb ero CAym. 
TaRafl nepina /^OBbpeHHOcmii h KopojnHOcmn 
cnpe^bjíHemb eMy pmjiuHHoe Mbcmo Bb Mc- 
mopiH. 

B. B, Mbi saKAio^aeMb cMHpeHHoe Haine^ 
^B^ioOsimbf^ cell n9itfflniHHKb pefiHOcmubáiUHxb Digitized by Google o6t>nT0B"b Bcero napo^a » Bcenofl^aKHnt|ecRDK| 
npo3b6oiQ, HiuoGbi Jk B. HBAHAnch ^mus^e cpe« 
^H Cenaina , nb Komopojvil) pcoGa Baipa iiiaKi- 
^e CBHineHHa, Kaul) nt)Kor/^a 6bua ocoóq. Po- 
iwy^a Bb CeHamb P^MCKOMb,/ m HrnoGw ebt 
noKaawBajiHct na npaaAHHKaxb, íb cneKinaK- 
jiflxb, Bo Bcbxb HeBHHHbixb Hrpaxb Hamwxlj, 
fl,Aa Komopbixb^ bw cjiymume caMWMb pt^- 
fiuMb yRpaiueHÍfeivib. Mi>i aaR^MHaeiub nacb 
;ejne npnHaniií A^arae^bHbHmÍH Mbpw wb pasr 
MHOttiemio jiameii ^MHacmÍH ; h ^ř^nníi Hbmb 
»b Bacb HKHero ^se^OfibnecKaro , ne Boa^- 
rHymaHraecb cmmh cji^GocmaAjH, Komopwa 06- 
paraamb eacb Bb no^oSHaro naivib nejiOfibKa, 
fío wanb npPT mM3HH, maRb n npM CMepraw, 
iBbi óvAcrae^jia iiacb cyu^ecniBpMb HenocniM- 
iKHMbiMb. Hamu TjyBcniBa, a ocoG^hbo HaI^« 
3MHbHÍ^, íiHBor/\a ne HSMbHHjnca, h cb 6^aroy 
yOBbiiHbiMb cmpaxoMb BoarjacHMb mw Rb no- 
jnoMCiriay :- Hbnib ! ne 6bijio ji HiaRor^^a h^ 
^yfi^emh BinqparQ Hanojieon^. ] 

Vl3Jf Conférv^ I^^px iři^VNřyHT^r^^rvr^ Digitized by Google ,i, -,./<, ■'^'^^--i --*»■«•-*•. '•^■'tf^^ -^*Hk. N»i<yv "^-' -V* • ■ fi-BCTHHKB EBPOnbl .;j^. g,-, ,. ,. .... ^.v:,na*^ II A lí "^ 


ÍI04U I ftomopoá ftcd ttOAU^ácktiiia omb Miitr^ 
Ňb i Ht r Digitized by Google — 88 — 

HPMHOne MYApcqM tiMbrornl) čtrroJiÉŘo' iríBěp^ 
/\ocmH Ayxa , hidoókt CMt>jicr BoaBbicwrai. ro- 
jiOQb npe^b aaKOHO/^ame^iflivrif CBÍ)rna íť jcjiob- 
Hhie npeApa3cfAKM*ocnopřfinř> H3'biH0ííitr sííHoft 
HcmwHbi , iiío MO?Ke»rb Jtit ocjrw^^amb Mojia- 
/\hjxb KpacaBHqt 3ff mo, nmo He npontWBopt-' 
Hamb oGiujeMy MHbHiior ht ne yKpwBaiomc^í 
omb o6u]^ara sjta ? CjiaGwa mBapu, o6ajiBineH- 
Hbia CBbmoiwb , ycmyiwiomb cwjib ňpHMb- 
pofib j noAOĎ^íO ^rejiofibRy, Romoparo rtiociimb 
óbicmpoma nomoRa j ú Romopbift HaROHenb 
niOHemb Ha ^nb oÓMaHHHBoár cmííxiif^ He* 
cmojibRO SJíOHaMbpeHHbixb npecinynHHROBb , 
CROjibKO jKepiTiBb 6e3BHHHbixb, -— H cjib^yioina^ 
noebcinb naflmBepAMmb uomemh 6bimb Haine 
MHbníe^ 

IlaAbMHpa j e^HHcmBeHHait Ao^^ T. Ho- 
^HHa, HbcKO^bRo yffie ^bmb OBAOBbBiuaro, bw- 
jDocjia bJ) McxíRBb , pb Cmojim^b HCHyqciHBb , 
šaóaBb H npocBbineHÍa. Ea BocnumaHie 6biJia 
cawde G^ecraainee : sb ríe^eHáxb h Bb kojim- 
6e.iH yHMjiH ee roBOpHmb na asbi^axb hho- 
cmpetHHbixb ; na pyRaxb »wnocH^a ee AHrjrw^ 
HaMRa ; MjiaAeHHecRia HrpM ^ť^J^-^w cb Heio 
cflepcmHMUbi paSHbixb Haníň , w HaROHGijb 
SHanTHaa aMMrpanmRa , po^oivib iiablIapMjRa, 
oBpaaoBaJia yMb h cepAUe^ Majio^oft Poccíhhkh. 
IlepBbie apmHcmbi hh ropoAtx Hacmpa«Brajin 
ea rojiocb h py^y kI) npíaniHbiMb HCRyccni- 
BaMb Op4)eeBb y hc^t^ u cmanb nb mÓROcinif Digitized by Google — 89 — 

BecmpMCOBl). ^aMaMu npoc^aBjíeHHhiír mojio 
AwS nacinopb unOAW^b ee Bb inanHCniBa 
Borocjioaiif no lIIamobpíaHOBwMb coHHHenV- 
flMb. He^ocinaBa^o mojibKo Mopa^a* Ho ko* 
»eqHO 6bi pOAHinejii* npur^acHJib w fl,Áít mo- 
ro MOJOAaro yneHaro ciny^^Hina , eciuhAvt 
6bi CBbmcRie o6biqan noauojitíJiH , viavi cnpa- 
neAAvthhe , mepnWn maaoro po^a MayRy. Oa- 
HMMb c^OBOMb , cen omeqb Be maxbjíb hw- 
uero ^An ycnbxofib /^oqepHaro BOcaHinaHÍa , 
RpoMb coócniBeHHBixb tnpvAoeb CBOHxb , ro- 
mopbixb He Morb nocBaniHnih evt no npwqwHb 
emeAHeBHKixb Bbib3/\0Bb. Ho npocwMb Hwnia- 
iHe^en ne BbiBOAunib eii^e aaHjitoqeHiň uab 
nepBhixb nOApoÓHOcmefi cero BOcnMmaHÍir. 
^Ba oĎcmoamejibcniBa pbARíH, ho lujacnrjiHBbia, 
cnac^H Ila^ibMitpy. •AioGh MCRyccmBa m Hay- 
BM , ona MMfcjia nosBOJieníe aaHMMamfcca wmm 
Bb yeAHHeHÍH ^ m ^o ní^mll^A^^^^^ ^bmb ne 
BM-Aa^a eiu^e HHOAHoronab luvMHbixb cobpa- 
HiH Bb ropoAb. Cb Apy^^^^ cinopoHbi, no inaw- 
HOMy npeA^yBCrnBÍio MeHCKaro ^ocmouHcniBti 
M. no BpottCA^MHoá GjiaropOAHOH ropAOcmw, ona 
Hsóbra^a BCHRaro, BOJibHaro oSxomA^HÍfi cb 
yHumejiHMK , HanambiMM yRpamamb en A^ipo- 
BaHiH.^ YMHaa, AoSpo^brne^bHaH, HyBcrnBMme^b- 
tiaa y cRpoMHan h aacnibH^KBaa IlajibMHpa 
n^ĎHH^a mbMM A^cniOHHCinBaMii , Homopbiivib 
He Bbpflmb yaie Bb CBbnib , ho RomopwH 
niaRb MHoro cóbu^aíomb cep/^qy ^oGipofi^hmeAh- 
Haro uyuj^víHbu Digitized by Google — 90 — 

Cb npeHpacHoS flymeň IlajihMiipa vtišhjiřL 
M Hapymnocnib onapoBaniejibHyio: cropoflHOctii& 
rpai^ÍM , BejiHqaBOcrriř. GoriiHii , h my Rpaco* 
my , Komopaji , npw BceMb coBepmeHcmiit) 
Awa^SL , noKaaMBaemh aiire^a "jíoóbh u Rpo 
mocmii. fíe M>3ň 6bM0 cjibiiiiaitTT> en ro^oca 
6edb cep^e^iHaro A^MmeHia^ uasb ne ^h3H 
c^bímamb Geab yMUJieHia cjia/(Hoft Me^OATHi 
u CAOBO , Bomopoe nsb ycmb ea Bbi^eniajió ^ 

Iia3«l»AO(JH .^aCROBWMb II «paCHOpt)«IMBblMT> 

onib Bbipart^eHÍii ocmpoyMHbixb rjiaab m omíi 
i](Bbrnyujieií itcer^a y^AuiSvis/t^ iia npeKpaOHbft^ 
lUMxb rybaxb bL cabrnb. Hmo Mor^o He 
npHcmaTnb Hb Anv^y ea ? JleHina am nepeBA- 
3biBaAa rojiOBV ? npuKajiiiBajica jih L^Bbmoab 
»b BpAocaMb ? MeGpejtteHie ea 6f>MO yBpauie* 
Hf^M$^ npnpoAb) 9 A npocmonia oópasiJ^ejiib 
MffRyccm^a^ Cero we A^BO^bHO : KpaeaBiiiJia ^ 
KHub 6yAtno 6m cMameHHaa ÓJiecROMb cňodxb 
ňpejiecnieň, HeBO^biio onycRajia Ha BHxb ma*^ 
HHCiTiBeHHoň noRpoBb poÓRHxb H CtnblAiAHBblxl) 
B3opoBb, Romopbie npeAcmaajta^H nb^mo npe- 
BocxoAHbe Rpacontbi en — upeAcmaa^a^H CRpoit* 
Hocmb u HeBHHHOCmb : cJOBOMb ^ en HRAiAe- 
jRa^o inoAbRo flBHtnbca Bb CBbmb y r/^b mhO" 
tíh Sjíecmao^ia RpacaBntfbi naapacHO cma*^ 
paiomcH npHB^eÁainb cep^i^a h n^bnaniB 
Baopbi , Hjno6t»i ycnbmb »1) moMb caMbiMh 
HeBHHHMM^ o6pa30Mb 6e3b wcRyccraBa k 
yMucjia. Digitized by Google ~ 91 ^ 

na MOJiOAbix1> BbnipeHHHROBb, csb^^aeb o iohoííí 
poab A-^fi H0xl) ifBt>inyiij(eH , oiUHAa^a eH hb- 
jieHiH, KaRb M^aA^Hei^b omnA^^fnb HrpymRH, 
itanb cmpbaoRb uemepnhjivinhih cmepeífeinb 
HOfijK) /^o6bmy. Ho ^cbxb Heoiepnb^ asbe bu* 
dbiBajia H nipe6oBa^a ee ho MOJio^aa yme ^ 
HO emie npinniHaH , B/^osa rocnoma Moaojiío6- 
CRa^^ SHarnHbáuiaH ^aivia sb ropo^b, aaROHO- 
/^ameabHHua BRyca y n^o.ib CBoero BpeueHit ; 
MoAO^io6cRaa ^ Roniopoá ^o^^b, noffiSno ocba- 
u^eHHOBiy xpaMy^ cb pocROuiHMMb BejiuHOjib* 
niBMb dniBopHJca itaiKAbin Benepb /^áb Bep# 
xoBHuxb iRpeqoBb MOAu j A^^a H36paHHuxb 
jiio6iiMi^eBb 6orHHH h ^jih Bcbxb mbxb, ho- 
inopue HBibjía mpečoBanie na yMb y na jíio^ 
6edH0Cinii h Ha ^acRy cbbma ; Mo^ojtK^ScKajf^ 
Bomopaa Hdb MHoroHHCJieHHbixb ^loGoBuuROBb 
CBOttxb y^epHia^a nocab^Haro Komuna , ne 
cmojibRO Bae<ieHieMb c;ia6o& y»e Kpacomu , 
CROJibRO ysRMK O^aró^apHOcmu k €bu«irh. 
Ona /^octnaBAHAB. eify^ omHrieMHOMy AO^raMH^ 
Gnocoófal Ha BOcnumaHie ^onepu h Ha 3a6aBbi 
pocROuiH ; H OHa B3HAacb BBecmu IlajibMHpy 
Bb o6ufecinBO , uanpeMbHHO mpe&ya , Hino6bi 
ona nep^bxajia Bb A^Wb Rb He& iKunír* h 
Bubamamb cb ba ^OMepbio. A a^hh eSy Hpn* 
cRy 6uAa ABa^qamiiAbinHiiH A^Bymaa , HdBb' 
emnafl no ycnbxaMb AOcmoHHbiMb caasM 
Mo/^€MK)6GRHxb. Ho^Hub He CMbjib HURorAa 
iip^UTUBQipbsLMrab CBoen 6oriiHti , nmoSbi He Digitized by Google — ©a — 

jiHuiHmLCH nocjit)AHHxb cnocoGoBb tkhshit^ vf, 
jňoniMacb HcnojiHHJib en bojik). Bb^Haa Ila^bw 
jtfwpa y KomopaH nocbina^a SHaroHyio fi,awy 
ino^bKo fi,ha , HJiw mpH pasa b}} ro^b no 
ymp^Mb w AO cbba^a rocnieH| yBHAb^a ceGii 
He óesb saMbmameJifccmBa s^pyrb n^peHeceH• 
íiOK) Bb /^ojvib noAOĎHbiH BOJimeĎHjiiMb nepmor 
rawb ApMWAW, sb e?Ke/\HeBHOe p^mecmBO pbA- 
KHxb no yjvíy h j^ioSesHOcniH xQsaeKt), p ko- 
mophixb KamBep^H^b eíí oraei^b Aocrapaxan, 
eQmhÁnuoiUHO niaKb cnaaanit, a9 í?^6piftH0cinM| 

IlepBoe Ab^o Moaojiioócroh jSwjio nepe? 
OAbmb Da.ibMHpy, Ha Apyroa ^^nh npHBOAarnl^ 
ee wb MpaMopHOMV 'rnya^emy, no^A<5p?fiaHHOMy 
rpai](íflMw H AMypaMM óesb iioKpoBa j npw- 
wocamb ew wa BWĎopb KOcmiOMbi caM|^le 6^h3- 
KÍe Kb CHMb MOAe^HMb j npwabiBatoirib Mpa- 
cy yówpamb ee. Vme nepnbie A-^wwHwe bo- 
^ocbi , ne CMba páscbinambCH no bq^Í)^ hc- 
KycHO 3aBHBaK)nica Ko^bnaMw h np^Ka^wBa-^ 
K)mcfl aojionibiMb rpeÓHejvib ; fipeKpacHběmía 
(})opMbi mbjía Ha ajio jnoGqBpbinb inaHH* 
GaiBaMb osnanaioinca wa HHceb^ raoHRO^ naKb 
napb , npoapa^iHOw Kanb xpycnia^?» ; m i^par 
caBKi^a BbixoAumb nab xpaivia Bnyca , Ranb 
HbRorAa óofhhh jik)6bii H3b cepe6pHHbixb 
BO^nb OReana, bo BceMb ĎJiecnb HyBcmBeHHO& 
pocKomw. Bumy Bb o6*iaRaxb po& AMypoBb 
M cjiMuiy n^pcKb uxb BpbijibeBb Bb SHaKb 
Bocmopra u pa/^ocmu ! Digitized by Google CaMa MoAOjiK)6cHaH, Top^^ch mBOpeHieMl) 
pyRb cbohxTd, pa^OBajiacb h mopHtecniBOBajia ; 
Bo IlajibMpipa , HeGjiaro^iapHaa IlajibMHpa, 
uvíA^ ce6a ab aepKajio, e^ea He njiaRa;ia. „Ma- 
MHHbRa J'* CRaaajia ona (maKb omeujb ae-ib.ib 
CH nasbiearab cboio HacmáBHM^y h 6jiaro/^t)- 
jiiejibHHJO[y) „MaMHHbKa, Mřib cmbi/^Ho/* ,,Cmhi- 
^Ho! — noBmopHJia Mo^OířWĎCKaa cb maRMJvib 
rpo3HbiMb BM^oivib, Hrtio HeBMHHaa RpacaBMqa 
opoftb^a w aaMOjiHata^ Rb''u:^acmiK)o6e8opy«eH- 
jiaa CHMb 'MO^HanTeivíb rHtjBHaa Gornna CMarqK* 
^a ro^ocb h npoMSHec^ra RpacHopbHWByio pb4b, 
BHeceHHyio bo Bcb a^b6aivtbx' MO<^Haro cabrna 
íf 3MH0I0 óinmyA''''»*^iniicaHHyio: „Flocjiyuiaw , 
^,Mnjiafl ! omenb mBoň , MejiOBbRb CJiaGbiík , 
• ^,ycniýna^b ROHBHHO mBoeň BOJib ; a h Hivrhro 
^^mBepv^OH xapaRmepb h mpeGyto noRopHOCiTm 
j,^6e3npe/^bjibHOÍi. HeBWHHOcmb, cmbi^jiUBOcmb, 
^,CRpoMHOcrab, Bce 3mo npeRpacHO BwpaiKaein- 
„CH Bb poMaHaxb , noaivtaxb h ; ecrrib^ic 
„yro/^HO, Bb npocmomb X^Maainefe řKH3HH ; ho 
,,pbARO npow3HOCHincH Bb^opouiMxb oómecin- 
„Baxb, M HKRorAa jno^^bMw ÓJřaroBOcnwniaHHbi- 
j,MH. Tbi HaHHinajiacb nOBbixb MHHrb npo- 
y^muBb 4^hjioco(Í)Yh , h h yra^biBaio Mcmo<i- 
,)HHub cmbi^a niBoero. JRaa^Mcb, xopouiaa 
,,co<iiiHHniejibHuqa poMaHO^b, no ^yp^a^ npo- 
^^noBb/^H^t^a HpaBoyHCHÍa , JRaH^Htb ocMbu- 
y^B^emb HbiHbuiHÍá yGopb rpe^íecRoíí. Fobó- 
,,pámb eii^e, nmo OAHnb H3b Harntixb ElMCř- 
^^mejteá ^ ii3BbcniHbiá Mnb mo.ibKO na uMeHii Digitized by Google -5^ ■«♦ -i' , 

i^oGmopoanaa BociniOAtoftib Miiuera RpeMeHv^ 
^Ha SHai^ HBio ne incMi»iia Pyciion IIiicamejiB^ 
i^He iBa^i^Ka POCíioifta Hla»ji£ic1tii^ na h n^psoJb 

,,y6t)^iiml). vaclD> BoaB|)am»mM:a kI^ o6iW'tajiMl3i 
^A«yHpOG«l>ii\eMHWiLb 9l>A09K T^Rb noAj^ 
j^nlpocstbui^euHi^^l)^ noH^mio :t — khiOi MQaaeiDli 

^QHficmh wkh ^hmn namaity t ^Áň cpiaBueiiiJt 
^ojifimA^ u> 9pa»oii1x iiNi)€tQaiiHBib napa^f M%m 
^nvíOL HH&vAi' romn^acRfio ap^casmif u cb» 
^««aia »Qi»t)9ifiiyM>,, na npiAitxpb Ďe^yapmHjm 
^FeK;a&M>^> Uepsaji no^b mypaiitf i^ mHypoa* 
^^KaMU'^ ^4dmMaMii aem^ fita^ymnaa Macca ;; 
^noc^b^ufla jpo^b ^eraiiiib ooapiaBajiotf b ecmk 
fymuBonucuSLA Huu^^ O^na capuaaasib,, 
j^KajKamca ^ npjib CBoi $ Apyraa cmcHimb na 
]^nie/^ecma4t) vk loaopiftiiib: CMompniselTa, Baa^ 
^6u oBíma^xHiaa ny^imb at).HHOiQ aparpa- 
i^oiQ 9. ocymA^amb hxI^ na cnyxy k iiynaaiciss 
vjpa 3aia »a i\B%mekHh i^A^aab nxb aa coóoio^ 
^^aBC^iptvy ^loÓBH^Hrpu u 3a6aBJbi.^^ ••• Mo^ch 
^lOČQaaa. xontKAa au^a npeAOjuaaiab Éoaaví^ 
po^a ^u^^nEiMKy^ «^ UG aBHjica 0]iiei(b Xla^Bf^ 
3iHpig.. Emj QpmHeéAK majo6y »a ^^a y^o^ 
ao^i»cmai»^ ito ^Am amuHeoia. CMib CMcyAUJib 
cmpajatiociiii*^ A^^^tepu y OAo6puAb uacmaa^eHi* 
KaMdubKu ^ íA QribiUii.4 b »a ympeiiHioia pa« 
iiQ(uax(iia Fyca^MiA^ 8a utfiab QinnpaaajiaQ% Digitized by Google — §8 — 

Ror^a OHt^ oemajiHCb oAitt) , nMJiftAHftc 
rpoiivo daxoxoma^a. ,,HeMy mu cMbeusbCH?^^ 
<enpocii4a na^jbii^upa. w^^ ^asHUiueMf Bcuina- 
piaHCKOiiy BpacnapbiTio MaMUH^au m mBOei| 
neBHHHocniu^ A^moAnoft Ariiecfai. Tu^ Rasem* 
€« t maRb Hoea ^b rJtaBBOMb A^Jíh m^Hcnam 
noAtu Ho 'dmo mh4o . « . H6BHHHCM:inb H^^nil^ 
nb ^ii^y lOBoeMy. «~ ^.Tu aaSaajiaeiiibca hi^ 
«)B C4emb?'^ -— Hbuibi mi^aa^ wbmb. O! 
xaBb mu u^aeinjiHia ^ ^mo c«pA4a msoe no 
iu>HHo! a a 4106.110^11 cmpa^aio {kh jmo Bpo* 
Jia , npM:amiiBaaci> no KOMnamb . HpKca aa^ 
maepsHBaAa na ^^tBOccaab^n jiio6jito Ilo^a^ 
xa I BeABBHO meHamaro • « • -^ na4i>MHpa hb 
^or^a HaAHBHmbCfl maHUMb qmpa^HUMb cbh^ 
aaiib u HyAHbiMb pb^aMh, Ho Upnpa nes* 
pedb nojHaca paaMuiuJieniji opo^ojimajia: -^ 
^BBmpá S^aropoAHoe G)6paHie. Rb nepaun paab 
auBeaymli inefic uh cabrnb* BoKpyrb npa« 
upacHoň pQ3u c^B^iamcc B^foSnuBue de(|>fi* 
pbi} A^HH jiíoGbmi ocunioaib i^abrnb apacomui 
m moTAB GaperMCE^ iqacniJiuBafl ciiepuiHaX^ 
Ďaperiicii > ^mo&u cjiasa no6bAb ne cmoit^a 
meóbyCapAB^fiaro cnoRO&cmBÍa* Axb^ Ilajib- 
impa 1 maMb acinpbznfiuib rpa({)ta H3)rMpyA0« 
M 9 cuna 6ocamaro aeAbMomH ^ napsaro Mpa- 
CBBifa ab Mipb u coBepmeHHdro rapon poMa« 
jtíi. JX^acm^iABa « npea^cm^naa ma/Borno^ Digitized by Google paa m}6hfi,iiTnb rop^aro u npMWAenib eró nJifcb- 
řiHROMb 3a mopíjKeeinBeHHOBr CRoeft Ho^ecfTRh^ 
Heň. — Hpnca oGbiu^a^a y-Rasamb .en iit Co- 
6paHiH cfera saBw^^^^ro řHenw^á , aa í«oino*- 
pbiM*b 6braiornb mo.inw omHaaHHbixh neV 
pt)cmb, H He rjGpecifi^aAa mBej^AHn-fb o ceaib 
^t)/\KOivib repot) , ]Bbi;xBa^;!a npíaiiiHOciijb ero 
yjMa 5 i/ioBROcrnb yxBarnoKb' , 3HainH0crnb mm0'- 
^tt , ^pyria mmMh]H ^,ocrtionncjnBa , pce ^o 
npoKpacHbixb Meójien eí^o ^OMa , fio BpacornM 
AHrítÍHCKaro V,JK^ , A^}!^e fio pwyca ero hh 
<J)pakaxb , ^w.jiepraxb h lipóH. n— BosBpaii^íř* 
MÍe Ho^ii^a H MoÁo^íTíficKOM hg rio3BOjiw^0 
Hpwcb /\oriMcaíiib popmpciííb rpat|)a, * 

Ceft pasrpBopb <5hM|) '*^SiBefl,eu1} jie 6e3b 
HaMbpeftífl. ' ^aBfio' HpMca MCKa^a p^vHSi^ 
omMcmi^rnb p^ho^ jinb paowxb conep^íunb , 
CocJ)Tw JÍMHapOBOH , RQiiiopa^ iiepp6ii^9. y neň 
cepAiíe rpa(|)a HayMpyAOB^^ w Komopa;! MMh- 
^a cb HHMb pianHyK) pBfi3b, HeMHprwMb 3*^^ 
M3BfecniHyio. HeonbiniHOcnří^ JlaabMwpbi^, 
pb^Raa Hpacoma en, yy^OBOJibCfriBie hqboh na- 
6b/\bi ^jiH MOJio^aro ne^ipBbKq. , ddamh' efe 
i^bicjib*H HaflewAy coBepiuHinb paKOHfei^b j:Boe 
MiulpHÍe, XapaRíiiepb c-iáBTiaro BbmpeHHWRa 
oniBbHajib en manubiMb BH/^aMb. Cera Ma« 
cmepb JiK)6oBHaro ' licRyccniBa h Bcbxb ^ro 
xHmpocinew , HaHSycTnb 'HHinaa TwGy^Jia « 
IlempapKy , BoKRaqVa u IlapHH , <I>o6jiaca 
H KpeÓHJibiÓHOBbi CIV13KII , přtbjíb rOBOpanHi Digitized by Google -- 97 — 

cí) jReHiUHHaiiffii , CMompn no xapaHmepy n 
p^yqáK) , H3biB0M|) ^arjiarQ CJiacmoJnoGi^a* , 
H^H HbiKHaro jito^BHifRa, HHRor/^a ocmpo- 
ina pe yBpauiajígL inaKoro pas^paniHaro yMa 
^ fiHROFy^a macmíe cpfcma ae ^acKajio Apyra- 
|ro uBAOcrnoSHbáiííaro ne^opbKa. TaKOBb óbijib 
niQTnb^ KoniopQMy Hpwca ^a^yivrajia npMHecnrii 
^e3BHHHyio ^epmey pí) ynit)íneme> ceoero 
pCRop^^ennarp icaRiojiřOÓíiry Bb momb m-e ^enb 
Banifcajia^ OHa Kb o^ho^ pppbpeHHOw jik)6ob- 
^bixb At>^l> PH- mP^^W^ A^^^ Momemb HMbrnb 
„ycnbxb m ycnbxb caMww ÓJiecmflmÍH. ThX 
^,yBHAMtHb cepo ahh rpa(|)a MayMpyAoea: ynpe^n 
,^erp , Hmo saBinpa wa |5a,ib iiBumca HOBan 
^jKpacaBMLja po^Haa , pmh\^AyiBan , HeBWHHaH , 
„CJiDBOMb í^eHMKcb Haiucro nojia. Tbi ijohm- 
„Maeiiib Meua. npM6aB4H3 rao^bRO , nrao mbx 
„Maiáeiiib , CBOAbRO meób yro/\HO , pasropn- 
9,Huinb ppMaHMíiecRoe BOo6pa?KeHÍe repoa/^ — 
^a CiiMb nMCbMQMb Gwjiit paaocjianbi /^pyria 
Bb wbcBpAbKHMb rrpÍHrae4bHHi][aMb , ^mo6bt 
npHrjiacnmb Hxb Kb y^acmiio Bb ceMb Be- 

PKopp npoHec^acb no ropový Bbcmb o 
^OÁOfipú IlajibMifp^ CmapHKH h ciriapyxM 
bxajiH fib coĎpaHÍě , ft^An moro HraoGbi ee 
BHAÍ^i^í** Bl> inonib ^enb nepBbia MacmepHqbi 
Bb HCKyccxnBb o^bsambca h HpaBHrabca He 
BbpHJiH CBoeMy BKycy , m HbcROJibKO paab 
nepeo^bna^MCb cb HrBiioio fflcsiflfiio. MamepH^ Digitized by Google Homopbiji HHKorAit »e s^TAnf^himÁu ab y6ofj^ 

,Hyio KOMHamy A^^^p^^ cbohxIi^ oin6iipajiii 

1118Mb. jiyHuiia xpymeBa ^ aieMHyrH ^ 6pHJtia»<- 

mu, ue A^B Huxb, a A-*^ caaiHxb ce6a. F^l^ 

BCIIIpbHa.AOC^ HKMtiRO HbCA04bR0 JReHU^HHb 

H3BbcniHi>ixb no Hpacdmb uxb^ .maBib Cfipaí« 
uiHBa^n Apyi^b APX^^* npasAa ^h^ «inio HaAft- 
Mupa MMbeuib HapyiKHOcnib onenh o6uaHO« 
BeHuyio, u Htno ubnib ab ea ^w^h ^juiml n 
1KII3IIII ? ycnORO&inecb peanuBUH conepHHifiaf 
em,e IlapBcb ne spyHHJib aÓJiOHa ; ai^e Ka 
€i6bflBBAb HMeHii npaMpacHbftuiaár. 

y^apif^o /^eBHinb Macoeby Kor^a IIa^fcMa« 
pa^ no^asb pyay Hpiicb h c^b^ya aa Mo^o^ 
jiio6cHo& M HoaHHOMby flBu^iacb ab aa^b Co- 
6paHJfl. Ey^Ba noRada^acb, u mojinbi ^BHHy^ 
jiHCb ab Heil iiaBCinpbHy; Ďbrymb^ mbcHam^ 
CH ^ eapyataioinb npe^ecniHyio , h roBopamb 
Apyrb ApyryJ 3nio He wajioabBb! amo AHrejib! 
^mo cyufecmBO HeGecHoe ! IlajibMifpa cjiia« 
lUHinb H apacubemb. ^* Čnibi/^AuBocmbt cms- 
méHie y capoMHOcmb^ B03Bbiiiiaioinb CUacab ea 
npe^AacmeB, v npoAUBaionib daBncmb ab cepA« 
j\€L 9ň coB]yibcinttHi\b. Ho^iuub h Mo^Q^íoG* 
caaa, A^^^*^^^^^ GiÍMb mop^aeciitBOAiby ca^ani^ 
ca dft Hapmbi ^ a ^onepev oniiiycRa,ionib na^ 
c^a»(AftinbGft YpoMRocD c^aaoia u jjQ6é3HOia 
BO^hHoeiniio^ 

HpMca y o6ofiA> 99tÁjy i^MBOAHmb Hajib«» 
Iftupy nb lUOMy Bibcmy ^ r^b oma^jiV uxb Digitized by Google — 09 — 

řpa4>b Mayí^ipyAoíí^ ^o aHaiiy mafttttr6 sáto* 
Bopa, H ona roBopnmb eft sh nojitx)^oca: ^ottiii 
úHhf e&jnTf Hnmh Kpaúa^eí^h! Bb caMOMh 
A^jib MojioAoft ^eyiofibab cmoKAb > nanb li^ap^ 
i^acomu H Be^H^tecntBa nape^b paGo^bnHoiD 
maiooio, Romopaa ab Ant(b ero noaaaua^aci^ 
maniJiaMb dHamHOcmn k cORpOBHtqaMb 6o«^ 
rciincniBa.. Bb ne^Bbift pasb jrBH/^baa Fla^M 
napa maaoro cMb^aro lůHOuiy ab apjrry cb'* 
Abixb cmapuaoBb , npeAno^ímiitiie^i^HO npe^b 
HKMtt ocunaHHaro dHaaaMtt yBami^Hiit \ h ue 
yMba eiij^e j^hniaTúh ^lo^^eík no ebo/ dojioma 
BcaAM.Hxb npu ^Bopb, ona 3aaAa)H(i^a no 
aapjrjfttíocniHyl^Hmo aone^Ho ynb h Aocmou^^ 
tniBa npuHocK^H eity cmo^sao Hecmn. TaKoa 
MHbfiTé y no^RpbnjieHHoe pbqaMtt HpHCM u 
vcbifb mbMb , nmo HátosOpttjib 9& omet(b 
ojiiDAflxb CBbincRHxb> ^npe^n^io ee ab nojib* 
ajr Mo^OAaro HfjoabHa , nomopoMy caopo %e 
Hp^cmaBUJiH. Emy /^oboai^ho 6u^o no^y^fáca' 
BpeueHit , ^mo6cii npuLcaoiimb ce6b npaaa ao- 
poiaaato atiaHOMCmBa, m o6ba»isína na^BMupy 
CBoeio AaMoto na BfCb KOHmpA^HCbi 6áAa/' 
Bb^naa Ha €Mb^a nu coř^acHmbCA f iftft óm* 
iHi3anibCH» Ho ttpoBópaoi Fpa^b ^ aocno^^i3o* 
^Acn ea MO^^aiiieMb ^ aaab ďHaaOMb (^rjia« 
<^iff> a no^ajib €h pyay j^ah omapaimia 6ajia% 

Taiib áb pbaBocmK ^acmA^Miro BaAt*ca 
ťpa^b oinapUBaanib ek ^loSp^b i^aoto , Iripn* 
^Mmb oedfl ni^bHimaoiáb apacombi aa ^ ro^ 

59249^ 

Digitized by VjOOQIC — ^ 100 — 

mopuml) HaRl) .^loGoBHHRb M pt)3BHmc« Kanil 
i^jia^eHei}b. TaKon He^OBt>Bb u maKoň iidbiBb 
MorjiH 6bi aa bíckojilko ahgw nepe^b mbMb 
oĎpamMini. najiT»MMpy . Bb GbrcmBO. Ho bw- 
AH menepb jiacKOByio y^biÓHy CBepjcniHMub 
CBOMxb ); KomopbiMb MOJiOAbie jiigam Ha4uej;r<*' 
inbipaAii 6e3b coMHbnia jiioSoBHyio HáyKjr 
Obh^ih , ona mpiáHy^MASi ceGa Bbic^iyuianiB 
rpa4)a cb npYaniHtiMb BM/^oMb , *jmo6bi bb 
noaaaanjbca iiepe^b ApyrwMH hw ^hkohd/wh 
CMbuiHOK); ;^Bb cinpaHHocraH, Komopbixb, naKb 
HSBbcinHO, Hj5 oppi^aionib ab csbiiib. 0,^Ha- 
Koa;b oSpa^OBaHHaH HOHi^eiyib 6a^a , owa 6b- 
»Hrab yKpbjnibCH omb jiacKH Tpac^a h b30' 
poBb HecKpoMHWxb CBn/^bmejieH, Mpuca jio- 
BHxnb ee na nyniH, n ab no^ro^oca no3/^paB- 
jiaa cb nepBi^iMb ii]|acinji(iBb]&ib ycnbxoMb fib 
Cfibrnb , jiyKaabiwb oGpaaoMb cnbuiHmb cb 
Hew Rbomny^oSpa^OBamb ero CHMb ii3ubciiri-^ 
eiib. , 

Ha, my w/inymy HojiHnb h MoAOAio6cKair, 
omburpaBb Bb Rapmbi, cHAb^M Bb yrjiy aa^u^ 
moMH^Wb omb cayBM h Ha/^ocy^b sjiocwbu- 
jiu CBbmb 9 Bb noínopoMb npoBO^iiJiH AHdHb 

CBOK) ý U MHMOXOAHU^Hxb , KOHIOpbJMl) OH^HB 

jiacROBO RjiaHfl^HCb. IIpeflcmaBbrae ce6b pa- 
Aocmb , y^HBJíeHÍe , Bocmoprb poAwraeAH , ko* 
r^a nepecRaaajiM cMy cb niQHRociniio ueqaHH- 
Hyio BcrapbHy cb rpa({)OMb HayMpyAOBWMb , 
uabHBJíeHHoe Mnb yBai&eiiie xb. IlajibMiipb' w Digitized by Google — íít — 

ygttJíleř j /tocinonHoe noxB^.iM, ct HomopwMl) 
itocjib^HHa iio6t>^HJia ,c»oio aacmbaHM^ocmb. 
Bhi yra^biBaerne , mna ne maAtiMi hw p^onb , 
Mtít, aacKM, Hmo6bi XBajimnb yHeuuv^y h Éjjiaro- 
Aapwmb ft^icmaBHMi^f* KaKb He ropAwtnbCK 
íioc^it) líiora íjjjacmv»Muoio nepeHMHWBocniÍK) ! 
Kaulr He cmapambCrt no^pařítamb , oGiueMv a 
xopoiiieMy mcmy! llepe^b Bb^iba^oivib jrab jCo- 
6píiHÍií HBtijicH rpsíc|)b Il3yMpy;\0Bfe., OHb Ha- 
CKaaa^l) MHOmficuiuo npwBbrncniBÍHt pinny ab 
noxBa.iy A<^<iepn, h SM^a Hojí Mna BbiBO/^axflaro 
CBotq ^aMf Hsb Cpópaníflý no/\ajib pyny íípHcb^ 
/qpyryK) Ila^bMMpb n ^pottO/^Mvlb hx1> ^o Ka- 
pembi. Ha JibcmHwnb onb ycnb^b coHMHwmb 
o^pObc HbcKOJíbRO Ma4piira.iOBb na c^erab pb^- 
KOH Rpacombi ea w nepemenHynibca cb Apy* 
roio o 3aBmpeuiHeMb ^nb* 

Cb BaitMMb A^i/íHUBHiemh čepena u yMa 
npoCHy^aqb na Apyroft ^^Hb Ila-ibMMpa! ci^o^b* 
Bo HOBbixb CJiynaesb , Bomopbie nepeMbHHJuc . 
en noHamiH o Beinaxb w CQBepmeHHó npo- 
jr^Uhophuis J^vL est ./^obpQ^bmejiBHbiMb ckjiohho- 
cmHMb! aaRb me^a^ia OHa roBopumT^ h co- 
B^moaainbCH cb HejiOBbnoivib, AOcmoBíHbiMb e« 
omBppBeHuocinu f Bb, HpeaubiqanHbixb npoua^ 
HířřciilBÍaxb ÍKH3HW cep^qe Muijeinb , sontiah 
4pyra m pBemca 3a nperpa/^y , Komopaa ne- 

pe^b JllOA^MH «lyiKAbIMM jik)6bm H ^OBtpeHHQ- , 

cmíf Mbmaemb eMy M3AHBainbCH, Ho cb KbMb 
Mpr^a rQBop.ttinii IlajibMíipa ? Oiu^b óbr^yib,. "Digitized by Google — lOft — 

oitili «« omitpOBéHiioemtt it omBOAtt^/ib m omb 
cisoMxb coBbmoBb* Hobá» iiaiifiMMA DpHim^^ 
Majia na ce6it buaI) nobejiiiiĎéjiiibHifM rpoá* 
Hoft it Henpttcmjrntíoft ( ft Vtpntú tta^a^aci^ 
«ft H^ 6e3b očHoaaHift iiacMbmjiiiBoft a^ iioji» 
Bocmtt. Ha^jiejiiaJio daKjiio^ittiii»cii no rjy6a<^ 

BÍ) AyttIH C]M>eft ^ tiaAJI^jliaJlO CObt^fHOJ^am^CA 

cb OAHHMb yMokb CBonifb M63pbjii>iiib ii 
Bieoniiinittkiiib. Ho vubjíftjiii tlftJHiMHpa topd» 
MA coabmoBamiica ik cb caMoft qofoiof Hbmb) 
ona npoBe^a ympo aa myajiiBnioMb cb ffpiť* 
coR>) cb nteiD ttdpad^iý^Hoik; noc^b o6bAft CJiy* 
viÁX^ MWBUÍ9 poMana , ROmbpbiiib Moiai tiD« 
Apyra ctibtUHjia udocntpitm^ ea ^ytočitiBinfiejiib^ 
HtociHK; aB6«tepDMb, cttA^ cb xoaiiftaCtMil AOita 
ab mbiiit 6yAyapa, ^a*^ očBbtí:i[eHHatt> oahoíO 
jiaMnofo ) aaab ójibAttoio ^yuoio, omUAa^á. it» 
^tapHHxb rocmei ii ae«tapHiixb mauHcatBbft 

CoSpajiočb ie^éptíM t)6i^ecttiB0^ Sab^At 
Wto fpai^b HdyMpyAOsb a^n^ca noC^bA^ift* 
Cb tiepóaro iiiary Há^a^b rosópilni^, tt ab tib» 
c)loAl»ao MHuymb ttepéMbuit^b llbcrtó^i^iio pAab 
np^AiA^mb páárOBOpa \ 6biJib BeCd^ ao Ďaay^^ 
ftiiA , ocmpDyMenb ao cayan , ^KKieaatib ao 
tax)ix> 9 mato np^fioAU^b lib HémepnbHta m^n* 
uú(itHb caMMxb npiicmpkcmiikjxb nb ^ro yny it 
jiioéedHocititi. Ho AúUbUf yapáAHoii sbBfta iiDAb 
SbjtyMU njiamaaMit^roHDpttJiM Bbc^yxbt ^^Ka-^ 
naii iipi>ím>iocm^ yuaí^' ^epeab »oji^)áca ape^ 
ueRiá MDAOA^i^ lÁiOA* citptíAHGib ab Ápyi^y^ Ott« Digitized by Google — io3 — 

^jieHHyio aajiy. Hrobí cKaaajil) 6i»i, nmo caMb 
€orb jiioĎOBHbixl) xampocmea poa^a^b Mbcma 
M saGaBfai y cxíc^asb oraneBb cb MaraepflMM aa 
KapmoHHwe cmojiM h oraBe/^a ^bniHMb yro- 
aonb CBoero pažcKaró S^ema. TaMb, Bb hÍ)^* 
paxb macmjiHBbHineH cBo6o/ibi, Hanajicn koh- 
Hepmb , He Gesb HaMfcpeHÍH cocmaRJieHHbíH. 
rpa(|)b Hrpajib Ha níaHO , HpHca nbjía ; yro- 
BopHJiH IlajibMHpy npHcraaniB Kb HHMb. Toin- 
Hacb Hpwca nepeKHnyjia evi nepeab njie»i0 
rojiyGyio jieniny , na Komopon BHcbwia en rn- 
mapa ^ aa^aaa ^ByMb Bnpmyo3aMb cmpacm- 
HyK) apÍK) , BCA4ecKH cmapajiacB HacmpoHmb 
HHcrap)2:AieHinBi ►Hxb no mony cepAlna', Gep^n^ 
no moHy HHcmpyMeHinoBb, omb cjiOBa flo c^o- 
Ba nepe^aBaJia o/\hoh, nero MHor^a k hc tobo^ 
pn^b /ipyroii 5 ho Kor^a npHniBopflO, hjih hc* 
znHHHO BjiK)6AeHHBm Tpa^b , , nepepBaBb urpy 
CBOio , rpÓMKO BOCKJiHRHyjib : axb ! a iio6biK- 
^enb ! Mpuca cxfiamH^a, no^Hecjia pyny Kpa« 
casH^iki Kb ry6aMb y^epsKaro kdhouih , ko- 
mopuH t)Cbinajib HarjibíMH noEfbjíynMH e« py» 
Ky , RaKl> cep^e Hncraoe. HeBHHnaa Ilajit- 
MMpa cropb^a orab cmbi^ž^a h CMflmeHÍH ; rw- 
mapa sbinajia H3b ^pyrou pyKu ea; ona e^sa 
He n^aKajia* Ho npeRpacnoe y^BHíKeHÍe . ^oGpo- 
^bme^H HipoHemb AU MepmBbia flyum , pas- 
Bpau](eHHbiH nopoKaMH ? rpa(|)b , cmo;iEKo m^ 
ii3yMA€HHb]& npncymcirrBieMb HeBHHHOcmii Bb 
Bpyry cubma , CK0,/ibRO 6bi onb yAMBHJica kb* 
4i£H*iio coAHi^a Bb qacbi hohu , rpa(|)b omGb* 
NO 2. 3 Digitized by Google — io4 — T 

jKa^l th cmopoHy omb Aoca au HHeroAOBani ir| 
da HHMb Y^hAviMACh H ApyriB ; a Hptfca , 06- 
nflub IlaAhi/ivípY cb jiacKoio h CBtbxoMb , ach 
cmoňiHbiMb MujninioHOsa camaHu ^ ysjíeH^A 
ée fib mo^ny pa3BpamHMxb« 

.UajibMiipa , B(fA^ ce&if ocMbatiHOio , no* 
«fifnia^a ceGa cmpanHOio. Ona HdMbnajach bIi 
jiun^b, Bibmajiacb Bbc^OBaxb| ne cMbjía npfi« 
Cmamb hh Rb raoMjr, mm nb ApyroMy, manno 
cmpaAajia Bb Ay^^b, h Bb nepBbiň paab ^yBcniBO- 
iia^a ABHmeHie cyemnaro mtij^ec^aBÍfa. CKo^ibRO. 
AOCmoAHiaxb jKeHU^anb norHÓaemb Bb cabniti 
omb inorOy^ino HHOABa ne HMbemb niBcpAOcniii 
cmo^nib CMb^o nepeAb AUj^eMb nopoita h rposi« 
no npoH3Hecnib um a oCMbaHHO& A^pOA^ineAic ! 
IlajibMHpa Bb HeAoyMbHiH ít npucK0p6iii i}pii« 
6br^a hI) noMomM aP7^**^1^* ^ Tóro omHAa^u ^ 
moro H xomb^H. rBw3Ba^íicb nocpeAHHKif, .no*- 
c^bAOBa^io npHMMpenie, h rpa(J)b B03BpaniHji« 
CH Bb Ila^bMupb* Oub roHopn^b Kb ea. 
ycnoHceHiK) Bce , nmo Momemb roBopamE^ 
Bb ceMb c^ynab HejOBbnb CBbmciiOH : oaa 
eMy BbpHjia 9 Jiacna^b ee . CMbjíbe npem« 
vnro: OHa ho omA^priiBa^a yme pytíví csoen; 
MaROHeifby nepeAb i^OHUte&ib senepa^ CKa3ajil> 
é& : ^yllpeKpacHaa Ila^bMMpa ! Bbi Aocmranbi 
aío6bu y yBaweHiH , noK^OHeHi» 3eMHaro; bo^ 
paAH Bora^ ne 6yAf>nie BnpeAb HeAOBbpHHBU ic 
COMfinmeabHbi; He yHHmanme ^o moro ce6H nt 
ApyrHxb. Ví pa.^^cyAi^nie , Ranb iitecmORO a*^js 
He^OBbRai 6^aropoAHaro Ayiueio^ 6bimb npeAMe* Digitized by Google «. %dB •=» 

IjSĎttll Héčiip&BéÁ^ifBárd nóAUsphnÍH^^ ^ Kjlfta 
iiy&B B^iib^ — 0iDBhHů,Jik tla^BMňpá čb ^íóééd- 
HúiOi^mapOBétíHótmíiój itojonopdn i]( bií M iiě Mtírll 
ffiWiAhúú HýBcmBóBÍiiúi liciimpiiifi ěá oédJib« 
čniáíiiejl^ - ^Áňňyth i ^iiúa tíúŘútó U tii^ b1} 
^eiíll íié fíd^Oápbiáji^ { ó^Há po^qthb ŠhíAÍ 
iíoeid Biifíotoi ií ^fAAŮ, túhrná^ jíKJ^eá ii bchiih 
ti6bíúíiúúetíj& ÓŠ\ii^éóítíBái ^» rpá^t) ý ttočxifs 
tfeHHbiá fiiáKH&il} rtpit3tíátíiéli^b, A*^A ileřo ho- 
Buiib ) iié títiiJčóAt^Jili 6tij1i iiéá ^tí y/ÉtíÍHá | 
bepe^b čůiÓAúMb íid^ájíb éH |f)rí<7 j ú ó^iárd- 
l^ajpkúá HpiiCá ^ ČitAíi tl^ íiiiMb 3a ýmUtióMbi 
^mápá táč^. iičb&íii (JM^áMri Mc^ýttiáiíiB ěrd 
kdpoiiÉée i^abníféj jD I ítáRátí np§Hj)áčíiáá a^^ 
tttá tíoťti6ájiá měppiBúi0 Bě^yBČíríúiíiňéÁhíiářú 
IthmpBHtiviíiá Ji iÍAÓÁhác»átú MtÓBtípá i 

fíbčKÓ^hKd ííiáilMxl]! AHén ěbM(i ^jíi 
Qá^&ilKipU íié ČáMué Béčéibié bh túÁý i M 
fcaifbié .»áSiámtíi>ié th éá ikiíďtíti i ii6d diíá 
tipoxóÁH^ia j liáKb BdtAáHdBiiqeMá ^lí^^iueHbRá | 
CKBddB oroHB ii BÚAýi riákdfiéqb ^b ó^iÁníi 
ifiUh úhA ČKááiBiAá čaMdut cěbhi ^^líiénépb Hhúíó 
mMy c&htni U iiioítí pd^td. E^é tíbdtíoABKd 
6nbiinoBlj ->- rdpA^^ Mdtí čdnéptíifi;bi tiá Ciné- 
6b río6bAl3 K čAáÉiÁ -^ éiij(é tít)ČKd^bRd diibi- 
ItiOBl), H 6épydíi ndxíiiiiHmb tAáBpbiý BáMb iiof^* 
M^C^ritábjé, rip^Bá aaiiii íipiičBOeiHtíbiri!^^ TáKJj 
řdBG^ttjid pá3Apá^etiiidé táMoÁto&íěi Uó ^dépdd 
tt égdnopd4Éío€l dépAt^é Bá tíě y^actnšdBá^d 

Uí^ &b lídMt^p^Hiitxb ťopAdťď yMáj da^dpó^éii^ 

3 á Digitized by Google — io6 — 

Háro HeyAatjaMíí it MéBOJiBHtiMb o6pa30M'b ^o-* 
Be^eHKaro /^o CJiaóocinH. MortteinL óbiníK a^fcc^ 
fi^o^Blló Hajyrb npoCHinb nahunehíE y hIro- 
moptixb <jHTnaine;ieH m Huniarae^ibíini^b, mno' 
Mbi Hasfia^H cjiaGociníio cmojib oówKHOBeHHoe 
il) cfibmt) mpeGoBaHie cnopHmb ch /^pyrMMii 
ub npefiocxo^crafib Mo^bi h BKyca. 

Bb cáMOMb Abjtb ycnbXH hobow yneHii- 
t^bi 6bi;^H yme npiiMbintíbí , -u o6pa/\OBaHHaa 
HpHca BĎbraemb noynipy Kb IlajibMHpb* 
„HpnííHaňcfl** roBOpHmb „nmo HauiH Benepa 
ó^eHb npíaniHbi, onenh Bece^bi?** — He.jiban' 
Bece^be. — „CorjiacHCb m sb moMb , Hina 
BmvL mOBapiiiJ^M (yKa3T»iBaH wa bhhth, jiema* 
u^ÍH nepe^b na^bMMpoK)) ne maKb sattHwa- 
mejibHbi , Kanb Myinnnbi?" . . . -- O! rhh- 
TH ! . . . BHHíy, Huio íiay<íeHOMy mmh HaAi>6- 
HO eujie nepoyHMBarnbca Bb uinoAh jiio/^eft } 
jixb HpaBoyHéHÍe maRb /\ajieKo omb hj aBOBb 
* H mh^hTíí cfibtna , Kanb ny/^o^nBopeHie orab 
saKOHa M jiopa^Ka Hamypbi. -- „Axb, DajiB- 
MHpa ! ecmbjíH mw ocniaBM^iH ^ MCíK/^y naMif 
6yAt» CKasano , Bcb iKencKÍH /^oópo^binejiH , 
ino He Bb yrom^ewie JIM BKycy MymwHb , eme- 
we^OBOJbHbixb, eine HeS^aro/^apHbixb? nofibpB 
MHb; MHaa. cb npeKpacíibJMM Aodpo^hmejiHMVí 
CBOHMM , Kawb GaCHoc^OBHaa HMM(J)a, ©bicox^ 
Hemb HaKOHe^b omb cKýHM m om^aHHYa.** -á. 
Tbi MeHH íiyraeiub , — cKaxiajia Da^bjdHpa cb 
•^yiiaBoib ycMbiuKOio, KOinopoH HpHca ne yjsab* Digitized by Google jia , HJiH He xomfejia aaMfcmHmri. — „Te6b 
He «íero nyrarabCfl , mefia omH^aemb cy^i^Sa 
caMaH Gaecmainafl !" — KaRaa jKe ? — „Tm 
HpaBHuibca rpa(J)y ; 3maro aobo-^i>ho ; h mu' 
>iomeuib HMbmb cl>HHMb cep^enHyio ceasb." -^ 
CepAftHHyio CBasb óeab cep^e^HOH ckjiohho 
cmn ? — „Ckojilko inaKMxb csaseň Bb ceb- 
mb! Ho He yme ^h mfai ne HyBcraByeuib jiio6* 
BH Kb rpa(f)y ?** — Hw Kb neMy , hm Kb 
KOMy ^pyroMy. — ,,Mo«eiub aíi no Kpa&Heá 
wbpb ne TopAVimhCfí ero Kb ineSb jiioďobík)?** — 
MořKemb ówmb h Hbmb. Ho nmo /\a^be? — - 
„Ho.^bsa caM0JiK)6ítf noBe^ibsaemb ine6b wMb 
saHainbca. ^ywaK) , Hino nibi Momenib oui? 
Aamb eMy pyny , ho y^eprtiarab 3a co6oK> 
cepAUe , Huio^i pacno^iararnb HMb Bb noAb- 
sy ^pyraro , ^ae meGa ripíamHbHuiaro lejio- 
BbKa, npw Bcbxb BwroAaxb cynpyaecKaro co« 
coiOHHia. H KaKÍa Bbiro^bi! (|)opinyHa Kpeaá^ 
AocmowHcrnBa mMiu^OBb, saóaBbi pocRomu, Bcb 
cnocoóbi HMbnib y ce6a ÓJieciriamíe yiRHHM , 
6aAbi^ cneRxnaK.iu h yromamb He ino^bRO nep- 
Bbixb BejibMomb Bb ropo^b, ho h snarnHwxb 
apmHcmoBb , BwpinyoaoBb, jiHinmepainopoBb ! 
3rao cmoHmb , npaBO, moro, nmoSbi ne pas* 
6upamb OHBHb cmporo ocHOBaHin maKoro po^a 
JKM3HU !'* — CorjiacHa ; ho^ xo^emb jih mbi ^ 
HmoGbi a caMa BbiSBa^acb eMy eb HeBbcmw? 
He MHb nepBofi npe^^iararab eMf CBOřo py- 
Ky ? . : — „H^^AoSho no KpaSnefi wbpb no- 
Z^amb ewy ua^emAJ nMbmb raBOw pyny «\ Digitized by Google gaMQ^íf^^Wt TJtítit HM^erp xifmpfce memnwHl?, 
j^orfi^ PAHP fipQ^o^HniTjf Apyrjrio. Jma yánaUai 
^erQ f]Ř :^Qrn1i^íQC^ — y3^aj|», ^mó o6ppHeifna4 
IjeBbpmft TOTPP^a n^if řq JiiQ6|f|fj, ^^^ T\Q^^^^ 
f^^^y ppi^f^epntii peGif \i^ r^epxti^Ý ^A^^Y \ ^ 
inq. 5| ^Mh^ Hp^^tíWH^^wyHíi ropAQcmv , ptnH^Q% 
piAAfL ppBbmbi^ iipmppbij^ib Ha^r^^^ft^ip yHHdiini^ 
911 p£(Mp^fp6ie^ H ABypMbicjiefiH)»iMU QinBbma¥if 
p^ibifpiljiaci; Qmls libfioniopbix]; aecfspoMHUx^ 
íenpoggBli, 

Ppa^ílJ, yifb/iQM^í^PWwft o cewlí pas^^OBoply, 
|i@ fi^pf^tbtiMjil) oah£I»oík1) pBoerp pŠpftmeníff , 
^ ynopiiíí xpaHM^b Moji^am^, pa Kpinopoe nti- 
ftomopbii^)^ Q6p^30Mb wa^ppa^dcb na'^bMHp€(t 
JlanpacifQ Jlpwca npiipiiiynajia kIí peMy 5 
ifpa^'(j pip?6ofiaji|) ippeM^HU, fi6Q ne Áfor1> h3- 
^^bHMpib mfiKl) CKppp Cq^Th ^H|lfiippBOfi, Hťí 
^nip6bi IIa;ii>MiipfL h@ Mprjifi ao Bpei^eHii cb^ 
'^apif^ Q ^iQ6pBHp^ pBfl3H ero cb VlHHapoBOH , 
^jiH moifo Mbpbi 6bijiii p6me npuHambi BcbMif 
y<iacm|ii{fiaM9 ^a^eBopa, 

^fii^ A®í** P^ rpa(J)QMlf , fiaxoAK^ft erq ^ac'h 
pml) M^cy ^ip^egiifce k| AP<^i"<^é^tf9; h^Q hhkipq 

|je pwt^r*b j^BHp cpppHinii clí ^^^li bI) y»nb i^ 
^io6e3HOcmii, Ho ^lí BeJiHUpfiAy e^í yAH^JifíHiiQ 
§b]^h M3l) Hficjia ^meAHeBQbixb rocméň Kxb 
p^uulpi ^ejipBbi^l[} ^ li^corA^CHoli ^ i^aaajiocbi c^ Digitized by Google oSff^HMb MHt)HTeM'b , H ne o^en^ xopoiu^ bT> 
rpac|>y paanó^omeHHWH : Mnno^ifrnb Mu^o 
AapoBb , He^^aBHO omi^eMb ea Bfie^enHhia Bb 
AOMb MoAO-tioócKoft , ABa^i;airii;inflnriii^bfniii& 
MO^OAOH HejioebKb, npTamHon ^Hi^eMb, CKpOM- 
BbiH Bb nocmynKaxb. Bcb npaea na jiacKy 
H fibm^MBOcmb CBbma 6híAvi eMy /^o3Bo.ieHhi 
ne 3a ywb ero, o6oraineHHbift nayKoio , He 3a 
cepAi^e, Momemb Gbinib ^ocmowHoe mo^sHo 3o^o 
niaro Btna , ho 3a HbcRO^BRO conib mbicanb 
^ymb , no.^yHeriHbixb noc^b omi^a sb Hac^ib^- 
cmBo; a ceň 6^aropa3yMHb)H omeqb ocmaBw.ib 
ewy Apyroe ropas^o BaJKHbfiaiee Hac^b^cmBo , 
Komoparo h ne aaMbnajiH ab CBbmb : mBep* 
^ua M BbpHMfi npaBHJia, ocHOBanebia Haonbi* 
mb H noanaHíM cepAi^a HejiOBbHecaaro. flfl 
ubRomopbixb ^^mb oub BOciiMmbiBajib cbiua 
Bb omAeíAemvi Cmo^Hitw , h Kor^a BBOJib oro 
bL c^iymóy , caMb pyKOBO^cniBOBajib nMb na 
CHo^bacKOMb nyiTTH CBbma , comeperaa omb 
nopoBa H yRa3biBafl wa Ao6poA,hmejíh , Kanb 
Ha e/^MHCinBeHfíyK) i^bjíb, fi,ocn\imHyio My/^pa^o. 
MoAOji^oví nejiofibub onjiaRaBb onrma m MeH« 
mopa, Bbic^ymw^b o^Hy KaMnaHiio, noAyniuib 
caMyió mecinoRyio pany, h pbuiwjica naROHecib 
ocTnaBiimh cjiyjftGy^ CROAtRO aah ceóa^ ctnoAb- 
Ko u A-^E cnoROncmBÍH MamepH u A^y^b ce- 
cmepb, Koxnopbia Bb muuivinh cejibCRaro ye^Mue- 
HiH He nepecmaBajijA n^aKamb o6b omu^b ce- 
ue&cniBa. Digitized by Google — 110 — 

•HnnoJiHml) Majio^apoBl) 6bixh b1> MocKslb 
npofcaflOMl) , Řor^a jiioGob^ Kb naMHniH po^it- 
mejiH npHBejia ero Kb rocnoAHHjr HajiHHy , 
óbiBUieivry KtKor^a nOHpoBHme^ieMb nOROHHaro; 
a momb cnbuinjil) yBbpHinf* ero , nrao 6e3l> 
sejiHKaro npecmynjieHiH hg jibsa eMy ne 6iiiii>fe 
npe^cmaBjíeHHbiMb 3HaMeHHmoii ^aivib , Roino- 
pan nepacHCniBOBa^a Bb cy^ž^y oGniecraBa u 
pa3/jaBayia nameHniw ^ocmoHHcmBa. CKOJibRO 
Hsb jiK>6onbinicmBa , cmojibKO u no chhcxojk- 
/^ghík), npe^jiojKeHÍe 6biAO npnHaino; ho ^oporo 
cmoMLjio A^a MOJio/^aroHe^OfibKa. TaHHaa ckjioh- 
Hocnib Kb HajibMHpb, pasHO AOcníDHHon « npe- 
KpacHoé, H KaRaa-mo meMnaa Ha/nemAa, Hepaa- 
•tyqnafl cb jik)6obik), y/nepjKMBajiw ero Bb MocKBb 
omb o^Horo ^ž^hh /\o/\pyraro, h HeBOJibHbiMb 06- 
paaoMb npMBO/i,w;iH KařK^biS senepb Bb oGine- 
cmBo Mo^,o^io&pRon. Taivrb .hbjihjich, onb Geab 
/ BCHRHxb' nrpeóoBaHÍw , cmojib oóbiKHOBeHHbixb 
Bb CBbmb , He u^eroAaa hw yMOMb y hm paa- 
roBopaMM, He nepecbRaa hh KOMy Aopom , ne 
ocRopĎ^aa HM Hbero caMOJiKDGía. Tbwb CRopbe 
aaMbniHjiH , ,Hnio cb raaRoio BejiwROio CRpoM- 
Hocraifo onb rop^i^jica o^HaRatt^b Bb npHcym-- 
craBíM rpa({)a HbKomopbjMH auhrumíi ^ocrao- 
MHcraBaMM , noRasbiBaAb Rb Heiviy y/^a^eníe,, 
M Bb ra^xb CJiy^aaxb, r^b na Jibaa 6bi^ He 
npHHHinb^ ynacniíaL Bb oSu^eivib pasroBopb , 
oiipoBeprajib ero - fifi^cniia. Matnía ; ho moinl> 
nacb nepepbiBajib cnopb u xpaHUJib Bwpaaia- 
meABHoe MOAiaaíe. Digitized by Google — lil — 

He o^hhI) paab rjiasa h mbicjih Ilajiii- 
MHpu cpaBHHBajiH TipSL^B. HáyMpy/jOBa cb ňn- 
no..iHraoML Mwjio/iapoBbiMb Hsb jiio6onbiin- 
craBa Kb Hxb npomHBopbHÍHMb , h no Ht)RO- 
mopoMy ynacmiio čepena ab RaHecmBaxb w 
cyAb6b o6oHxb, O moMb h ^pyroMb roeopHjm 
Bb CBbmb; o^Horo BejiHHajm HMeneMb ocjnpo* 
^Mjuci , flpyraro nasbiBajiH hio^ibko acopo* 
liiHMip HejiOBt)ROMb ; nepBbiH njibHajib npe- 
KpacHbiMb JiMi^eMb h ó^iecmaiífeio napymHO- 
cmÍK), nocjibrtHÍH npHB;ieKa<ib Kb ce5t) Kpom- 

KMMb B30pOMb H BejlH^iaBOK) CRpOMHOCmiK) ; 

niOMy He jibsa Gw^io ne y/\wBJiarnbca npM 
nepBOM BcmpbHb y amaro ne AhSfi Gmao ne 
nojiK)6iiiiib cb nepsaro B3rjifl<2\a. Cb o^HUMb 
IlajibMHpa GhíAB. jme SHaROMa, KopomRa, ;ia- 
cxjOBa , HO ociHopoiKHa , RaRb dy^mo ów He 
AOBbpaa cepA^Y ^ y^y ero ; a cb ^pyrHMb 
He rOBopHjia HHRor/\a hw c^oaa , ho nyB- 
cniBOBa^a Rb neMy ^oBbpeHHOcrnb , RaRb 
óyflino 6bi ea cep/^qe Gwao anaROMO cb 
ero cep^i^eMb, Caepxb moro ona HwmaÁa Bb 
rjiaaaxb Mo^o^aro HejioBĎRa HbRomopoe cep- 
Ae^iHoe ynacraíe Bb cy^bób ea , HbRomopoe 
libmHoe BMHMaHie Rb CJiosaMb ea h nocrayn- 
Raivib , HbKomopoe óeaMO^BHoe Habasjíeaie 
y^OBOJibcmBia ówmb Bb ea npHcymcraBÍíf. He- 
ro He nepecRamerab cep/icje B^ioGjieHHaro ne* 
pesb HbMbiH flSbJRb* Bsopofib ? H RaRoe maft- 
Hoe ^Bumenie /\yiUH yRpoemca orab aaopa Digitized by Google •^ tlí ^ 

i!yBCinBHmejií»HO& meHUJ\ifiibi ? Kli mtmjm^j^ 
BCffHoe BHHMaHÍe, ^eciHHoe i^ah Hame^o caMO« 
J11061H, Gojibe HjiH MCHbe pacnojiaraemb Hacli 
Bb nojiBSy nioro HejioetjKa , Bornopwíí ero no^ 
xadbiBaemL ; ho amo HyBcmeo nd mofjio ycu- 
jinnibCA Bb Ay^b IlajibMHpnť. PaacbaMHait 
iKM3Hb, Bcer^auiHee padBjíeneHie Mwc^eft, AP7- 
rie Bu^hi u Hay^e/KAbi ne noOBO^iHAH e& hug^* 
Horo pasa BMBljcHmb MnbHiQ h onpe/^bjíunifc 
AOcmOHHcmBa Hnnojisinla Mn^o^apOBa; a toe^ 
Hvxo oKpyiita^o ee , corjiatuajiocb sb niOMb , 
Hmo MO^OA^in HejiOBbRb CKynenb sb paaroBO* 
pb 9 xo^iOAenb cepA^eMb , cmpaiteHb Bb 06- 
paab Muc^eň h\jkh3hu. H Mor^a j^j/í ona, ne 
CMompA »a roaocb CBoero cepA^f^ 9 ne no* 
BbpHinb HaROHeqb maRHMb dHamoRaMb ^ 
BaRORbi 6bMH MoAo^io6cRaa jiio6e3Hbij| 
Tpa^b ea, Romopbíe cor^acHO HadbiBa^iu Ha« 
no^Hina cMbiUHuiib jkiyApeiJ^OMb, ^v>^^r<^^»^^^»^»^^^^^'^# Digitized by Google ^j-^ m mfmmmmřx^Ětftmm 11, H A y K H, nanieMamii^eqiviA HayKii y^ajiajiii onih Bbpbi', 
PQ eciTib H npQcmbin QnocoSb onpQBeprHvmií 
qciiQp6iiinc4bHQe fi,\fi cwxb HáyRl) npe^yóbm.- 
^eme , npí^Be^a bI) np^Mbpl) ^ejiHKHxb Feo- 
|h«empoBb, Komopbie PQQĎme uMb^iH Rb pejiwríií 
ypamei^Ve ^ ycep^íe, copasMbpHoe Hxb rjiySoRoS 
yneiíocmw h pejiHKOMy p^ayMy, BcbMb h3- 
flbcmani MnbHiii líaQn^AH 9 ^eRapma , Hes* 
IPQHa ; H sb no^ib^y MameMamHRti ^o* 
^^hHO qRa3aini», nnio QCHOBanie^H (|)UAOCO(|)ifi 
^ QipB4e^eHHbixl]| Hayalí 6bijiu né mojibKO no- 
QAhA,OBnineARmH ^ hq if sau^HiiiHHRaMii XpK- 
qniTaHCRoá pejiwríw. ^aa BeAHHažmie JRdarae- 
l^amfiHq: , KQíiiopi»fMi| rop^iiincH ^FepMaHiH ^ 
«/lea6^Hqb h Bá^epb, noAt^pbnamb hsluivl Mnb- 
liifl. AocmoHHO 3aMbHaHii£, hjxíq nepBbin, KpOMb 
^Boero ycepflifl nb XpHcmíancniBy , ^OKasaH- 
íiaro MHQruMti erq co<fHHeuiHMii, 3auL^i>%u4eHÍm 

fMlf JnaHHOÚ TpOHlfBl y JtHCbMaj&H KÍ9 

llejíHccony h Bocwejny , h npo«i. } A^cmOH- 
HO aaMbnaHiA , roaopío , Hino ceň seAHRiá 
la^iKb, xoniH h JLK)inepaHei:^by yfiaifia^ib npeasiii^ Digitized by Google — 114 — 

MaHHO HamoJiH^ecRyio hhpy. IlancRaH Bjiacnr& 
Baaa^acb eMj Heo6xo/\HMoa h CBHmoá ( "^ )• 

SHjiepl) noKaaajil) ne Mentě XpHcmian- 
CRaro ycep^ÍH, h ecmb niOMy npeRpacHoe cbh- 
At)ine^bcraBO ab ero jtHCi>Maa:h ki? Upnu" 
jL^dcci HJJ> AHaaAbJTiť-gHeccayy JiJieMuHHHiil^ 
BejiHuaro <řpM/\pHxa , o pasHma^t jtpsAJ^^'* 

ma^^ (pl^SHHH H Cpi4.JlOCO(pÍH. Mbl 3a- 

^ihmyíúh ^ Hino 3Hjiepb , KaKb m •^eH6HHnb, 
nwcajiw na í^pannyacKOMb nabiRb; h cew 
^3biKb /^ojimenb rop^HiribCH mbMb , nrao a"**- 
Be.iHK'íe yMa .BbipamajiM Ha HCMb BwcosaHaiía 
jixb noiiiiin|a o cawbixb BawHbixb npe^Me- 
maxb* 

Bb HanaAb, KaRb MOJiHiUBá ecmb HcnoA- 
neHie cymecrnBeHHbHuiaro ppAry pejiHrra , 
3Mjiepb onpoBepraemb mbxb (J)HJioco(J)OBb , 
Komopbie ouipHqaioinb bh nojibsy no^b 
rnt)Mb BH^OMb, Gy^ino Gw MOJiHmBa H^OHHincii 
Kb pa3pynieHÍío oGiiJ^aro ^opfl/^Ka , ncnpaiiiM- 
Ban y Bóra nepeMbnbi ab Ero npe^BbHHbixl) 
^aROHaxb h ^y^omBopenía ab CHMCxcjK^^emu 
Kb Mxb jKejiaHiflMb. ^fi^epb ornabnaemb 
iiMeHHO , nmo aorfla Borb ycmpoH^ib xo^b 
MÍpa jw onp^^jijíi^b ^nreHeHÍe npoH3LuecniBJM , 
Oíil) HMbjíb ab BM^y Bcb oGcraoamejibcniaa, cb 
int)Mb nopfi;\KOMb aeujjeS nepasjíy^HbiH , acb (•) Epist. ad Fabricium Tojwb 5 , crop. aa8« Digitized by Google -^ ii5 — 

i^ejiaHiH H oGfcmfci mBapeSr , npeHMymecmBeM- 
»bixb no ýMjr h cepíny ; nmo wab cero 60- 
^ecmBeHHaro npe^efe/^bHin h TaopnecKoft npe- 
i^yApocrnw , npwBe/^uieH bL inioqHyio copaa- 
JubpHOcnib B03M0BHbiH nopa^ORb Beiu^eH cb 

paSJIďJHblMM ^bHCmBÍHMH HejlOfeĎHeCKOHÍ BO;iH, 

ČjbAyemb , nmo Ero niBopeHie ne mepnHmb 
HMHero omb Bwpa.iíeHÍH maKoro HyBCmoa a 
cmpeMjieHÍH, Koraopoe caivib Borb B^oíKn.'jb b1> 
cep/^qe CBOwxb mBapen , c.ia6bixb h orpaHw- 
MeHHbixb. 3S^epb saujnonaemb : „maKWMb 
,*,o6pa30Mb Borb HcnojiHaerab MOJiHniBbi , we 
j,npon3ÍBOAfl: Hy^orneopeHia , xoma Hbinb co- 
j,MHbHYfl H He jibSfl orapMijjamb moro, HmoGbi 
jjBctíBbiuiHiH SwíKAHrnejib ae mBopiiAb /\o Hbinb 
„HcrawHHbixb 4y/\ecb (^)." 

Bb ApyroMb nHCbMb Bfijiepb aaMb^aemb, 
Mrao HpesBbi^aHHaa paaBpamHocinb y/\a^wjia^ 
sacb omb nymeni AO^po^bme^H , h ópo^OA- 
Hiaerab manb: „Ha;\Ae«ia40 ynompeSwmb Bejiw- 
>,KÍH cpe/\cmBa , nmoSbi paamoprayrab yaw , 
>,npwKOBbiBaioimíff nacb nb nopoay \ h 6e3KO- » 
),He4Hoe MHAOcepflíe Bomíe coBepmnjio BejiH- 
. ),Hoe At>-^<^ > nocjiaflb Kb naMb CnacHmeji^, 
),TaKoe mauHcmBO CBbiine namero cjia6aro 
),noHnmía ; ho , - BOnpeRw HeabpyiomAMb , 
)>onumb ^OHaaMsaemb, nmo ce& cnocoSb Morb (*) L llťe 90, t. jř, page 46, Edit, de Mitau eť 
Leip^ick* Digitized by Google -- iié -- 

„Hmoón yAOcmoatpjfinfcGíí fib moMb, AOfto^t>« 
^,Ma B03dpt)inB na AttocraojiOBb fi nej^bbixlj 
^^XpffcmiaHb : nxb mMdHti ^ Uxh pí^epínb^ 4 
9,oco6jiHBa uxb cmpa^aliiff ae^^ioiiib háfuíi 
^^é ,mojii.KO fitico^aSmyio A<^6poAbniejitj iio it 
^^HHCtnbBiuyio jiK)6oBt. Kb Bory. Oaíiií nia*- 
^,R]e npitMbpbi A^-^Hi^^^^^^B^*^^ 6bi y6t)Atíinfe 
^,Hacb fib ucíniiHHt) u 6omecniBéHHOčtíltí Xplt^ 
5,cinTaHCKo& pejiHrÍH* TBOpunib jiío^eS tná* 
^ýCm^iiBbíMii ecmB ÉejiiiŘOe ú íieGéčtioé fi^hAO.^^ 

Í^SBhčttiHó f HiiiO Bč Miiornxb pfe*íáxb ít 
|)a3cyiKA6HÍ;axb HWHbiuHMxb. o6b ynéHbixb Wa« 
jmepiHxb yniBeipmfl^eLíDtnh ^ :^tno ubmh AOcind* 
BbpHbixT) učmMHb í ítpoAib mbjcb , HOrooj>«iá 
AOKa3biBaH)incH reOMěmptmečHUMii itpáBiijiáiviilý 
,ii^st fibi^ieniOMb • lipáBHjio jiOiKtioe ^ spe^ftoé 
M Be^yii^ee 3a coGoto tiátyóHblH čAhAcnimá ! 
Katib jíiMáině.iiiHo, Hlnoóbi MO^idAbié jiOAif ^ 
aapaíKéHíibie čHwb ,yHeníe»íb, npo*i^íí čo bíiw* 
^MaHiešib iiib iiiiCbMa^ o KOinopbi:?^b túBúpyíMhA 
Ohh yBi^A^*^^ 6i>i ^ HáRb BěAUi^lvt padyKib 4 
BOdBe/^Hiibint na sepxb Cjiasbi yciibxaMH ub 
yneHocraH vt ino^Hbixb naynaxb y ít č^ďa* 
cniBeHHO yAajieHHWH omb BCAítaro npéAy6bíK- 
AeBÍÍA , Hanb niyApbin u tJnySoBOMhrCAeBHhm 
niicamejib yKasbisaemb ňa HCiiiMHHbifl ocho^ 
BaHÍA HejiOBĎHecKHxb nosHaHiií. Ecnib , robO- 
pumb onb, mpH ncmosHURa yAOcmofibpeHÍÍA : 
omHOureHiA HyBcinab ^ daK^iOHeum yi^a ii Digitized by Google CBtiAt^tnej^Cindo MO^eů i omůíOAú vpoutíM^ 

Kaionib mpn it^accfl o^leBiiAHbixli HcmHnb^ 

nepehi^ 4:0A^p^^'^^ HCJnHHB% nymCJideib ^ 

ěmoppzA uCJTtHHhi pasyMa ^ a mpéjni^ 

ucjpuiHAi^ ef^phi ( Pé 175, t. ^ )« ToBopit o 

pdciioJi^iiiéHiii ÁíOffik Bb onoriioiiieHiií xb Ha« 

ynaMb ^ a o iii»i6opt> A<^ifadanieji}>cinBb a-^^ 

HawA^^o P^A^ KCniMtítí, OHb roeopHtnb : y^^"" 

),jio 6bi cmpatítío mpeóofiamb reoMempioieCRaro 

^^yAOcntofibpeHi^ ňb ticmňHaxb oíiumttbixb h^ú 

))itcinoptmeca tf xbé B e c b m a SdL^Aymfi;6iíomcA 

i^BO^^HOAyMt(bi u ^me«M)rAP^^I>' 9 Kor^a OHit 

^^xom^tnb nMbntb reoMémpuHecAia Aonaaa* 

i,m6^t»ciitBa A^A ncmniib péAurTn ^ Kontopbi^ 

),dpHtíaA^emainb »b mpetnbdMy Kjiačcy. EcniB 

i^maamd ^íoau^ itOiitopMd Hd xomantb hh^om/ 

^^fibpHtníb itHU4ero itputíniitb ^ Banb CBopo h^ 

}i>ipr]rmb BHA^itib moro r^a3aMH ^ hjih oca« 

))damb pynaMH • « é de& noponb aaMbiaenicH 

i,oco6^ituo Bb xKMHKaxb I aHamoMHKaxb lí 

i)4>u3HRaxb , Koitiopbie saHtíMaiOrncií íno^bHO 

^jSHCJtepiiMeuJnaMH. Hero o^hu He Morymb 

,,oinjiHBam& Bb nxb ropíHujtaxb umí itenaxbi 

i,a Apyrie padcbKatn^ káví pasApoG^firnb uxb 

))Opy^iHMii 5 mo He npoHSBOAHinb HHRai^)rd 

^Bnenam^bHiA Bb wtxb yMaxbé" — ^ 

JltoAit , cmporíe Bb .^orHRb , aaMbraaraV 
MOJKemb 6bimb, nmo npuBeAeHHbie HaMM np^i- 
iibpbi ^OAa3biBaioinb , Mino MameMamuHecKiH Digitized b d by Google HaVKK Me y/\ajiHioni"b orab Bfcpti M^iHKMxb 
yMOBt ; HO HHio Hxb npHMtpbi He AORaswBa- 
loml) HHHero npomMBL bjiiahík CHxb i^ayKli 
Ha orp^HiiHeHHbie yMbi. He nMbeMb -HywAM 
oiHBbqaViB na maKoe BoapameHÍe, Komopoe mo- 
;Reinb n^OHCXoAHini. omb Aio^eH BCCLMa npH- 
Bii3HHBLixb Bb pascyíKAeHÍw AÍajieKmHKH* 
OAHaKOHvb, HinOÓBI BbCKpJlBRO y^OBJíeniBopiinib 

Mxb , npHSHaiocb , hího Ror^a MameManiiiHe- 
CKÍH HayKH Bnaflaioinb Bb c^aGwH h .naAMen- 
HBiJi roJiOBw , H Rb céMy HeAOcmaniKy npw- 
eoeAHHJřemcH eiuje cyxoe h xcjio^Hce cep^^ie , 
nio omBjíeHeHHOcnib nayRH Momemb npwHe- 
cniH Bpe^b; nmo BecbMa meAameAhno, HmoGbi 
MameMaraHRa GbiJia fie cinojib oGmefi h h» 
cmoAb MCRJiiOHHiTieAbHoS HayROH . Hrao6bi , 
HaRonenb, He saHHMa^HCb eio óeab HbROrao- 
pbixb npcAOcmoppmHOcnieH , Morymiíxb cna,? 
cmu ywb H cepAne omb noríiGejiH. ^i ^ ^íl>» ^ ^^^^^^>^^<^^S^^ Digitized byGoogIe> 


ur A M T Ť « p A T y p ^ 

ShůíacmHaA Kopojeeň Tpu jtepeAí 

»^aAMí Ahaa tpeň 6btÁa «ByR« tenp^taVllt 
*b emoi>9iíbi CBoéň ea6»H niapii, ; cecitopij ctrtt- 
KopoAH it probil AyAOBttKí xli} óH^ 6mm bIt 
cynpy^RétíttřSb tři) ApjJ^OMli r«4b4í^ii4dMl) > clU- 
BoMb ttp^oTú ÍÍopMfn6épj,aÁcjtATO. CeA tio* 
cJit^HÍft npěK^OHaAl) 34famá vij reapíiioBa' 
cÉísaj óa moj mtioÓiií' otiB óittRaaswlb efi npe* 
ctooA^ no aaBbinůHito 1^53 tt>AA »t) 8pe4l> Mflt>iíí 
u Eji^catiemtí ; ttepaaa úAtxti wameplrto Ěiřanfe*. 
jHiaf MH^aHmaHy «cntócKyi>, n HehiepnHMOcm* 
ea KanfO*Hie#«Qfl ab^ta npaao^iiAa al) cmpaxl* 
' Aarjiiiicuitzli opomeicmaHinoBl) } pb^^enie yto^r. 
pa ottib AiiH&k BOtfiefiBl) Můr<o^aitn*H je'0pa» 
imaae>aKOMaMM> ^ 

eimit ttjiitMrtitAiittt Ý^hm^ řéjí^óři) í»4yap* 

4á ^^I* Akaa rpeft) Hé aaJt^/t^ baiaatípaBa caoá 

M HOpoay ,fllt)Soji6B0 9ftn«>rtBKMa ^ »m«aaajiac* 

Mepaa BtdooAttanifr »«Bbttfaaie d^yaDA^aa ) na 

NO fi. k Digitižed edbyGoOglp 130 «po3*^ «Ji cýiťpyra^í Komoparo- ona oteHB Jiidf 
fiujia H HB^t KomopuMlj repi*OTT> HoptnyMSep- 
MH^iCRÍft HMB'Al).^Be.iHRy»; BAácmb, , sacqraBHjja 
>HHy Vpfcii corAa(.5Mnii,cii. Otta-^ .qápcmBOBaAai, 
f^esBmb ^uevir ma" Viý^iue CRa3am& fepnor^- 

■ Mapis , éiíiapinaia fíOHb reHpaxa "^líí, o^ep'. 
StaXa Bepxb, h» ciftompa na nocAbAOBe^^Jieft 
peAopMa^u! ; « bTj yAOBJ»ent»opeHÍé HtecmoK^lúy 
a McmHmeJiwowy flyxy onpeAto^aAa KasHb Pep- 
^o^.y HopinyM6epAaB4CKOMy r CBiay érp^ rHA^MÍp*. 
^ li, HC^ííHHoa Ahh6 rpeň. Eň 6wíio moAW«y 
3^8 . JiWb. Pnil> poAy * Ror^a osa noriifíji^r a ?« 
ji^ft 6w*Q ynte CJiaíBO no SHaaiia ApéBHaxT* a 
RP^xt «awKOBl) j omb.Hce 0Gm\aAacb.|V'CbM«r 
niíc?,8řtw« . nw AamMftfe « nor rpeiiscKít ^ h 40- 
Baábipa«wia^ pb^aia ůo ear xbinaMb cňocoQa^pmai, 
/p^. e^aťo^cniicr, 6íjjío coBepj?i.eHHoe it me^eaiK 
»Mait aaoeiaoiAfcHO' KporaocmiKř iir B^jtBHienílw 
l^i^má rf onieuV ea HacioosAií opa Ab iBi(ml»» 
iinro6ai -OHa sapůiAa aa AHrAiSciviž vnpecino^b^ 
CKOjiSKO-ioa* «H oi«roBap»saAaci.w Maati^ casMř 
HěcAa ea Maimi© bTj A«Hb KopoHaniií y p omen>, 
^ep^<^^l> Gy^ÁKCKift, noRymaviCff Bosey^amk; 
^lapHiiiQ^ Ahhm rpefi ,' i^ofA* ««* CBÁ^Aa: sb aá* 
,jiK)^ema K 66i*a ywě qcy«řAeHa HařC«e|Mn*í. 
a« ino ocyAHAW « KasauAK oaMaro f^phoraf <íy* 
ÝttAKCBatOy aeMor* Bpeuieiui cdjřCaw Jtfjpi^. Digitized .Googh .ižř:^ Á , -*- íii — 

iiilCdHO riíb ^eBpa*b Mbcaijj5 2554 ^043 : AHHa 
tpe.Q i Héb jneMMiíUfai CBOéíf BéJia něp^nmcKy cb 
flpyabflMW ri.po^cirineHHWKaMM; U 40 nocAfc^Hiiro 

^u XpMcmiaHCKaM niBép^oí^tnB qh. 4 AnUd ťpen hí ^OHJitópy AkjiMěpcy. -■ 

Ťe6b oé^aáHá ^, iiora ^ocmoHHbm ^py^^l^ř 

JtpiítínííáfíCHWRib y*ieHÍeiifflj , cMjwb MCmo^íttH- 

Hoivibi BbpM ví m.vi3H\A 6edR0iie«íW0H[. Motí jno- 

cyib^^HÍií ftíbicjiH Kb rneGl) ' oCpaii^aiomcii bí 

ínopmécmBeHHrioMb MCHjnUe^tn ^ na Komopot 

dcyi«A^iiít it. TIpomeKjiit nipu MpcAt^fl. ch rao» 

řOBpfeMéHw, Káktí MapVfl KopOJiesa noAhíicaJia 

CMepmuKin npMrc^pli Míib u Mpei^y cynpyry 

íia pOKOBOCt iifi^B.mvif^HeBHoe ujapcinBOBaHie j ^vl. 

tAottib BbHeqb ntepiíOBbiBt , j^otnopbiH rojioBjr 

4toK> oGpeBb Há. iKepíriey CMepniw. IJpiiaHaiocb, 

á p,y%ÉiAB,i HHio KopO.ieBa xo^iBiiib yjcntpainHmB 

isenít cvíhiíh dpuroBopoMb j a ne b1) caMOMb 

v ^bÁb íipojiíinib jipOBb Moío, Kopiopaa menemb 

tt sb esL »vfitAáKb. IVÍHb Kasa^oct ,'^rao mojio* 

^ A"H jibníá áioM riipe6oBa4rt noiqaAtíi ,h chhcxoír- 

'■■•) A^hT^^ étítrt^Art 6bi h He MafibciHříO 6i^jlo, hhio 

^\ A ite tíoť^auia^acb./^curo npuHHfttb mamb Be- 

V^ipKiá canb, Koiftopbió rpoaajib máx noriiGejibiD, 

^r#ř^^nrd Bb yroá^eníe* mo^btro Boab Moero 

> éí^upa, repnora Hop^yMGop^iaH^QHaro, no^epr*- Digitized by LjOOQIC jiacB a HeywwňiAeHHOMyi tipecmynjiehTiOi Ho 
JI nHuiy' Kb nie6b He a-^h oÓRUHehirt iparoBJbK ^ 
i^oHxb 5 OHM cyrni opy^ía néSecaaro Ilpowbi- 
. cjla , BaBl) H Écb ApyriH i?poH;|inecmBYH vcera 
^ipa $ H a AOJiHtiia oĎpaiiíamfc iíiojibKO bhh* 
Manie Ha mow^ co6craBéHHbía nyhCmůeL. Rb 
deft 6amnĎ, r^t) saK^ioncHa 9, íKH3Hb »íoh co- 
cnTOwnfb sb cepAeHHWxb ^^w^^w^^xb, a mdic, 
HpaBcmBeHHwa m XpwcmiaííCHÍff^fe^á bObh^^oi*' 
p^HHeirtb 6opeHift cb caMO» C06010* 

B^epacB Hamb vipy^^-b Amamb nocbmiijib 
, ^enff,-it čb Ha^ra^a Kpažne oópa^OBa-íib cbo^ 
tíMb noct)UJ|ett?eft<b|. nptiBeAa amb na nftÉfainb 
jritb CJia^Kte m 6^arocjiGBeHHM0 nacfai^ Komopud 
TfpoBOAíí^a a cb HMwb ab Htneiún /ípea-. 
irnxbi / H xonib-^á rnoAbKO roBOpmnb cli 
tíUMh oj[nfexb 3HaMeHHinbixb wyřttaxb , no-* 
liiopbixb mBOpenia omRpbijiH ijapeflo mhok) 06-. 
luupiioe ťKue paaMwmjeHia. AuiaBub , Kanb^ 
in«6b u^éhcmtíO ^ HMbetnb Hpasb mwxiá m ' 
ifa;KTiMil; (Snh necemb 6peMa mH^Hit , gňupa*. 
itcb Yia cmapocmb; hh f^Motňh ^hAh MbicJí&ii(iSí 
crnap^nb ne edn^^-cniap^Hb Beníxtfti erq, noA* 
]tpt)njiHioinb onbittibi h abpa^ h Bor^a ocfnaem^,^ 
<;« ywe uynib KOponTRÍft, aobcmeho nocjibAi»ara _ 
ycti-ííH , Hiiio6bi AOBepuinnib cnipaHcmBie; c€& , 
nOHenb ó^^we *o MHb , wem^yt^ Hb cmap^ 
E^a^Jb; uo citipa^aH^ÍA noGAb^iiMxb ^Heá MOMxb^ 
ísynnmfÁbubm* jt / Digitiz/dbyGoOgl'^ — ip3 — i 

lid3É04a9mb imt) Abiuxámb HHcmbiMh qq3- 
/lyxoMb Bb ca^y meoiHfi^HOiviby a ne yMt)io 
^adami^ nťě6^, naKb 4 oSpa^oeMacH. Hamb 
6t>^biň APyi*i> H® HMbjíb A7^^ nonipeBOiiiiiiiiik 
BiQOH páv^ocmifr Mfd com^H Bb pa^b ; ^^ oi^b 
/(ajtb Mjil) vHO^Hyip Boaio H^^awA^m&cn moio- 
iipHpoAOK), Roraopoft ipaBb Aí^wo He ymbrna* 
^acb. ^eHb 6biAb flCHbiH, KaRb^6)E»iBaeiiib npé^b. 
'^B^^a^OBib BecHbi; ne 3iiaio^ Mór^Q jih 6h] npe«r 
^-spacublfmee B})eMa ro^a maRb A^&cniBOBai^b 
na Moe BooSpa^Ht^uie^ K;aKb Ab^inBQBaAO npe^* 
HjTBcniBje qKOpop Becilu ; AP^B^CHiaa BbiiiBw , 
eiqe 6eab jiMcmb^Bb, OČpaii^a^uci^ Kbco^H^y,- 
^yib de^eiib^b 9 ^ibRomcípu^ paHHie i^Bbnibi 
6^aroyxa^ii , B^nb 0yA^o 6bi: asJíHi^Cb ape^* 
BbcmHURaMif BejmBO^bnia oniUBomBqpeHHQa 
npHpoABi 5 B03Ay^l> 6wiAb caMbiž^ 'm;en4U9 :^ 
Bf fib R^ 3 a a o c b , 6yAnio h CAwmy ro^ocb 
JBomiS* Bb moMb HeBdAnAiqiK^b ^ BcecujibiiOA^b 
AuiKauiH^ Romopoe em^MHHyniHO Boaspau^aAO 

BIHb MiH3Hb ; IKHSHb! RaKOB C^OBO llpOH3HeC4^ 

a! ^OHbíHb. Qfia Ra^ajiacb Mnb BbpHOio cq6t 
cmBeHHOOJiiiiQ ; a ipen^pK BRymaio. noc^ib^Hia 
ÓAara eí[ , ^aiíb 6ecbAy ^ Apy^P^^í^ cege^b 
^bHHGW pA3^y^oiP» 

Mw coujjm wa 6eperb TeM3bl i^ cb4H 
bIi 4bcy, Bomopi^iH ňe OAb,iCH éu^e 3e4eH.biQ 1 
pbRa OTApama^a cíaHÍe ricšecHařo cabnia j ^q 
Kco^a ipai^Q? aptiAwi^e ope/^cwaaanemb mop* Digitized by Google • ' ^ ^w- ííí4- ^^ ' ' 

ju^pxojniHecRoe bT? meHenim 'boaI^ , ^ H.e ^há^: 
^o.iro CMOÍnptniR. Ha, Hjw^d^jý ^.e ckjiptíh^cí* n}} 
sa^yMHUBopmiíf^ sopropaH ppHtíDAwmb ja^cb jsfr 
iCJia/VPO^ paó^^eHÍe caii^MxIi pej^^. AiíisiMb Sfir 
pítmj^Ah iiappaB^ieHÍe JaQ^^}> wMC^eíí, , if 
PAPFF^ > cxBamwl) mqiq pyjiy h aaji^Biuwp^ . 
iP^0ddMii 9 p«^a:Ab^ : p ^oa fpcyA^pwna ! Kar 
K0& H^ccinoRpií ApAfb iň^Avímh rnepéf^y Bt)gj40- 
iiOAAaHíiOMj Bog^iicpiijinb 11106b nplí6^ví}¥.eHie 

. rposHíLřp ^aca ! • Po^Hine^fc hi^oh HcmpiHM^b 

noc^^Aíií^ pnocoól) ^JiJ? raBoerp pi1[ac)BHia ^ f^ 

' KopojipBa BH^H pnpaBeA^HBoe , bT) ce6b npíp- 

^ ^pbHie , íiuajiyeincn wa ^ip6p^í», mpSpft *3acjijrr. - 

^pH|iy|0 ♦ . . r— Vbífi,eiBÍ0 nepepBajip ^ero rq- 

^Qcb. •^. — j^orQBopíi , o MP& Apyrb ! cKřiaaji^, 

Jí, H noMHH mbxb í^yAP^ÍíOfib^ KO^ippbie piBepr 

" ^m^b ORpMb B3ripa-iij p^ CMepjnb Mxb APy^ 
sefi ; pHH SHa^H , ojiiKyAi?- Hj&jipBbBb ppořfSQ- 
inejib H Kyy^a pnb ppsBpaj^aepipa : amaVg 

^OBOAbHO. , ^ 

^ piaRb j ppp^oAí^ajili) ppi) ; cMepjppwíí^ 
ppHFOBppb poAnHcaHbj ifp h npřiHecb piaMb^ 
ttbwb pCBoGo^MniBf^ ^ HbMb MHÍ:^rie snsLMe^ .' 

pHnTBtp ^lOAH OCBpGoflC^MHCB^ PHlb rQHeiBI||[ >• 
pitfpaHOBb. r— H CíP^pe^bř Apy^l^ MpeH|OíIO*:V' 

pmií , cb rapenemoMb fíCAa^b Mab JíAt, <^?rill^-. 
wpinopíiro cor^acHJtpa j5m KpiieHHp fii36aBBiiii|^ 
3deHH npo^Hm*i0Mb Bppaji CBpeH. ^ BpnQM|fH^ 
^'j ^KpABKp paab JnkfUL y^uBAaAHca; cb iiii||%^-y' Digitižed. 


— ijžiS — 

ji^peBMviúh r^po^iviT>> npeBp^ iqaBmHMl)^Hii mu^ 
3tíH ciioRH , w norpy3MAacíti. Bb rJiy6oRy.io. 3a- 
yiyMsrwBocmB, n^nh dyAmo^rsLCJin npe^o |Íhok> 
,ay4w ^ípwcmYaHCKáro yHenih i, coí^aíimeAbHa,ft 
Befhvxiiuocaib dtAeiA^AB, mhobo. AiuaMb cma^b 
^a Ro;íbHw nepe^o MHOto: iiORpwríTaji cb^WHa* 
>!w ro;ioBa ero gajioHHAact nb ae^i^b , u 3a» 
aiptiieb rJiaaa o^hoip pyKOiQ , onh npe^^ara^b 
*iHb ^pyirM dfa^cinaeiiHO© cjiaceaie, ^Mb Haro« 
^owieHHoe. TíixoHi>Ho oniA^^-^wjia a pyny; ero; 
H noAKpbtiá ce6H >io;iHinBOto ^ omBbMa4a eMj 
xnaaui^b oGpaaoMb ; 

*^— AinaMb, ine6b HSBl^cmHOy cb RaRHMb, 
iBOpmoproMb Hwmajia a cb mo6oK) 4)H^oGo4)OBb 
Ji. no^moBb rpenecRHxb h FhmckhxIi; Myme- 
jcmaaÚHoe Kpacnopb^ie 19 iStyiuesHiaH chám hxJ) 
ocmaHymcH sb^uo 6e3npiiMbpHiiiMu« Hbiubiu* 
um ijopflv^oRb o6a];ecmBa npeKjiOH^^b MHom 
yMM Bb cy-ejuHocmii h mujjep^aBiíO 1 u Aio^a 
ne cnu^y^amca ^hiob"^ óesb paaM&iuxAéHiH , 
J6e3b BCHKaró BHKMaHÍH Hb lyAecHHMb niBO- 
peHÍ3Mb npiípoAw, C03/iaHHtóiib ^jih npocBb- 
menja. ' pMepiniiitiicb^ ^peBin^ HMbioinb nepe^b 
itaMK Be;iiiKQa npB^ocxo^cniBO^ hGq oxte' caMOK 
jce6» o0pa3OBajni 5 ao nmo BA0»ieHO oniKpoBe- 
^eub vi) AÝmy ^pHcmiaHKHa 9 mo 4Cbuui9 
CMepmnaro ^jeAonbKa* Omb H3o6peineHHUxb 
jicKyc.cmlb ^o npaBcniBe»Hibixb npaBft^b aa- 
lUHxb, Bce, HMbemb n ^ojijiího HMbni& o$ih(k 
IptMie xb »bpb ; * u f^a HeAOuh^^siQÍ> ;KUd«iK Digitized by Google \ . ■ ^ la6 ^ \ nt^mb Apyraró np#AMoma, irpoMti Hayitar 6eaM * 
^ CMepmÍH. 'EcmhÁÚ^hi n yBpi»iJiaQii\oinb »^^flir 
VirároyAapa ^kt) r||>3a|£\aró| ino oqS npiiMbpb 
116 nó^ftpbnMwitófai Ha^eaiA^ jihiiÁ^^/ ^?P^"^* 
pmxh moBví ynaonniio/ ^poBiiíe b03^och^»ci» 
^yicMlv, o6|>aii5M BSopTí h y^h na cpow có5^ 
CHiBeHHiJbii cit^ia $ XptidniSaHe ifMt)corn1) Otvf'^ ^ 
Utiue^H - Ceprtt\eíbA^a , pepe^b Roidppwwb 
||0jřiikHa ébiniB oxnKpbitna u Mcitsi^b h CMepinik 
jixb^ . ^peBHie ; xo (p t);r H Bcaa u e ji ii>i h ihb npw pOAjP/ 
«é^OBt)He€KffO( X]^Hcníía«e rK)'íHniaioroÍ ce6it 
lf^OJlh^ó noc4aHH|iMn na ^^M^ia omb Bora« . 
^ ApeB.iiit no^^raAji sb ^MCJib nepBWxb i\o6pa^ 
^bmé^éíi cMepmi»', yRpBiRaK)ii;yio omb y^^ab* 
^n^tH 3éBAHiixxb BÍacin«jiHHOBb i^ a JCpHcmř-* 
|iH« npeAnoHiiHiaiioinb CMupeHíe npe^b équicKi . 
t^muHro npOMÍicjia. ^baniejifciióciii^ w mep- 
i^bHÍře HM^iombcBoe speMÁ n cboio o^pe^i^^ 
9a/(od«o Al^ňcmiOBaiHb scMeio , noRa Momemli , 
o6paiKi(aniB,ee H& np^bdy ^pyrHxb, a^ppaBO* 
^Hmb c66a 9b 6oAbiiiee coBepuieHcniBO » ^f^, 
: UCPALI cmaMJMb nepe^b pouoMb j maab cre-* , 
~3amb y jiHÉfeMb »b AHi^y , onb itip^Oyemb - 
CoAparo ^yxa ^ h rppaa/^o Bejin^aBbe craoffin^ -, 
irepe^b HifMb cb ropAOcniíia, iieHie^iH 6b«amíi 
emh AH^a ero cb ppóacÍpiK). ^7^^^ saRJiiGN 
^aemc^r , mor^a ' sb cBOMxb co6cnTBejiHluixb 
SDáMAcffiBaKb: BCflKoe' BHbiuHee /^bHC^lBÍe ówJift * 
6bi 3eiJHoe , ycínyíiaioii:^^^ ^^pucinU^CHoný .>^ 


•••. 117 ^- 

5P-^ He 6yA,Y wacjibAORaniB, chasa.! t mhIi 
AniAinl' 9 int)xb MHbHiň y KOiqiopiiixb HenoHo 
4e6f«»H|LA msep^^pcmb Mómenib óhiinii ^ah Baql 
no^esHa; pomsjíbK) ino;ibKO^ nmo cy^^Ga romo ' 
inuit) Bai^b pnipa^amé. MoMieme jin nui nepei- 
liecmb Hxb f 11 «e cfibíme ^a CH^^b Bamnxb 
Offiif A^HTe CMepnie^bHá ro y^apa cnpe^bjíeH'^! 
vařo Haea? He Aerse jih 6bi aaMb 6bMo, ecni&4M 
6m fibi caMM nojiomMjiH^ KOHenb BameAiy iKpp«^ ' 
6Í10? •— Hfcmb, oraHbna^a #5 nycnaft caaiíi 
6(mecinBeuuaH npeAiy^^pocmb B03bMemb o6pa^ / 
liiBO ^apb ) Eio HHanocjai^tJbiň. BedCMepmVe 
pavHpaemca upecme rpo6a, aor^a mw no co6- 
tmBeuuoft. W-^h paacmaeMca cb ^ioGobiio uh 
JKH3Í1III1 ab ceMb nÓAO}^é^\H a.v^^ iiatua 6jia- 
meHcmByemb* HčmoHfÍMHb, maHNCfiiueHrioS 
pa^ooniH "He uBibamb coo6^iinen'ía cp BubuiHM- 
na BORpyrb Hacb npefi,híemaMi/i y u Borb 
T^uab oape^b^aemb mor^a Hamb mpeóía Bb 
ccmpoMHHOMb iCBAmvíAPí\^b cGp^i^a. — * Ho ^Jia 
i«ro, ^odpaSM^b AimaMb , ab yroíHÁ^Hie aai* , 
IDMiíb HenpHMUpMMbiMb aparaMb , mdcinoiioft . 
Kopojiesb , 6e3majiocmHOMy HapoAy , «wxo- 
Aanib saMb na noďopfii^a « • * it cniape^br 
M Morl) Aoro|K>pHrai»^ ^ . 

*^ ^o6poB04bnaa CMepmii, omBbqajá #1, - 
yapuBb Měna omb apocinw Kopo.ieaw , paíí-» 
Xpft»tímb ea róp^ocmb u ne "A^^jBe^emb .e« ^o 
JNicvaaHia. Rmo anacHib, iie npuHeceinb jih 
V^Hb Moa BOAWi*! A-^''^ óyAyi^wxb BhaoBb ? • Digitized by Google Mory^ňřjt evAHíB^) kíir^^ ivitcino 3aSíMem1) mo^t 
DAManib fib i:hh3m Mcmopii^ecKHxb npoiidiuěr 
x:m«iH ? VMepiiti^iiub .ce6a oo6cinBeHHOi6 pjr- 
.»oio ,, /^oitamy rn04bH0 oin4a^fiie, /^o Komoparo 
^,ouoAMníl) naxíMjihctnBeHHoa mitpaHcniBQ , T^t 
jny ropAOcmB , Kotnopau no6fiKAítenj1í kb ao- 
6poByOAííHOH cMepniw. Jío yifin Ha .cijt|iaia* 
pjTío Ka^Hb cb moio mhepjt^oomifOj Romopoia 
Eoopymaemb Měna Xp^croí^-HCRoe yneiiip^ 
líř|)HHecy BueprHymbjkMb fib Gypio, nbAo6HO Miib, 

« — H/apoy^b^ rp^opíMLl) ^maMb I ciu*- 
pn^efn}) pmhobhwmij: mbxb, Kpmopwe iiorM6a- 
3[Q rub CMepnj UQ iipecrnyijHiiaoub* — «- Jlo«^b t 
ií;Tiub4íi^a ií , MOíKemb pÓMaHymb pb^omo- 
Bbixb jiiQA^é H^ KpamFoe Bp^Ma; »o Hcmti**^. 
pijopiíiecrnBy^rab nep^At Hapo^aAiit vi ht^^-^ 
ptWy poVceMb, «inio oiHHOCwinca . k1) AoSpo^b* 
^a^if, acm^i ym^ Bb^iaoprab^ h nocBiiafeBoiaiK 
jBVt A^A^L ppp;ibi.oincii Bb Heo6o3pii|i^á oné* 
finh^ BaHHMj>6j?i cjiafiwi^b pyn^ei^b n^mek- 
^j^ Attw naiuií^ Hbiwb/ j5eab craw^* npeA«* 
x:maHy Ma í^bcirro jiaaHw^ ii6q HeBiJHiiaciBij 
pe]fternb i^eHJj j»b y^aq^nfi npiecipyiífíHRoib ^ 
|iO caM3.a aepHWHOcjpjb i^0;í nocmpan^A^lilb f 
í&cinMH AVímý P®6^ JRMQH^. ^e laory na rápr 
pniBa/ftwnibC^ I ne noMpan^Bb pb ceSb*^ criflj» 
fioHCiiiBí^ íí ^CHOcniH , nomopufi cb paSBe)^. v 3) Digitjřed by VjOOQ^l. .*p "i, fi,yu^y, r-r- ^xh ! nrpo jvioaceml) ďmtijb Mynn* 
Íne.ir,Ht)e , BOCRJiHKny^l) ^pyrb Haiiíb, ceá 
BpoBotipoJiwrriHoi^ CMepm^ t -rr— RpOBb, iviyse- 
UHROfib, orneb^ia^a h, npojiaBaemb ijbjie5Hbí« 
j^^haamb na paHw ^ ciwpam^yu4H3řb. -rr- H 
liaBai? CMe;prnb! BO.-tpapw^b AmaMbj ma, ijoma* 
pyip Hannánaemb bo^^ jiio^a^eM, Roipopon yyyapb 
puBepujaeinc^f BapBapqKOiQ pyaoK) pajiasaj — — 
Apyrb mo^^ CKaaaj/ia ^ , RorAa 6hi nocjib^Hie 
^acbi »iH3Hw iMoeá ówJiíi ORpymeHM no^jrinení- 
ieMb>9 OHif 6bMM 6bi fiÁn we^a paBHú.cmpaui- 

^bHq;a , Hif yRpaiií^HÍ^i. He Bcer/^a ^n rpa- 
dKinb OHá. qciTípOK) Kocoio ? Ečmb-%íi 6bi 
pMepjjTb yajieRá^a Hacb bo lyipanb HHHmqíiia- 
.pmaa^ cmQHJio jih Sm rnpyAa cpaiRamwH cb 
, inbnbK) ? Kor^a me ŠQ^b 30Benjb H^cb no^b 
pHMb noRpoBOMb lyipaKa , pio uab r^yópKoa 
^ÚHví B03cí^emb Bb^f^^iác a®**^> ^ nepe^^b paw- 
CRHMM He^ecaM^ HáHe^Hyiiib rpo3Hfoiíi Jt^pa- 
pH^biiTfi, ; , 

^ócoMb paii;b Apy^l^ > Kompparo pii^a^ n 
(cnno;iB noRpŮHbiMb pb y^py^pe ppenta ; 3Haem» 
AH, «ino RaSHb Mp»emb ^wjiib Mynanre^ibKa , 
cmpa^aiiíe npc^ojii^iirae^bHO , nmo pyRa p^- 
jiana MpMí^eiijb Al>orHyiTyb if ^, • . 3řiaio, ne- 
,p^BaAa H, 3Haio; Ha an^oro ne cJiyHnmcsi, —f^ 
Jlmo Bceji^emb ab Bacb maRyio Ha^e^H^y? — 
Moa CAaGocrnb. H Bcer^a 6oiíAacb 4>n3ií«jeaRa» 
TO cmpay^aHÍA f h HUHaaiK ycuAi^ He movAjf Digitized zed by Google 1 npnnecmn unh AY^^ mBepAOCiIpl^ H maKl;! ^ 
flVMaK), Hoio H36aBAiocii cmpa/^aHiii. lípu moMl]i ' 
mé ecniB ficeBHAAu^^d Oko; oho noj^uphnAnem}^ 
^pHcmiaHuiia, Kor^a Oíib My^nmcíi; m mno^ ^ 
BajKemcH 9 CBMiue cMJib ero, mó oOjiornaeidOfir 
nid&Hbiivib noKpouwTnejrhcmiřoMl} He6a. HaMlj 
náaj^TirHbi mo^bROHapyíKHbiH AÍ>wQinBÍaie^OBb-* 
TiéCKaro xapaHntepa} a 'imo bIi hcmI) caiioMl> 
npoHcxo^amb^ mo MOHieml) óbinife ripeAM^moMly 
HOBwxb HaS^iOACHia Bb mejáeHÍtt láHorwxb efe- 
KOBb* - >HeBbpíe npHHec.40 ^erRQM>ft)^eHUOG0ii»; 
paayMb cwforopb^b Ha Boe ih 0An(mh QmHoaie- - . . 
-»iH Kb tíapy?fij<ocmH| nh\ oGcmoHme^BcniBaMb, 
HO ii^ftcmjK); HO HcmiiHHbia cpKpOBvr^i^a, MMiqjiit 
M BOoGpameHÍfl , 3aR^«>4aiaraca ab omhqmem^ 
xxh 'iBAOBb^CKaro cepA^a ro Taopiíf CBoeMy; 
m^Rib npcA^yBcraBia,^ liiaMb #paRyjiiv , maMbí 
HyV^oijrBópeHiH ;. M ab ^pHpcv\b mojibao aw^ 
^b^n /^peBHJe ompameHÍe moro, *^mno iipoaxa^' 
V^H^o Bb raaŽHb Hxb lýBcraRa, 

HbCROJlbKO BpeMOHH 1^0AHŮ.A1Š A§M , CB* ;" 

Ania&iPMb u mannoe 6e3noKa&ém«o Jiena mpe* 
Ba/K^řJi04 M HHecMb^a BiaroBopHinb ero. -^ Bii4^ ^ 
^b;iCH ^M mw ebMoititfb cynpyrowb?^. ciípoc** ' 
jia HftROHenbt BnAb^ca; 'om«b«ajib AmáMb. -«• - 
rófiopiijib Aid /cb^HHMb o mBoei^b HaMbpaiu^ 
lab paacyiiiAeHÍH Měna ? ToROptt^b ^ oinab^d^b^" 
OHb. •^-'^cKamii, pa^u Boral ínQBroopií-*á ir, , ^i 
ecmíb^řf rnabcJ)OpAb j/í cobIíCijiíi Moa ne cqň " *^ 
r^acHbt^. mo noro Hab o6oaxb coBbmUKRQaii^' Digitized ibyGooglf : .^. V^ cHASa^ib AmaMb, we HabficHn.il) cnoero mhĎ- 

HÍa o6b . sacb , .ho ^b paacyiK^eiiifii caMaro 

ceSfl : oiíb pbiUHJica mBepňo maíhw na suia- 

tjKJ^b. -»— O ^Apjrrb M0& ! BOCKJiiiRHyjia h^ 

cnoibno ÓJiafDAapHa meGb aa xíid , <ftno Hibi 

npeAOcraaBHJib MHfe /^ÓGmoHHcniBO Bbi6opa I 

EcntbAii Gbi liatiepeAb ana^a o pbtufeimejiB* 

BO>il) HaMbpeHttf rú^K(|)opyta ^ mb ne dá^fsta* 

jkáób 6111 ROHeHHa; |i é^Há jkoGobb 6e£ii^ BbphS 

onpeAtiJnUa 6iii woe pbuieBÍe. Mory din it#v 

pasAb^iHHib ynacniii maKpro cyďpyra ? Mory 

JIM Hd6a.BHííib ce6fl omb \^ero cmpa^^aHlil ? nr 

najK/^wH márb ero wb ciwepnitt ne 3'^Ba3biBaelnb 

JIH. MHfir.nymu Moeit)? -*«^ Toti^a Auiattb ygb* 

pi|icH ) Hino Jnoe BBTdibpCHie BenoKo^e&HMo 1 

OHb^y/^a^tíJiCH omb mchh ^ Bb ropecmii it b1) 

aa^yMHMBOcinH > ho óóbuja^b yBU/^boibCtt ca 

^oittnopb ^BitRéftraiMl) ^ tuMuitéiitiHiib 
Kopo^eau , npHUie^b eriycma BbcR04fcK0 
^acoBb noe4b Heio oóbaBunib MHb/ haio ^eiiB 
ifoelr KasHti HaaHa^enb nb naniHKqy ^ omb 
lomopofi xtBitth /(Hev MeHff eu^a oiítAbii^fl^tf^ 
Ho npudHBiocby MHb Rasa^ocb^ Hino a He 6m:/iA' 
frH Bb <teMy romOBá t biaiib íiopaawjio Menn 
MaiiaqeHie y^fin. H (ímápaUacb cDRpi>tmB mM 
' cfiaideBie; BOKOBesHo 4>eBReHraMb aambntíii^b 
•rp^ m6o onb Bocno4i»dOBajiCft ciiMb iuthObói^í* 1j .^ . - 


ř^. ' Digitizedby VjOOQIC ^ 1 ^^ i3fi ~^ ; 

ecTíTB^ti nepifeM^HK) Bbp"ý.' CHásly ťn«6b'y Mefi" 
^.ocinoHHbifi ^pyrb, HmO BorI)"rio/\d^l) mhIi no«^ 
MOiAi^ Ha my MHRýrny ; nóa iieiX)AoaĎ^áíé bo3- 

^oKni6p"b ^eKŘéHtaMt xomfejife 3aBéómiií 
BoróCJtoé€KÍa npt)Hía ; ho' a OcrnaHdaiťia ^ro ,' 
CKaaaftb eM,y. Hino »aňb merrepeiiiHee MO€f d(>* 
jkOmeuí^ aámeMHáemb íioň paaicyAOab ÓHeéH^* 
ffuAib oGpasoiiib ) ípo Hé npHCiiTýříjiia jsáRa-* 
liyHb CMépímj bÍt pasCMompbmio níbxb h€^ 
íiiMHby »oino|)i»iiiib BbpHJia bó Bčeá čiíJib mo* 
éťa pááywa, Qfíb xómbjíb íroKD>ie6amí* liie^A 
ýfliacoMb y, ó6bHBťiBb itiíib^ vm^ ^»****^rAac ccř 
jSitío^ál jĎé ýBw^MmcA , ňíi ab a^bitÍHéMb Mipb^^ 
Am bI) fléiGeCHOMh i{ápcmBb , omb Komcípájpo 
ná sbaif l/[A,eLAAétnh lí^eníi Hácmoaú^áa ,iiKcuí 
j^bp4. -^— Éiaiuat pb^jbf 6w>lít foi fi^AA MěHň 
éinpaííÍHbe cbatfphi niaAa<ia^ oniBb^á^a n^^mufC ^ 
AvíŮhi BBi ^or^ií ]^ébA^niB AíeHá ; hó' ma Bbjm^ 
/^^iff BOYl!opOH iíía ;^eptnBy^]»rb ^udaiiOr ,- ^a^Hi^ 
Bceřr/^á riciiíH*t!iá« /(JiJř íianíeťa CépAt^ *bpa^ ' 
^áKie a^AíiBie ÉoítppcBi meuuu aaíl Ciiaó^i^ 
yma ^auiéto j fipnoAinú níraHHci^BS^ áeAif^dif * 
áiepriiBfci í. BOitnlí iteií^jr Bfcpíor íí tb ^énb ÍM 
COMHbBaiócíírf . ^ ^. 

Cen pa^roBopt cb^/^OJ^ůTOpoíiifr ^eicaéitílt*f , 
Ufóíilf Bií^Bejibr fijmy mďio iiab yntrHik h cÁá^/ • 
6ocťntí ; uQó ílpoBMAbňno yra/tHo ówAéf ^iitf/ 
áamé iíHti ^ Heřo jfte^aAb y\pyfi^ Hok AssLséňh : 


' DigitizedbyGoOgr \^^J^^ — í33 — 

jtcépOBóji^nyK)* CMepmb: h iié yMeprnBw^ia cef)« 
#io omHaáa^act úxáb rttM3nw , m lio.^eío R^oenj 
sřaĎpaHHMH auiá({)O0il) uaaajica mhÍ) ojiniapeMb, 
yŘpauiettHbíMl) a-^« - AepniBW. tI>mBfiprKyrnb 
jR«3HB, ROmopyK) Hejibau cniFicrntí Geal) yui^ep- 
§^ coBbcmiT, ecmv pcíAb é^WHcrnBefíHaro caKio-^ 
yóž&cniBá;^ n óa ácr ji ó h 6a ro ^oSpa^bme^BHOříf 
^eaolffbkyv 

lípř ífcrfoXňeHiií MWťa Aouťá^ ií Áa^bí:-' 
jráťfr GoAbe na moió niBepAOCinR ; ho CKopo 
jiioGoBiV' Kb* «5h5íiiíí, Komoport) n€f pb/^iťo ynpe«í 
xa^a: ce6tt bL Apyrí© 6jia¥oiio4yiHbHmie /\ttH^ 
típoSy^wAacif fib woéMb CAaócsib* cépr/^nb^ 
Auk^mIj^ yBiř^bjíCá: cotmhoiO uá Apyi^ofi A^nfr, a ' 
jKu coIitam: ona^rat H£t 6eperá pbnrf TeM3hi y 
^paiXiaioU];é& cniparfy nauiy^ř St craapajiácb 
Bos^BpanrifinBCii: nb Mcmi^b oGuBnoBéHHbmb lí 
^lO&nitfuMb' yA^fiOJibcntBia^Mb t HumdtAa Ha-^ 
4K3yciníi HbR(!m!ro})iiiH »iíbonia laať) npeKpaciíHxb 
tioáMly ToM^p^t ví BjiipTnA:jí , HomopuMfi bi^1>^ 
iííatř ííií Bocfxtfmjajiuch ^ ho Hob^Iíí itpoAic^ 
«aeinb bÍ> AT^^f n^iaism n pa^ocnri^ hhíghh' ; 
lipe^ecmH^o^ <uxjiHÍe' Hapnranb^ h iCfbic:ieay 
cépAifa K npápOAbi ^ jKUBorfuCHairo áauiRQí ví 
CepAe^CHiJxbr ^BiíiiieMÍíií , np^HBOAamJr Aacíty fib* 
yttoeHie HytfcniBa ^ ne a*^^ m^hh G^íj^sí cbit^ó'-> 
fnfn rab p^AOC^^ý í^ ^ oGpaniMJiap^sro^opb 
mt BaMiHibiA niBOpeHifl ^HAOcocJjOBb. AiiíaMb 
Ma^ifniaeinb IIjiámoHa MyApet^oŇb itpeAOtipe* Digitized by Google — -134 /—. 

il^amoBh li jitHCtie Hab aP^bhusIi vtÉAúiúHBí/ib 
pópadOMl) Tp^A^mcH ^n^aMK Hejioub^ecHaro, 
pašyME. ^0 moro uacaamAa^ncB onu ctíoco6« 
uOcrario MbiCAumB^ «ifno/Hx1} xieiiáHiit ijwnpo*^ 
cmapa^Mct* 3a tpaHMqi>ť ^ealHaro ÓMinTa; ohic 
jtpi^ABHyuiaait 6jiara |ie6ecHaro Mipa sb ma^' 
HHcmB^aHbtxb pnaMbim^eHiiixl) st Hbnoť^a h ^ 
' M 6;ia^eHcniB0Baja , coa^pijart ue6o, paayMb 
II npHpo^y* li B/ipyrb óespaacyAHátf mocHA 
flfjiaAbAa MHOio ; n npeAcmásit^a oe6b iftUďM^ 
Bb caMOH í\BbxůYaj^&& HapQtHHb^ nepe^b Komo^ 
poio Bbni^ocmh noRadajiaci Íahíi oahoIi ůes^ 
ompaAHOii nycmuHeft; o^miMb ^ccM^o^HiiiMb \ 
M^^manieMhi^MonLemhAVíy roBOpH^a « cafia. 
uh ce6bi^ 6ednpBpuBH0e meneHi^ OAHbxb nu* 
CAeik GpaBHumbcá ^b Hy^cmBoiib Ha^eócA^ 41: 
Cinpaxa> »oinopiii« mavb npTflitiHo o6tioBA4tiomii ^ 
jKHBDpmb cepAeHHbixb oi|iiOHHOCine&? no9«áiiiiř 
maňnia Bce»«eHHoft opaBHHmca jiu cb moňf, 
t}p#JiecmHOio éa&bcoid f Honropaa éQapiaBaejiíb;, - 
%e? GyAamb^ii ndabcmHOcitiB HMbmB o^apcH 
liaiite dOMHbHiH? IIpitHef^mb ^k Giakie HpmBí* 
iiu my pá^ocmb^ nanyio np^HOCamb ejt bš^ 
CJibAOfaaHie 9 ea omupumiB ? ^mo dyA^ntll 
loRocm^ ) naAejKA^y náfi aitib ^^aa^mb , rota* 
Upeapamunicá xneneHie hpBUénjň ? HaaG^iiěifb ^ 
iioittieinb jih febicoHa&uíee Cyi^^cmao^ so Bceiib ^ 
CBoeáb ifíf jiDcepAÍit A^poBamb íítB^pit ^Aě^meu^ 
CIÓBO , ^ItpěaocxOAHbžlUIeé Afoéfia ? 

^ 'taRiA cOMfibiiía 6bi;tH koh^^hč Gasédáiitít * 
•lliipBUHO Baiocb Bb in9Mb ntpeAb inoteio^ . Digitized by GoOgl^ '^ . _ I eio mocitoio MflttíěmtíoiOi -»^ Hbnil)^ ttiftá&^b 
dub Miíb) fibmb > Básil) It^ A<^i;ktíO HďV^tifidi^ 
Hab Ojiáro^b^Hin čoMnbHi/t o itc^Moť)ril;*;cttt^ti 
éaáro/ibiiičJibHaro Borái Kittó čotttBOpnab títy 
jíiii3hb , o itdiiiDpd& di>i »a^bemé f íl étm^jiit 
iiéiíOJilliktff 6Aat*á eA HMbtt>itíl> iTíátt)řm Hé^AiiityW 
tl|bH}r^ tiíú tio«ieMy ttojiaťaiitk iijtb iiéBd:idpa« 
fflHuiiiiit OAíiOÉoo6^áii(ěiiie íiá4tié í^di»enib tto« 
Ctniitamb Hbqliid čfii>itiie áéMHbiXb jr/^dBdJitičm* 
tilki ko ecmiiÁíí6ht ono ti ke tíúcmutsiÁó cetd 
iti&HtícitiBa) itíd liaMb áu dťpátíkiiíiBatítb Ciíau 
BomedittBa^ li ytíoÁoQÁíitnh ěró noštíAj ^ Hd-» 
itíppBift tíé Mdmetitb upom^Bécmti ^tito]3ár5 
ttíBdpétitft 3 CdBepiitétíHbé ílépfíáťd ^ »»- ^líid. 
liucjtb Éd3fipamiijia iiSétítt nb pAányA^f ^ ii a 
ClítbiAitAadb íttdró &á6AyÉifi,BUíít j bb Kdttlďpód 
«Bepť^a BteriA líidcita no >iiíi3tíit. O móř 

tipyrh 1 «airb AOpdrd dttidMttlb y^rjlJrfetttlfečM Jíb 
ituč^B o tMěptnai 6ěBÁtihi && ůěsi^UáMíá pSLáM ^ 

Hěpeáh *íěmí.1p* A^^ Métítí ftéCmáttérnb} fia* 
pfttt^ait Bb Bd3/^/xb rimMqa ii^peinúbémb iienitf.^ 
A^a^Htítí édíiíb iibčRtíJií^Kd Ařiéií ítrépéAH íCá* 
HBia 6e34yjtítíb<tt Bétí^u cdxpdtí^utb tíudíd ^<iríuyi 
fioomb inená UtiHěrO ii^octtiaÉieííičA iiá 36át.& 
*pOAib jftaMftíitíl íWcféft Éh cěpfiiHiáxh^ Apy^^^ 

HéitodiítiiiiiiiiiodS^iiHĎtiíM A*^^ páďyMá ^ Mtf^ 
»o i2« 1 ' Digitized by Google — i36 — 

xiopbiii Tipe A^i/i fl^nmh d^lbci* uoHeqb CBoň, h h# 
MOMwenib oraaparaMnib yA^pa ! pyna yAep^ii- 
BáeRil> 6pa3Ati HecyiujHxb wacl) KOHeá ; a 
Mbic^b He MOJKeinb e^iiHaro naca noxHinHni& 
y CMepmH ! DpocniH c;ia6ocini» mok) , o mohi 
oraei^b no XpHcmíancKOMy yqeHiK) ! h Gjiaro* 

ČjIOBW JlíoGMMyiO AO'*!* mBOK) I Mfal y-BHAHMCtt 

na HeSecaxb ; ho ycjiwuiy ^m momb npirt- 
mHbiift ro.iocb , Romopbisi B03BbinaAb Mab 
MMJiocepAaro Bóra? Gy^ymb jin ouw moh bsh- 
pamb Ha noq^meHBoe ^Hi^e mBoe ? O lUi^b- 
(j)op'Ab ! o Moíi cynpyrb ! mw , Komopara 
6^aropoAHhiíi oGpaab Ha^iepriranb no r^yónHb 
MOero cepA^a ! ysumy jim , Me^Ay Anre^aMM , 
meČH HMb noAOOHaro ?^Ho 4ino rÓBopio ? 6e3- 
GHJiBHaa Ayui^ MOa ymbemb moJibKo mejianifr 
aa npoAbjíaMH rpuba BOdBpau^eHÍH menepeiUHeň 

JÍÍH3HH. 

Cynpyrb moh xombjíb co mhoh3 BíiAtjini*- 
•H cero AHH sb nocJibAHÍw paab. K ornRaJja- 
^acB omb cbmahhíh, fib KoinopoMb paAOcmb a 
•niHaaHie nocbmwjiw 6hi BMbcmb .Hamu cepA- 
ifa. H GoHjiacb ne HMbmb mBepA^cmii. Tm 
jmAbjíb, Hanb H Aopo/Ky 6jiaronojiy4ieMb; c^bA- 
cmBeauo ua^^eiKajio MHb ocmepenbca oral* 
npe^Hea c^aoocmír. Oraenb Mon ! OAoGpmub 
AH rabi Moe pbuieuíe,? He •qwcniiiJiaLCb jim h 
ceio MepmBOio ? Tenepb ne cmpauiHO, híhoGí* 
JKii3Mb 6bijia fyAK MeHA A^pora. Digitized by Google {ttoyjnpy jtepeA^ uásnlió.) 

Higi iRaáHb niBepflbiMb maroMl); Baaa^ocfe, *inio 
OHb noBejit)Ba^l> mbMH > KotnopMě Bej?:? erOi 
ru^B^opíí^b oGpamajib rjiaaa na moio méMHii- 
l^y ; nomoMb BOOBeAb ilxb Bbiuíe. H yra^a^a 
JMbiCJib eřo. Ofib ilpoAO^wízjib ttymfi čboh /\a% 
^be. Ha nOBopomb AOporn, BO^yiUen Kb tr^My 
tóbcmy,' r^b cMepníB ojfeHAáJia nacĎ ^JóúMxb ^ 
OHb ocmaHOBHJiCff , Hmo&hi BtíAtrm;^ m»hh bd 
tnocjib^Hife pá3b5 ttocjibrtHÍe.BSor^Bi ero ňjiftro- 
Caobh^h myj Roinopaji GbJ.m ijt)pHOíO éMy no^* 
pyřofi Ha ntpoHb h Ha 3!iíatJ)0OTbé 

{Hépě^Jb Hac"^ itocJLb jnoěo,) 
Tbjío rMJib(J)c,p^a iipoHGC^^tt n^pe/\b MótiMit 
OKHaMHi H3b iio^b Mpatinaro noRpOBa Me^btt* 
nyjib o6pe.sb črapaUiHbiH . ■. * EcmbjíH 6bi Hé 
nasHane^iío éblJio cpáaiimi^ Menii mbivibjiié y^a- 
J)óm1>, tno Mor.Aa aví Gm deMjm ncAHamb lnewA^ 
€ino4b inawKO cmpamAyuJ,yio'Í Áxb! h h Mor- 
iid tomaAbtHb o ^Haxb MOMxb I BjiarocJiOBeH- 
^áa cMépmb I BéjiHKiH A^pb , iroAoSHbm A^Pf 
mii3Ha , anreiib noápoBHinejií* I nibi npMfío* 
CjMiiib Mnb ycnoieoeHie! Bce^eprtiaBribiá B.ia- 
A&iKa He&ecb. nojiOHiH.ib itottei^b iioeá íkh3hii; 
Ho Ror/ia ceH KOHe^b He paajiy^aemb uena. 
^^ ApyroMb H moBapumeMb 5 Hio nocjiaHHoe 
MMb HCRyuíeHie ne npeBOCxOArtmb Mbpbi c»tAb 
MoMxb ; 6c3b úmpaxa it mpenema npe^aio 
iHymy MOIO Bb pyRw OniE\a Heóccaaro* 

t a Digitized by Google — i38 — 

O eej!Htcmmeu na sejui cuji§. 

< Cefi Bonpocl) npeA^iojKM^n nfeKor^a b1) mo- 
eMl) rfpifcyincniBíH. TocyAflpcniBeHHBie jno/^n 
omebna^R, nmo xiapBeHcniByK)ii](afl ^epmaBa 
ecmb nepBaa CHJia na deMjib« ^h3hrii na^ 
MMeHOBáJiH orOHb; vt chjijt SJíeBinpMHecKyio. 
O/íHHb MOJiofloá HejtoBbKb cHaaa^ib : ^ioďobk , 
/^pyrofii paayMb, mpeiňíá uayKai hhoů AOHbra* 

Mif^ocniMBbie rocy/iapu , pmBbnajib a 
sb MOK) pHépeA^, nepBeHcniByiotqaa na aeM^ib 
CHjia ecnib raa , Hornopaa MHmemb I][apcinE& 
u oRpoBaBjíHeinb ;iHD(e 5)eM.«ii \ B03H0CHinb n 
HHanpoBtpraeirtb HMnepÍH -> raBOpMmb h paa- 
pymaerab ycma^u rocy^apcmBeHKue ; paa- 
cbesaemb , »aHb cma^a , l][apefe h Hapo^w r 
Bomb ncpseHcniByioi^aa CHjia« lIo3BaABnie 
HsbHCHHinbca MHb npHMO ^ vt HasBamb ee 
npacntiaMb nMCHeMb : dma cujia ecmb rjiy. 
nociBB* 06o3pHine CBH3b npoH3uiécinBi& co 
BpeH(f©Hii 4>paHny3CK0H[ pcea^iioum , fi3rAH« 
HHme na Eapony , h CKamHme ^ ne Béd^b jik 
BUCHLI ejf niBopeHia ? 

^peBHOcmb noRjiaBH^aCH defi BejitCHOBE i;a<« 
pnqb Mipa f ona Bos^Burajia ovimapií 3erBecy | 
Ba^y H KpoRo/(if4y« J[k>aii KypHjm é^vLUÍ^uh 
nepe^br B&HBCHnHMMii ; na yfibpéfHiia npesoc- 
xo/fHBixÍT ysfOBb f .ecmb nCKpa Bo/itcfcniBA bIi 
6e3CAOMcnhtxb iHBapaxb i lAub g^AďaBU uu 
XHOriIMU oinBpumiAMH* Digitized by Google — x39 — 

Cíe MH'bHT6 npKHHmo ; ho euBOAHMoe u 31^ 
moro saKJifOHeHÍe ocnopanaemcii. Mw corjia- 
suaeMCA YAViBAHJnhca 6e3CMb]CAiK> nnejib n 
nypaBbeBb , a ho xomuMb jAviBAnrabcn rjijr- 
nocmflMb saBoeBanie^eH h rocyAapcniBeHHwxb 
jTpeo6pa3iiineAe& ; ho nocJtb^HflH Kamemca 
AOcmoBHbe y^uBJíeHia : ona npofi3B6^a nepe- 
MbHU abna u nyA^ca Kamero speMeau. 

OniBcio^^y cjiwiuy BOspameHiar^BescMbic^Te 
jKHBoniHbixb yAHBHine^bHo; pióo oho corjacHO 
cb Mxb HasHaneHÍeMb. Y ^lo^eft uanpo- 
niHBb moro rJiynocmb npomwBopbHMrnb. Hxb 
noHHiniK)* PyKOBOAcmByejnb jih ohs nucameo 
jien? 7*- HB^HiomcH noanibi Bb npoab, uaií npo- 
aauHecKia craHxOTnBopeHiH, PyKOBOAcraByióracu 
AH eio eejíHuie FepoH? -» ^Ha ryGuinb mb na- 
poAu , KomopbiMb oGbn^aenib cnaceHÍe ; cna- 
caemb irib, nomopbixb nory^dinb xonemb ; 
nptfBOAHinb FocyAapcraBa Kb CBoSo^b » HMba 
sb BHAy Hxb nopaSoii^eHie , h nopaGou^aemb 
Mxb , cmapaacb o6b ocbo6oíka^híh/* — 

3nia McniHHa .neocnopHMa. Mub 
ot^maemcH mojibRO coma^£tnib o coMb poROBoivab 
6bAcniBiii ; ho, MiiJiocinHBbte rocy^apii , pbsrb 
nfifimb o citJib, ne o HaMbpeaiii. FL roBopuAb 
n efl,?yAOinBopeHiflxb $ CROJIbko Hxb 6bi40 sb 
rjiaaaxb Hamuxb ! 

KaRod Kopaójib u^emb maRb mHttiejio 
npomuBb Bbmpa HsaAOBb? Ybm! Bopa6jib yna Digitized by Google ^ 140 — ' 

B reHÍH \ cb mpy^oMb npHcmaHeinb ouh i^b 
Geperjr. Kopa6^fc r^ynocmn hukot ^sl ně ^o 
cmurnemh /^o cpoen u^bjíviy ho aa mo ^emHcnb 
na Bcbxb napycaxb. CMompHrae , Kanb onb 
^anaemcH ^erRO Ha xpe6mb 6ypHwxb sQ^rnb 
cpe^H HAHKa H njieCKa iiopa6ejibHbixb c.ty* 
AHme^eňy omHBomBopeHHhixb pa^ocmiio h Ha« 
A^JKAOio i CKaíKy , hb sb nocpaMJieaíe ropA->T^ 
cmH vejioobnecRon , nmo paayMb Kamemca 
>iHb BecbMa HUMmomHbiMb. í/Ihova^ onb mBa-> 
pHinb mpyAHoe BOdMOMHbiMb — h mojibHo ; a 
r^ynocmjb mBopumb h AerRoe HeB03MO»iHbiMbk 
yMHbin HBjíOBbKb npe^crnaBwmb ^OKasaine^k- 
cuíBa — H He yóbAHinb hhrofo; r^ynocoib ripe^ 
cmaBHmb He^bnocni^ ^^^ H a6painHmb ^io/\eS 
fib CBOK} nojibsy, 

^pyroe npeHMyuj(eCHiBO r^iynocniH ^#pe/^b 
pasyMOMb : ona HAibemb Bjiíaníji Bb o/^ho 
BpeMH Ha cdMbiH Ba»(Hbia A^Atiy h na cftMbiis 
i^b^RÍa Ses^bjíHUbi fib mH3Hw. JIio^h, Bcrapb- 
nancb, np^ÉbmcmByioinb Apyi^b flpyra ne cb 
^oa3ÍeÍT, H0 cb KpacHopbHÍeMb, ne cb yMOMb, 
Hf cb paacyflROMb; ho cb nbMb »e? 
Cb r^ynocinÍK>, Ecmb^H Ha yjiHi^b Bcrapb- 
naio npíjwnejiH Bb coBepuieHHOMb k i](abray^ 
n^eMb 3AopoBhb » H nio cripamtiBavo eu^e, ^A^^^ 
poBb AVI oHb , u , ne ao^a^^^^c^ oniBbiíia ^ 
o6bHBjiaK> ce6H noRopuBiMb ero cjiyroio 1 Bb 
mo iiie BpeMA oniabcio eiyiy HHaHiá noftAOub* Digitized by Google — i4i — 

Tocno^a yneHwe ! rocno^a í>H^oco(f)w ! 
^GMbnmecb ceMy oSbmaio ; no^HiriaHine ero , 
ecmbAVL yro^HO, CMbcbio Amn m paGo^fcncniBa: 
rjiynocmb SHaemb Jiynuie Bacb mavuwa rípy- 
mvLHhi eep/^^a He.iOBt)HecKaro ; ea M3BÍ)crnHO , 
€KOJibKo yro/K^aemb mu^ec^aBiio npnHeGeHHaa 
ewy /^aHb npMBfcmcmBiH. By^B jMeuh Ranb 
FoMepb , . y^ieHb Hanb Apiicmorae^B, ci/iAeuh 
KaKb U^aapb ^ ecinb^w nibi HCMHoro rop^b a 
miqecjiaeeHb, moóoíi noBe^bBamb GyA^nib r^y- 
neqb. r^ynei^b npeR^oHumb no^b cbom sa^ 
KOHbi yMb , ^apoBaHÍc H Kpacomy. BojibiiiaH 
«iacmf> Aio^eví Jih Cenaraaxb, ab óy^yapaxb , 
3b aKaAeMÍHxb 6y/^ynib Bcer/ia ynpaB^fleMí^ 
rJiynqaMH. - 

3y\paBbm cMwcjib roEopHinb , ^mo aj^si 
coopyiKeHÍH xopouiHxb s^aHÍn Ha^oGHO yno* 
mpeó^Hxnb j\iOfyQvi CBfe^yujjHxb Bb ncRycciriBb 
crnpoeHÍíi ; onb ifte roBopHirib ,^ nmo /^;lH h3- 
BjbjíeHÍa Go^bHaro Ha^oGHO-^npMĎbramB Kb 
^e^oflbuy cab^yiEí^y sb Haynb BpaqeÓHOŽí : 
rjiynocnib onpooepraeinb raaRÍa MHbHÍk. JRa- 
;iOBainb nb Mapiuajisi aíoa^vi HecnocoÓHbixll 
^pe/^BOAH^TeJlbc^:IBOBamb apMiHMH, sb IfpHU^ 
2{j» AKififiVL He/\ocinoHHbixb ynpaB^flniB na- 
po/taMH : Bomb ea npaBMJia , ymflepjii/^aeMbiA. 
zepoeMi^ uaiuero BpeMeHH. 

YMHbie ^lOAM, McmHHMBie MyApeqíJ, AOFfit- 
AiiiBaaá^ fiecnpaiefl^HBOCinb ccro MatHÍa: yHxb Digitized byGoógle BOspajK^HTir oniBeprjiH , if no Q6iiaieM)r corjia^ 
cíio , ví3TnůÁn ^^.poBa^^í^ nanb Bemb óeano- 

Ab^Ie;lb KaH^) Bp^^Hyio. 

HoBai? S>pílHHiff H 3fif HCWBuiaií oni]> iie^ 
i^acmB E^ponu ^psS^HCina^^ Pq c^My pejiu- 
KOMy itMítHy i«poyecinBQi^í}! HC|iycuJbix^ Mi « 
liMCinpoBli , ^eAMK wx)]^ nqjiRQBp^;^eB^ , a^ai^^* 
HHinB^b fo^y^apeft; Qq^Ifi^BaAoc^ iltiQ^^BQ r^y. 
nocmif. BUBecmif nxb hž|. mf^arnpl]! MÍp^ -^«^ W 

rjiynpciííBí »^Aaei|r?ili flWflfc pasnpqpinpe^- 
BHnib Aí^^^fe® PSPW qoA^Hríf, fi^ ?!HaíQ j HpiQ 
BOcnocjibAy^ral^^í He ?^P^y aarJlflA^^Witif., dioaIí 
aaBtcy Gy^ymarp 5 A^Bpjib^q , ^mp /| prip^s- 
^aj]) wpe i^ipt>fi*i>. EcíHMii ¥MHř^a4inai| h^ 
^eh/iAh cňAAfii^ mail iipmppaa ppo^^a^Bo^umlj 9c?« 
ro ^t)a ui[yMy , /^f^^meHig^ h če^nop^AR^t ^ 
sio fjiyqppfflii ?qfflft Bp«e»í«o ^qi^ P9«i4^ e»Wftt ^^ ^Ř ^^w;^y?><»^><fi^^^p<g> Digitized by Google f ' ■ 

^ O cm ď^f^ ^^ m H o ^mn, 

-r^ Pb KQHX]jti 1812 rQAa amn^iamoHU 
1^ j/Vh^^j^íw liOBoe pQififHeHíe rocqořKW Qm^Ah 
q repMauiH. Cí^f ^iQ6pi?biinfia« i^wwra , kq- 
liiQppft J^}aH^oJ^ée^H0J^ yfíacipi? ^«iihq iio3«» 
Ďyi^AMa ji?o6onwincmBQ Eepoiibi , cQ^epmwmli 
^ ce6b ripM^i£|Hc^i|íj| Tacnoíi^H Čínami ^ o npa^ 
Ha^l^, O04U0cmeitt , AHm^rítepaj^fypt n ^if* 
^qcc^Jh Ht)Wi](OBl>, Bl) napwmti HftqenínnaHQ 

fíf>140 ^Q 1Q,0QQ ^ll3^MnJl^pQ9l) perO COHMB0t 

filtfl »> 181 Q rofly 5 w xQiHH 9Q BpeMff ne^a* 
^£^iiÍH 4^p£^Ht](y3CH^.if ^e«3ypa , i^Qinopyw ^"b 
^nyjiíécHHxlD flb^pMQcniííxl) ^a^bi^aiomb Anm^ 
j^epqj^ypHQfí noMiu^iePif , pi^3CB^ampMB(tJia 
HHHry 5 Bc? if3^aHÍ> 6hi4Q ííecwWí^aHHiijMti qQ- 
pflaoMh npe^awo paspyuieHiKi hq ifenoqpe^^ 
^mBc^HfioMy jpoBe^bHÍiQ HanovieoHa* Kb ma- 
^(p][iQ qqac^H o^MHb aR^eB/rn^íipb, cb «QiiiQpa* 
TQ H HaqesapiaiiQ »b Aiir^íii flpyroe ns^ant^t 
Oh^ 3aK^K)Ha^inb BbceóÉí bcÍk j^bcma 3anpe* 

meilUbl^ q6H3QpaMI^ Tlapd^CR^M^ s ^ HOBOd 

fipQcnipaHHoe np^^y^bňOM^eiiíe, ?b HQmopoMb 
f^p^IoplJ copfimaenib ?cb p«řApp6tnoorn« cero 
A|p6antíiinHarQ , 6e3inpm\(it)ip«aro , y^ewarp to-. 
ye^iH. K^it(ib pitjo, cQ^mn^me. i^:Mbemb 9«« Digitized by Google - .44 - 

<*iiKyio nt)Hy no MHorHMb moHKHMb ti rjiy- 
6oKOMwcJieHHbiK'b saMbnaHiHMb o maKOMb 
HapoAt), Komoparo HpaBbi h .;iemraepainyp^ AO- 

CITTOHHW ĎbiniB HSBfccinHbl , KOUIOpblli OCO- 

6^HíO lib HbiHbiiiHe^ BpeMH o6paui[aenib Ha 
cc6a B3opbi CBbma BHHMameAbHaro wb Be^wROÍk 
pojib, HrpaeMoft HMb na meampb EaponeňcRoii 
nojiHHTMww. HofibcniHO, Hino cín KHiira no- 
HHmaemcH jiynuinMb niBopeHÍeMb rocnoftK 
CjiíBJ^h, Komopaa, 6eab BcaKaro cpaBHeHÍa, ecniB 
. jMepea/g jfíeHiUHHa >- aojnopt ceoeeú el^a. 
( Courier de Londres. ) — 

- — Bb Hoiiópb npomeAUiaro roA^ npHae- 
3ÍH ttb Dapamb iKHBaro líííO^eHa, HaíiA^HHaro 
»a 6eperaxb ^aJiManiH* Onb uMibemh fiennmh 
i^ymoBb A*^MHí>^; y wero rojioea Kpyr.Aaa, Ratih 
y ^e^^oobna , r^aaa 6o;ibinie, a par^HAb ina- 
ícíM , ycw noAOÓHbie ycaivib mHrpa; mea Kpa*- 
CHBaa , H cb rojiosbi nMbenrb onb cmanr^ 
ropAyio jibBJMHyio. ^Bb MajieHí>KÍa pynu Seah 
viOKHieH c;iya«anib eny BMbcrno n4aBaineAi»- 
Bbixb nepbCBb; na RaíKAoft pynb namb najiB- 
HOflb CBaaaHjibixb nepenoHOHROfo, h cb narabio 
HormaMři; KawAWM na^enb, Kanb yneAcabKa, 
MMbemb cBOw apycb jROcmen. IIpQAO.AroBainoo 
my^aoBame no^oÓHO pbJÓbeaiy, cb mpeMA paa- 
HbiMH XHOcmaMH. Onh cMMpeab n nocjiym- 
jMBbi no^aemb o6b pyKH ; ASDj&et nb^yeracu , 
BorAa ^0 npocflinb ; oóopaHHBaemca na Bcb 
einopoHM*^ ^ino6bi noKasámb ce6a^ ufíh^ecemb Digitized by Google — 14.5 — 

MHoriH HjAnuífi lumyRii. 3ino pb/v^*o® »HBora- 
líoe HESHaneHo ^ab sáb^iAnufl, čomaHUiecKa- 
TO ca^a. 

— - ToproBan HOMnaniH, yH^em^eHnení Bb 
hobomI) lopHt) fl,Aa MflrŘOH pyxjiH^w , pacno- 
jio»HJiacH ocHOBamb AMepaKancKyK) KbAomio 
Ha óeperaxl) pt)RH Ko^yMÓm. Vme nptinocrn- 
Ha Acmopia MO/Keml) npomHBMixibca A^^^w^b 
H c^yiKHnib MbcmoMb OBjía^Kw /^.ih moBanoBbj, 
npuBOdHMhixb cy^aMH cew KownaHiM. Cina««. 
paiomcH BGflHecRH omKpbirab noKOHHVKu A**p<5* 
ry nepeab cymy omb pbaH KojtyMÓia ^^ 
AMepifHaHCHuxb nocmoBb na pĎRaxb Mwc- 
cypu M MHCHCCMnnH, Bb Mapmb Mbcflqb 
1811 oGmeciUBO AMepHKaHi^eBb , cocmoainee 
nsb 60 He^OBbhb, nOAb HsmsiJíbcitiLOMh Fr. 
TyHina 9 Muji^epa h KpyRca , omnpaBa^ooB 
H3b XHb. JlyApBMKa ; AoSpaBUHicb ao cejietíiH 
AppHKopacb , OHO yR^OHHJiocb Bb cmopoHy 
omb moro nymw , no HomopoMy c^bAOBa^b 
Kanumanb JleBHcb , noAHa^iocb Bsepxb no 
pbnb Eurb a*^ ropw Burropnb , nepen^bijio 
HcmoHHHKH pbKUf KojiopaA^ ? BoaAaiorneft Bb 
da^HBb KajiH^opHÍaCRin , u cnycmflcb no 
pbRb lUqsiOHb y AOcmurAO a^ AcmoptM ab 
HnBapb MbcHi^b. Hacmb noxOAMaro oómecraBa, 
c^bAya sa meneHÍeMb oahoíí Ha^y^acmoň pb« 
BH Bb ropaxb , saÓJiyAWJiocb Ha uyraw, n no* 
QÁty nAHorHxb iipemepnbHHbixb 6b^cmhiA, so9« / ' ^ Digitizedby VjOOQIC"-^ ^ 146 — . 

BpamH^ioc^ mojiBRO bTj Mat> ythcnv^hé ^pyro^ 
oóiu^eoniBo, omnpaBHCs nsh Acmopíw 59 Ijobh 
1812 ro^a no^b waHajibcmBOMb T. CmeBap*^ 
^a , Hanpae^aAO nyinb cboř nocraoHHHO nb 
i»ocnio«y - loro -' poemou j Ha npocmpaHcniBb 
goo iMHJiBt CwMb nyineMb AOcmMMu ohh 40 
HcmoHHHROBb óo^iBuiaro pynaBa pt)Rw Ko^yM* 
6ÍW H pt^Kw KojiopaAO, Ohw nepem^H óéab 
mpyAa iřpěĎernb BaMeHHcrawxb ropb , Horno* 
pbiH no^h ceio iimpoinoio cocmaajiaiomb 
moAiiKO paAbxo^MOBb. Tymb ohh nJibMH pb* 
iiojo n^íHTíoio o^eHb CP060AHO OKOJio 3o0 bum.ii*; 
jío c?^ pfeKa Bb HH3y we wMbeinb cmo^bKe 
UDÁM y Hnio6i9i i^orb njibimb no neň ne^HORbé 
Outi npHcmajLH 4ib Cb. •AioAOBHRy 3o Ma« 
l8i3 roAa, Do Hxb ymBep«A®HiK> t MOmHO 
VierRO bxamii cuMb nymeMb Ha KOJiecaxb; 1960 
fibmi) HyBcmBHtnejibHaro BoasbímeHia^Komopoe 
Mor^oÓw Ba3Bann>c« ropoio, MeiuAy mbwb, 
Aopora omnpaRHeiaarocu W3b Cb. •^yAOBHKa 
oSmecniBa íb 1811 roAy MAemb higabko 
OKQ^o OAHOró HAH A^y^t rpBAycoBb Aí^-*be nfb 
cbsepy ; w no cefi A^P^^^b wa pbKaxb Bna* 
Aaioimixb Bb MíACcyp^ BCjnpb^aioincH npo- 
nacmn h noporii cmpauiHwe , w maKb Ba* 
l^iemca, Hino nbni. RaMefKfcntBixb ropb nepe- 
|)WBH.enica y HcmoHHHRa pbBu KoAopaAO. Ha 
o6onxb nymaxb ecmb MHomecmBO 6ynBOA0Bb 
u 6o6poBb , HO BcmpbHaionic^ HbROjnopiae Digitized by Google -^ 147 — 

-— llleBajiBe a^ - fi,QAb ^ 6biBúirft ttpví 
KopojiHxb 0(|)MnepoMb Mopcimáí CAy»6hi bo 
<Ě>paHqíii ^ HeASiBHo ua^a^B ^b ^omaohÍ) do- 
^HHenie ^ Boínopo^ saHjiioHaeinb Bb ce6b | 
KpoMb BecbMa jnoéodbímHbixb noApodHoomeft 
o npoHCxo/fi/^eHiif pehOAtoí^ií/í , ocHOBame^ii^tíkiit 
9^ A^iKe tipopo^edHiif pa3C)rmAetí'iit o noikuh 
HcnaHCKoá ^ it o HbiubníHeMb nojiosieHiit 
^paHi^TíjL. Omna^eHÍe HanojieoHOBwxb coioíí- 
BUKOBb npe^CBasaHo ABtnopOMb na cmpaiitfqb 
689 BO 2 ToMbé FoBOfpa o Be^HRofi cmíb 
BoHaciapnia sa ^^a roAa ttBpef,h cuiMb, Co^tn^ 
HKimejib saKjiionaeitib ci/lhíh CAOnaMvi t ^,CTit 
Mcmapxia Momemb HbcBOJtbRO BpeMemi MSyM- 
^amb ycnbxaiMii BOdHCRuMif, ^Jiecmaii^tiMif it 
pa3opiiinejibtibiMii } no CHOpo y&ib Aecnoma 
ocjtadbemb, cnoco6fai éro Mcmoinamctf, pt Bpa* 
tH ero fioapacmynib no copaďMbpHocmK/* ^^^^^^S^ i ^^it^^^^^^^K^^^ Digitized by Google v. nOAHTHKA. 

JicmoputecKoe nseicmU o Mopo^ M^^* 
e^eteuHoe n3h hoeazo cotnumíji C^j, 

HtáHb BHHraopIj Mopo , aaHHMaBiiiHCfe 
iifecKO-/ii»RO BpeMeřiH MupHOio AO-^^Moc;níio cy-» 
A<e&CROio ) ficmynu^b na no;te aoeHUbixb Gpa^^ 
nen ; BHympeHHiii 6e3noBoncniBa 4>piitíj]ia 
npoGyAH^H BOIIHCRÍ& Ayxb ero f h cíh v^o* 
cinonaMffmHaH anoxa CKopo Boanec^a ero Ha 
cmeneHb ^pawuyacKaro BOeHaHajibHHKa* . ♦ • 
£ejirHRa 6bua nepBUMb meampOMb ero CAa« . 
Bbi. no^b ero pynoBO/^cmBOAib OB;ia,;t)jiu í^paH** 
HyacKÍH BOMHcmBa MeHMHOMbj HnepHOMb > 
Ocmeii^OH w HanopmoMb. BapsapcRÍž ti Ges- 
paacyAHbifi aaROHb noBejibBajib yónsamb Bcb^b 
no/^^^HHbixb AHr^w. Mopo noina^H^b Bb 
HMnopmb ropHMaoub, cactnoaBinTůt H3b Fau* 
MOBepqeBb , m ceft no/^Burb MyiKecniBeHttaro 
HejiOBbRO^K)6ía cmoMJib 6m eiviy mHSHH, ecmb-^ 
jiu 6fai »«BnieiKHbie npwintcHMme^M ^paHníif 
ne 6bMH ucnpOBeprHymbi /^pyraMH ; HOBbie 
mnpaHbi npoAOJiiKa./iKi CBHpbncmBoeanib; h Bb 
moiub caMbiň f^^^^^ Bb Homopon Mopo cb oni<' (*) Eloge funebrt de Moreau^fit. Fetersbourg, i8i3« Digitized by Google — i40 — 

Ba»Hh3Ilíí) fiyXO^ifLh M cTd X|^a6pMMK CBOřtMU 

BOHHaMH KHHywiCH wa KanKJaHACROH ocntpoBb 
noA^ pymenHbíMM BwcmpfcjiaMM cb Kptnocrnit 
MenpÍHiíiejii>CKofi , omeEjli ero KOH^ajib ittwanb 
na 3ma(f)omb, Mopo bL omHaaHÍM xombjíb 
y^a^MinhCA Jiabx ome^ecniBa. ^pysbH yA^p* 
jKá-tM ero. Tawb , na HiepniBy oópeneHHbiH , 
ne Morb onb yK;iOHnrnbCH orab rpoSHaro po- 
Ra, Bomoparo Bcb npespaniHocniii iicni>iiiiain& 
tMy Ha^^ejKajio. 

Bb nepsyio HaMnaHiio Ha Pefint , nepe- 
xoAii^b onb HbcKoabHO paab lepeab cířo pbny 
cb HeycmpauiMMOcrnifo pn^OBaro BOUHa h cb 
MCRyccniBOMb BejiHKaro noJiROBO^u,a. nepecmy- 
HHBb aa PefÍHb , oab mecmBOBa^b omb no- 
Sb^b Kb noób^aMb ; ho BofecKa , Hasna^iew- 
HbiH eiwy Ha noMOiHb , itperaepnbjíw nopama- 

Hie , M Mopo , cb O^HOIO CBOeiO CHJtOK) , 

6bub co Bcbxb cmopOHb cmbCHenb we- 
iipT«mejieMb , npesocxo^HbiMb Bb cw^axb, 
cmpaiiiHMMb xpaGpocraÍK)* TaMb hobwh Kce- 
Hocí)OHríib rjpOH3Bejib Bb AÍ>SciíiBie c^iaBHoe 
orncmynjieHie ; maMb noaaaajib owb BejiHRÍa 
rtápoBaaía bomhcríh. Bb inbcawxb yme^M- 
tíaxb , Ďesb BcaKaro cnocoóa Kb Bbixo^y f 
OHb BbiGpa^cií Kb 6eperaíib Peůna cb ňOMO- 
míio MčRyccmBa m xpa6pocinR , cb HMeneMb 
iio5bAMinejiff , nadpoceprňyBb Bcb nperpa^fci 
nept»^l> coGott). TaRb yneRbíMu cocSpameHÍ- 
AMH tiojiKOBo^i^a onačena 6bi;^a apiuiAi^ rG^mo* Digitized by Google m^ iSO — X^ 

íair , Ha^a^ocB , ojtiAíiinfiOt ^ťb pynt^ i^enpín* 
mejifl. TaBb cofiepuiwjocfe SHaMeHMiiioe oiít* 
cmýnAeHie, Koínopoe no^Htiraemoí bI) Eřpontl 
fíjiaccHHecKHM% H RpTTOpoMy ouTA^ionib ctlpa* 
ÉeA->iHfiocinb caMbie opařil ^paHi^ín. , 

IH^ííHreiioitad Gama^iií ti ócá^a íte.ífc* 
čitOH Kpt)dbcíitlií aaHJtíOHííJiíí cíío HaMítaHÍřo | 
ftoniopaA tioditjáBMAa eřo tta ítepBOWÍj pitAj^ 
ín^mf^y ílOAROfiOA^ciMtt IttOro fipěMeli»t< fintdpait 
liá&fnatiiii dmitpt>íj»itcB cMt)jii>ml) ti 6edíipii« 
jiit)pnii)Mb nepexoÁoMb ^epfeal) PeátHl);! ÉMý^ 
naAJiemajio éiu(é íto)é(anií« tíOni^id AáBptí , ROt« 
ÁSi npéABápiíméjifcMfciA yejíOBÍa Miípá, fit) lAeo* 
66titi íiOAti»caiiíii>iM| tipeKpamít^íí me^eaie ero 
tidAti«í*0Bb* 

íidcufc AByíř"b 64€icfrí)ííÉ(iiícl) «awtíámá, 
MopO Óbíjib omoaeáHb omb apMÍu morAaiit* 
HMivib íipaBiíiiídJibcínBOMÍji ^patí^y^cttrtMb i tt 
éciiíííjiit upaBocyAHoe nomotiíttAm cb npMcfedp* 
óíeiwb BOááptimb na ítáiWiíiti^ cefo *íyffcá^ 
aaMbtíiantíato éb Áti^a^b CMytfíHtíixb ít 
ĎeáC^iaBtítiXb í OtíO líe OCyAttlttb éíO CííipóW 
óa íiid/ ^íUO yi5Jie<í0íitíbjft dMJíOfd oócítto* 
nm^Ahcmth « néi^tíKdAyitíí^ 5 ójiaťópdAtíwS 
Ayxb éro ií« y^ibjíb óbiitife líĚřÁt^fefip^WBkiŇíb f 
itOAo6íiO jipařáMb éro í li itia eAMtícítiBenHá^ 
^éřpma, líomopyíd oíjq áaxo^emb MdmíJífl b fiuftíÉi 
«í<í*iep«Hyííib nab HcraopÍH ero jiútíjtírt ^ tíe 
iipeAocyAM«iéjii,Ha liií ^jiA efoř djist^^^ij ^^ Ml^ 
óro Aoéportbili04íí* Digitized by Google I3i ^ t tipiid^tl vc^t)j!\OHa^o o6iu,ee tío^inei?iV. Ho cocmo- 
iiHÍe fi^lbAb fib Hma^iit čwopo ttpH«yAHJO ^w* 
JjfeKiTiopYio BoeBpaniumb ewy HaMá^T>cpBo;Ha;^l) 
apMtfiMH , Báwb eAMíicniBéHMOMy Mymý- , ^o- 
cmoHHOMy cpa3Hnií>ca cb^GeacMepni^wMb Cy» 
<opoBWMÍ). Mopo ripHHrtJib noc^b lUepepa. 
r.ianHOe na^ajificinBo na^b HmaiÍHHCKOH: kp- 
iiíen* ^Iw ycmiÍH , Htt wcHýcciiiBO ne .MorAn 
QGparnwrab ^ro Bb> Bbiro^aiib Hac.nifnarfiejiB*' 
Uoíi BoSHbT;'u Bb tno HewíHoroe BpeMH, Romo* 
poe nporneRjio MfeíttAT otnpbmekieMb lllepepa 
U oiipe^b.ietiíewb JRjGepma, Mopo qpoMasejib 
fcb flb&cmBo tnb yneHWH pracmynAeHÍa,' roiiio*' 
J)biH cnacJiH nacmb <í>paHiíy3CK0Hr ^pMÍff,^ h4k 
fcnpáBeft,^MBt)6 omcpoHH^iř ea: npruóejtb* CaAib 
tiojiKOBÓAei4b iipe^íio^Hmajib CBoe Binopoe^om* 
cgiyn^eHije nepnoMy ^épe^b lUBap^Baji^b** 
CyBopoab fibíHrpa^^b npťf ÍÍobh cpame/iie , Ha. 
íioraopoMl} HlyĎepínb Ďwjib ý6Hinl>. Tor^j* 
Ách t^jráBiibie HitHOBHHKH nopyíHJH Hanaí^B- 
tniBo MopO) tiomopud ocmaBáJiti^ npocmbiMb 
épuntéAeMh , n BomopbiÉ cSeperb sb /ipytoft 
{>a3b octnamuH t^o BOwHcmBaé 

MewAy mbMb í^paHUÍd ^npn^^MMá^aci^ 
. iíl> HwSBepjReHTřO Ha^a^bčniBa; it.flaBHO jS^HpeK- 
taopia dmofl^a naupaio noVwSe^il. Mopo, no/i* 
jrpbn;^eHH^^ o6uj^M>ib MHtmVeMb, ^o6p6rtt)ine.íbio 
li C^aBOH) , onípeKcíí ombBBpxoBHoft B:^acrtiH , 
eMy itpeAJioflieifííofi j ona nepem.ia Bb fipyvis Digitized 
-4 byGoOgl^ < : ■ . ' ; ■ •■ ■ ■ 

' \Mopo , omKasaBUiHCb ynpaBjíRuiB CBonwb 

onreHěcniBbwrl? ,' 6bMb BcerAa romoBb c^jr* > 

^wmt , eMy. ^ fib npeKpacHoS jrt)<ín , ripona- 

HeceHHOw^ mmI) wb cj^/uaMb ^ m Komopoér bíím- 

wajiM corpaíKt/^aříe 6e3b paóoBffto nepe^b 

^ jjBMb nokjiOHeHia, oni? CBJasa^b: „MHb uas^- 

. ^jiD,CB Bcer^a, Hmo npe^BOAwniejrbcmBOBanib ap* 

,,MiflMH 9 ecmb Moe AÍ>-*o t bo woeřo Hie.iaHÍH 

„ne 6bTjio noBe;it)Bainb pecn)6;i*!KOto.'' tlpk** 

»flBb r^aBHoe Ha«íajiucmBo- Hav\b . PeJHUCKoto 

apMieK) , fib tne«íeHÍe '^Byxb FaMifaBifi y^th*^ 

^ajib OHb ce6a óeacMepinHÓio cjirboiow Ilép^ait 

BaMnaMiH oawajvieHODajiacb pa^ojvíb óesnpepwB** 

Hbixb no6b/\b , iiepexo/^OMb ^lepesb Pefenb >. 

'nepGnpaBok) nepéab ^y^aň h aaK^iFo^eHrewrb 

iHepéMnpÍH,Hom(ipoe Kaáa^oCb npfeABbcinMMROMb 

CHoparp iyfHpa» Ho no pa^pbiab ceřo nepé^ 

jAtípin omn^hiAúch Bntopaa^^l;aMnaHi/t íld&bAOio 

roratfAiiK}^HCiRbiO, KOmopoS c^b^cmBÍeiiib 6bijib 

riepexo/^b M^pesb pbay Hub. IIoAnucaHiibie- 

ycAoti'iH ab CmeBepb típeHpaniít.m^ meíieHie 

ei^o ríoó&^b , ' « no;iMiM^ i\eL^a.Aó JlioÁ^ĚuAh)^ '. 

QHarojiMHpa. {^ 

S^bob 3aK^íO*íaetíičJt HCtpbpm HaMufáHitt 
cero riOjitiOBo^Bja* IlpeKpáCHbijl BoliHtíRÍH fi,h^ ^ 
jia ero omtíocflinCH i«0 ciáBb 0pa>iHÍK j Hf ^ 
jior^á yMou<Hymb cwipacmií ^ irtoťA^ ik>3- 
cíaeňib' Ha^bceio '3jiórto;ly^HtD(0 cmpéHOK) Ap^' ' 
ioe HpomKoe CBbiimjío, ntorAa lioKpyrb nycnihm* 
*Baro tpo6a Md^po, pas^acnicá b6in?ík rjiacb 
xaajku u.cbmbBamtf ^jpaH^yacRaro napo^a^iF uigitized byGoOgl 
STiyibrnb GpenHwe perriáiiiíKH célró fe^wl^ái^P í^ý* 
tea> itotnňpkái iřiorb 6^i ťBeiprHyrnb.Gb iíěe y3M| 
ii/Cb ApfeBheK) cjiapodo teo3Bp,arnaírii^ >fl Hpáfibi^ 
taiCRyúoinBa ic 3áKQ>iKr^ itomopáie CKópo 6y^ymlb 

íDJloSákl) bbpHjrío i^apTíitiHy^fero i^OHí&kÍA) ^f 
j^páHHyio ánoxy/j teb RámopVíb Teňepa^ib Mopo 
ttptiriJÍJíi) 3Arno*íeHÍé ÁpHClttWA^ > wáab tipií* 
iíaAb ěbi paBíJo lamy CowpatnoBfv Oal^ 6bub 
XpyróMb H cottiOÉapHtÚjeMb Tříwmerpřo ) u aa* 
' crtiyiniiAb éřó Mbcnto. Bb wa^^jíŘctoab «a/\b 
. ó|>MÍa>iM» flp«mA^ *^ Q^pK)tiiatí/^o«a i^iocnia* 
BHjib emy č.íiyíaS-itiaftHyfo ftepebtiCKy> irtomo* 
jpa;^ MMb.4ia ^b řipe^í^^^b t1poií3B^čnib liot<tíiJ)b* 
j)ebOJiHj^í0 BO 9>páH^mk HimterpK) 3áMbtiSa» 
^Ji ab CeMb A^Jib. 6mh ^úsi^áto cy^feěiiam 
/joKaaáinejibčtnBaw BeArtROflytliHbifi Mopa y^A^ 
cuy^ctt' MwcAw 6bittTíb ÁOHOiĚ(MjRo(iib řiá úmérú 
cinapařo HanúAtiHH^á ^ Komopbia ^aiaBHO rtepea 
feinajib .ymé ^bimr. erú .^pyr^í^b. toj^b npo» 
il.ineftbcÍ) líiorp^BpeMeHtíL,' UdRb íiaáHa^iehO 6bijid 
t)6j(iapy»MiTib 3aroB0pb; íí noftb Ha*ia:i'BcrtífroArb 
Jtfopo ttbmrpa-ia ^a^A^ánife Cpám^éalS iiía ájpM^i^^ 
jlomopyK) lliiiiierpK) HliAbAb tíiiMDj)'ettie tipe* 
/^atitb; Hanb iroBopHjiit. l^b íiíftKOMb. CdtiiibaHirt 
^6b]jiif Ben^rt^- Kór^a Mopo $ UsiaihcmHth o tA^^ 
CHOGnxtf ' cero AlbAá^ , J)bmtíjiCíí harinc^infc 1§ 
^|iidHniiírtópá|> wít Apytoft ň^Hb ňocjib iíiíjr^áiM* 

' K2 i 

/I , Digitized by Google Homy jiMt)cmb cb HirmerpK^. • HorAA ^ irncMuv 
jiOiii.4o BÍ) IlapHmly ^ £apme^enrtf ^hijŘy ymm 
Qá^flfipmaHh ; ^ifpeKiHO^íii aaxBamirjia fiyMapjr^ 
H Mopo nOJiýHw Jib ' nOBeAbHie Bbiflainb - bc6 
^ >pyi*íí» 6f warK , i/i oÓKapoflOBairo , b1> apMiii 
Manbcmíe, €xoAcrnB0HHoe cb mt)Ml> o6crpóizróiiib^ 
nóinopMM xomÉMH /íSíHK cewřjr /vbjíyr , *^ 

Oho BoaGyAHJio ^ sb wa^iajrb ^ bcio^ «řpaH^ - 
^ÍKj npoiHHBb Teftepajia Mdpb,> EroocyiKAS-^w 
sa roe^ , nrao oiib 'í^aH^cb Ba cmajpáFo CBGferdP 
jiemt^AhnvmsL^ móAhVíQ f^Áa criacenTA t^H ómb 
dMeciHH iTpaBHniejnbeinrBá. Mopo o0iBf>«aji^b no« 
6t^'M»^ Ho* KorAa Bb 1804 eRptínpHo umÁ^ 
ca JlHiiií^píp BO í>paňnitf , m BjiWnfe c^ 
BiiMb MópiK.b^, Kor^a 06a ohm 6i>iah? aa^^Qp^^ 
xiaHbi ^.'XnerAa cb HaMbpenieMb BoeodHaďiaJiQi. 
naMi^mv /Qpyni^HiBeHUb^xb .CHOcneHiB. Mopfv 
iéb ' nHuiBrpK), Cb^BbpoAOM^biatb HCHyecip^Mb 
•áM^binaAH Mópo fib^ bestb v\trjibf » HaBOHeD^ 
^ym FeraHjiHH/^eHCRaFa neĎb^nmejfii Bnee^HBli . 

Bo BpeMJi cyÁd^, npaBmne^i&cmBe noBOaiW^ 
iio,ii3biiB<AAJió yBameHie jHb jVÍOpo* Bb^ npoH^ 
HeceHifOHr iim> pbnH liepeAb GyA»flM^» AW<í*«^V * 
Ay^b Bejiu^aBum Bceo6a;(iň diímyaifraMfi ^ 
fipaii3BéAeHHi>i&i oeio pb^bio^ h naMimb aa^ 
e^yrb f oiiasaHHUxb vnuth omeueciABy ^ 6biU^ 5' 
jtraKOBM , nmo o^Hó c*/iOB0 epo mofjio iiQiqpo4^'' 
BeprHyinii \|ipa^x^iiieAJbCinBO^ k n6^»rbHH[ii» , 
iiteiBO^a ^llitb^ Bb Esponb^^ «• Mapo^6^^ . ^ DigitizedbyGo.Ogb,. • l^.'. ■:''^ ^55 ^^^ ■ ^ 

ÉiottGpH^ca o<;yiKA€tHÍ«> Ha AByxAmiXHW ^aj 
K^ioieHre^ Koniopoe nepeiitHii^/i sb naj-Ham* 
jitHHoe^ M ňaŘOHenl) ct>4b Ha KopaSjíii pí) lic^ 
pamV^ "^moĎbi omnpa^uinBca cb caMenomBonb 
€BOUMb Bb AMepHRy. ., . ^ 

Mppo ^ napěce^HCB Bb. íjýcmwHa: A^iepa* 
BaHCRiA^ ycjijam^ajib fi^u, . cooic jiiqďobVio «b 
Bayab , idba^HWMH ijoiíeHfiHÍHMM o»ceMej&cinBÍ)| 
HHpaOlO CBJI0Hfi0C91*IH> Kb int)Mb 6é3nopoHHi>iMb 
Y^ohojíhcmBiniúhf Komopwxb ijaManib 6bua a*** 
»ero Bcer^a npiaraHa. CKpoMHoe . k yc^uueif*. 
»oe aKHJiHme Ha6eperax;b ^ejiaBapa (*) ínpii« 
Bui^a^o f ro no^b CBoá noRpopb cb Ha,ci9y^ 
nJíeuys^h aecHM* Onb ^io6^jil(> daniiMajnbcil 

•ttA^BOACIHEOMb , A^m^ -3$bpHH0I0^ II,,piJ^Q|Q 

«»jDofJi^iD« Cpe^H MiipojiiqíjaBiwfb ^ocbA^^j iwj* 
fůopwe yB^aiaý^u i^ ^ak^hí^u erp^ níLša-iOp&ři ^W? 
eHJb jřKpwBaeraca omh. cJiaň^ ] l^b ^(^t^h* 

JlHH^BHCBIH H06bAHmQ^b^bl4^M|lOrHl^b I^lO.fbf 

no HBBbcnreHb np erg ,^g3|4amifiM«,b| ^^^p^Oj^b-r 
xne^a^ib ^ tí. oiHf npH^ocifiyni ewy^aHb .^ixpí- 
ssnu n AOBbpeHHOcma | Ro^opaA npn^irpaA^ 
«ro cb HCAOBb^ecHOio HepnipaB^^jiíl^ciiTíiiO ^ 
yjubiiiajia-^Bb nomepÉ H^ůiaaroAapHaro ame^ie-* 
^sa^ WďQ ceAhcma . ^^^!f* paa^HBájia bo« 

(' * }. MopncBHAb y sb neHC|f3BaHÍir, na^p^Kb 4a*- 
AaBapb^ Gjiusb TpeHinoua> bI) 30 MUJiaxl) omj) 
l|>iijia4e^i>(|>iii Id ^b 80 pmb iiOBaro lopKa. ^OAib 
Mdpo *6biAb Bcbxb Bpacuabe ab ceMb m%* 

7 ^ ■ , ' • . . * Digitized by VjOOQIC lipyrTí :peo6(>tK|i<:»eHHyK> íRHBecmii , á mpy« 
^w ei^Q BOc^pwji^JiH Ayxb npofl/iwuiJieHHocnTíi 
^ ^btxlí mumeji^xh ospecmifwxb pmpítHhi 
Mew^F infeíMb Kží^li owh paaiyibiinjiH^b, if^^H 
J)a6onia^l> bTh P^^^X > (?ynpym ero ^aHUMaviacii 
ipocnanr^íej^b ^o^epn jk «Qmopa^ 6bi.ia b^mh* 
cmeeRiíbii^b npev^i4epiÓM"U Hxb "oóinefi ; ro-* 
jfl«l|íOcniHt líe6o^f>aióe ^hcjo npíaniejieft ^t)* 
4iiaQ cb if/fA^H yeAíUifílííe. 'Tanb TipomeKa« 
^41 ^éíjadíiineíbwwe ftnw vxb» aa^. nomapuM^ ' 
i^a^^eífia-^q CAb^o^aniB, |ib>i^oář -íppecina n «íe> 

' "NKai^b n^ AparoqbnwiL 01^ iiOApo6tBOcmíři 
OH^ 'CooQrt\aioipb owHcř* laeoo^epTOeHH^e pona^ 
|ni>pAHfl^bj> qpqpeAenHwxb rewpa^QMl^ Mdř 
Jtó fib' Aí*^pit^b, Hp paó^b wamb ne idomewb 
ppo^URíiyniB TnanHctťi^eHiíaféi íiQKpoVa, Komo* 
;j)wtób oiib ; oKpyíKa^íb ^^e6á, ub y^i^fiéHiir, 
Cr«o^MQ'(part3rjií<í[iit>i^b ^hic^eft Wcbma^o éyoii 
Upr^a iiiQjiBía''.^jilfi(ttOQíiya Ha ^eperíi A^ep/* 
JiaKcnaTO ói^eí^nk- <ííiicwb ÍJk)iia6QH^eíiifoft EepO* 
\twf', ít 3a^iífpH4í*lia n^c^uxb ero! ^anoe jRe* 
ÝOAi^iBíibí^ tipó6y^^&iioq^' bo pyóitHb Be.^«KoS 
AýuíÁ ero, Kor^a iipeAcmaw^^ací^ ^B^y 'Kí^pinH|« 
pa cmpg[#Ayu^aVo '"pme^ecrnBa ! cHo^iiBa i@h^« 
^^mavio ^aif op^)Kaítííib4 <ib caMwMb .ooGqkiJ 

í ■ ' ■ ..,•,. * - ' Digitizeď by GoOgi^ ^ .;. ,•';; . -• ■ ■ — í-57 -*l^ 

' H 3 B t CTI K 

o jtocji'iAHux7) jipon3UUC^ůijrx^. 

06ineMa« bSodo^I) no^HmuHecRiH ropw- 
aoHHilD Eaporibi^ -HaóvHo^ameAi* onrRpbiBaemb 
yioBCKJ^y BMAW, ycnfcxu h HaAe»AT^»> Komópwiaíb 
cióu^c^fi KapmuHa ynifemnnT«^VHa ^Jia Kty/tparo, 
6^^ronpí^inpa ,v^jiíi He;!oi)t)^ocm^a.' 

'Ha^i^Mifáa cb Hamero ómeHecmBa, m\a bh- 
At>JLii fili Heivib He^aBfio npeRpacH^Hmee inop- 
^eoniBO Jlio!5^w j/i trpří3HaineAnocTnH nápo^- 
lfOŽr« IIo/^yíiaHíiwe papciirf^BajiMcr^ cb Hxb Mo- 
^^lapxHHep , Kanb Atcpu pascmaiomca cb wa-^ 
ífiepBíQ; c^yne^Hwn Š^arGCJiOBeHÍií npoBQka.jiii 
HMnepampmíy H3b éa CmoJiHUb; , u Bca: 
pQcciH c^b^X^ii^l'' B3QpaMíi, 3a BhiéQBOH Hyme- 
UiecrapeHHMueÍH »a nymit Ea Hb Tepiviaiíití ,^ 
n)) m^Mb cnipaH^Mb, Ty^b AO^^íHiiw BCinpbinnm& 
Tocy^apía^Kí mopmecniBeHHhia íjqchjiht. 
HaHiiTHapdAO^bj ^^aro^apHwxb Ea Asrycmí)n* 
uíeiny Xynpyry sa Hxb oopíoSomA^PÍe, BbpHO- 
líb^^Hiibie Hi^bidinb npaBQ ^^viffXQ^i^í^ mhmh 
yjraba;?m«Mbj*^oiííop*»^>? np^aecy^b ES /^pyrl^nr 
cmpaHW, H nQŽfiopMMH Apý^í^ HapoAu Bb ..EiT 
jip^cymqiTiBÍii «ac4aA«Tnca, , 

Omb qeži npíaniHoSř viioďbií nb^Aawwxli 
ab íixb MoHapxawb pGpain^íomo^ B^opia na bó-^ 
^H*iecinBeHiii>iíflí ifieatnpb «oíí|tw. MeÍKAy Poc- 
Oréw^ H í^pai^i^íet^ Ha cenb oSniwpHOMb Ttpo^ 
C«ipaí?cinB]^3eMJiH^ o^yímfinnoub omb b^iahíh 
^fBGJioma 9 ocma^Bajiacb P^^ ttenpm3«eHHá« Digitized by Google c. ■ ^• t^B ^jiK Hacb ^epHVítBa ; HO m ma «pHMifpiijia«^ 
po 34j)aifOío nojwmHKOK) coK)3>rt>ixl) ropyfl^pe&i^' 
Komopiáe »%iHt) ke^aicnil) iie npípGpbmeHTH | 
HO paiéHOBbéííi CH^b fib EBponb. ú^ ^eKaGpir, 
H. o., HaqaAHCB^ MCjR^y IllBenTeíi á ^aHie^t , 
MHpHwe nepéroBopw fib KwAb, Tfl,h IÍaaibA»wíi 
HpHHi^b IIIb^^c^^íí HMbemb rjiaBHyio cdoiq 
irBapmitpy. M^»^y mbayb ni*aíymb hqIíVLíaax 
omb 8 HuBapif y Hino sá nbcKOAbRo A^ek ne? 
pey^b Hibwbf cajwb Hqdojib ^auncHÍé npM6t>i^lt 
, Ha niBepAyiO aeMJiip ^ ^bpp^^liQ ^^^ pbuufs 

Tpax^b BeHHpcenb CíxiQHirib nepe^b ťaM-? 
6yproMb H npHCQ©Ai^t*^7í^^b Rb csoeft apairín 
5t)APWxb lajMĎyprcKWAb jftwrnéuieEř , óeab no- 
U](aAb( HsrH^ttHbJxb FlfííjHujeMb-^i^l^íO-^^CBHMb, 
reHepájiJ) TayeHLjwiut) oiriBpBMb. napaijejife ne- 
^rp^flb BMiqm^H^eproMb* 3p4>ypmb h Topráy 
. ronioBia a^aniBca. TawHMb, oGpaaoMb BOpBHbiit 
^b^a pb^rppMamii fipH6f^Miii^iQjnc# Kb pfeíi|i|« 
Hie^bHOMy ?iOHi4y PpopMy. ' 

Ilop^b ipprQ MáHH4)ecnia, RomppBi* cl* 
paAOcmHWwb yAííBJ^ifieMb Hwma^.ia Eeponn n 
^ nb Romopoiib .MJ4pp^io6HBb!e MoHapxa inop« 
^epniBéHHO póbHBHa^ Il^b ue^uKpAyúiHbia na* 
' il^peiij^ bÍ) paacyajsA^HÍii ^paHi^iU' u>£Bponbř| 
|ípK)3íijíJRW čjuynwjiif Ha rpaaMqw í^paHUiH jn 
lIlBeai^piii i iiaHb ^pysba ^pesHn^ TéJUt^mBn^^ 
iimHecHaro iiapoA^. > BaBb ocBo6QÁ»V«>*K^Hís!ir 
iiexjBS^xb m^iímeX^k , jibfiaro .6epera Pe&Hai^ 'Digitized byVjCXOQl^ r ^^i; ^.^^^ ^1 ^ě^aép^tf, H. c, y TuH^HTeHa , JlSppaxa n, 
([jmáiparo Bpnaaxíl. C^^esdRaa ^^mTh nepe» 
ffpaBH^aGb 1 .flÍHBapfi, h. c, TTpw Ka,y6t) %!eiKAy 
Baxapaxowb m Ifo5^0Hl]^OMb. Kopnjrcb FeHe^ 
'pa^a TiOJiaa cb nojiOBHHOřo Kopnyca Te;w«paJia 
]Bp©A® nepemejib a o ^eK^aápaVtia^s^^^^^^is^ PÓ- - 
fnei*ray3t). ' í -' i^íjt 

lII.Beí4i;apw[ oRasa^HCb A^cmóíiHWMH Hxb 
'/(peBHe& cjiasbi* Bepnb' npHČoeAiiHU^CH wb o6» 
JHewy cOK)3y$ HUb IKeHBBw nptíc.iaiibi ropo^* 
CBÍé H^iq^H KHHdK) IIljijapiíeHĎepry; h no 3a^ 
|i^io<ieHiH yc^OBiH lieíK/^y FeHepa-íOMb Bam* 
meBH^éM^b »-coip5HHHa*rM, lUBefiqapcňía Bbá^ 
4DR9^ , Ha3He<ieHHbiH ^;ia 3aimiii\«nÍH Héympa* 
jiHinwna , pacnyruieHBi m oraocAaHbi sb Hxb 
JlaHrnpHW. / ^ 

Henpíame^ibcuaa apjMiH pacno^OíR6Ha oko* 
^0 Me^a^ HejibHa, Rjieae^ CířřpaaDypra h Kqjih^ 
Yme npH Ho^iMapb , r^b reHepaJib* Bpe/^e 3a» 
ňajrb rAaBByio KiaprrtHpv, 6bMo y^anHoa a^« 
eoioSHHKGBb €pa»eHÍe. Ho bo BcbxB /^pyrHxb 
3MbcTDaxb 4>paHiny3CBTH BOwcRa ofircmyna^omb 
.Éesb MajibHiuaro cónpoiHMB^ieHÍH- t- 

Bb loji^aHAíM, Mem^y mbwb Hanb Bjta^b*^ 
|H6jii4ifain IIpHBi^b OpaHCKTi GítapHttiaeinb Bce* 
o6a^6e oRo^^eHie, AbacniByioinafl apMÍa w^emb 
iHiepeAb ^epeab ro^jiaH^cKÍá BpaóaHinb v\ 
. AacmpíňcRO^y Bpá6aHin]i^ FjiaBHaa ttBapmwpa 
TeitepaAa Bto^oBa BaxQ^iivtacii ip^Račpa^ 
ju €•, ab BTaneHb; ftenpíame.iB nóc^b Hey^aH* 
frMQ noKymeHÍa Ha Bp^e^y omciuynúAJb dbyG'oogIe \ 

I Digitized b -r ' ; r •^ ■, ^ 

itb Ai/niiaepnen)r 27 ^enaGpn , h. cm*, hí 160% 
Anr.iitHaHb , Hsb BWcaweHHbixb "BoScub bU 
TojiviafiflTío j ABMHJrJl^qs ifb BeprancoMy, 

BejiHKoógHinaHÍa ne nepecmaeipb yA^« 
^ B^Hmb Bacb Hpe33bi^aj&iiwMH ycíiJiiaMu w 
N Mepniil^yiftw^^AJ^* ycnbxoBb oSoJiara^^twa ^ h^ 
^^3jio BpaTawb, ýRÓpiTíoin^Mb te KopbiciiíQj*K>6M« 
Boíi no4nmHRO#. íii>iiit>iiiHj|H 3no:jt^ ^oHaaM-í 
-jiaemb, HinQ qí^ MopcHaa ^epmftiia ^ cni^ Bbp-e 
iia^, AbamejiBHftit m GK««£rHaA cQi03B(ii;aY H^h 
jiane^amamíáro ab Vlo^OHCi^Rxb nb^W^ocmflixl^ 
Apno^TtHiTiMi^Haro yqjiOBÍ^ Kb ^pya^^ecíneeH^ 
Hoiwy i#BcnctM0Fame4W0i^y mpa«mainy mmAT 
BcepoccíécK íj wb H^nepamopoMb* H Be^i HRo6pii-» 
maHc^jiMb KoppJieMbf BifA^Mb^ ^ino Ahfjií^ 
CKoe np^B^piejbcniBO oG^aaJioci. ne mo^Bwa i^uin 
^aniB Ha 1 8 í 3 ro^b Bb jpacnoj^Q2ft?«i» cíoero cq* 
iQ3HHKa »íi^a^iQi|b ířipncma rapH^a^nu w^n 
mucn^n mpwcma, mpíi/^^a^rb ^^emwpe J^yn^, 
moBb crňepjiHíitoBb 1 i*e tn&jiBKa Go^ep^^araíi 
^jiQiíib eroj^ iiaxo^iíxmfičff Rb nopmaxb B^^hko^ 
6pHínaHÍii ( RQmoparó co^epiRaRÍe aQ^^^^i 
cmotimÉi OROAO nprnwcqmb rnrbicia^in ^ynuiOBb ^ 
€iti^|)jtHHTOBb )5 HO íf yc40Binn^ca"Ha v\pyro4 
ro/\b o B^a^l^Hbixb o6fl3aiiHp^jniixb Bb 050- 
Houienw yb póti^eíl BOHHb , eciflbJíii c^na n^po*i 
/^ojiřKHincft na^ i8i4* ^^ ?^9 HMíí^painopli 
iipe^ociBOB^Hemb ArĚ^tAfu npai&Q pacno^aramfc 
no ea BQ^b f^ padCMO|npWiiQ^AomoMb) npn* 
n^íinibíMh ^^ Ha čBoe co/^epaiaiiíe h CaMb, 
DÓaabiBaeffiCíi Bcer^a wMbral^ cmo mecmb^ecMínil jiiir. Digitized 


^— ifii ' 1 \ 

inucfi^b He:^OBfeiih , romoBWxb AtncmROBaitíi 
jipoiíJMBl) o6a^afo HenpÍHmeAH. Ho yc^0Biio*o6b« 
H5cb co*o3iíwxb '^epiKanb-^ onh ne Moryrali - 
PB Bcmynam^ Bb neperoBopw o^^na ^eab ^py^ 
ro& , HH 3ai\^K>HaWi> i^Hpa , iaah ^lepeM^pi^^ i . 
6e3b o6in*rCi CH^uieHia H corASMCiH, Kpp^b ce-^ ^ 
TO inpaŘínwna , AHrjii^ 3aKAioH«A^^ Apyroíf 
cb^ Kopo^eMb UpyccHíiMb, po KpinopoMy/paB» 
liOMbpno oóífsajiai^H B^in^iaiimnib na 1 8 1 3i ro^h 
CBoeMy CoiosHWRy meciti|.coinb m^chhfi^ecfiimh 
Hi^cni^b in*^CHHh mecmhcomh meoniii/^ecnnTb 
mecmh c{)yHiiK)Bb cmepjiííHroBb i noAynHBb 
ómb Sopo^H npycqRara oSbo^aBTe', go^epiKíani^ 
|ib HQ^b BoceMbAe^ambvmwca^ jqteAOBbRb Bcex?* Vs 

^a Tx^noBwxb, Up^^Memb bomhw, Rawb caa* 
sáno bI| oÓQHxb mpai^tnanrftqfcb , ecmfe moixib, 
^inQ6bi ^oacmaHOBHiBb lí^aaBiiřcuMOc^imi Tocy-^ 
/(apcm^b v cmbc?ieHtibi:^b ^pai^íewt 

O CMxb BeAuauxb Mbpaxb, np^íHambi^íb 
AHrAiHciiHMb íipanunreAbijmBQMb, wátboijiHjib -\ 
"'ÍAeHOBb JiiiíBWífltó ílep^aMeuma Jlop^b Ka* 
cmejibpeřb fib aacbA^ww lo HojsGpa, h. om^ 
Oab npé^^inaBHjib nomoMb (i i Hoii6p^) íiaorooiR 
^iqee cocmo^i^i^ BoekHiaxb cn^b Anr^m^ 
qaHxb, „Co ^pewepif Hemwptii;b vibmbj^ cna« 
^^^a^b onb , QHAQr ei^mvi %^h cpe/^Heít Mbpb, 
„i/]ppcťfmpaernc« qmb ?3q a6 4ž33|Qgo ne^o-^ 
^BbKb,<» nomepH H^H ySbiyib^iRejMa^Haif nQ.ia-' 
^^taemc^ OKOao 25,000 ^.^ ít HiííHbmHÍH roAb 

j^inO^bRO QRO40 3q,0O0, W€ B3Mpa^ Hál Be^íiKiq 

.i>ypOHia Bb pasntjlxb oca^astb a opameHÍHxb i Digitized by Google %gyCyHíiAeHxvL o6ijlHp«bixB Háinuxb /^feftcniBTŠt 
„Kanb bTi Eeponb , ináKb it Bb /^pyrn^b 
i^HHcinjixb^ cfibrna. OóbiKHoaeHHJ^in • Ha6opÍb 
^ „AoemaBWJib Bb flpoxue/^t^e*I'b < ío^V omb 
„14/^0 15,0 00 lí., a uvtAiiiv^ip^ Ha/^fcjiwjia ap.- 
i,Miio okOjio ifi,0)9'G ^í.f-Bb HeMjr ua;^Q6HO i?pH*»^ 
,,6aBíiinb HáGppKi -nHppjPUpaHHbixb Bo&cttb'* -* 
FoBopA o MH^MnÍM , Jlop^b CRasawib: ,,KáKO» 

\ 5,6i>)Ji0 6bi ^ Hbmb nojiQjťíéHW Hťiuíe h tioApJ»e* 
9,me Esponbi^ ecmbjíii 6bk Hama^ii.ii4nqia He 
y,čO/i(bHCinB0Bajia ,|(b aauuiHinb ome^ieccHBa- u 
^Rb no^bab. oóuíare v^b^a^ Ho Rpa^Beň B^bpbt 
^,100,000 "^z jyNí**MH*iw cmoa^w Bb ^H^^xb 

'^^Hamero BOHHcniBa , Homopoe onaaajio ina,HTii 

„ycjiyrw, oilie^ecinBf; KécinM^6bi Htl yi^ji^b 

v „npeApascyy^oRb npomwBbL cero po^ c>yMí6wV 

^^nro ^epmasa Hama Be Mor^a 6bi nn tiptf6br'« , 
^^itymb »b mbiab ýcHjpÍAMb, KOsiopWA HMbjífic 

^^,cmojib> ttejiHRiH nocXb^cniBiH, rk y^acmBOBai^is 
^JbV oĎii^Hxb no/iBKiraxb 'řapoobu^ •**-* IIo^ 
iiiaMb .^p^b npéA^oiftiijitb o KaMbpeBia típá-^^ 

JliUHe^bCin^a BieCItlíflí. ^HJLHlflQBHiaxb ' votě^ 

HOBb' Bb oxcmy tAymixjnh sa Bcbxb\ Hacmsoc;!^^ 
£Bponi^^ J3pBáa^uBb^ nnb no A^b rBBeii Ha^ 
rpaíttA^HÍH , H npMCBOHBb^iiMb mb Ha» i^pen* 
ifltyu^ecmBa , ^ii:iopM>^H ohk noAhBjKin^a. bV 
CBoeMb .ora0^cinBb.H r. HHinfipwAb vOAO^imAl^ 
^ npeA^ojneHÍe Jlop^^ Bb Ba^mAb> CBaaa^b ob^'^ 
nmo ceň, H0Bf>m AOÓaeoH^ oĎpau^dBb^^yA^ntb 
m QsamHHQB AhÁOf H nmo Huaanoef nacmo^Hf^ Digltizedby Vj>OOQIC _ '^ jJLéiÍL rjtíV^ niďKb K ^ cmopónw CojoshhhokI) en^ 
■fce yA*-*MnTl) npaBMmejiBcniBa otnh ivl^bhoSi 
jC(t>jiH BowHbT, Komopíiiť cócmoHrtib bIx /^ocrqw- 
«i9á'fK e«oparo h BbiraAřiart) Mnpa. «AopAl^ 
KaciÍHef^i»p«rb omBtna.il): -^yCh )r^nojrí»cm0Íe>tb 
^npj^MjiíO onopy, no^ímenHaro *top/^a na* eco 
^,jrcjiOB'řaab , /^jiA mchh paBHOwbpwó npínm* ' 
^Mbi:?^^. JiabaBJíijia Ha^emAy > ^íno Ilap^a- 
^MeHjnb j úe BBnpatf na oSu^ee eAnHfo/tyiHrHoe 
^wLHbíliey paacMOíHpiinfb npeA^omeHÍe vcb o6bi- 
y^HOBeKHOH) CBo^fQ 6fi,r/imeAhtíacmuOy w wenoJ 
y^AOittHmeA Geab pa3e5''»AeHÍa Ha i&^acnib hc-^ 
^^íUOAHíiraejibHyKy." — Cín nocjibAHin cjiob* 
^ocmoňHbt xřpnMb^aHÍfji. IloÁomiAmh aíí, vmo 
HcspeHBa m^Gona^b^ MířHHcmpb cmpo' 
fara cy^a na/ib MbpasfK w A^&cJiíni nuií npa* 
IMLineABenifa^ liAit nmo oub xqmbjíb c6k> p&ii>K> 
jTOAiAmh Hai)iH| peBByfaiii^eR nb eir npaBasfb tf 
CBoSaAb y Bb oGonxb CAy^^aaxb BH^íiMb aí>í^"' 
MameAhcmvo , ^roa aaROHBi » KOflCffiHífiyníflí 
Bii^mecinByioinb Bb AHrjíÍH. ropAk^^e ocmpcH 
uÉiHHHe, i](apH OReaBa n Apy^i*^ yMbpeHHO^ 
CBo6o/t« í BU óy^^nid BCér^a sb rjiaďaxbv i^y-^ 

xonropiďttb maKme xa^emcs Oianib ^ :B|apii.Mic 
ita iiiBepAo& aeM4b ,^ ho Mjíomopbm njo^f»Ko 
jBiřt^ioii^b ^íAtah HepQjíhHamaiki/t n^^ae^ibsafoii^a^ 

OóparojBfCb omb AiiťAm n^b^ HcnáHÍcr , 

W^ň^d^by ^BM MHKliCinpb »BpCJII]^HHb»i&lb Digitized by Google, f. / ■ ^. ie4-- -?*-■ -'• 

Atřjil) nóABecí) Ropitíecai^ib fž OttitlflĎpJí (ňi Cí) 
npeAcmaBJíeHÍe ^o yi^\)\áinw)í;h CHOiixekiAjt^ Hc^' 
naHÍH,^ Komopoe /^oitadbiBdeniI) , hhío ea np* 
Aitinto^eéHóě óbiitííe ymuepmA^^ničH wa lipo^i- 
HOM^b ocHOBáHiM w ttpH3^aÉřincH ijctmiř- dcbMit 
Eiipoq,ei&CRiilkfir y^epmABaMfcts AHr.«i^i Pocčí^ ^ 
CapA^řH^*^ m\Chij[m/iíi JtaxOA^titCtt .Bb Míp^ H 
corAacÍM\< cl> McilaHÍteiOk lAHr^AiA oG^áa^iaca 

. ÉM/^arnli cbt)CttiHMxb npwrtacoub ^ OpýiKÍ* 
H nJiáTníift Ha ifól>,Ox)b qéJi<mt>Hbi. IIópniA . 
OčniaBaHCb hey-mp^AtyHOu^ torjiacííAa^CB itMf>|tiB 

. HcrmittňRaťo nočJiaflHHKa. AMépHRatfcitoé rtpa^ 
^ninéjitctoBó toeflíiHetíi^tóxV oójiacmeá jcortidt 
ft Hfe npH3riajib 4>ep4tíHaH;A^ Vlí > ttodBOJta^d 
DA^anoiK/b McnaHCROMy^ MnHUcmpý nMbrnu 
itpM cěóh tipe6wBaHÍfe» \ y^ociiloíiHo JnipHM^^a<» 
^í»^ ^^rao IVIopoRCRO^ BjiáAb-Aeqb ííe^pii3Hajibr 
Kopojiíiv*řepXMHaHAA)^*Liiio GmJití^ía ifipomečracK 
Baji4 lípoítíH^b níoů cmátni>u Hcn^HORoá KoiA< 
Cmifittyi^íii ) BOiubpaá oripeAbjíftemb HáCJibA-^ 
traBeHHbiH rlpaaa Ha Ropony, » ^nio Hy4ii)i& 
£ró CBainbňmeciilBa (>6bHBi!<4b HeAbScmBii'^. ' 
JnejbHbii^M Bcb Inb y^pe«A^«í*) HoinopwlL rbm 
^en^b MčjiiaHCRoe npaBjztííťeAbCtoao Bb.pa^y^*^ ' 

AttťjioMQtíáHC^aa apM'i;t óčtnanoB^jiáCB Há: 
JtáHiitOHti^b RHapmiipacxb npti Cetí*-)itaM-^3^ 
judl^b; h6o^ tio AOtíécéHiia JtopAa Be^^HBrmpBit 
»b ÁHť^iHCKóMy ttpaBHine^bCpiBý ortib 6 ^dnn* ' 
6pii^ AbdctnuiA Haciiiynároe^bm^u BDňHibi MOi yitib^ 
jmaoĎHOBttttiti^ ne ti|)eiii|(\6 Mapu3a Mbc^jy^ vz* Digitizedt^y VjOOQ I ^" ^ /. •_ i65 -— 

r Ecmtijin íiep^Hecetkicíí nwánepR Ha mé* 
ampb BOHKífií Bh HmaAÍw , má fBWAnMb , 
^nrao npii6bimie onbímiiaro Bpetía^a^bHWRa 
tib rJiaBH9fi RBapmHpb šb BtiHeHqb i5 ^enaS- 
pa, jH. c. , pGbmaémb Hobbíe jrtnbicii Ab*^ 
cínpiwcftofi apMÍH^ hioniQpoíí y^i^jiéO y^é oin- 
pa^^Mjnfci "í^patí^pc^aro TeHepá^^a omb óy^piíd, 
w ^epe^b tnt) oGéaneHUmb CobSii^eHÍe MeřK^y 
rewepajibMb "^ HyrěrtmoHOMb j, citioiíiíHHMb'' ab 
KoMa^xio , U eró li^peAOBtókiíi omp^AawH sb 
PaBeHHb- tlo HóBbwttiMMb wáabcrttÍHMb » Aa- 
ciripmcftáá apMía A^í^^y-^i^í* y^^^ KbBepdtih* • 
/<íooD|)ášHBb rnáKilMb oSpíaíšóMb iBCb npó- ' 
^ 'tóstíiecniBíH C0io3Hbix>b apMÍá^ Kameitica,r^rn'(i 
- no^ajií^ttíe ^páHt^íi^ otrpáB/^wBáeťnb č.flOBO, čKár 
aaHHoe áá íibcRO^iiKO ♦^brnb ňépé^b ČiiMb (^/f- 
HiÍMb HbweflttHMb mypiia^^HCínOMb ó BoáBfet^, 
lueHÍtí ccro roGYAapbrnBa no^b ýnipad^j0BÍeMb 
Han04€0Ha \ B^eohimniSi X^mpÓMátlBAb né 

^yacaaro npaBHmóJibcmBa pyiiiámcH oA^h sít 
ApyfHMH, HoBáa KcmcRpánUiff) jRomopaa nipe- 
GoBAiAá ciflpornxb Mbpb, HMW^mopcRÍH ^é- 
»peiflb tJitib i2i Hoft5pfl ( Hi c. ) ó Hdtíbíxb 
tio/^aíiiil^b H t6opaXb^ npHčBoeHHoě če6b Hm- 
ttepaiitbpo^b npaBO naSupaiíib IIpeáiíAéHraa 
SaROHO^ame^bHaró Hopriyca > BotrpeKti Točy* 
AapcttlBeHrtoMy yčmaBy , BošSymA^ioípb oóti^iá 
tortomb, RáRb nimíyinb íisb MHoťwxb MbdipK 
Alejft^ mbMb na Ó |^^iiá&pA (h» C*) llapHi«.* Digitized by Google ,^ iee. -^ 

iiiGcrn»iflxb eb TojuiáH^íři, hw^ O y\pe^,^eHÓKo1ft. 

BopHijíh .jj(^ óyAynib. Ho cnopo y^V^"^^ A"^^ 
^priHum ínamb pfcuiHnje^aKtfWÍI Ha.cb, «6iiiopa* 
ro OiHH^apnib : Etípona a-^« 6aara lejioBbHecnTBfté ^ 

> '^ Ph*b cero BceojSkíaro oĎoařpbHÍH ©oatípa* 
maoMcA Kb Poccíh, cb Kojnopow Mw^na^ia.^w ^ 
H 3aKjiK)HaeMb Barji^oMb h^ cji|0HwíI MHpÍ> 
cb rjepcíefi, no kornorBMv" PóceiůcRaH^épaKaBa 
fipío6pfcTDaenib,íiaRlx p^biuii^o, RocSM&!KaHCfnBb^ 

f áécK ^recitiaHb , npaiia MMbiííf* inoviiiHO CBOÍt 
BoeHHhiK (í)Jiarb Ha KacmÍHCKoMb Mopt) » cbo»' 
6c»AHyio moprOB,ÍK> ^b> IJ^pc^íw.^ ví' ^áAbe tlep* 
pVii ,' iiaHOHecyb , iTpHHáAA«í«,fiHijrK)v-efe rpyaíi# 

. »b áeocriopHBáeMoe h ijb^iHÓe iioA^aHCtneo* 

M o c K B a'< ' 1.6 ,JlH0ajj/t^ \ O n E^ A T K lí 

_ Haněna jnauó / t ' Hn^naA^ 

CropaH. Cmp. " - * 

51 4 407)0 * * •* jHoSpoSbi , ; 

AB is >tf^i«/o«OK) - AHmionoKí 

85 6 Ma^MQ KqnáH3 , IViaHf^OrKáBaKlbi. - .7 

lla cihi-aH. 81 , a?: nňi4'ftAfHÍw IÍ3fl^Hjbix1> HcKyccriUí%ji 
; &A€Hiu Ql^ napnut, ett^tnáí^^ Ha^u^sM^MěMb faU0t% -Digitized .vGo9gJ« ii, ■ / mr^ ^-'^Al\\m)k\\\\\\^\1^W^ ^SXtíl^lS^^ Fí CTHHKI) EBPO nbL 

. "■^■^'-^- ť-;-jv^ 5.''v^' :"'■ '^«.> V*''v!»'^^ ^ ■ i'-v \ ' . n P 0,3 A. ■'S** OBB UKKOJlliI.; -/ . a. A n /Ila^bM^pa BBĎpwiitacBř- ogÍMtóiMn4t J|p!^4<e^^f ho 
,t ^'maROáa juoGobb^ maKOBa^ ctraa cmpacrařH, ^mo 
/Q«b pbuiii^a a6btóHiiit^ cnaotff^ nítJiáHÍa oraný ' 
Tla,Ahuiirpfa y na^bac^ Ha, ero corAátjíe á no- Digitized by Google ^ i6fl ■\ Mou^i*. HejlOBbRTí , HoponiKo dffaKOMuft r. Ho- 
^jiMHy, npíbxa^D clj npeA^OHt^HÍeMb omb 
Mn^o^apofia j n momh ocjit)n./i'eB^biH 66riim* 
cmBOMb' jtt^iiii^a , MabHBMjiI) croe cor^acle ic 
e^aa ne fi,ajih BbpHaio cAOBá BKi;\ainti Ao^h 
CMpK). Ho íiocjiaHRjwfi ynpeAH-flb cro, ^mo Hn- 
nojiHinK Mhjio^^pqbI) ripoCMrab Hpedb «era 
np^BOJieniA V>6bACHíinii>cfl caMOMy o ceMb Ba««» 
HOMb ^jib. HoAUHb tíaaHanujib CBHAaHie na 
Apyroft A^Hb y cé6H sb y^oMb, ho coMEbsaHCib 
Hu Mft.ffo Bb coi;^acífí IláJibMtfpM if ea nbKpo« 
B|iine«AbHHi:(hi , n omó^aroAapiiBb sa necmb ^ 
ORasaHHyHi A^^nepu^ npwcwaKajíb cb BeceAUMti 
jiuu^Mb Bb iia6Hiieiiib M^ao^ioOcroh o^basiíins 
éH pa^ocmHoa úa^bQuiie. - — ^yVAHBjíaiopb BaMb 
u eMy f" BOSRjiHRHyjia Mo^o^ioScRáa cb raa- 
BHMb jtíapoMb H ^MiíeMb , Rotnopue iipontH* 
Bopb^^n^u omH^aiiiiO r. Ho^HH^a. 'y^fíe nb 
[ BaMb / »o KO mhI) A^ji^mHO 6(^mo eMy pniHe* ^ 
^ ciHMca y H Baivib He ;ibaa 6b]jio ne omcK^^aiub 
»o Mnb 3inaro a^«^^9 KP^Aa Bbi Mub BBbpujin [ 
AOHb fiaiuy» HaAt)iocb y nmo Bbi 3ar;iaAninar 
BUHy no KpavÍBe& Mbpb mbMb. nmo nepesó^b*,' 
Hume Mbcmo CBM^aHÍa , naaHaniíBb ero ne ý 
aacb 9 HO y Měna Bb AOMb/*^ — — CorAa<5eHb| 
mo^ Apyrb > RorAa rae6b raaKb yroAHO ; kÓJ, 
0O3BOJi^ ÁhÍ) ^ H^u xóneiiib robL caiia cípiiro^t 
snoB{ini^ Ila^bMupy Rb nepeMbHb-cyAi>6jiit ea? -nt£ 
^,Htt moro, hm Apyr^f^ ;; a nocii^ai|ípftMll4 
npeMA^ $ HQio c^ajnenib jHaMbv H^na lioni ^ 
uáb Hacb no^omuinca 6oAbe Bb ycnt>xb QM^ \f Digitized byGdogk s' tVó A^^á dmdiiil) ř6p4iafi m^Hkh ú ikmtííík 

í;i^6ck6^ núnhÁO ^ócá^dio ná MnAbAápóBái 
.^tiííh criíepHtrníB bB cawíOMti A^Ah ^ ^ntdSb 

Síp^cBtíMBa^b če6b A^^p^CMOé čaiíoBiačiyiíé Má 
Itieautpb éH čAáBbi u jilo6cíBfiói< /ma:ŘmiiRH ^ 
HořAá Hif óÁkO Áíó^ótíHOé ^hÁó j kw OAhO čBá- 
i^éDHOé ýčiOBÍé fib rt)póAb íte MHtadBáwiO mt= 
ftOí^^žt eá tíRptvihi it íié4ániH f ^^^ ^ 

íía Apyťoíí Á^iii iio HOBótóý lipiiřiaiixé* 
liífo ' ripibjta^b Hrinoiumb * Kb Mo^ojiioSctíoá 
Jt 6bUb BBe4éiib Bb RaéwtíGnlb F. HdAHAdAib; 
Ofla rípitHiiJiá ero sfeiíiJiHBo , ho xo^d^Hb j cb 
jlBH^Mb HaAibp^HieMb ndKá3an1i» eUy céoé h^^ 
ýrtOBO^bdtnBÍe ; hO ^éAOhhfCh ri> crfrpácntii 
idmb cáfttbiň xýÁ^^ Há6tiK)Ačtme^B ^ ic M^jid* 
'^apoBb/yh.ié^teiírtbíH ^pyráMÍ) fctf;ibHifl^b ^íýó- 
^niBdMbj dáóbÍÉa^b Bcb AipyriH /^^HikeHÍ^) ddid^fe 
Č4á6faik AAk HeidbbRá j KOinqjibiít bikn^aémb 

Hepeab nbcRdAbRd i/iviújiah iióÁ^átíiá 
.HojíkHb Há^á^b rdBOpamb nepníiň tíó aneiny 
IfipA^úAíoSó n0m: ;jBbi úBa3t>iBaen^fe ÉeAvtBjíá 
H^aíh Moe& AO^iépi/i^^ cKáaa^b onb ^^ú 
6bl jtté^ajtwfc nó cemj cJly^áid oShácúvLUthck 
tb HEM rt ?" — ^ Tanb — óilTBb<íajib éh iftaí* 
{XMíib^-É^iOÓAeiÉHiat HniioUiimb -^ A lío<iejt}> ^ Digitized tized by Google ■ — - 17.0 •— - 

6w ceSíL macteAHBbíiuiHMb íAoh cMejpmBwxl^^ 
no^y^MBb pyny najitMrtpM ; lio ceio pyKoia^ 
xmy 6i>:mb oóasgtHlr ne npjwHyiK/iéHÍio ^pó^w- 
mejiA', HO 'cor^acxio étf cep^qa, hjim no Rpan-r- 
HBH i^it)pb pA3cyAHa. EcmB^H m hc jik)6ob5^' 
pbuniinb Ha i^pBWH pásl) ea Bfai6opb , mo 
j^omenil) . 6Biinb CBbiqKa oópamifníiCH ^aK^kei^b 
ib CKjiOHHGCinb cepAHá. * Ha^feiocí., hhio Bce- 
TAaniHfee cmapaHÍe yro^A^mi* bojiJ> , ynpem* 
^a^b mejia«ÍH ^ upeABH/^bmb Mbic^if jnoĎHMa- - 
ro HejiOBbfia , nmo eáeAHeBHbié onbimbi jiio6- 
/BH RponiKOH , Be-iériťo/j^yinHoár Moryrob naKO*' 
Hei^b npHBaaamb syBCinBHme.*bHyio nymy , h 
ea aHrejibCRyio Aymy CBopbe nemeApí /^pyryio. 
Axb í AAa nero" ve Mory yme iqacm^HBuá 
BSaMMiiOK) jiK)6oBÍiO BH^^Ďnib lipeHpacKyto na 
aa wbcmo , sb y6ibíKMut\b ea /^ocmoHHOMb, u 
flajieKO, ^a^eHO orab cbmeá ROuapHaro cfibina. -^ 
noc4t)AHÍa c^OBa h^bo^kho BwpBaJiHCb wab 
ycmb oraKpoBeBHaro^^iOHómw. Ho G^aropOAHoe 
Bero^OBaHÍfe Ao6jpófihmeAvi^ cmo^b ^bh^mJ:) o&- 
. pasQMb H3;iMinoe( nepe^b jiHi^eMb i^ápciTíBy*, 
loinaro nopoRa, mófaO jim hc pasflpaffiHinb Mo- 
/^ojiio6cRoa? H ona ,Bcniyn*i^acb aa cbom npa- 
Ba i o6paraHCb moraiacb ab Miijio/^apÓBy* 
„He Ah^A oraabiBambCJi, nhmAJ/iBÍjie. o mbxb ^ío* 
Aaxb ,^Honiopbixb .omei^b^, Bameéi /a MOíKemb'^ 
ĎbixQb jt ne Bame^ enj^e, HeB&cmbi c^mnaemb 
CBOWMW npiame.^aMH , lí He Jib3ii coAřHĎBamb- 
QE Q^áropo^nbe Bb ^Hcmoint), wxb nocniyn-^ ^ 
KOBb f upa^esb u BaAjitj^eHM ! Ho nQ3Bo.Abind / - Oigitizedby VjOOQI^^ . "•" ; : —.171 — : 

cKasáttib y Hmo amo ^^ocniQfiHO Bámei: /í^viao* 
co(|)7h**^ — H He ' KapajLCfl . jiHHHocmeů , 
H rOBopHJib inoJibRo BOo6i£(e -^ npc^OA- 
ma^b .MO^o^OH HejioBt)Rl) cb raBep/^oetnifo ; — ^ 
HO CMtio ymBiepHi/\a(mí», nrao AOcmowHaH najib- 
MHpa coniBopéHa ke ^ji^rmt)xb oóumecmBb , 
Bb RQinopwxb ona iipoBO^Hinb iKM3Hb cboio* 
Hepe^bu HaMH /^^^po/^wmejift ; macmiQ AO^epa^' 
'fljiH Hero JiOHeHHO A^poro : rofeopio no BHym- 
peHHeity y6bmX^HÍ|0, nrao AoSpoflbmejibftaa Kpa- 
caBHBja norti6Hemb, ecrakiH HHKino ne ocmepe- 
jKenib ee omb* 3sSfLyHffl,emH. ^— . . „Bw npe^- 
na3HaHeHb] Gesb comhĎbíh" nepepBa^ia Mo^^a- 
jifo6cHaa cb ^bhoio A^ca^a^oio ^^coBepaiHinb ma- 
noe Ba?RHO^ H npeKpacHoe rtb^o ; ho bI) xop- 
flOMb oiKH/taHÍH BauiMxb coGcnmeHHbixb npáBb-, 
líe nosBOJtHine Jití: waMb CMupeHHO nojibaóBamb- 
ca HanlMMH , Sesh coBbmoBb ny^jaro nocpe^- 
HHKa?" — Ht)Mb criopb KOHMumca -^ boc- 
RjiMRHyAb r. IJoAHHb , abnaa oinb CRyRH h ^ 
jieiiiepnbHÍfl — ^^ " M^-pbiuninca^AM HaKOHeíffb 
Hame Át).«o ? — Bbi omenb noBmbpMAb Hn- 
no^Hinb MiMo^apoBb. — í- KokeiHO \cRa- 
3a^b HojiHHb; óyAeMb menepb npocHmb y 
, XOdB&KH n03B0Jl6H}H UMf^htllh' HajibMHpy, Hmo- 

6bi ysi^arab ea paono^biKeHie. — ,,IJt)rrtb** 
čRasa^a MoflOJnoócRaa ,,y MeHa jKecmoKow 
Mňi^eHi ; 3ino ocmaetncH /o saBinpauiHHro 

AHa•^^ • / 

Mqjioaoh íiejioBtiRb y^a^iiJica cb omna-^. 
jmIeMb Bb cep^qt), iipe/\BHA^ (Mb^craBia cbo- Digitized by Google nmo6bi pe QInc^Iyqal:l^ omh ifC^huBKi. ^--s 
„HítJiMii^pa ! -^ rpíppii^lí onb caMl> ce6fe— ^, 
PaJibi^Hpa ! Hfcmb a^áh Mep^i ?!) cBhmhtun^ 
B^ro pie^H ^oppAK^. I{q H^cmi» iť >^ocinoH|icnTBQ 
^ejrpBt»^fL ^ ^^^ CBbiiile jLfi Bcfbxlji ójiai^b jiio6b|| 
ft íKfÍ3|iH? Jli^feio raojibHO B^) BM^y BÓ3.pwqiinr^ 
mvi3^\ih MOK) n^pé^b rnoGoip. 3h6lio , ^nmo no- 
yppjHf^H ycpiynniiBOpiTiib rippertl) rop^oA Mecca- 
Ap^Qvi íflpir^f^^w Bosepanními* Wíib/ né/ie^iAy 
^^acmiH ; HO Ttioisy AU B^avs^bniB inoóqio, KmQ 
yH^ime^b ^ymewi M cépAHéMb, ? n* Momemb ^h 
ipipmb AOcmoíkno jiioÓHinb nieófl , Rmo ne. 

^Mt^^lbl Bb, /^^b H^BCniBár IfCpiIlBHblH /(Q^ 

po^bme^ii ?'* — i , ; 

Jt^Kl^-^KOpQ HanoMmmbi ybí^a^b , Mo^ot 
j||O^CHaH nb^b BM^pMb 6ojit)dHÍi yAMi<4^ Ho* 

^ JIH Ha ^3h ^OMyj í* cb AOnepBp CBoeio aanep- 
jiacb Bb jR^6HH0mb. P^scKasaBli), e^ Ab-^o ^ 
;j,ITpHpa !j ppMOrif i^nb^* npóAO^ffiajia oHa ^^ 
,,6yAB wnb ApyrpMb; ojnroBPpM ílajibMiipb ra* 
mw 39. Ci^syMfla/* — * MaMi^n^biia! •-— ch yjiw^- 

- ^lOK) omBbHajia Upupa — ^ Bti MOtee^e hi^ 
i^eHfl HáAbflinbCH ; 1160 Bb peMb Ab^b noAbsa 
Hama ' o^w^slh. Ho inp^bRO 3a pH^cxomÁ^pm 
danáamume OHHCxomAeHt^Ml) > U 3a ycltyrf 
ycAyfOK). -t-^ H naornnach AoraAJiM^aa {ipnca^ 
npúrir^Bb Hč^ meio Rb Mamepu ^ cb jiaQROiQ 
pmupbijia en manHy aPY^^^^ saroBopa 'npo* 
IjiubI^ Qo^m jJlHHapOBoů, npcca Bb CBdKr^ó^ift Digitized by Google Y . ■ \ 

omatiHáJia: ,pCopoaio^ no^n^cbiBaio jrcAOsie.'' «- 
*• "^ ; \ ^ ■ . '\ 

Oml) AoroBopa npHCfnynnjiH hB Hcpo^ne- 
Ȓi9* HpHca 6b2Kiini"b\, ^emarab Kb TlsiAh^ 
Hf ubb H cb BHAOMb om^ianHÍa ópQcaacB Bb / 
•a pGbumia y roBdjpMinb : „Axb J mw riímero 
ne dnaeuxik -^ Eo»ie moís ! mbi cMA^iiib no* 
iroSiiQ , BorAa me6b rposHrnb Hemaciiiíe ! '^ , 
m^ Hpnca! Hxáó máRoe? CKamu pa^a' Bára! — - 
i^BapBapb , mwpaHb , Bparb Haoiero no^a , 
C^OBOMb Hnnojiuinb MajioAapoBb xo^eínb ha 
ine6t> iaeuambčfl* , u omeíJib mBon corjiaceHb ^ 
H A%tíh X cBá^BÓM e^Ba jíh ne Ha3Ha«]dHb , 
H cypOBfaiň He^OBbRb , asbaB^aa HaMbpeníe 
coeAUHnmbca* cb^ nio6oK> 6e3b itiBoeá bo.ih , 
CMbemb yme py^ambCHi nmo oĎpeneHnaa ero 
cyi^pyra CROpo hepe/ib iiÍM&ib cMapuraca , ho ^ 
KOHoíHo maKb y RáRli a^Huqa tMMpaénrcA 
no^b KormaMtt inHr|)á!^* Hero etne He aácKa- 
3a^a Hpuca! — BbAHaa IlajiKMupa ! oua hc* 
nyra^ach , sceMy noabpa^a, k ne 3Ha^a^ Kb 
neMy npMGbrHyraii , co CAeaaMU rapeSosajia ") 
py«H ixoMOiifa H coBbma Apy^^^« Coňbinb 
6bMb xnomb , nmoóbi BcbMw CHAaMu nponiM- 
BuitxbCA BOib HíecmoRaro h HecnpaoeAAaBaro 
poAunie^al ^ Ho KaRb npomHBMniKca B^acniK 
€iin9<iecKQn? aino npHBo^Hjio y^éHimy iBb- com- 
líbala, fíb u^acjniK) .tíacmaBuai^a HMb^a Bb 
danacb »ce , mna MOHierab Bb no^oGHbixb ; 
"Cjiy^aAxb ycnoKoamb 6oa3AaByK) coabcmb« U >Digjtized by Google 
■ , ■ / ' .- \ : , 

jnaBl) pbineHO t3i>i^o Hpucoio roBOi)HmB i^po* 
ťnwBb omrja cb raiepAOCiiiiio,, Ha BCHKoá.CAy* 
naň rpo3HniB eiyiy' noóbroikrb Háb poAumejib* 
CKarp flóMa ( h6o AOmb Mo^o^akíSckoh Morlř 
omHacmM: . nóHHmambca po/^ifiirejiiiGKiiMb ) m 
sb jipa&HOCinH ucttojiHiiinb yrposy , BB^pnab 
^ecniii H mH^HB C30k> ^bcmoHHOMý repoio 
Tpa^y H3yMp)r/^0By. Kanb hh pbmHiuejiiiHía— 
'6bMu máRiA Mbpbi, o^tíaRomb IlaAbMitpainpó* 
-njiaRa^a y^ Beeb raoMb Be«pb h bqr> ho?& 
crnib coMHt)HÍfl H orab CGebcniK, Bomopaa ae:- 
iio3BO>a4á ež oHiecino«Miinb nponiíiBb ce6a £0- 
/^HraeJl5^, Kaab hi^ čmapa^^HCb noracymi 
weá nocAb/^HioKy ncRpy rto6poAt)in^ji0.. 

Ha flpyró& a^í^^ Hor^a Hpwca Boopymá^ 
'^ ^a ctoío no/vpyry BcbMM npaBMJiajwH HeaaBfjcw- 
Mocmn ^xn CMb^aro npncrayna k Mýj^ecniBett* 
uaro 6oa npomiiBb omna^N, npHXO^amb CHa'» 
aáinb , MHio éeS omeqb aÓBeml? ee ab Kňéia- 
j n4mb Mo^oJUoficRoft. Oaa lie CMberab a^njH ; 
ycJiyift.^HBáa Hpuca eá no^aemb ^yHy , cb ^ 
típaBoyHeBÍeMb npoBoaiaeTnb , miiepAHinb : 
6yA^ CM:bAte ;.(h noARpbnXeHHaa XlaAbMMpil 
HB4«einca(.Ha a)^ie^£jÍK). Ho nepe^b ómí^eBab^ 
BomopbiH o6!^flBUJLb e«t B04&> cboh) , Ha cen . 
paab He o^eHb CJiaGyio, mB^p^ocmb ea H34e- 
3^a : Mo^nap^íe ówJio «« omBbmpMb. A*** 
HejiofibRa , He xoAOAHaro ^ymeió Kb cBa3&Mb 
»poBa H CBblHRaMb M^a^éH^jécmBa, po^Hniejií^- 
tí«OH ro^ocb^.poAwnieAXcKoe jiMi^e^ po/^unieáB-« 


gitized by Google' -^^* *J, Digitized — 175 — 

CKOd pjioBO npeAcma^jifleml) oĎpast Eoa^ 
cniBa , H^ne^am^itHHáro sb Ayuib Hpoin»oKK 
J11060B110 H cBiiiijeHHbmb ymacoMb^ Ila^bMii' 
pa óeaMOABC^Bóaajia ; , ho céo^peHKaH Bwao 
^^b i^EMHHhKH, o6bflBHjia, MHio lAuhenýo jae- 
Tio6t)^wMoe oraBpameHÍe rI^ l/ínuOAVimy y nero \ 
ne 6u^o coBct)Mb n fib' Ayuib ea^, u lia Kp^b- 
HHxb npocií-^a omi^ař ne norySamB ee cHMb 
a^MyiKcmBOMb* EftBa BwroBbp^fjia npH3HaHÍe *, 
nanb MoAOJiio6cHaH BOCRjinKHy^a : ,>Býv^b no- 
KOHHa ; 6epy meófl no/^b moh) aamiimy ; nthi 
we 6y/^eiiib wiiKor^a aa MwfOAapOBWMb !^^ — 
HanpacHO HSyMJieHhbm HcMHHb xomb^ib npo- 
-niHBopbHiíTnb; eMy onTBbHaXH, ^^o ^plfjL^^Íj* /- 
lueHO ,> H Hmo He npSBpjiiHiijb eMy ijepfecray- 
iiMinb aa rpanHUU -«iHe«ieci\0H B^tacmHi 

Kor/ía Mw^o/iapoi^b npíbxaAb , CMy om-" 
vadajiu omb ^Riy; oHb noHH^b oniBbiiTb , m ' '''■ 
npHromoBUjiqa Kb orabbs/^y íiab Mockbw} ho 
nepeab nbcnojitRO finen nt) náROMý-nio ne- 
Bp^bnoMy B^eneHÍfo i iijih nóme^aHiid y^o- 
cmoBbpHinbCA Bb raoMb, newy ne xomb^o Bb» ,.- 
pumb cepfli^e, oHb npíbxa^b ynpocmiimbca cb 
Ho^mnoMb sb ' co6cniBeHHbiH )\oŇib ero , k 
HeocmópomHO Bi/eAeHHHH CJiyroio^ sacmajib y 
Hero A04b cb yinp§HHHMb nGcbn^eHÍeMb. Xo- 
3fliiHb cMbma^cfl ; IlajibMMpa xpinbjía y^a- 
^HinbCfl i HO MO^O^blH He^OBbtobf npuÓAHittacb 
itb He& cb liOHineHÍeMb : „Pa/^w Boi^a !" 
OHasa^b eň ^ue Ďbraume jomb m^ha , npe* Digitized by VjOOQIC KpaČHaH ilAATiLMMpa ! iia i»lHHyiny oropnaia 
\«acb MOHMb, npH<3yincmBÍeMl); cero ah^ h Ha- 
Mer/ta paaqmaiocfc. éb MocKBOiq h cb Ha^BíK^ 
/to^ -6wmB níacin^HBWíMb/V — CRa3a«b , oÉb 
o6paibíiAcH nb omqy ea^ Mdb0BiijiÍb eM^r 6^a* 
roAÉLpHOCint* aa <6ro .4acítH,. aa ^íoGobb Kb no- 
BO&HQMy onmy ero, aa nepBb^é >eonTHi»iá om- 
SbiBb Ha ero (ipe^jio^enie y npocniH^ca cb 
HHMb ; it Bor^a nanoHei^b HaA*^^>Ha«^a oniH^a^ 
HiiniBCft Ao^iepit ,^ onb i^3Mf)»iiJicAf sb ávíu^ 
cmpailiHbitíb eópkaoii^tb, HO nMb^b qw^y ck^- 
aam^ eft H3b r;iy6nHW čepena: „ByAf»nie ma-* 
cnuifiRtí , IlaviBMHpa ! óy^^nre u^aciHjiiiBBi ,/ 
eRQjiii^RO au moro /lócimotitM I F^feĎw BHnpo* 
l^OAmil) AÁH stoa, itanaH 6u yqacmb Měna hk 
Q^B^ajift , .HHHor^ajHe nep«craaHy ópanib ysa*' 
craiJ Bb cyAí>6b j^ mnaiiH Bamei4/V 0*3w aw* 
jiMCB uab r^aab MyBcmBumejiBHaro íohquim ^^ 
Bor^* OHb y/^a^HAca u3b AOMy. Hepeab Hfe- 
<;áQjiBB(Q' ^acQBb erq yaia pe 6^jia ^b MoQRiib* 

Bcb 6iii:«ii ^A^^BQABHbi iik p^A^Ba^iicii ero 
' ombb3AOMb , HPOMb ^ Ila^tijnifpbi , Komopaa 
upom^Bb BOAk comaAt)Aa o AioAOAOMb h^aq* 
»1>Kb« Moaeinb 6i»inib lícmiHHňo - ^lyBCínBHt* 
ineABHafl xieHOJ^iiua ne MoiKéinb Geab tepA^v* 
£iarO y^acmia BHAbmB HejioBbKa, i^Rpei^Hu 9b 
Bee iBAio6AeiiHaro ; n ^il^Bib raeptifeAHBba aio- 
6oBb ero , a nocinynRH* capóMHbe , nbáib a^^ . 
Jibéítfmb Hero Haftea^Afl' > inbMb ycraynaerab 
f Kopbe capAqa •« CHAb Bdoópajneaia^ Atófooiaai^ Digitizedby VjOOQIC '•' -^ 


*■ ^jn^^ s caMóAio65ii i coiKaAt>HÍir/ iwwnopwn ^oti 
l^l? o^hhIji rQjLOcb rOBopamlJi 3a 6edB^HHarQ 
cmipaAaABfj(a. A caMQjifo6íe , ocoó^hbo caMO- 
V«>6íe , jnanlí ó^naao* rpaHHHiimb cb Aio* 
60BÍK) ! ^J^h^jihm He^QBt)Kl> !" , pa3cyaiAa-«ak 
P^jibM^pa caMa cb co6oia „onb j^toj^ninh 
MeHH maR^ HCKpeHHo , i^t>HHmb mou Aocmo** 
IfHcniBa manb Aoporo , ipepnamb f MOí^eřnli 
6fUin^^ maRb mhojto omb ajoSbvi ^ nyiicmun* 
XaeAhnQcmn ! , . , , Ho cmpaMHO , ^rao sjpvi 
inaRO& Gep/^eHHoS[ >bw^QCini| OHb Hi^bepib 
fipaab cypoQbiH m xo^emb CtKrms ^eicnoinoMb 
^b ^io6b^ m 6paRb! , • ^ MoiKeiiib ĎBnni. o^ho 
9a64ymAeiA'e yjwa h HMHerq 6oAbe!" . . . IIajiB<» 
lAHpa! nibi onAáRUBaeoib ^ro 3a6A^k/^euiA I 

Co Bpe»|feHu M0jioAapofiO& ncmopiii , a 
liomopon mpySiíJia jopoACRaff Moa^a omb 
paMbpeH^bixb. nepenienmoBb ^piicia cb 
^pydbHMii eH , rpa({)b HayMpyAQBb Hf 
iiMt)H óojite cnocooa capuBamiii omb .AwHa* 
poBOK /CBoe HOBpe Bó^ORi4mcraBO ^ h HmoGbi 
íiORaaamb ce6A nepeAb ApyrHMw iqacmjm- 
BUMb nóGfeAwmeAeMb coriepHMRa , Sy^tao 
6bi A<^A Heto nsrHŘHHaro ^ c^bAOBajib aa 
Ila^bMHpoK) Ha 6a^bi , sb cneHmaR^n, na 
ItamatíBe h sb Apyr^a coSpanÍH- Ortb Hacrao 
roBopHJkb éá na yxo : ,, Jlio6e3HaH mo^i Ila":*!- 
MHpai CRopo raaHHoe noAoapbHÍe ny6/ÍHRtt 06- 
paniHmcfl sb mopjRecniBeHHoe a^a Hacb no3r Digitized by^Google I r. — 178 — -. 

ApaBAeH?e ; OAcn/^aio mo^bRO nnceMl) iisl) ITe* 
inep6ypra/\ n . Bw HyBcmByenie , vino unh 

^ AOAmno 6híA0 ajíh aniHKcma y^bf^OM^mh o 

y mo^h oTfiii(a MOerp. Ho MomérabjíH B^acnr^ 
ero paanojiaranii* Moen r^) ineób ,aio6oBito?" — 
Ila^bj^iipar- tfiaii me H3Bt)cinHAa orai^a o cro-' 
poMb en ^aiiyifiCniBbj h oópa^OBauRbiH omeijjb 
oG^unsAO eBy maRb Ranb 6bi onb oÓHfljib í^op- 
niyHy, nepe^b HHMb cinjOHinyío ; h6o Aoqep- 
jjflfl CBay^hGa řipeAcmaBJíHjia ewy mojtLRO u^a^ 

; cmjiHBíiiu npH^HBb GoraincraBa ; caMa. Ha^B- - 
jimpa 6bMa iřnb pe6íi omb pá^ocmM, bhah y^o^ 
řOJiifCiiiBre omna ,' npwHWMaa nta&Hbxa noa^- 

jiaBJíeHiH /^pyrnxb h BcmpfcHaH BmowecraBO 
^OByxueKb y 3aBii^yk)n;nxb en mďCniíio. 

Ilpu ceíi o5ineH pa;^o^mH IlajiLMtipa 
BcmpbínHiAacb sb o^HQMb ^owb cb JlííHapo- 
BOH , H HHHero He 3aafl o. ea^ cbh3H cb Tpa- 

^4>0Mb HayMpy;ž\OBbiMb^ mavm ^ačHOhO oGoui-^ 
jiacb cb HCH, roBopuJia niaKb HCRpeHHOjj nináf 
pb^RO^ A<>6pOAyiníe , BI|/^Hoe i^a ^wi^b \\n sb 
í^pBaxb ea , - no^ajit) Mbic^b Hei^acmHOH co- 
uepHMi^b ..npH6t)rHymb Rb ea Be^HRO^yniÍKJi 
Ona oiKMAáJia cnocb6rioH fi,Ak moro Mimymbi i 
nanb B/^pyrb npoaop^iiBaH HpHca , Roinopaa 
Kunéjro ne yriycRajiá H3b BH^y, yBe.ia ee omb 
HOBOM an/HCvwKH, u nepeuienHyiiuiHCb^ cd Ma* ^ 
in^pbH> , yRe3^a^ coBobaih wsb /^My.^f ^ . - 

Ha Apy^oá flGHb noc^b cfeft Bcni|ibHa 
cJiyHiatíŘa inanHO spy^H^a Ilaji^MHpb nucbMO ' 'uigitized by Gopgl^ ^ ," 


-^ 179 ^ ' - ' 

— . „He 3HaK) Bacb/HoponiHo , ho ^Hato 

^^npaBO HemacniHbixl) Ha coma^t)HÍe Gjiaro* 

„poAHbixl>, Ay^í> 7 ^ uoAhsyioch nMb co Bceio 

^,AOBbpeHHOCiniio , Bací) KOHenno AC^cmoŽHOK), 

jjTpoHbinecB cyA^^oK) omHannHofi jiio6oBHHHbi, 

„RóínopaH lAubemh asL Bací) oriacHyio , "ho . 

^^MOHiemb 'ówiHB Be^HROAyuiHyro conepkHqy ; 

^,Bocno;ib3yéraecb^ no6hAOio Hpacornbi /i^Aa hc- 

,,iť04HeHÍH CBflixifcáuiHxb o6R3aHH0cmeft Ao6po« 

_.,,Abin,ejiH ; ycoBbcntHine Fpai^a HsyMpy^osa , 

„KomopMH -nepeAl> 3aKjii0Hef*jfeMb Bt)«iHaro co 

^*MH0ip coioaa BbpojiOMHWMb oópaaoMb íjsivib* 

„Haemb CBoeMy cjioBy -, BosepaniHine Miib 

\,iRu3Hb ^ BoaspamH ero nb AO.iry, Rb H6cmn, 

,jRb jhoGbhl *Tno& , Romopaa eii^e fiopómumíí 

„Baopowb HeóJUiroAapHaro H3Mt)HHHRá, Gy^bóa 

„Wo« fib py.Baxb BamHxb ! Ba^b oiříBbmb 

„cnacemb, hjih nory 6h rab CJiaGyn) nteMiniiHy, 

„AOBeABBHyio AO nptJkbAHeS KpaHHOcmií , ao 

l^cmbiAa iipii3HaBainbCH sb ea QjiaGocinK, Ho 

„Bb raoMb , JáAíí Bb Apy*oMb cjiy^ab coxpa- 

^^Huine . BBbpeHiíyio Baasb raafiHy. ' /^' 

IlepBbiA ABHífteHÍH HyBCinBHi^e;ibH|>ixb 
GbiBaiomb BcérAa nopbiBáMii bwcoroíí Ao6poAbr 
m&Au. B/ysa npo^uma^a IlajibMupa, nHCbMO^ n^ 
/ CxBamWlInepo, hsioGu HaHepmHmb c)TnBl>tnb 
npeRpacHoa fi,yí5iví OBoe&. .HaAb nepowb ona 
sa^yMajřacb , " coMHbHia nORO^eGa^ii ea pyny 
vt AY^y* l^^i^b oniRa^ainbCA /^o6pQBo^bHo ,/^ Digitized by Google Otnli maKoro inaCiníii, KOitiopoé ví}>yttá dttJlft* 
HHBaionib! H BApyrb omb caiward 5jiečín>ilnjá,* 
t*0/ Hípeóíá o6painiiint>čit bI) AP-^b npóctíiOH H 
ti^dábilAHOfl! KaRl) oropnapiCH ^oAfatííHie! Hpt> 
CKamemb Cfibíiíi)? KáKOé itena^inóe I^OA^atiid 
tioCJil> iliaRM^cli ťpoHKítxb noď4paBjie]in&! h tí^ 
tioAP^pí^^ěitírn Art amomb nocmjriiOKb mho- 
tHáib oSHA^tiiltb inojiKááib) it ^ ninb Bcerď 
fnamé.itHs, nacMÍmii^aMb uo^pyrb ^ á očoG^iido 
lipHCbi ? HuKOHeqb ^ né Ďeďpaacyí^Há jin a^mi 
^ iKépjtiBa H , Hbmb JI li fib ' lieň iiioro m3jihu13- 
CtnBáv Hepesb Komo^oe i/io6pocepAxe o6patí^eiď- > 
Ch Bb CAa6octfif»j a niý/ípocmb Bb ytipancniiio^ 
Ov^BfiMb čJOBoMb) ^Bi npé/^ctnatíi(iAiic^ Bcb mfi 
Mo3paj^eHí^, KomopKiMii riH3Báa ^t^HBOcnib 
OcíiupMBaemb (>jiaropo/(|ioé éésHopbiciiiieř k 
íiponniBb KoniopBixb iiiaRl) lnpy^HO nAntit 
caAso^pGíio ^ Hanb ^jrejiOBĎRy íiponiHBb ^eie* 
liiit Bbmpa, — ^ HbcKOjLi»RO JwtíHyíjib ^lla^fc* 
$iHpa He pbuiajiacfe!!rJ psajia^nucbaio ^ cmobA • 
iiucaniB HaHMHajra,' ciíbpfaiMu uiaraMH xo/^n^a , 
ílo RóittHarab^ ómb BKympeHrinro' óeánoHOžt- 
cmBd i NO noób^ufib íiaROHei][b 'caM^to ce^^ » 
ITiBep^oid i iiě4po»aineio pyRDio kanwcájia cik 
cmpoKH X j,06ii3wtiaiocB jnape^b caífM^ilD -Ha** 
„6oMb HciiojiHHlnB cBaíi;eHHyió boaK) Bain)f< 
^By^Bnie macmjítí k jitoóOBÍio , á k Gy^y ma** 
j^cniJiHBa coBbciníio." •^^— KaRb i^ cíió Mit- 
Hymy OwHB^HJiacií ^BpoBib h nbi^ftaw r^a^á 
3tome0 repowHH omb yMHjieHia h pa^d- 
C^H cep/^a í Kor^a aiu pbij^MCJí ripu« " d by Google / Digitized by -^^^-.^^i.-^ _, . 


tkctni lejiHRyip mepmby nsb ^BCmoft Áto^nA 
^nl) Ao6pOAbniejiH, BaKaji*-ino cmpyna^ mpoHy* 
man , BaaieiqCH , y cep^a trpOHaBo^mnl)' sb 
líeMb rbpři3AO. CRopbfitUee 6íeHÍ^ , iKomopo0 
QHib Heťo cobSu^afirncrt bo BctJ jkh^ih cb ^ya- 
cniBiiineXbiíoiocJiaíiocinííp. Kiúo MabfloGpiiřxb 
»e Hcnbiipajíb ab mwaHit cero AttUiiieHj^ ^ bo* 
cXMinaiomaro ^e^icabKa AOH^fi^cb? UarÁhííí/ípA 
^yricmfiOBajia ero, sane^ainbtBcfíi nucBMo, pa3- 
MumABít o CBoeMb Ab^b H romoBacb, t/tomemh 
6BiniB, usyMHiTiB 4iOAeH ea BejitiBo^ymieMbi 1160 
eateaa KppniRaH Ao6pOAbme4B HMbeinb caoe 
, c^MOJiioóie. Bnpo^eMb , iwbrb ah 6hi cěfi no* 
cmynoRb cmoMiníi inattHxb BejiHKuxb yCHai&j 
ecmbAH óu oc^bn^eHÍe yMa, a^ i^omoparo aO"" 
BeAH iieontímkyío\ ue i^buia^o ent BHAbms. 
BCK> ^TCpHomy moro ne^OBbKa^ Romopbi^ nepe* 
jabHHJib npeAMeinbj aioóbu u nepeHOciuib k^aaiií* 
/^bi cepAUia / KaKb Mbaniomca 3HaBpMemBaMis 
it A^P^^CH npHQbmcmfiiaMH« - 

Bb my MiiHyiny , itof^íi IlaABMHpa na^- 
nucuBajia niícbMo, Bom^a Hpuca , h bha^ ^6 
cb ťiepoMb Bb pyKb^ noAHpajiacb Ha qifrio^^ 
Baxb. Ta orjiaHy^acb, ho no3AHo; ^loBonbím- 
Baa dpoHMraaaa áApeccb. „Hsbhhh, nnio raé6b 
„noMbmajia** ceasa^a Hpaca. — Iís^iahíí, 
metía — omBb^aAa I^a^bMitpa — imo cKpoK> omb 
sneGfl^^yMaíTy ; arao nyiKaH majsna , mhď aa 
CAOBOub BBbpeuHaH. -*^ IlpHca cb f^ocof^ma 
yf\^AjLmAeLCh ^ ho bbi^ yraAUBaeme ,, nmo oaa mo * \ Digitized by Google í írajia h Ha^a cnoco6b ysiíamii, noMy nopyq^^ 
HO omnecinii oniB^mb Rb Co(|)Íh JlMHapoBoSr* 
Hé^oat)Rb jfio^íHynjieHb, npoHnipaHHoe bdCbMO 
, H3opBaHO.^ a^-Ha Bibcmo ero omnpaB^eHo Apy* 
' roe cb pbnimnéjibHMMb oniRasoMb oižrb liajiB* 
iipipbi M cb RO^RimH firacMbiHRaMK omb ňMa* 
hh; rpa<|)a , RoinopoMy nepe/jajiji o moMb h3- 
Bbcmíe* ^ , , 

^ HfcoROJiBRO fl«^H cpHAy rpa4)b hc nORa- 

awBa^čfl y MoA(MK)6cROH y maRb nrao wa- 
ftpacHó Ilaji^MMpa conííHajia Bb ro^iOBb CBoeíi 
lRpacHopt)HHBoe HpaBoyHeHie f^xa oGpameHÍA 

, cero npecmynHBtRa BbpHOcmH; H^BÁpyr]^ pas* 
MecčH CJiyxb b GbTBiueMb noe^ííHRb. HHwe- 
yra^MBa^u HMena conepnuROBb , ho MO^na^if; 
Bor^a npaa^ifbie jik)ah ^ RaRHxb ao^o^bho Bb 
CBbmb , iiapo4HO npHCKaRajiii Rb :Mo/^o•4K)6- 
CKOJB cb HafibcmieMb: „BHopa *cnipb^H^HCb na 
nHcmp^emaxb rpa(|)b HayMpyAOfib w 6painb 
Go(|)ín JlííHa^OBOH, ^^ . • . nepBbiH .^erŘo pa- 
HeBb Bb^4)yRy ^ a nocjibAHÍÍi yónnib ! ** -^ — 
IIpH ceMb'«ocjibAHeMb"cjiOBb IlaAbMifpa no- 
éjib^Hbjía, ITepBoe ea v\BH»eHÍe^ frii^o cxBa- 
mami^ 3a pyRy cMAamyio noA^bi nee HpHcy ^ 
»aR^b GyAHio cooGmáfl eá BHympěHHee CBoe Gesr 

.uonoScraBo ; HO raa óbjKa^a omb nee pasab- 
jífamb o noÁpoĎHOcnrakb cero nppMsraxecinBjH* 

Hepeab no^^aca BpeMentt lía^bWHpa bh- 
, Bejia ee' Bb /tpyryio KOMHamy h cnpooH^a-.cb'^ 
poGocinÍR) : j^Csamtt pa/^H Bóra ! RaRHwb ofr*^ Digitized by VjOOQIC BHOBeHHKlMb — OmB&H[aAa XAd^HORpOBHO HpH* 

cá. £patn1> Coí^íh JluHapoBoá MOJió^JbiS y 
ropflHiu iie^t»biib) 6e3l> fi,hA& noccopH&mi&c^ 
pb rpa4K)iiáb aU cecmpjr cBoiO) Busoajib ero 
na noeAUHORb í^ tiorH6b mepinaoio npéApa3«» 
cyfffiky HAu Be^ttROAyiuiH^ echtbjíH meSb yto/^^ ^ 
na '-^ ^yM. taaixb h 6tJ«/ia RifnOBitH^eio i^ep« 
^,11111 óAHíora TOjipBbKa! axblt.fípíícaí" — ^ Tbi 
tBtbmaa unhl HcmhÁn namh , hviHumh ce6ft 
Bb nocmynKaxb Mfi^UHb ^ &omopiae sa ' kacb 
tcopiiiticift:^rii4ii ^epymCBí > mo He.^ocmaHemb 
cofibcnm Bcbxb MitřHixJ|HHb ab ^ipb na ^hcao 
m^pniíBb a paciiaf[M!& !,---,, Ho Cd4>i«> 6bA- 
Han Coc^iH ) tma wiitniaénica Bb o^ho BpeMX 
»BHH3ta^ u 6pftmaí % .V II h He Mory npo* ' 
cmumb rpai^y > ^tito onb c^b^ajiCH yéífineKi 
neAOBbHa>€mo;^t>.6jiudRaro abCoí^m^H MO^emb 
Gtíiítb y6ift£(eK^ líieHtqttifBi y BMb ubRorv^a. áio* 
Gaatoál^* — • — Mpaca HeomBb^íUai mSc» no- 
úAh moro cjiy^aa ^ »oim)p{ii& yBbH^ajLb ^A 
í3jioAb^cRX>6^ Mii]jeHre k iiÓAaraAb Bfe^iiyKi npe«» 
f pa/iy Rb coH>0y ^ahapÓBQŮ cb Tpai^o^b Hdy* 
MpyAOBBtMbi oHa lae o^efib 3a5oijtliiAacii o Aa.AB* 
^bůDttHxb cJit^cmBiaxb daroBOpa^ Ho v^% 
ytnoícoíiASLúb fip^í^ omb repoůcjtu^b íiOARiítoBb 
tBouxb , maMb trpaHRAact ^ aipyAb Á^^moíi^ 
laatf iiamb.eA^ iiaKb mu ; loordm^acb yBu/^auln^ 

Bb »^epy> ítoc^b c^ro hpoaamecmBÍn , 
CocmaBnjbit coBbnib. íl^Ah^U]^ u3b«B]ua cii« 
WO 3. A M Digitized by Google , ^ ^ m — 

Bint^Hie, HAiTXK ^H efi 3a f pa<f}a, m čnpaíniifiá^ 
jia, MO««inb AU crc? pocniylnoRb ch JI mfapCM' 
BbiMb He nowcniw:^ 6e3HeGrnHbm,bí HoMoao-^ 
jiio6cRaji , nmoSibr He ypoHHiHb^flo^^pH«^ cjia- 
Bbi K npif mo^b 903HarpaAHmB ceoero apt^^ 
sa nomepflHHyK) niab if^Qpmyjiy omb paspuiít 
cb jyÍR^OAapoBbiMb ^ npe/^aojKujia mh^hig cO'' 
Bctmb nponiHBHoe* Hb ro^ocy Moá(mio6cboS 

' npHcmaXb Hp4UHb« ; Hputá. MOji^a^a, no^u** 
maa yiiie ce6fl nociaopóiiHetO' sb 'ceMb At>^b; 
a IlajiBMMpa , ' ne^ yóbHi/^enHán , ho 3aMy<ie«» 

^ ^aa npHBHSHUBbíMn npHcmynastu 6^ai!^/fitímeAB« 
HHuibi i^miiia CBÍ)eřo , ^orjiaetrJi^&n cb. weici. 
li Hanb 6bMo ne cor^acHmbcir?"^^6 npe^cina-* 
#sú^H ea HHCHeHCEoe cocinoHHÍe, A^jiru pmcioB^ 
CHÍe , e/iHHCinBeHHOe yGbmuiné , BomopbiMb 
bna ^bi4^ oÓHdBHa BejtiÍKOAyuiiK) Mo^ojiíočchojI^ 
mo Komopaio Morjia ^amumboa BMbcnib cUbíC 
jmíssHho j oacHOcníb ^bjia) sb B0mopoMb 6bi« . 
^^a das&^uiaHa^ HasoHeiýb CJiasy Hocuóib hmac 

^ Tpa^HHH HayMpy^oBťMi n sb coGcmBěHHOcmii 
BBttriíib liloaemb 6Mttih iiojiMUJiíofia f^fuih I 

. OAHaHOmb HbRomopbie SHat^u cOMubHia na 
jiin)b na««bMupbi no^ajiH Mqaoaip6cho& h^- 
cmAUByio Mbic^b , padopsanib , hah cirfmBe^* 
"^jiiiBbedainAHynrb FopAiepb yaejib b^bo^ ch^b* 
Hbe. Ho j Bb HeMafibcníHocniH y-cnbxa , OHa 
fie omiipbi^lt HHROilly cero nit^miaro uaMbpe*: 

Hepeab HbcRO^bRO AH®& aBHjic« repofi cb 
nepeBHaairuOK) pyKOK> ^ cuMb dHiiROMb aj^oÓBa^ Di^itizecí by VjOOQI <^& J 


arpa6pocm4 » c Abu , Komopaji f b r^éaaxb 
át^Romopbixl) ji(eHm(HHb ciiipHmb ^aBpoBb 
Bcbxb no^hAumeXj^n Bh MÍpb^ Kmpme MÓrb 
6o;ibe iiMl)mb npaBa na no6bA^i j^ióGavi h jia* 
CHK spacomu? Fjia^^a ero HCKajin HajibBíHpu 
^^mpe^Ba^u manHoá Harpa^Bi ; ho ero oíkuc- 
A^jia HarpA^ta caMaa mopmeqniBeHHáH k ne- 
^ai^HHax. XodaHRa ^OMa ^ np^i^e^a Áp newy 
Jla.AhUíApY nh hpiicynicmBÍH i^HOriixb ro« 
cxneH ^ cRa3a;«a rpoMRO : i^l^pHMitine pyR)[ 
„ea cb oSi^aro corjiacia oraná u d/iiik- 
fyUnxh i ma&Ha 4K)6bii sameá omRpujiacb: Bjb| 
, ^ocftio&Hu ^pjrrb Apyra.*' MayBiJieHUbia ina- / 

»OíO CHOpNOK) pa3BA3R0IO , Hp t^fiC^Mb COrJiaC- 

HOR) cb ero ma&HiaAlii HaMt^peHiAMit , rpa(|»b 
yjííbAb o^HaRÓ^ib npnHamb -^yay HeBÉctaiir 
•TOBRO I HenpHHjTiKv^eHHO ^ 6e3b BCiiKaro danb- 
uameAbcmBa : ^ucRjrccmBO CBbracKuxb .iiQ^eáy 
Boniopoe 19 K cb ,^bMb He pasHaeinteiz í Ho' 
ocniB^iH comajibAb Tpai^b HajTiajiy^nb o niOMb, 
' ^rao H0 y^ajiocb ewy íicminnanife^ jtveHcacac^á:- 
6ocinif ^ bI) májf ucmBeHHoá jiK)6oBifo& vCbji3ii ^ 
ano oub » pa^oBa^ciE sb ráo^^e BpeMa^Hma 
BMbAb no RpaňH€& Mbpb^HOByio KpacaBnqy ^ 
iKoinopaii ocBo6oAHiAa €ro oinb ^pyroi, ^^a»hb* 
rp o6ia«[i&0BeHH0il« A n^jibMupa He o«ieHb pa« 
^yiicb H HO o*ieHb orQpiaacb pbmemeMb cbq* 
^ro iBpéSía , naab HCAOBbHb*, Roniopqiif y y R^a* 
^anb o/mitb nymb h hb nodBOJi^mca ^^yrsirOf 
€b Ď^aro^apHÓcmiio^ npnHifMajia jiacRit fli^i^iucai 

Mi Digi iti^d by Google 


Vare Aetítícma clir j«,éHHx'oMT» HBAHjníct 
ItepěAb B^ópSLUH nyÓ^HKii ; f inOi/íijHa BCmpfe* 
HeiÁú íl npohúm&AH vixh -^ jiio6e3Hbié ^t)mpeH« 
HHHsr ,' emé Áio6eáHt&míá shilipeHiiHn^ e/^ea 
lib jíéÁa^iH y Uorb HX'b": »6o/ npeKpacHa^ 
'ifertta ctt^fcia ria riibp^ecmBeHfrpft, a«o,«ecHHi]j1Í 
no^b mpoi^kňisitk ú n&Áh^k^uu mo/^w. - Cyenr-* 
lid© lúkí^eú^alar^ , liécnpaBe/iJiMBó pMfeínaHHOd 
cb HčíirííHiiwiíb caiiiojifoGíeMb, saBOrtMUrb AaiB^ 
itó Myiii[tiHb k MeHii^MHb. CnépBa xomb^ocit 
iífiihířfi kpacaBítt^b jioRaaaniB . ce6H /^ocmoŽHoj^ ^ 
d&maro BHtoMaHÍHj ho caopó cmíJio /^Jia nee 
rócéjio yv^MBJíailiB ^jbyrwxb CMb^oónMío no* 
cmynKOBb h np€íHe6^eitteHÍeMb cBowxb o6^aM* 
3boci<iefe; cKbpo cb omBpoBéHtíocínÍK), flt)<inHo&- 
kpfo uiKÓ^Bi Mo;ž^djiK)6cKiixb , óna tipH3rHaBa« 
AHcf A^iííiiiiHHMb HÍ 'íyjitHMb, ^mo BiJxDAMmb 
^SB. rpa4)a íňie no jhoóbh, ho no^pasč^emy. Ta- 
ipé * iipíi3Haiiie c/(t)Aa>t) MymHííb CMb^be j 
o^a caMa c^í)4aji^cfi *6d hh^k CBo6o;iá1bé ^ ic 
He^yBCítiBiimfe^bHbiMb 66pa30Mb naai^o^ajiá 
€e6A*okpyftíamř» poio MOJio^wxb jiacRamejieH , 
Itokiópbié n^peflb íifeío jiťímaiiH CíiJi)b({)aMii ir . 
lio cwibX^]>ib ea KypMiAtt <J)MMÍ'átób, flócraoHHBiá: 
iHojiLKO ^pHi^b BenepitHBixb. Ho 6w^a jiit 
/^OBó^bHa H macníAMé^," Ilajitjs^Hpa ? Hbmb; 
wcmoii^aa 3a6á»b/ m noóbA^,, o^a ne BKymaV 
•«a'HW oflHOťo čěpÁ^«íHaro yAOBOAbfeniBífl , hk 
óAHOH cepA6*iHow Ht/íkHOČii1(ji ; oiiib . paaobaHiff 
óbmajia ab padc&HtíiEO , omb ó/\Horo y^OBO^b- 
cuřnHii o6pau[)ajLác^ Kb Apy^^w^/ népeliocapÉ ^ \" 


nl^HomopuMl} o^paaoMl) BHb £i>imur. csopco^ n^ 
jno^BRO Kb JioHny ' AHH B03BpaiB(aHCB bJ> ca- 
í^yio ceOn cb nycnuriaib cepAří^tivbt cb íípaa^n 
HWMb yMOMb , ymoMAeHHair jujTMOMb » bíítlmí 
peMb ; c^OBOMb!, 6bMa HeBO^BHHifeft CBbina ^ 
cropav^a^HEjeft -muhnin j 3b mo BpeM« , ^or;^a; 
Apyríe HcnpejaHo HasibiBajiti, ee ny^oMb u^a-T 
crnírf H aaBHcniíio jiiQvteft^ CaMa IXajiBMHpa,^ 
BonpeKH .AymeBHOÍi tiyci^iombi CBoeá y\./iyMajia 
HaKOHeqb , imo Hbmb Apyí'ai:o ^bjia Bb^cab-^ 
tah KpoMt) poMaua m mya^eina, flpyrnxb y^o-, 
BO^BcníBÍň KpoMt) 3a6aBb MHoroJUOAnai^o oGuje- 
cniBa , ^^pyraro nopa^Ra B^iij^eS KpoMb raorOn^^ 
BOinop4>]n eme^HeBHO Bif^tuia,. h Rb KomopoMy 
HeqyBCDiBiiinejijbHbiMb (>6po30Mb npnBWKjia. Ta- 
Hosa óbijia naiua repQHHH nepeab HbcnojibRCf^ 
MbcaqoBb ea 3HaR0MciiiB£^ cb 4yH;ai&Mii 0&-, 
mecniBáMa Bb ropo^b. 

EcniB^iH 6m HaiBMHpa ^powaipecjia yaie "^ 
in<í)mb mopiKecniBeHi^bm oSbmb y ^ Romopbiá^ 
o6H3f>iBaenib no u^epKBii, ho orab/BC?ro yBOAjjj- 
BÁěmb no MHt)HÍK> cfibina, ino mbi oojioíhhjik , 
6bi nepo CBoe ; m6o bcíikoh i^oHiQinb nidTy\s^ 
j^onHcanťb ea Mcni,opÍK), čttpaBHCb mojibKO cl^ 
maSnoio XpoHHBOio ropoApRjiixb ópa^OBb* Ho, 
HaAbMwpa Ha 6bi;ia enoje 3a ^^y3HeMb; eme 3a- 
^^yH^eHÍa yMa h^ ^OBejm cep^qa /^o npecmy-* 
ti^enÍH; /loSpo^bmejiii ea He yracJiw, ho 6e3b 
nopbiBa , 6e3b nnu^n eJiaóbAia w moMHAMCfc 
9^ iibcinb A^iH Huxb ^ym^OM)}, ^anb 3apo- Digitized by Google 


i— ,88 -í 

/ 

. neifRAE HA šeM^K) MCií|ía racHeml) 'ňh omcptt* • 
cmBiH roenAdmKiy "h mojiierKo oiuiiAaeinl) jchaí ji 
»fempa , nmoGin BosroptiiřiiCii oruewb jipRHňV 

Cpe^H mc^Htecnrirti h Bece^tocmn npttcM* 
BftAb nit Fpa^y Kyp^epí) cb HwaHHWMb tiON. 
Bejit)nieKib in>ibxain& ii3b Mockeu sb 24 ^a* 

. ca- IÍ3Bt)cmie a xtoeAVinixh fi,om^o fi/o lEpaBH* 
tne^Bciňsa Hj-ne CMompA Ha ^pocb6y onn^a^ 
čHJiiiHaFO y ^Bopa , cwy onpeAbjiii.*H Mbcnia 
ccújKii Bb caMMxb OTHAa^eHitBtxb noMbcmii^ 
xxb y ne HadKakaif b cpcwy ^ae BO^Bpaine^ 
BÍH4 Mo om^^ijb oĎHaACiKWBaAb X CBoera cwna , 
Hmo aamoHeHre ^ojtra «e mpóp^OAmnitícn. H 
maKb meHHxb npecram^efl cb HeabcHioia Bb 
■^cb paajiyHwr momb jKáAOBa^cii Bb a^erii^xb 

f m niaBa^b sb cmHxáxb; a dma ponmajta Ba 
He60> ^Rio cepA^^ eis He mepsaemca Hanb ^u*^ 
fionnsHO y n nmo č^esH ne xanramb no«HHO* 
BamBCff « 6bA0My nJtam^y y RQinopbUftb €h^^ 

^. omiapaAa eyxřa raarsa csom 

HepBaji no«řnrá nprHBe^^u omb FpacJalEib 
JlajibTWHpb řpy^y apdmw^ecKHířb hOcjiáMÍ& b-V ' 
cinHxaxV » npo3^ Bb OA^BOMb KpacMopb^^íj- 
^omb H jno6onwinjFtowb fiHCBnb BAfo6jieHHbiilt 1 
rpa(j)^b roBOpH^b eá; — j,He CRyMafi, npe^ipa- 
- ^yCtiSiH Xla^bKupa y na aeceA^cb h Hac^ak- 
>?A**cji ! Hé maKb Hpr^niHbt ^jih saeHfl^ niBcnt 
ji^CAe3fat| HaRb AecinHia ]^Boii ycnbxii n rio« Digitized dbyGoOgl 


^ 189 — . 

ý,6^AU sb CBt)mb. JlioGea^ocmb y^éf ^OBr 
^Hocmb nocmynRQBb , npeBocxOflHoe HCRyc- 
^,cnrBO 3a^a»HBainB rop^Mxb HapqiiccoBl): dmlb' 
,,jíocma«HcmBa Bb menb npo^iiBaionib' na wy- 
,,?Ra G^ecKb , no^oÓHfeió icó;iHe<fHOMy. IIoBbpB| 
y^yHpacaB^uqa , 4K>6qbi» 603b BCHBaro npHHyjK- 
^^pfimu jBpacHinb ahw coioaa HaiUero.^ Yae 
iifopK) HemepnbHieMb npHHHmb A^pb i^sb* 
,,iiiymeft Kpacombi mfioeň. Hacmynaemb npe- 
9,RpacHt)&uiee apeMH ro^a - Becua, taMa Becaa 
/,3ÓBenib He^OBbBa^ Bb inaHMCinBeHHKia ea 
„yóbrnait^a nb ymbxaMb, AOcnioHHWMb anre-^ 
j^^osb. CKopo no^b BJiiHHieMb ásb^Abi Benep- 
y^HOH BRycHMb H Mjbi nepBbi# BocmoprH jiío6* 
y^BHy .n^pBbiH HaciaittA<^HiH^ BpaHaý ho Bbcuxb 
y.paácHHxb Hac^ajKA^H^^^b He McmoiqaHiCH 
/^^H HaMOHe^b ^ioGoBb\H en BOcmoprH ? ne 
^^3aBflHymb JIH. yAOBO^bcniBiH , Kanb HbittHu^c 
^yV^Bhmh , He BcnpucHymbin HucnibHiiieio po- 
,,CGK)? Janb ^ MOft Apyrb ! HyBomfia macHÍnii- * 
^BOH jiioÓBii He MOHiemb 6bi]iii> BcerAa^paBHO; h 
,,no 3aK^iOHeHm 6paKa mw BOaBpamiwkib Apyrb 
vAVf^y HecoMHnme^bHoe npaBO ^ oĎHOBjíamfc 
^mi93Hb HOBOK) ocmpomoio ^iqGbii u BB/yca: 
^„nycmb BpHHajiib nqpa^Mčmbi^^bi GyAGMb moa- 
^^Hsťmv H 'Hac:Aaj»A^™<>CHé CKamii, IlajibMHpa ^ 
^^ecmb^H RjiiOHeBaHXBOAa ^ a^^^^ Ha^amafl Bb 
^cocyAb, ne jibcmiinib woejwy BRycy, ma ne 
„Mořy^H 6e3b BCHHaro rjpecmynji^HÍH sanepn- 
i^Hyiab CAJ^ineá y caMATO ea fícmoHHMRa^ Hmo^JJ< \ i pigitized by VjOOQIC v ^j^croBO? Jlio6oBB ecHiB momb me HcmoHHiiHl) ; 
^,^yflcinBa , AAJí liee colnBOpeHHWH , ttWliionib 
^„CBOio xmB^mňyy cboh npHxoraH, CBdu nompeS* 
^^HQomn y u Kino OHMiqaemb RanAa HeKmapa^ 
))He Bif HOBH&e moro , »ino njbeinb ctíhmyvy a 
•,He cmoanyio BQ/iy." — p IlayibMHpa Humavia 
i^HCbikia cl) ^iQ6QnuincínB0Ml>. 'TaRaA 4^H^a* 
co(|)ifl Raaajiacb A-^^ ^ee hoboiOj HCBcer/ia no» 
SHinHOK)| H AO moro coMHHine^bHOio^ nmo na 
Ci^t^H 'omBbHanib hu a^ ^ hh nfemb, ona moji- 
vajia omb aaiábuianieAbCtnBa ^ h hhioGu p^« ^ 
iBuinBx^a ) omHAajia oniiima. 

^ Ho cb Hacmynaioii^ek) BeoMOio rocnoaia 
MoAOJtK)6cRaH npuHécUa MO^t) nOč^bAHioio 
fi^Hhl aánjianiH mnaHÍio aa tig0řý;aRy,Ma Sjtjíb- 
Bapb > Bb jieruoMb jijiaiíiKb. 3ina nosfflsu 
c^aaa ne ymbmaAa hjh ee^ hm naAbMHpy^ bk- 

^ omi^a' Ha^bMHpu. Eu^e npu »(ii3hh Moao^K)6« 
CKon AOMb HoAKHa 6biAl> onacaHb h npoAaub^ 
UpeAiAeBpeMeiiHaH^ cMepmK ne' nosHóJiH^a 6qí« 
raiflOH A^wt) MHHero CAb-^aniB Bb nojibsy e» 
jiiofiHMua^ pHb ocmaB^Aca novinu óeab npo- 
HiiinaHiá , Geab RpoBa : m6o lípuca nepeab 
HbcROjibHO AHeá noc:Ab ROHHíHHki s^amepn npo* 
A^^a éH AOMb H ybxajiá Bb IIomep6yprb cl> 

. jiK>6oBKiiROMb. ,; HoBBiSv.xosa^HHb AOMy noseo- 
AjAAh IfojiMHy npoiKHmB ý ce6fl mojiBŘo hb- 
Íif)jkUK Mem/^j mtmh fla^BMJHpa jiembjíft k1]i Digitized by Google. .. ^^f\'^ — 191 — 

Apy^ďb^Mb cBOKiďb , Ha^tHCE Ha , Bt)pHoe y6b^ 

jK^iJ^e M nia^ npiiiniejit>CBoe npHr^aiiifeHÍe. Bch 

npvitíi€jm ee o^qieHb xopoiuo ; HHKjno He npe- 

/t-^OTRUJil) eň CBoero fióMy* Kb ceyiy onwiny, 

^JíJi »ee ^BcniBKjneaBHOMy , npHCoeAHHHjiHca 

nJbcKOABHO ApyrHxb ropasAO BaH^HfeSuiHxl) : 

XEI& y KOinopbie HaRanyHb ropAn^HCb sHaROM- 

omBOjBkf I> MoAOJiK>6cKon^ meneps 3;iocjiQBHJiit bh 

naBffiiiiiJ& He hkubko noA^uHŘbíMU en nopona* 

A^K H ^ c^a6ocinflMH , ho h BLiMMaijieanbíMit 

3^o/ibScJi7BáMH ; cmoASbíHHaH KjieBema ne 

xr^a^njia. hh MepraBaro H^ejiOB^Ka , rm omcym- 

cmByjomeft HpHCbi , hh 6e3BHHHoS' Ila-«BíífH- 

"P^^^ iial) ycmb Bb ycina nepe^aRaeMtie nťká- 

~^^~ oSmaro cabflbHÍn 

blHpM, RaKUMbi^b- ' 

ea «b opyAÍe cbo* ^ 

mHAa nHCBMO 62 

a uíiAhmh Co(|)iK^ 
onpasAanibCfl ne- 
coBkOLAhniio , Hmo 
i6oBB Kb eroyóíá- 
)6ĎfáHj^inaH ae^o- 
^jteana^ sb nju- 
H, mpoH/maa aQ Digitized by Google AomA^niBCs BO^BpaiqdHiiK menmca , cero t^^Kf* 
cniBeHHaFo HejioBbKa,. Bomoparo srÍMa h 3Hain* \ 
HOCHib iMorAU 3aiii(Hnitiinb ee omb cmpbjíb * 
3Jioc^OBia. ^ Oíneqb ne . Bit^a * hh noBo^a Rb 
jRa«Ao6b^ HH n{)H^iiHb bxamb na cnyity Bb 
AepeBHiOy yShmAB^^h ée moAhRO Hatiucamb ňb 
rpa(|)jr o6b Hxb paacmpoeHHOMb ^cocmoHBiii ii 
npočHinb o AOMb u DQMOtqu; norop^aa IlajiL- / 
nupa j HbcROAbKO npocebiqeHHaa opuinoMb ^ 
He xdmbjía o moMb ú c^biina|nB.. Vy^Ropbe^* 
roBopHjia ona „caopbe 6yAY »Hiiib Bb Mo- 
CKBb no^b cojiOMeHHOío RpoBAiSio, uemeAiii npo- 
CHmb MRjiocniH y měn áxa^ y GjrAPH^ro my^a^ 
Bomopbii y Bb cjty^ab ccopu , Momemb Mnb 
npHnoMHíinib wo d^aro^bAHÍa, Hnio6bi Kuhmh 
y^OBOAltciriBie yui<3Hinb, ujih nopadomumb Mens 
Cfioeá BO^b." — ^ HaROHe£^b pbuiéHO , 6bijia 
][)xainb.; HbcRO^bRb cmpoRb > BanticaíÍHCtxb^ 
Bb mcHWxy, yBbAOM^a^n eroopM^pínjt Mo^o-. 
Xio6cROM, H o6b ombbsAb Bb ^epesHio , — jf 
M Bb HbcKO^bRO nacofib Bce 6bkA0 romoBO Rb 
orabbsfly.: maRb cnb^mrt*«a IlajibMifpa. Y ^^* 
cmaBbi OHa oiyiflHyAacb na MocBBy , HO.Sesb 
BCAHaiK} coHiaAbHiff ;' a6o ue očmáBAHAa sb 
Heiař HHqero -^npiHinHaro^ 

/ 3a ropoflOMb BcmpbmmiH Hxb nepBwe 
n^Bbnibi jiyroBb. HanaAO BecHu yRpá^a^o 
tíOÁAjs, poinw. Heicmo Ila^bj^upa daAyi^¥Ba« 
Aacb^ CMompa sa zfabmyii^ie xoAMbi h ^av^ Digitizedby VjOOQI^ ^^, M: * . ' ' . ■ ■ ' ^ '^ ^' .- . i 

HBT y Ha Beee^Bifl cma^a y na. Mupáun cejtu | 

^epeab Bomopii^; npobsiKajia. 3ín« ^lyBcraBa 

/i;ifl Hee 6bíAiA uoBhi. ^asHO ne noct)Új(ajia 

OHa cejibCBaro ye^iínefiiH maRb cbo6óaho , 

MaKl) HenpnHyjKAěHHO , maRb GeánenHO. Eft 

CAyiajiOcii raoARKO npoBOAwnlB na no^Axb , 

ORpyaiaioinHxb Moc«By. fibcKOJibKO «racoBb jibm- 

HHro Benepa sa ĎOratnwrab nňKHMBOMb, co 

Bceio CBHmoio ropOACRoft nbiniHocítin , ^mo6Bi 

- BoaBpaniHiniiČH Bb nojiHO^fc cb ontarqeHHtiMl^: 
aRe^y^ajicoMb, n Ha flpyroH y^ent npocHynTř.cH Bb 
Hacb o6t)A^ čb 6oJl^HOIO tojioboio. HaKa^ 
pa3HHD[a ! TenepB BO Bpewa AajitHeft flóporH 
'óna npocwnaemcH Ha sapb BMbcmb cb ym- 
peHHHMti nbB^aMH^ BMbcinb cb hhmh 3á« 
cunaemb rioAb oraK^bimbiMb neSoMb. y no-' 

' / AouiBbi npocnibixb , ho MHpKbixb TctimuHb , 
B^ co^OMb npHHeceHHOw p,jí^ nee yc^yiKAUBO& 
.HpecmBHtiKon , 'm oinb BOcxoAa fip^ saRama 
co^HiJi^ BciúpbHacinb Ha'^ Aoporb :»iQ/ie& 
gnpHMO Bece^bixb ^ Bcer^a inpyAO.Aio6HBMxb , 
^OBOABHuxb 6e3b H3jiHiuečinBa , u^acm^h* 
BBixb óeab ycMJira. ^ H BaHiA 6biciTipi>i^a ^bh- 
BeHiff npo6y»A^*^^c^ o^nb dá apjthmh Bb 
éH HbiHHBixb ;«iyBCinBaxb , jiacRaeMBixb BěC* 
HOK) H npnpQAOK) ! RaRb ona AJoSviAp. npHC^y*^ 
xuuBamBCH nb wyp^aHÍio pbHHw | Kb uiyMy 

^ BbmepKa , Kb rpoMRiiMb ro^ocaBib úráí/iHenb 
tib MO^vaniK ó6ui(ipHbixb noAců , ab caoRoi- 
cmBia CBOéro cep^i^á / Bb RaKOMb * mo anpofi*^ Digitized d by Google bomI) me^eui^ Bc^xb mi>icji6& r1> meMnoft ic. 
omfla-jieHHoft , ho 9OC3C«i|iHine^^RO0 Ha/ié)K^t>» 
Becfia H ceAhCKaa npupoi^a uM&ioinb HeHdi)« 
ACHUMyK) flAa He^o&bKa npeAiecmB; k ecQibxic 
k1> ceny npe«^aCHOMy; speMeHu roA^ npHCoe/^H* 
HHmcfl Me^robi nbijiHaro BOoSpaifteHÍa , vrAy6o* 
BO& HyBcmBuitiejLBHÓcnitf h miacmAHBoá mo^o- 
/^ocniM, tnoAtHcra^ífl HxbHa^yai3r GbTBaioinb 
hiďmI) ciAAhnhe u pa3Hine^iiube. IlaABMifpa 
saÓBiBb^ropřo/íCKiX oGinecraBa , Bcfe Hey^OBOJib- 
ciUBiH ^^a^OBajiacB iiptojibtro BecHOío n ^p^epeví^ 
Meio; H paaroBapHtBaH cb RpecmBAiiaMH, cnpa- 
lUHfiajia Hxb Bb Bocmopro pa/^ocínut : se cro- 
pbe Aiť 6beinca cep/vqe cb H/anáAa BecHbi ? k 
ne njiaiymb 3^1!^ nacrayxH eii omb yMUJteniH, ' 
BaurpbiBatf nbcHic na CBHpb^^xb k naca x^ma- 
fj^% CBOtt Ha Gepery CBbniJibixbi pbneHb ? — — 
^t>6pbie ' KpeciHbHHe omb cep^i^a CMba^HCb h 
Ha noHHMaAu ea H^ua^aíů. > ' 

IlyineiiiecmBeHHHRH s namic , , ombtxaBb 
OROAO mp^xbcomb Bepcmb omb Mocrbu ^ 
yBHA^4K aa po6oio H^^oa^Ra^ CKanymaFO Bepr 
xomK Oab AoroHHAb Hxb ; ohm ocmaHOBjí- 

JLUCIn , 'HeJlOBbRb . BpyHM^b ttwb HHCbMO uáh 

MocRBbi f noj^bpeHHbiň A^Ab , yfib/^OMAR jib 
T» Ho^HBa^ Hino Bcb aaMMO^aDj^bi y^td 
v^efa^eoiBopeHU h crao niHCHHb fpMj aaajia,^* 
neMO \ h6 Rt)Mb^ He fidBbciHHO. : 64arpA^)rne.Ab ^ 
capu^b CBoe vmíl., ^iKmo ceň sejiHRO^yiuHioflt \ 

Digitized byGooQle *r-** — 1^5 -• .' • 

aEeaHaKOMei]^^ 1^^ qócRAiíHHy^b HojihhI) : Kino 
ApyroH tipOMt) rpa(|fa HayMpjrflOBa ? — ,;Ée3b 
coMHbHi A , bmfibia^a Il^a a b m u p a^ ; ,<<^~ hD 
ama neptna /y/(ifB4Heitil:) MeHjf. IJpHaHaiocb ^ 
A He maKb xopouio ^y^^*^^' ^ ero' xapaÁ--^ 
iifept)* Ho, nannHbHa , He yme ah mu B03Bpar 
mHMca Bb MocRBjr ? . » • -^^,Hé bxanib^ii 
HaMb^^ CRaaajib HojiH^b „nb 6/aroflb- 
nie^io HameMV ? — ní npuGaBiiAli Bb no^'- 
roAOca ; ' higabko ^e Gy^emb ah nponmBb 
íioAHniHR^ npomKiitb HbcHOABRO ^HeS / man 
xoro HeAoubRa ^ Bonrapun sb cabrA»b u no/^b 
TRbBOMb Focy^apa? Kanb mw ^yMaeuibj IlaAi.- 
MHpa?** -^ EcmbÁto noBHHOBaipBCH AOAťy 6Aíiro^ 
^^apHocmu ,^ mo «6 Ab3a h sa^ýMknibca ; ]ňo 
Hanb corAaciimb noAMiííHBy ^' har očmopoitt- 
Hoemb Aioí^PM ob HyBCinBHnieAÉHocmíio ÓAaro* 
Aa]pirara cep/^^a ? — ^^Taab^ AyMOie nob^eMb 
kb MocKBy.^^ --^ Hbmb 9 pa^^K Bbpa npo- 
MHBeMb Bb A^peBHb aP sodBpaa^eHia Tpa^ 

i^a ! ■ Taab onuiycmHAu nÓBbpeuHaro^ 

HL onuřipaBHAucb ^aAbe/ '. 

^ « ', '^ ■ 
Bb Banepy*, npoSHpaxcb npoqeARaMií| ohk 
c5flAHCb cb Aoporif. Bb HeaaaROMpMb Abcý* 
dacmaAR uxb méttlHáA nOHb h HeclmoRaa rpo^ 
sa 5 HO CRopo ,6)rpa ynliixAa , . He6o <wtíčfai»- 
AOCb a 3a AbcoMb t:RB03b A^rRÍů ' inyManb 
CBepHHyAb oroHb Bb oeAeuiii. ^OI^b cero a* 
ynatfoiinguařo CMbmeiiiik uo^^uoj^ ibeMiioiiiM ob • Digitizedby VjOÓQIC ^^^ 196 — 

fjpascurtaHiiiii)if if v^ffiLAULMCvn^hyiVL Qtnk , tmih 
.cpočmaró xvl, o^iu^aiiiA ^y«pi>]]R^bCA Ha CHOpoMb 
noHAerb ojcnib 6yjpM ^ hohví^ omb m^jSíHaraJiic 
BaROHenb pa3noJM>iKeHm cep^jja, HHorAa 6e3b 
apHHUHiii DiocKyioinaro , r/kAu n^t^AHvaflitqcHy 
moAhJM UaAbMMpa roBopHA^ pninjr , . — . n^uf 
OHb fte »pmbjib^ Bt)pHinL , -?- «řrao »!> Ay^^b 
en 9poucxoAi^nib HeoSBiBHOBeHBBiH A^HHieHiH 
pa^ocpm: CB:t>jnn[AaH jtyna BOCJsiQAujia h& 
.čedgjĎ^aHHoe He6ó^ Kor/^a ohh npnĎJiUHiH^HCb 
Bb ce.ieHÍio.. Bb abKomopOMb pa3cmoHHÍii 
pmb A^porn , • Ha Gepepy o6iaHpHo& pbn^ ,_ 
cmc^AQ . ce^o^ pmcBJbHUBaacB cb .AyHOio zsb 
éH \ HHOinoMb crae^iyib ,^ Hei^ÓABHjftHOMb omb 
^oSix^eň muiUBHiii B03Ayxa ^ h nb HOBOMf 
yRpaiii€^«m cero rnuBonncHaro labcipa , npe^- 
cmaBHJicA rocno/^CKoá /K>^KKb^ He sejiHRO^bn* 
BBíHf, HO Bpac^bi% BHympH ocBfliii(eHii]»i& pr- 
HeMb 0,onpHniHO y6paHHi»ii^.„ CaMUE Hucmbiji 
jCiqeRjia Bb piiHaxb no3BO«^aAH BMAbnxB ceMeň* 
.CinBO;KQdfleBb,_ pacnc>AOiiieHHi>ixb Bospyrb cmp» 
éna 3a pyjROAt)Ai>eMb h HHiemeMb. ^^xb!** 
BOCRAURHyjia IIaA&Miipa> BOGxuu:ieHHaa npe* 
KpacHUMb BMA^ie^h ffáe cR^etinb jm. bch* 
jRODL, Hii|í) no^b ceio cMiip|Ě^H»oip RpoB^ieK) ofta- 
maemb <;e^eBcinBO 6«AaropAOBeiiáoe jiio/^bitfH u 
Ke^Mb, ij Hino Bb cewb ycpiARy^csbina jRpw* 
esaiomcH AP^PA^^^*^"^ .He^dBt>QmHi>iA sb ^/^ 
f Hxb npeAb^aixb MÍpa ?" — Me^raa! 4- BQ3pa« Digitized by VjOOQlfe- ^ecsaA ! — „He anaio** noBiitopit^a Hájit* 
Mtipa ,^ 3HáK) noHmj ; ho A pacnojiojKei- 
Ha BbpHmv BcbMb npBAecmBwiáh mettmaíáh 
iioo6paiíié»ÍE H -BcfcMb w^ácmAidŘhiMh npe/i- 

MvTBcniBiHMb cepAna.^* H^ cejir paab npeA'- 

HyBcnrfci^ He oGmaHiiiBaao ee. Ohh Vbfexajia . 
Bb čGJieHÍe* KpecmbaHHHb) j Komoparaxómbjnc^ 
ocmáHOOHmBCK, yKaaaAb MMb /^pyToft pOHjierb 
H iipuBejib Hxb Rb s^híio, nocmpoenHOMy sb 
BHAb ceAbCRÓH xHmMHia cb sammeHHWMH ^ 
npwABUa <|)OHapHMH , maab >^rao npw cBfcmb 
«xl) MomHo Gw^io iHraamb Ba^nHCB: IloRpoBb 
CfnpaHHHBOBb H xpaMb jrocnienpíkMCinBa. Ha 
jcptuAhub BcraptjiinMAb nxb Bfetóxtir cmapenb 
Bb jcb^MHaxb cb npiHniHOio yjiwGBoió viacRK 
ia BBe^b Bb yr<Mi»ubi& Ra^Hemb ^ y«pameH- 
liwá ^MBaHaam m 6H6AionieRO!o, Hdb Rá6a* 
nemá Bil AHa^wjíaodiUHLpHaaaajia, r^tí nio- 
jiaAb oroat Bb RaMHHb h r/^b n^pe^b oTHeMB 
. ocyniajiHCb 6DroMOAbHM. „HsBOjibnie mptéo* 
BaniB^ M«ro Ba^b yroABo*í cRaaaib omapenb 
nýméqiecinBraHURaMb 5 5,Hanib ftoépMft 6a^ , 
pHHb — líiaKb , n noá Gapiíab , noHe^ko ^ 
»6o « tJHHinaio ce6H. ab ^HpA^b ero no^AaH- ' 
Buxb {mymb OHb noAHAjib Ha Hefo cjiei^. 
mee ORO)^^ — - npHRasbiBaemb MHb Hánéro h^ 
jRajibini.. fi^AH yrou^eaiK npoxomMxb h npoba- 
jRHxb.*' -^ Ho Rtne jampmb A^pOAbinejiB^ 
Hwft rocnoAHHb^— cnpoGH4a EajiBW[Hpa , aa- 
MbmjttBB CMdwtcinapj^a. ,,tU bctoiíhio tré -Digitized byCoogíe ^aMKJiiii ; \naMffinB moh C3a6tem1^ ^ . x jt wtm 
fie^aBiia npiiHHACK Kb neMj %b ycjtyry^^ — — 
Ho RpaňHeu MÍipb ero hmh? r* i ^Hnno^itnib/^ — 

y IfnnoJtlimb ? He Mw^iOy^apoBb jih? -^ ^Taiib^ 
cjTAS-pi^ULff. Ho BamHOcinb ne ab nMeBtt, a sb/ 

. /^bAdxb; H noRa romoBJtirib yiKHHb, pa3CRa»y- 
saMli ^=-^ MM cmapHKu wafiooxora^iraii^ — - 
RaKb nonaxb a omb o^noro rocno^nHa. ab 
ApyroMf. Ha cmapocmK jifcmb ociriaBAeHHMft 
^eab npcHHinaam h Rposa ,3a o^ho HeyroA- 
Boa oiOBo , caasaHROe Mo&My TocnůA^ny mph 
ycepAÍJt ab HéMjr , nornSajib a omb cmt>ř^ 
H rojio^a ; HO Jiy*iuie noni6Hymib ) Heate^ it 

^ niiinařmBca XpncraoBBiMb rtoAaafííeMb nitíMy^y 
kmo no jifemb Bbinojinajib cb <iecmíio v^ojim** 
Hoomb čapcRa^o j^n^hku. BAaroAt>ntejibH^á xó* 
aiAttiib ce& fi^^peBBVt Bea^b ooiBicRfiBaA Ůh^^ 
Uhixh f ^ Hamejib a Měna Bb OAHOMb c6Jibhíwv 
Onb^ xombjíb noMo^b Mub Gl>^ánbtób^ ^moÓEt 
tf CRaaajib nu a rocnoAUHa h atiny moxo. Hanb 
06eacAaaittítB, cnoera coGcmBaHii^ťo 6ap0Ha i 
ítbíáh i tf 'ne. cor^amaAGH. Ho^^a^ocmJiitButt 
#ioft npHpOBHmejiJb npocJiediiJKia tt Baa^ib Měnit 
lib ctób* HacHjiy BbinpoctiJib a y nětp a amy 
/l<uHiuoGinbť manb 6epejRenib ORib acfexb nacb 
6^AHUxb cmapuBOBb^ aomoptíxb MHOjaeomBO 
jKtfBemb ero ^c40Bt»KOJiio6rQMb/* . **— Eiriapenb^ 
^iiMUe^b / HO njiasb MUHymy B03Bpani<tAcaíy ic 

^Háab lib ttoraMb Ha^i^MiipM,, aoakJiHRHyAb 
eo CAŮ3ÍLU: : |)Ao6paA čapuiairA ! m u homoa* JigřiiEéa Dy VjOOQ V B^iAHa^ RaKb cKdduBaioinb Bamit ^fo/\u , ^& 
Moerp jrocnoAMHa rpa(í)a Haywrpy/ioBít. Pa^a 
Borá Bbinpoóa íiuh y mixy n^^efirn , x . 
IlavibMHpa líb^HJijia cmapHHa. «- B^pyrl^ oi^'- 
BopHfpmca ABspa u bxqa^hiB ]M[ujio^a|>OBb* — 
^,Giio MuHymy* yaHawiii mu'^ rpBopHmb 
Hnnojiifiiib ,|^mo y-Hat^b b1) ^epenub cir9* 
Hinb 6AaroAbiQ9^b Moero pQAHine4«» Mamym- 
Ka iipuKasa^a Mab nppcunxb Bacb ^b h^bt. 
Ha/^biociry Hjno áu Hé omsameine npHHumbBb 
^OMb tío^^era h ymbmyímb BamuMb noebiqe- 
Hieiab BieH^ k Hoe cesfeápniBOi xomopde Bapb 
cb Heiri^pjifaHÍeMb omHAaemb.^' — r Ho^ítHb 
Bdr^BA^iBaemb Ha ao^vb- Oua npanoAHiíMaeiii- 
ca yíRe \ cb Mfcpraa nocepAevaOMy noGyiBAeHW* 
Xpaaaab se^emb Hxb ab AOMy , nh mouy 
caMOMy A^My , BomopBia ne^aBsio OHapoaaJib 
IlaAfcMffpy. ^ 

( OKOu%aHÍ0 0npeA^* ) I^^^Ň#S^^^S^>f^^^ M f>^^ ^ - I ' (/ NO 3., K ^ Digitized b dbyGopgíe / C T H X O T B 0> E H I JI. B a JI JI a^ a^ 

^ Hé| noceň^oHoaT) nvtpt^ aecejiiíft, ' 

KyAA prrtcKaAíícfc •la^a le^iw 

lUe^l? HBHKb, CKpoMMWH APyj^lí 6bf obTj ; \ 
'EMy cli BpujiafnQlK) Me'ímoifi» '" • ^ 

, noCJiajili A^pT^ nfccHeft AttoajiohTj ,, 
Ů cl) jiHpož , ct jierROio RjiioKoia ' 
UltAb B^oxuoseiitti^á Kb UcniMy oubr 

yxce ero om^puAte saopu i 

BA^^^^M AKpOKÓpHHC^Kil TOp^, 

. CjiiflHHbi cb Guiiedoii ueGecp ;. 

OHb vxoAfimb Bb OÉocceňAOtídBb Afecb — — * 

Bc0 X1I0XO ! jLHcnib ne KPJiuxHemcA; 

JVhihj^ }KypaBAe6 ito sbiuiHab 
, IIIyM?tt(aH cni^H^i^a Bbemq^ 

Bb cippaH^^u aojiyAeHHBi Kb^aeCH^* 

.^ ,,0 cnymHHKU ! Bámb poS Rpu^amuSy 
t)/loceJiB Móň abpHbiíl npoBo^K^iCTbiH , ^ 
yiByAb Ao6piaMb aHaflíenieMb mhB !^ " : 

„CRaaaBb 3 npacniH ! pf^HOii cmpatib |. 
^^yasaro 6dera nochvavímeMt ^ 

„H^ny npiromá, KaKl^ h bu^ ' 
,^4a oni^pamumV SeBécbnxpaHumeAir > 
pj^b^y omb cmpaitfiHHeii ^^Aasu !^' ^ Digitizéd d by Google - I ■f' OhI) Bb r^y6^Hy Bcm^naemB Atca í 
H4eml> 3aťAOxiileH> iiTppndiEf> % 

»tl apuinb y6i»i^l) nepe^Tí cdSoň^ _ 7 

řartioBb c^3bmi,ci! oh!> cli ilpai^aMM # ' ** 

íío •íac1> cy AbGbi ^vq itpítenfijilí í 

Řt 6dráMW tío č»iepmtíwkt^ 

^^Awiilb 3)^o^cnibkÉa noBmopáefail) ! ' # 

íb y;WacHt^ťb >;rbcfi )K143HÍ4 H^inb J.- * ' ''^'^\ 

/jH níáKb rioťif6By Bb i^fefcTnb itifibl : '- ' 

5,(Í5ínfAfefá'' 3|ficB Séřl^ 'harpe6eMiA , /* 
>jH ne óitJiaKatíb (imí) 4py3eM > 

^itíiá pmb ěořoBb, tí*t*otiťl> iltó;ieii 1 ''\ .^^, é é ř 

-V \ S;^^rlí mywb omb cináít mypkBAiAHóík 

Otíb cAMíHumb ~ ( fiaíoplb eťQ yrieV)^'- 

lí:ířl? MaAOÓHO cméHňiíiivi tÁačÍ)i 

wflfal., >kypaiití ! no^b tfe5é(ráAilp ^ ' <^ 

>,a iiacb Bb ČB*iv^t)iinejvít^^db)r 5' . ' ^ 

>>4a rpiitiemb npuBjfef^eHHiim éáivid ''^ - ^ 

>jOinMU|etíbá rpa(« b íia hakIj ^rxáey:^ • . 

íí tepynt ýspfejiit' rf8Há)ákéHiiwů i ' ' 
řyKOft yĎiňí^w rtCKá>kéHi#bí / ' (^ ' 

itepmiii lípěKpatíriáťo Aili4a J 
KogttH^i^Kili 4pyrb ysMaXli XífeBiía^ 
,11 iňMJÍlř lie/ltíláíKHMll nplř4<> MáOK)^ '^^ '^ 

iid r^iasy ^ittBoiOy nbneiib ^ ' ^ • ' 

>,4 MHHjib mópMíecm^eHHOHi pýtiótó^/ 
ijCocHOBwá jioAojHiímÉ otřiaeíib." ; : 

^ • '■ . ^tt II ^ ^^ 


.^ Digitize^ byGobgle 4»ip naAl> aaaepcHiiRb AidbjíAOH^! • * <d\ ^ 

i^ji Fpeitiif nopa>Kefia; ^ 

4<Aji Bcftxl) cep^eiib n6;«iaA& 04Ha. 

II ^1> AHRHM^ peBOMb H3crayaAeH&« ^^ 

IIpninaBOBl) OKpy>KHAl> napo^b, 

H Boniuitb : H^niapH^ ! Mu^éiiBaj MiqeB%0l 

^SJíOAtmiib xasHb ! Hxb qib6hu pff^ti V* , 

Ha ta* «x'b cji6aT>^ KOMy npHMttniiic^ 
AHife Bpara Bb mojin^ uectfbmáQik ^ ' 
HpMinaKuiiixli Bb flocceftAOBoab xpAíib ! v 
Ohm pyraiomcA 6oráMb ! '^ ' 

M RinojKb? pašQoííH&iKb AH npeapl^BKuS t 
nib maink^ú aparb y^apb jiasecb ! 
AHuib reAÍocb ino apb^b CBiiu|eHiiiaft » 
Bcé oaapBWw^Ú cb HeGecb. 

^ Cb izoAbAmoft Momemb 6itfm& rMBOiíi; 
.MewAy aiyMau(ex) mojknoto ^ 
3AOAb» coapumb sb ceft caMÚft lacb ^ / 
U XJia^HO BHeMAeaib cxppSit rjiacb ! ^ ^ 

Hab ab Kan0u(1>f CKAoQHBb ROAbaBf 
3K»cenib At^a^b r8ycH0x> pyRoft , 
Uau mbcHMmoJK na cmyneHii - 

- ', ^ • :, - / 

^Á^f ycrapeimab aa cqeuy nsopu -n 
(Hymh Md^rymb iixb c^epacamB^odAnopbi) / « 
fl^uievtb^ Hdb 6AHJi((Hiixb , ^aALHtfxb CTáj^oJÍkf 
myaix RáRb cMy jipiibi & ^ OReanb /:, 
BiiA'b p^AOMb paAb.y CHAHmb napoAU} 
ň ABKxqrraCBy K0f(b ^sb 6ypii> Abpb^ 
Ajo4bm|i Riinaiuii nepexo^u , * ' ^ 
BaxoAB 40, cBHeaia Ht6aab. \ * f 

- 1 ' 
^ Digitized by VjOOQ IC 

ChmIi ifiopiáceciiiBOMli cosbftynAeH^uxb ? 

IlpifinjiJi omšcio^y : oml) AeHub t . / 

Omb 4peBHeft/ Ciiapmia ^ omV MKKHHlbi 

^b npe4tijiOBli . Asiii ^a^eRofi , 

C$í EreícKMxb^BOAb I cb 6paKiScRBxb |*op1i»t.«» 

H cb^K Bb miiiflMŘb rjiy6oRoÍI i 

H m«xo Biďcmya^mb xopb; ^ ' 

**' ' ■ , , ,^' ^ '' '* ' ^. \ ' 

Ho 4peBifeMy oSp^^y ^ bb^kmó , ^ 

noxOAKOll wbpHoií JI npomirJKuoň , 
OBiia;eiUitíNb cntpaxoMb OKpýmeHby , 
06xoAMTnb BKpyrb ra^arapa OHb. ._^ 
He mecniBytomb maKb nepcmk ^aAft|.^ 
Re BAbcb nxb KOAw^^b 6^jia; t 

Mxb pfnaaa AMMáaa r]^OMa^a 
Dpe^bAb deuHaro nepem^á. /^ Cb If4ýfnb cb nOHVí^myíuyt rJiasaaiH f 
4«H3Kyinl) xnpu^tfMff pyKawto 
bii^Hj^ omb Roaib tóeMHwfe cNiftoib} 
H Bb-Mxb jiBHMmaxb ápOBíi Hbipbv; 
Hxb M€pniBM jiHfi(a t ona Bna^jbi | ) , 

H cBMin|bic mQmb uxb B^ácosb ^ 

BxuAHiď ABKrnymb cb CBH<ÍMnoiiilí »aAit ^^ 
U Ki^^nýmb cifipaiaHúis pH/^b 3y6oBb« ^ ) 

H cmaji« BKpyrb,^ CBepRaíi iBopoub; 
H rBNHb ^aanbjíK 4iiKkMb xopoMbi 
Bb c^PAqci Bousluoniiň 6oB3Ufc ; 
H Bb utmb npacifiýatíaxb CAumamb Baaxii! 
Tpasa AyniH , yM% cnýinamejib , \ 

BpRQ^ifi^ cmpamiiibtt/ xopb rpeMumb ; 
U Qboeabjí, BHeMXcmb 3pl|nieji»j ^ 
H Ámpá ouhmtmb noi^iiinb s Digitized.by VjOOQIC / 


l,Kino HiAcmh MJiáAeHHe^Kpii 4701010!/ \ , V 

„He Mif^mf^ c«pJbiini,Qa -r^ mm cl). Kpíji^JViw! 
l3^ D>^jitMcb, Bw pl) ěes^iry r«rr ww ^^ b4h|I L 

ijpasmppaaHHwxb 6pocaeMl) |b1) npaictj ; ;,^ ^ 
y,T«p3aiiib Bapl5-6jrAéjvil^ ao í^íl«ntóV V'}* . í. ji Ha^žjl) ]^HHiyiaBimáM>f jié^ajia ,^ ( 

R^|5i> Ha^b^MorM^oa |^I|UfMH9•y , . , - 

Ji myi%oi^ , iii^přU)íQ Qi|ipr;o^ V" x V 

Otifi peipÉimfíQ porp^jtiJiH ^ r ^,^ 

,0^ moř ywacHot-'cÍiA^.'}«.»),^n»í»,lr^^^ ,. ■ : • ./ , ■ 

3o rAySMHfi JHiiji|| trepka 3|?H^^9,. ,\ í. -■ uigitizea oy Qqogh J. v .■ .. ••■•. "• -y\ ^ o '• . . : 

H »ce,-H Bce eme bI^ woji^aHbtrt 
B4pyrl> Ha crnyiíeHffxT)' docKAHMa^be ; 

/|Ílap4)eHÍ^ { CJlUHlMlUb Kpuiil> B^aAH ? ^ 

„To MBWKQBbl iKypaBAM !A ^ '' 

il He6o B^pycl)' noKpMAOG;^ inbMOK) , 

H BO?4yxb BecB ojnl) KpBivvl> myjuynah i 

U- Bví^Hmh f Hepnoví iíoaocox) 

Cm^HíAs\gL mypaBJíeií ÁeraHmlb* v^ ^\ 

„ímo ? HbhkIjHS -^ • Bce.socKOAe6jřioCb! 
H wiiiH UfiMKa nOM«iaA6cb 
lí^b tycmh Bi> ygma • ^ ^^ ííLjmmab:M&po:^b\ 
Kanb 6ypHaa-nyHHBa BO4I) I v ^ . 
,,Ha£U^)j ^o6pbiii MaiaKL! nauíh, cpaaíeHHbifi. 
,iBparoMb HeaHaejviWMb^oo^nťb i^ * 
^^Hino ?* Hjno b1) cewib caobÍ) C0Kj)0BeHH0 ť 
;,II 'ifirio cviXb myp48A^w no/^eíníi'^?/' 
* •• ' „ ' ' ' y I. .- - .^.> 

H Qctinb ctřpAUawl^ Jílřr PAítO ,itr»oWHbe^ 

KaKÍ> .fiyviniQ. CBWiJgř .ijruKpOBí^ilfe;, ) 

BAecHyAa MwcAb : „yáiňua myjnlf ! 
,,To^3BMeHÍf<4b ymacawxb cy^b I • 

^jOniAiUféHbe' sa nbezj^a rbinoBO ! ' 

„Ce6fe 'op0Gftiry,n4HiHl> .H3Mbř*ilAl) 4 * * ' 
,,tťb cyAy »rnioTOb, *Kn]5P:MWB«Ab^CA<MK>í 

H 6aBa^í*T^.) inpeněmeub , cMflTneflHuii , 
Hesaáuoň pénbio ^dMAHéfiBhiíf , / , ^ / ^ 
HtmoprHJFnfb Hart& moAfibi aAÓ^bň } ^ * ; 

RepeAl> cfer^aAwa^e cy^ew, v ^^'- ^ ^ 
*OHb líjwB^^^eflb. cl> CBOHMh iťA^pemoMl) ; 

CMyllt^BHbiH Bit4b> ČKAOaeUHblHl B3opl> 

II mix^emHt^^ nAanb SbiAl) nxb omupmosab p 
H cM<$p(nb' 5biAa vítab npKró^opb* ^ JDigitized by.GoogIe ■p" ti, Ha^lBtHWJI HCKyCCTBA, 

■ s ■ ■ .'^ •' ■ . ■ _ 

• -r - ,'' ' 

)»Mé; reaiň xfA^iBjaHHOBl) ,|tfoifiecnli odHOiuJimu 
npeAMe|fRbi jnL% HdBt^cmHbie hobčimr coo6pa- 
iReuiďMii HQiiyccinpa* Bt) rnnsonticu Ha nuy^ 
Mma b1^ ai0iniQe|íajnypt> : npoiiSBeAeHis ceA 
noc^bA"^^ HOrymlu ino4BKO npaBHiiUbCs ho-> 
Boctniio nviana, x^p^s^99t^i^l> h nhíQAek^ Ca*»^ 
bsumIi p^ah^im}! májiaHHiokb o^pofíHuá ikh 
'^mb ApauamiiHecRlfl^ iie A^pdjsennb BHHorAA 
'teepe^b^ianiB^ PacMHOBy Atjja^iio. Bb, oácmecHO* 
cmn HcinQn^akb yjue npe^Mein^ ^ i^os^ffii onb^ 
éia^b oi6pd6omaHb npéBocxoAHO^ yk^ fib ttSBb-^ 
cmíiOMb n(U€>«eftiH h eb onpeAbAeBBUMit H; 
xopoiiia vn^pnraHHiiiisic xapaKinepaM]$ ^ < ecjn% 
moAira b^iiHb ^yniulá ofipaab aiuc^ei, nya^ 
ctHBa 'H A^BcoiBia j HO Bb mBBqitifcii y^vB^ 
>aa\ít:a Ďojita^KoJtopni^y iii (bop^by somopioji 
Mo^HO pasi!Oo5paakni& /lo SeaaoHaHHoeftiH^ To 
i^e páBBOB<^bpiió yA^enica ucRyc^cmay »b oioBO* 
nieHÍir b1) rpynnavb v ROcmioBiaMb. ^ JIbii^ (*) |!ď> Sfann^mmí xeligiětuu Digrtized ^Googl^ JI Mlbctna ifeHCífTOiqnMiď, noAo6HO cánrofi npii« 
poA^i H láo aie BbipaÁeHxe aa /^pyroMb jiimt>, 
M^n mó me AHne cb^ fi,^yts/tvíb BwpaiReHÍeMb ^^ 
čocmeB/iiémb HÓByio R^pnuÍHy, «šb npe/tMema 
-ýme o6pa6ořnaHHyK) BiÍJiHRaMM Macr][ie|)ajnH. 
' ^ ^ocmOHHfcíe copéBHMníe^if Pa({)a34« K 
rBHAia MOryinb mifBopiicamB ctf.^*^i»>r xui\a 
Anocin04OBb; noHpOM^- cn^b HeiicmpmwMWxb 
npe^^jeřipoBib , ( ecKiB MHomec^Bo uoBBixb fib 
HHHrb CaiiuieHifarQ IlacáHlf^i iipmopuxb ei£(e 
H^ npeACniaBAHl^á. HíHBónHCK 

Bb RHMraxb CyA«Sj I^apciwil!> « ^áBÍu.^rft 
Hažr^eifib Hepmu u CAyHáH^ šonmp^e Be 6feiAii 
' eine HHHGr^a, HO Moryttib 6biini» npeXMoniaMjf 
AJiH xyAOweťfrnBb; M M0»^y npo^iifMH 'pas^yRa 
HoeMMHiíw^cb en i^5bíiMi« CHóxaMw, KOniopijK 
upoBo^MAii MfimB AO rpaHHuT) ^ omnu^HH ; 
QAHit padcnia4acB cb Heio n^ia^ná , a ^pyra^ , 
Fy^ y nocBániiiUa en iRH3Hb cbok> , roBopii 
,ci*i mporáinejibHiaa QAOBá : JS a'1^ Mé Ua^^^ 
MjkU^ >I á3ďl» noňAyy ^ ^A'^ ^^ , eoAJSOpHiidU^ 
c^ jnsi j ^OAs&jpoo-n h ajtT: jiwa^^ víareraif, 
awaí^ moHj h $oe» Jnépa y mou Boeir, < li 
HjVb JHŮ ^u^e yjnipemuj y^py n mamo norpe^ 
SycM: Táno a^ co/neapiějnjf Mut* roonoAP 
H cis via ^jwpHA0MH/ni> ý jtHO CMepmjb pd^^^i 
jiyHHjnJ^ ^emAy aího^ h jno0ow (^). ^ ■ n^ X^) Tomb camau npe^Membr uab Komoparo co- 
liia* Qita .Hane^ianiaHa sb juSAaHHOMb mhoip f y^m,. ♦■ ' - Digitized byGoogte V) ; y ■■ , . , - ^ 

HíiwQrAa He^npeAcinaBjíit^H unj^b^in Hpo» 
poKflf ^awÍH^a , KOpopwft wa-óepecaxb Ti^rpa 
noBeprcH na 3^mjik> óiiřib ywaca m coRpyme. 

^y jíhHBHty H Mpecjia eeo JtpejtoscaHek 
sjíc^móM^ cstJnAiiiJi^^^ Komop^»MÍi ii03Bt>ciiiifjib 
ewry Bo^to rocnš^iíiía. /á{a»i**^a r^* lO. 

HuHino He nepopas ují b eflt^e; Hieiiy ropp^a 
^e^ROMTi loáBOjwb noc^aHHyio, Komopair sb pH3b. " 
čbmoBftití^ na^a^íftb »bHoráMh UJapM ^a^^H^ec 
H npeRjioHJieinb ejrt> ^b no4fc3y Asecca^OHa.. 
©cmpoyMHpíorSĚHiirHíElo^ U^api^sb »». 2, rji* 14* 

-^^BH^b Bo Bpe^iff iio^f)4y tmoMuiícíc maai* • 
^OBO Btfuwmwiíb, r^b na &i|iAo HHL^íia«jiii ao** 
flw. Tomb jHacb omnpaii^aioir(cH mpa (Íhhobt 
)i«Ba nab^ero BOMUpniBa , iipoxo^amb nepéab 
Henpíanie*«ř<íHO0 cmanb, noHepfiaíanib ao^y ab 
Bw^^eéMcnoMb 3acmp«f»itKb , ifr npHwocflmb 
ea Rb lJ[apio. ^BWAb cb i ó^aroÁapHocmiio 
npHHaJib Ba^yl, /%o - oh^č^jicíi num^ eey 
pub nocaai^aemb mmc;hh Bóra, u B<^M»Ba6i^b . 
Ba aeMyiio po^y, norpopyfo.^io^n >/{ocj[naJiM no* 

^niK cáoew BpOBÍK). > ^ ^ 

Hab MHorwxb MM;i<3íčepA*ixb ^b-^b caro 
JJ^apH CJibAytoii^ee "SOomo^Hp #nBí>iiHČH. Kor^a 
(tob óJbub npiiHy»A?H3> Gbmaiph »ab- Ipp.yca- 
jíVLiASLy íibKino CeAieji ocbiňa^Jr ero pycajiia^^bv 
HUMH pbnaMM ; M nomQMb rpa^oiab cmpb^b; 
<!ÍAy»iifn*eji|f ^aBMAOBW xornfcjin y&nniB ero; 
íj^api* ;|^npeinMjib, . Kor^fe ^aBM^t^ Boaspaimufc^ 
tM, ab Iepýc^4»Mb iiQGbA^B^^'*^**!^ 7 Ceweft , Digitized d by Google 9 . " ^ ^ ■ -, "^^ ^P3' ^. ' . - v 

^ ý^oclJJOHHb Ka3řbi ;: no ^apit^l) .oniBtnicmBO- 
^^.Ay^fAHecp Hé yMepjneujnc(/t. Myjwh OJrťb 
^^pait^/9 , /ionems ne 0$njj vt»f, /r^ip a^p^ 

H UapB ó^pamaqií np Qaa/íeio^ CKa3ajit> : ue^ 

JJ^apcj^Gib ^Vf a, fji, 1 9 a* ^. v » 

MoMHO ijanHcaníb Be4,l«H0Ji^nHyjd iiapjnw- 
nr : . po3cn\aHOB4eiiíe Jei^y^aji Hiv|GHaro xpaMa ,; 
( Bo' BDeMrt KHp.a ) , oní^^an^ioe sb , E^^íipfcf 

pam^HÍ6 Qeoe^ cjb jripy6q^/i%H. u Acenjusi cfi$^, 

^ ^it/n^Tocf^OA^fj ^o YcJTiaoy Jl^aďHAa Ifa^ 
.' »i9r i/tspaHJíěi^a H eoftinocy e"^ p1^yuj^x'b *i 

^ie eo3ejiam(xat^y jjíqkCom'h ^^jit^n^j^p (x^ea^ 
jienie VocnQ^y npn ocu^^^ftiHit^ AP^y JT^- 

0^eQi% ^eoHMHy /tJíaHa^y ýAčtcqjidif 0eA{ieji/^p 
H HapoAf» 0O3e^ama^m'h^ ejf eeb^^Aia eq^^ 
03imctscy ejíacif^ Jt^ne j/naMaity ^wa^^ ^O^ 
^uajnn e^aca 0óCHjíHtfaHÍÍí 0^ce^/iUj^a>pJt^, 
Qm% ejíaco0Í9 jtAana ^apOAHct^o ^^ nonejB^ 
^jIqAí^ ^ocHý>i€2f04C^y ýjíagojfkh 0eAÍHm> H Digitized by Google r,'- \ pw , KH. 1 ^r^* 3). Bomb BeAHROJibnHaH l»a]^ 
s^Hfiá , npefOcxoAHO HaMepináHÉi^A. 

Bb^^iiĎ^ls ečatB Apyría no^béHMiB «zepinu, 
BomópiaMH jKHBonHCi^ia tíé BocnojitóOBajiiicfc AO 
Huiib/ Bfe JRnniÍH CBkmiíTxb Oranefib ecmiL 
maRiRe Mjio^ecmBoaxpeRpaciibixb n'peAMeinOBb, 

^áiiaii BapmiiHa ,i íia íiptiBtfepb , KorAa 
Mi^piA ]^rHnemcRaii , wé if^ba Ápyrard PAt»«r 
HÍa Rpoiéb ^JiWfHbixb BOJiocb cnoHxb, Bcmpb- 
Haamb b1) njrcmjbmli noimenriaro ^ocu^á , É 
ciriaHóBHnic« čttpeAb hhmI) na iio^ItóH, ^ftpočk 
fro 6^aroč40Bemii ; a lípane^HbiJI / cmajpet^p^ 
liáRif Awaáemb hh ^h n^ená čbqio íaaHnitiQ. ÍI, 
crojii>KO .6jiaronpi#miiki /a^ii niáAdBina a^^T^i 
i^bcnia^nycmbJHb y ci^HpelifiufL ÍKiiAMt£^^ aiitf* ^ 
•^ X x^P®?^^^'^*^) aKáBoniíciiMa ne^^piti. Háb ap^b^ 
CHwxb Bt>iii3BÍe& cocmVBJíejaHwk , h;ih fib ropb ' 
( Bfiict)4eHHiiiii / nudrAa nó^b lajrMOMb Sbicroj^-^ 
ro nomena^ HHQFAa Ha Kpáio hponacin»: yeA»** 
ii^fíHbla it no^meHHidx Gl6^nieAu KĎpbT^ 6jiar^ 
^^craiV H npaBeABiiROBb, CecbAywujiixb flio^b* 
jio cb EorOMb I > 

YHHHinoAeHift 6ojj[ ^jia AianiopoBb Momeíníi 
inaR>«^6 6umB npeABiemo^b Kap^muHU. Xpw- 
cAiiaHiiidby np BM0HII Te^6Miatilb y iipmuejib 
, cb BocmoBija Bb pHiib cb jiaMbpeHleMb coBop- 
lunmK B§ji9iRoe ' f^A^., Onb u^bib omaa;^*- 
Hocmb ÁBunHieiř sb aM^umaánrpby liapepsamb / 
»rpw j n Bp .pliMta CB^OHHigb ^^ 6odi;oBb Rb 
XputniiauipRoil i^pemocáRm Hapo^b ^ ci»|ám^^ \ Ví' bigitižed byGčtegle o. . . ,. ■ ^^ -^ . ' 

bhmI) o^padqM)) At)^.fieincfl ufneuKnoMh B^pia 
a eft Ao6pOAt>ine^e^. Cie npoii3Uiecmfi?e n(> 
^/^itjio j^nepamopa Fo^opiis yHu^mp^Hm^ 
wtpBafcwyio áa6a9]r. 

, KaRin mporamejibiiMji Hepmia écnifc ^V" 
mB3Hii CeK-^BeHceHa Ae-Uo^a h» n. £rp cjia«' 
BQait npoaofiti/pb , . cptAit KQpMH^Hif'b. biipoini)» 
CKHxb it^meň 9 nocmauAeHH^ixb u^Mb iqc^Kpyfl) 
s^ee^pbi CBOfft* 4^niu aappH^Mtab HApyi*^.^^ 
pýaaxlb Majnepeft^ »iajRj»^b ^UAfuh m n^a? 
H^Mb ijiOA^^tt tu>BOAb »b npekpacfibixaeMy ^b^«- 
jaaHÍio mpi^CHopt>Hi A , aopA^ | n^papea^b caoe^^ 
dK43aiiie f npoTiM^/VHHKb 96paii][H4C^ nb npn- 
cymcmayioiitiiifb cb iimBMH cAO^i^iff : qued-^ 
ji,Hme cjneHaHÍfo cHÍm:if H€0HHiH0fjt^ h čtA'* 

' Hcmopiii MKCCícmapOBb aanAio^iáeaiťb bÍ 
t«6b MHoriit paái(iiiteyiLiiKij| ^epirtbi* Bb f 55]| 
pmei^b A^Opmera napixoAtf.«b cf) HbcR(Ui>- 
XHMtf Htcxl^iima^fH (^) AP-^^Hy, jia/Káii^yio Me]? 
»Áy A^yMH pbKaMH, K3b Roraopwxb o^Híi Bna- 
^aatnb. ab IT^par^aJí^, ;.a Apy^^s &!> Hapany. 
^Apyi^b oab Bucmytiajomb iidb Ďeparcab pBOr 
Mxbs c^opo, MHCcioftapb k aro cnymHHRii 
npif liyai/i^eufoi pmb bo^u i sa^^Haaioii^^^ aail* 
AK> noAb Hxb Horajftt^ cnacaniiiea na aapxb 
^apaab • HaBOAneuie, i^apacmaemb cb;>ia€f 

("*") Ť. e. voBooSped^HHJbie a86xMttifRft alb ^pii* 
cmÍMmcnym a^py > k bmob^ oKp«aiafeiBisi«. "Alitized by Google 


AÍMCfclOHepbj čt Ó/\hHM"b*^yH€řřJHKČ)Ml^ čeoííMlř^ 

'fi^e^^úa^čÉ HaLBWCOKdwbi j^efíeiib} k nepe^b nxb 

tJiasáMa , tnMrpbi , jhíBbi -k fl|)ýrTfef CBHpbíiBít 

' *aébpi< ykdcíiMbl 6tMii ctítpel|iiliié^ibtíl>]Mb no- 

inOHÓil b BÓftbl?^ ItpfeMa MháH 3Mt)rf tf Sfeíl^áCfe B0-» 

iipyrb ttióttí Aepeaít,^!^ RoihópaKb tíKr.tib 'JVFmč^ ' 

/ CíOH«pb í^ *'ofab oOiKA^Ah Ů^tnth.itewiéhmiiqpt 

. AoSaNeA^čefe s^huj itáíiT) BApyrTb^Toihl>'iřfH>iié- 

' Ctriíí H3jioMtíAčJi rioAb tífefe C^Rb ^ířjťeBk j oná^ 

lynaíiá Bb ^fiOA^ í ti ošpamii^ácib ^bÍí ^^pyrytij 

/^cntdpo^^y. flyiíiemccit/faeHflářRM tíéixoft^riÁvíčh p^iRcsě 

rfynroáb éb cetóli nó':ípmeMm } Gypif iieř-yiiiií- 

; 3£á>^í bcíaíí Bospácmdjiai toftpyrb Bb cpé/iHHft 

aoHsA MMčciWepLb* yHífAbab"1npH^ci^fi7íí^lSídJi¥ 

"ifT-H, nátíByřt^ará Iířr^b*i^ít| noiňópóň ^Mf vipvť^ 

^ajij^, ^xno m-pA rfaw^HiiRa: 6 tnpiir ^piíóiniii- 

\ tyflífíí Kpeli^éHÍH, á Aj^JrfSe' paapbtíiéttYilrf Cbfiei^lbí 
' íípMB^^a^b CBoeto fHěHtuRk 'nh ^pe^By^' Itljoř ď^ek 

~ momb 4forb A€pí<iamí>ca; nbiiiojinb^ iře éitfoiiipií 
jiiBí CBOé HcniOri^eHie, '5pétíH.TCtí áwJid6É» aftí.4lH« 
Ab*40Mbv n MMMGř iH«cyií]{«xbrf :s^feb cÍJ 
fppeaěAHí^vřtaA AtAílmíí ^ íraiř' uforaopfcixlh ^0^*^31. 
íipoKOJiOja eiiy^nú et^onk áůa^^ i * vtwpá^c^ 
^ yAiMpfaríoajfiixb, oiípeeniilJib ií nj^JiHiiJiirHxlií 
íioitá^nm ^« ndc>bÁ«eér' náfAkJtatííew O^tí Bijá-* 
Iipain0jicit\. Kb CBoesíiy .^p^By^ JSd^H .^ána^d, 
yéjbiaai^ii} ii^jaoAb Aoit^b inpetabiixb cyjaoKlI 


.Digitized by Google s. — SrS. ^— ■ 

■ \ 

íWÍwCóíoKeplo %' »reo(^Hinb WorJH ym& hpd- 

fpAmamh nyiUfc cboA. Cefi oíti^j^b ^opmera 

pííiíAh a3 To^A npwb cero"npoH3iuecmBÍ/i, ho^ 

^p^a^fkiHař^HO cmpa/ia^b bmb -6óJřH sb Aň^heh. 

HCRycHw^ xyAoaKHHRtt mof^ih 6u BonenHO 

iiocnojib30Bai;ií[i»cir pa3Hmejii»HbitóM h nbiuiHbíMjc 

obpflA^MH, yqip^m/^eMHbíHK Bb naparBab leayu- 

maMMt,, H Me^Ay npoHHJSra moprttecmBeHBWMb ^ 

xoAOMb nh Aenb pi^a^A^^^^ rocnOAtín ( féte- 

Diea), BcrspeMH Komoparo acb aeMHwa nÍBa^it 

coeAHHíiAířCb 9AHHb pasb fiÁň BOS^aBaHÍa xnajibt 

Tnopi^y CBoeMy* Ajijien, Haca^i^BHbiA n3b no- 

iiepaHi](OBfaixb Aepeab h poaáMW! ycbnHHbia ^o- 

pom npjftBOAM.in nb GecbflRaMb , onÁemeH- 

^budb HBbmHbikíii nepBBH3ttaMM j MeTir^y nub- 

myii^HMH HycnraMH nocijiaBjíeMHbífe* ju^bm , 

tnurpbi H, Apy^^í® jibcÉiwe 3Bbpw kaaaji^jaeb 

úĎesopyaieHiiAiMii , cMHr«ieHHbiMví , tipytEe^eu^ 

MtíMtíL nb ceMy Mbcmy caepxbeetniBcinBeH- 

MOň tSAAOK) l nbnii , JiÓmapbIMM O^IW ÓWArf 
lipMROBaHbl , C^phlBajítfCb nO^b SeABHhfMVt AHf 

cinbflMk ; Hxb 'penh- coe^unnAtfí cb nfecao- 

s tlbHieMb CBíjiiiJfettHaí- c^yHtMmer^ež, HOBcn^peiDiéH^ 

Hbixb!^ Bpero Wpo^a , n cb wrpoio M)nj:tíRÍ&i 

CHMxb Opy^ÍM BOCHHWxb M CeJltCRHxb ; MWJl- 

Aioňhi nianUfb ^ R0JiH6pá\i nonyrau -lí Apyrí^ 
cb'6Aecmau];iiMu u pasHQi^Bbui^HiMii nepbaMif^ 
CKputnHO npHBH3aHHbiA ButnamiA Kb abnub*, 
BSMb^ Maxa^iu m^hiAbn^m^ n rpoMBO nbjíH mh 
ceMb noMapaHqoBOMb ca^y; caB03b' nBt>rayinyK> 
aAABfo BH^HiiK GhiÁíS, cma^a p paaCbinaHjyibrA / 

Digitized by VjOOQIC xopb Bcbxt ,mBape& fib npwpo^b/ Ilpoijjec- 
CiH Me^^eHNO mecDtiBOBa^a no a^Ji^AMb ^em^y* 
pji^aMH lAepesb , nacajKeHHbixb ne Bb npaiiOK 
AnniUf Hb^ ii3JiyHHHaMH ^ HomopbiH npepniBa* 
4Hcá no MbcmaMb 6ect)^Ka|fii , tiipTyM((>a^B« 
HBiMH apnaMH^ h^h BOAOMemaArik HCRycmBeif* 
HMMH. CBaáfeHH«Rir'Hec;iH qepKOBBbie cocfA^i 
nov^b 6a^A^^^"o^b njio^oab , i^sbinOBb u an^ 
uorpa^Hbixb ^fitcpieut ; neo^v^mhi ^ Myii;Hiru k 
^eHu^uHBi, o^bnib^a sb 6bjkoe njiaijnBa UnAt^u- 
CKoe npOBpma4,H xo^b u nb^H himhbi; M^a^aH-* 
qM . cb oiTiapbimoK) rpyAbio u uieeio ^^p^ajiic 
bB o6iiaiiieHlt^xb ao Jioama pyaaxb np^apacHBitt 

CO^OMeHUIilH VOpailHHU Cb p030Bl>IltH AtíCnih^ 

aMW, ^omopBiMH ycMna;iH ^opory; MydBiaatiinBi 
^aajiiOHa^H mecniBie, paa^bjíHACb Há mpn óin- 
pa^a^ Ha lOHaoBb, naci9y^xx)Bb h AHKuxb/ MÍpan 
Ha pomaa:xb/ 6apa6aHaxby CBapbjíHxb, KHMsa- 
^^axb f iiipy6axb , na Bcbxb HHcrnByMeflinaxb 
AtiKHxb iiapoAOBb. HuRorAa Bbpa I ^ioďobb k 
6jiároAapaocmi> ho npocjiaBjíH^M TBopi^a npw- 

o^paeoub^^ oř^^i^^Wi^A^^^^^^^^^^"^^^ \ dbyGOGÍgl^ ^Digitizedb-'*^ -» "^^'^^1'^ ^ M "■ ] m. AI^TTEP A.Ty P A» kapmma' ÁoChMatOHdABč^nih ůMa (^)a 

HaHopmaHie H^oiiiopiíf ytóa ^ettOBtyHecKa-' 
řo b]} ocn^MHa/^i^aitioMb cmo^biniH ecmb f^h^ú 
BedBJÍiá nrpy^noe ť 3/^bcb noAHranqécKJÍH npo* 
Hi3iiiecinB'i/i iiMt)K)m)) se^iHlioid B^tAHie ' ^á 
íijio^bi ^Kramepainypw , m d6a npeAttíeeniBjío* 
inYe BbKa npe^yroraoBjíHiOmb h onpCAt^JiHíoral) 
OiíijiiiHHbiH xapaRmepb noCfAftrtHHroi Bb ocb* 
»tOMbHaAecainb Bbnb Eepona népeMbHaem* 
ca Bb cBoeMl^ bh^Í)! cypoBwa n ac^kia crapa* 
i^bi uáBAe^ieHbi Hdb upana BapBapčínBa; jipdB« 
»ia i^apcniBa ^omMBaioinb noojit)A^í& Bbxb 
dfaoil ; cAaGocnib npa0Hine^e&^ iíak hompHce* 
BÍe ťocyAapcmBeittíbixb ycmaBOBb ycRopaemb 
Mxb na^eHÍe^v Ha cbse^b raeiiynib omb lora. 
HCRyccniBa j HáyHii h npocBbineme 5 abiBe^eii^ 
libie Hdb pa^cniBa Hapo^bi ^ Hace^eui^bifl ný^^ 
€nibiHii| Bejia^aBue rpá^t^bi h QmO^Hifbt yapek^ 

i , ';' ■ "'■ ' " 

(^J tlití HQBOH- KHMrH ii^4atí/H0 Bbime4iileft • tia 

<pp^aHl;ycROMl> nsbinb no4b HaaaaaieMb í Kcfp" 
^ mHHa Aíintjhépairi(/phí ómi i6. ^o HoAiia i^ 

tmojimi/i^ 

Nď3. O Digitized by Google waiotnb 64€CR0Mb A^pmaBHuxb xJ[ape& ml) 
cmpaHbi, Bb RomopbixI) cb Ha«iajia Mipa ae^n- 
«iá^acb OAHa npupoAa^ ; MajrMJiHionib Baopia " 
AHBHUBib M BeawKHMb 3pbAHii^0Mb. H sorAa 
cbaepb BOdpom^aeiiicH A*^fl nojiHmn^ecRar^ ' 
Gumifl) Ha K>i:1). pyniaincH AP^^Hie yemaBu ic 
Ď^aroniBopHKie ri^aBu ero ;,^pacnpocrapáHiiein- ^ 
cfl aapaaa pocKomu^ Ay^b raóproBjíii oĎpa*- 
u^aemcff Bb opy/\ie nojinniHKEi ^ npojiHBaenib 
McmoHHnRb. GoramcniBa n padspama, ^^jiaenT- 
Cfl BKtHoio 'RpoBonpoAitínHtíxb 6paHe& Bb Ha« 
cmoHUJ^eMbi riepeMbab rocyA^P^^*^HHMxb' ab' 
6y/iyiqeMb» Cb moproBAOK) asjíHio^ta HOBbí« 

_ ^noBciji^mejiH ab- Aaín ; po^Hmcji Hannicb • 
Xaa^^ TaMepAaHbTy KoHinopu h 6aHHH. HiíKa<« 
»Ia nperpa^u ie yAepmHBaxomb npe/(npiiilM-^ 
«iiiBaro RopucinoJiK)6ÍH ; óna npoBpaAUBaemctf 
jib cmpaHu A(|>pHRii t ^y«AO& roénienpiHM*- 
cmBaf H Jle^Biiiiťbiá bReanb ue B036paMiiemb 

, #^ Aocmyna irb nocJil^AHUMb npe^b-^Mb sew- , 
Haró niBópeaiBt > no aa^HOcnib ireHacfatintHORí 
Bopbicmír', cre no6ymA^Hie Rb cMb^uMb nc^. 
HyuieHiHiíib^ paanpócmpaHHeinb nosiiaHiH, co^. 
AtnaciíTByemb »b npocBbiUjeHÍio , HOflbiM« aa-" 
éjno^emaMH H onbímaMií oGoraEpaenib iHayHy 
■ié406t>H^CKí)& ftiry^pocmMiřiipoÓBbinetíabi© nyme- 
ixiecinBeHHaRH meByiab no o^t>/iaMb RynqoBb 
lÉ MÓpenAaMtinejieHj axb .mpy^Mff paa^Bii- 

. raK)mpA y niaHb cKasamb^ npe^bjíM n^ipa j 
vipt^padcy^H ua^eaaioiiib ; apascnrBeá^a^*^ ' v itized by Google Digitized ropu^tímá ne arpaHif^iiiBaio^ib im Mepá^ im 
Topbi:- BU^^Hb He^QB^Kb Bb cocmoHQiii ah^*^^ 
íípwpó/^w t Bb Mjia^řmecmeb řpaiU^aHCRai^ 
oépáaoBaaíít , k ecdíb cnoco6|> . oope/vbAJtmii 
ii*A^wine>bHOcmt> erp ycnbxoab. Mopeni^aa^-r 

^ íne^aMM mecmaí^oHa^acHniB ^^Kd onycmemett* 
^bin íiOBdift CBtunb oópai^aemb HSt cé6jt bhii«íi ^ 
lAaHjře, M^AP^n^B^ BocbMaroHaA^CAmb omojib* 
ixiiA) cpe6pO4ioó»0^]i^ Hin^ymb tb n^b dojieiilia^ 
pocBouiHUé coKa pacmbHiS; o(Miimi»ixb mi- 
ifiOMb ' ^ KpoBiio Á(|7pHKaHii[eB^ 5 B0 wyApei^b 
pa3CMagi|>(fB4einb Bb o6iu«pHi4xb cinpajiaxb 
íipMpOAy KtHjrio f^ At>BGiriBeHi^yia n' pocHOiit«» 
if yio Bb j^Hxb mBQpeftiAxb ; cb ^^aro- 
roBbriieanb Bdnpaemb Ba t^apcitiBO^ OGUcáoimot 
BtfAbre^^MOAib íleaoMb ^ fl pa^y^mcft^, ^ráio 
OHO ytnbuiAemb Bemicyie EapoHy napniniioii^ 

- :^Bbniyti:^ara Btíapaiiraa rocy^apcHiBe^Haro, o6ife# 
iij^aa é^aro^enciíiBlLe po^f ^ejiOBb^eoHOi^/* , 

Bojibtíiaa- lacttiB itpotiai^ecjiiBift itod^feAr 
^aro sbHa npuromofi^eHa ý h HbHOinopbřitlt 
oGpaaoMbnpeAHaaHaHeHaoGoMMii íip0AbKAyui(iit^ 
jtfH BbKajiJE^ B^a/tBiíiecinByiit^iia. Mopaxb 4^40* 
maMa ^ Ba ínsapAon seaiAb dOAUittHROio jit 
ďu^omoMb V BejiaKóá^pHinaHiit 6iii;3a .o6irsa«iit/ 
éifM9 Bjiiro^aMif ftKmaMb CBoero tlapaiáM^nina; 
npaBjí^Hiio H^xmaejliE h napeM^nb sb oy^(íb6ti 
CmyapniOBb/ Hcnania 6i>icinpbiMtt uaaťaMii 
npii6AttiiMia€^ nb HftA^^uo^^ ciúpa^aA*' wll y Digitized ^yGoogk X dÁ0Al^^<^^<'^ HďjiHfriHKH ^^HjíHyina 11 , «,^oinli 
6eaMO.ABHaro tnitpaHcmBa evó nsLCÁhj^nHKOXibm 
HáiibpeHiHMli TyoinaBa AAO^i>(|)a C0/\bHCin«0B9<* 
Jio psekie, BoaGymAéHiioe HOBbíMii niepeMt>naMii 
B&pla Bb 16 Bt)Kb; ynaAOHb A^cmpiHaaro ^OMf 
lia^HH4^CH; u 6esb ycujiiu EBaHrc^HHecHiixb ; 
peBHumeAé& .ue Morb 6bí Kyp(|mpcmb BpáH- 
^eHĎyprCRiá fib 18 BtiKb yrpOHiaini. , op^iy 
HMn^pcEpMy. BespaacyAHbiff répoH3Mb| 6e3- 
no^edHbra aasoesaHÍn KapAa XII, SbiAvi moAh^ 
no CAbAčmBiHMU np^/^aHin h naManfit inbxb 
layH&ecmBeHHfiixb no^BHroÉb, nomopbid Bb me- , 
v^emii MHoruxb cmoAbmVu yKpamajiii 6eairp^«- 
pupHO ^opmaBy rycinaBa- Badij^ EAHnaic . 
FoccÍA ^HMb^a c^aBTy meaaBMCSftMylo omb npo- 
xsixieciirBiil ^pabiiřvixh ab^ Mipb A^ ^^ no^H- 
xnH^ecKaro BoapamAeHia. Be^itHi^ Ay^b o^^ , 
,Horo TocyAapK HGKaawBaemb Poccíio a>HaMlr 
^isyMAeHHO&EBponbiyiiiBOpumb aapoAU AOCmóji'* 
ébíMK npuBAeŘanib Bsopw , rpoaniitb Bocmoajr' 
K nofiopaem^ ,AP7^^^^OHKCinBeaHbi0 h^ sana^b 
uxpoAhi ; H^ ciH ' ^epwaBa a*^^ rpaMAaHCBarcr 
Si nojiHrnniecKaro nop^ABa, Bneaanpo B03po«- 
AenHaff, ne npoiiaBOA^^^'^^^^^^ 6jiecniHiJ^ra 
&b omHomeHÍK Kb HCKycctnBajib BOo6paiKeHiA. 
Mma^ia* fib cenb Bbnb ocma^mcji mojt^Ra 
Bb naMamu no e^fl; BejiknecmaemibiMb aP^^^^'' 
cniBMb, I H 6ojit>e yRpai^aeméa jjnbifAMrH: 9 ne-^ 
jReAK pomA€|BieMb Be^Hwixb JíiyMie&. MbRomo* 
fja^ OAH^BOnib' AOCflsam^ c^aiBU xjibi . ná ^"» ,v 


\ 1 


-V 

uigitizpdbyGoOg'!^^ 

péBai^iio,/BoaBumaK)iiJ(eMy paajrMb^ vLaví rko aa« 
t^TvraMl)) npiLHOcau^uMl) i:iíOJiB3y HeaoabHftCinÉfii 

;;liinnnepainypá ocLMaroHaflecamB B^ná. 
Bosawaaeaib Hame BHiujaHÍe wa my pecny6;ii^B j^ 
BomopaH , co Bp«^ieHH aa cJiaBttaro ocbo66í«^*^ 
HTH ^ He npwiJřjiMa^a , nasa^och , yHacmía »b 
A»M*e|iíaxb ^Eeponbi. ÍIpwpoAa orpaBt^aerab 
oe ypmaBU ; ycmaBU orpajKA^^^i^^ ^^ Hp|iBBÍ. 
H^ daKjTk^^aa sb ce^b 6orain€inB:i, npkiMaHU- 
BaKMijaroj necinoJiioÓMBwxb repoeBb., no BiyA* 
pocitiHi i^^H nó c^aóocntH ue MMba caMH AP^T 
SaBoeBaHÍH ^ óeanjiOAieMb omnynaaiíb omb 
paaBparaa, r^^Beu^tA inaR»e yMb;4a moproBalnb^ 
upoBiio cbíHOsb CBOuxb , H npeACitiaBAiiJia 
crapaHHoe apb.tHme Hápo^a cBo6o/\HaTO , rop-^ 
^e^HBaro ín rornoBaro BbicmaBAaitih HaeMHbixb 
daui^HniHi^KQfib , 6039peKoc^OBHbixb j^mpaJKeH^ 
v A4a DGriHaró po^a mnpaHcmBa* ^ / 

I^apcmaOBaHie •AyAQSHBA XIV HMb;io b^ \ 
^uKoe BJiiauie uá Boci>Mbi&HaA«eainB sbab. 
Hecino^K)6ie cero Focxa^P^ -^^P^i^^i^onib cm*^ 
cmeiiy Esponbi ; dbb ycii4íiBaeiiib BOUHcniBa 
CBOH A^A npia6pbni0Hi4 $ COcbAit ei*ó' yMHO- 
iKaiomb cir^u cbois a«^a sau^ui^eHÍii $ irp^ 
6Bau ero nQAHcrBOAi^eBb n^HBOA^nib Bb ymacbs ^ 
«c^if yccoiBa v^Xraxym^i noAb eí^o noRpoBU- 
inejiiicmBOMb npkBOAHnib Bb 93yMJieitia , k 
^^bHAiomb 6^M]M>ttb. HuiUHQcmtf $ Apy^^^ Digitized bý Google v — sao ; /< ' nAe^mli , vapBapcpiBó, 9 npoMBiui^eaHOoiaB pa3^ 
npocmpanaemc^ H' HOBue nojK)RH , >hobi>ií( 
ttompednocmK 0CAa6jiiiioinb y3f>i Bapo^OBb » 
cb komopbxb Ha^A^anajio c^<MRifnii» hx^ py«1^ 
npaBOCyA^A h Ao6^A^inejiH. •AjrAQBw^b XI V 
cnocoóeuíBOBaAl) ycnfcxaMb ái npocBfem^Hiio 
iie cmóJiuto 6^aromBppeiiiflMKf, clrojibRO anŮAym^ 
^eHi^MHi HO cmojiiiKo uarpa^ami, c«o-**KOnrQ- 
HéniaMH; H eéint^H oiúpbuieHÍe HaumcuHeo 
y^áHCHeui/i BO^maemca npomfiBHMMb no« 
jLi/ítsíwh vt noÁhsh , *paHHÍ^, mo. ^ao-ISbijiti 
6«AaromBOpHO A-A^ Esp^n^i, ycRopHBb xo/^'b ea 
ifp6c9bii;eiiia« CÍ4ijpdnefiíe nepecejiH^Q mpy^o- 
^io6iiBi>ixb Aiofifik na ynieciiciiibia' ropM Vex^ 
iei^ii^ n ĎMn^OA^aa no^Ba iiepécmajia ^hitňh 
HCtoiĎHBHlrcmib čé/tcii^ilc /^H wHipe^elií ; 6br* 
jiiď^ peMecAanHiinE n yitevue Mymn imsHa# 
rpa^HAH Toji^aHAifo aa HaHéeemioe 3^0 opymP* 
^Mb seaBKaró dasoeBanieAa ^ omb HHxb npu* 
laiaib cbaepb^ mb noaedfibia xyAOAecaíM, kq* 
mopiaa hoKaauáaipinb ftěpexo^b omb Bapsap* 
cmaa lib o6pa30Baiiíio, h mb §jíecmaiifia ik:*» 
Kl^emiKiy xomopiiia nmnaioinb pocatniib n róp* 
^ocfií^b o^ufecniBat Q^cib^a npo^doiii Jb paa* 

po^aiui ; omciQAa npoHcmta^ii éucmpu^ yof 
nbxv paayAia HMOBbntCicaro^ abí (lOM^iabf A* ^ '-V V • / 


\' A 
>' Djgitized by Google Kb «HOBOMy HanpaBAeHfló p6paii(eRHBm 
HCRyccmBa h naý-RHr npe^crnaBAHionib my 
3^noxy vbI) CBiViomh BeAinecinBeHuoMb BH^b : 
mpy A^o 6ujio ÉpaBHKin&CA x^b Be^HRHMH q6- 
pas^attif npe^BiAýufero BbRa:, euG(e mipjA^^^ 
6bijiQ itpeBdonnm ňxb ; Ha^^aiftajio cnpe^b* 
jiHinb Appyio HpaBČíHBeHHyK) nhjíh fiASt C^o* ' 
BecHOcinK ,' oGpauiHint úsniu^nhiíi HCHyccmBa 
- jíbopyAÍ« iKiyApocmw, co^b^ícmíiyioineík ao^a-, 
ry BapOAoab 5 Hdfl.temájio tochJAÓiujM^cňmk 
ntmj H^K oipcinyHHHiB ntLá$í^A^f 1/iAti ommpKsůih 
«ÉOBbia ^jiH ce6at nymn^' B^Má npéSoBa^o yaii 
4Be MarejuiaHOBb ^ hg BacKo rattoab f w^ 
RoAyMĎOBb^ iiAH KyHOsb. 

- HaHepxnMtHie ce£ 'A<>^mMaii{iriírHói #Hoxit 
80 vBct^b eff oníji^iiHiimejiibtttíxli^ ^pynax% 

Hbiímž ]ia|NBiiiKiii, "^ 

:' ' ■•?'.'■••■ ■ „ • Digitized i by Google / 


( ■■ \ / IV. C M i C í|. ílí MsAcmu^io Blicmu:iKa Eepo^tfi 

#PHHO , o Komopofir yftb^QMAHJib ji npeab 
í^ycKofi BhcmniiKl) ira 18x2 r. jiioAe* ^^xot 
WBopHHiejibHfcixl), 9 Homppaji iio;iyiiHBB omb 
3Ríix^ WtiOMOinecinBOBa^lfe ^ usbaBAflJia , hmB 
íb OHOMhH^e Bfccijníiut^ Wrirtfimyio 6jiaTa- 
iftaptí^rai, cep^qá , HeinacmHaíi Mámt ceMe^fe * 

jp^ifíiietal) HWHb HO Mat), Hmíx OHa Mp^ib Bmop^ 
Jttei^ig H0npí^^M^ J9b CmejiHny , • oj^MHyio 
^^m^J npoHHMb H CBOHMK CUarQAfea^íitMH ,^ 
•^Miimyi^^CŘ x«i^xl> ; Mino 6painl) Mýma ejií, na 
*^JiHKOAymÍK>CBoeMyi npprJiamaemíti iixb áa^ 
^}i,timepiMMOi^jinetí\ r^fc ohh niébíopil) »h- 
ine^icvíiot, bI) íf/^/^H^Mab , r^fe Ba^fceíDCJS 
^ocmaiíHinB Ml&oiae' 6paHÍy CBO©My{'»o ^ma 
Cy^y^ir caMk HaGoramlb , onl^ ne bI cocmo*^ 
*Hítt c^ĎjinmB hmIx noco6ÍH ^jia nyme^xlt 
wa^epaiaKb, Cocmpa^aHÍé^ jtio^eH 6Aaro]nBo|)K^ 
^ejiBHMxb , yBamHBl) Bamnoe 4Ji'9 hm oficma- 
«inejii^^iiiBo ; omb' KomOparp saBúciiinb ieio^ 
PiíiiiAft«fo« «tíicw^ M<í»eínfe ^oflawfc ^ Wt^ ) 
.\.> '.Digitizedby.Vj"OOQl^ . toGb v^ocI^H^Hyras OKaro — rd BfeqHoi Gnaro* 
^apHogmii nfe^aro geMeficřrnia, - 

Cb Moefi cmo^OHM noKapnliéiiie upomy 
itacb, MajiocmHBwft IbcyAapB , íiOMbcraHtni, 
Bb jffiíypMáAb BauieMb cíe MSebcmie, Rom^po^ 
ifoaieinb tioc^ymanib nb oé^erM^HÍio Sb^^cniBéH'' 
flaro »pe6ia. / 

90 HHBapK 18144 ' * 

Jř o c Jř tf a* ' 


% / ■ ^ V Digitizea ,by Google j « 


v. noAHTWíeA. teuHoe .U3h Hoeaio coT^nmúíJi. 

* ( Oh OH H^a H ie.) . 

♦ , I • - ' ^1 - ^ ■ . ^ 

^ Hasbemie oBna^eHiu ^'b Pocíiíio^l} i8r« 

J^OHIJlo fi,o 6ep9rOBb ^ejiaBapbi. Bw^ho. , iisb 

nwceiwb Eanepav^a Mopo, nmo ohI) c^bA^Ba^b 

co BH^iMauíeMb aa npoHdmečmBiflMR bo&hiii , 

M cmporo, HO copaB^AJiiiBO , cjA^Jih o ceáfb 

npeAnprHmiif^^ Roxno|>aro nanajio 6fcMOÁap3Roe, 

Kcnó^HeHÍe^ GeapacfA^oe , HeócmopOiHHoe ú 

veHaBHcmHoe , a: iioHeqb nocnibiAHbiás mor^a 

Mopo pbuiH^cH BoaspamuniBCH b)bl n^epAfKi 

s^MAK) ; w Bbmb com Hbiiin , nmo .^peaBu^an-' 

iíua npoHatnecmém moro , EpeneMH HMb^^a 

BejiHCKoe B^iiHHie ua ero pbtUMineABHoe naMW 

peHie, Onb BHA"b^b , nmo i^acmyiSHJio cno«* • 

coGaoe iBpeMH ocBoGoAHiíifr Eapony , ifain^- 

' ůmjio jtoAoŠhtieo 0J> Mípt ^ no coGcniBeH- 
HbiMb cJiOBaiyrb S^dpo. HanoHei^b ovjb pa3« 
cmaemcA cb ye^iiHeir]^Ml> , BbipbiB^eincH H5l> 
o6bHin1& CToero ceMeáK^iHB&y^caAHincA Ha ro« , 
g[jSi6A%^ /A omn^i>iBaefnb. Bce 6jiaronpiflpicmBO« 
BaAa> Kaaa.AOCi»| ceMf QbfifCmnefBiiQuj nyma^.^ D^gitized by VjOOQIC íHtecaiBÍto. BoAHH oReaHa ymHxaťotiťb né* 
pe^h BéAHROieT m o6peHe«Héio iK^pmeoío aa 
npecmynjieHÍH cBoero napo^a 5 nMopo, cmy- 
nHBb Ha 6eperb Eaponia ,^ H3Aa<?ií| BHHMaentb 
inop«ecnii»eHHpMy r;ia,cy" oGineft pa^ocmH, ko- 
niapoMy cRopo HaA^eíttSiAOv oGpatniinibca 'ab 
•naArpoGHwfi BOUJib íi Bb wepniBoe om^jaaHÍe, 

Mopo , ^Bflte^ »^ p«/iaxli caK)3Hhixt> 
Éoficwlí cb AfxoMb SeaHop^bícmía k cb hh- 
femomoK) cóBbonTH • « ftwjii? jnoJWh ^Hejioe^uif , 
^T/uy^nopazo jnpeÓoeaHi^ ovčino jfmejiihorítea 
^h E^&pon^b lim HHt^or^íá 6jiaropoňiápfenieeína«- 
nbpéHÍe ae noAKpbnJiHjiocří maRHMa pejnÍK^- 
KH oofryHí/^^HÍRMH. pab rOBópM^b : „KorA«- 
jiiíowb BOCbMii Jibmb, npoBé/^eHHfixb ^b pas-. 
,^wmjieíii« cpeAM nyctřiWHí* AMepMBáHCRMxb, 
,,H^:.TOBbKb BWxoAMíiil> ^ji3b eero ye/^^Hcma ; 
^yWo Bwxo^(\nmb Rog^e^HO cb iliB«pA*»*^i^ niOi^fc* 
,,KÓ >iaMfcpeHie»|b itaíi cnocoéíin^BdBarfife Rb 
,,B03GmafíOBjfceBÍi6 inříp* íb Eapoafe ^ k^ah "jtíó* 
„rH^HyuTiB,^^ ťbmacb ne ntibáife fliMRaíKJro núy 
HajibcmBa , oHb npnHecb b1> /^anv^oGm^My^ 
flbjíy BejiíiRoe iwa m iieycwrmbie ttx^y^tíiy (3^ 
^BOMxfe HaMbpeHÍRxb Íi3bíii>Hií-ick tob cb 
QHiRpoeeHHocnHK) M npocmoHíoi^ , CBoécméeH-^ 
líOío ^e<^^R4ftMb Ayii^3.Mb^. EJ^y6oRoe s^ro^OBa^ 
HÍe ii3AíiBajiocb wal) pfeneíi %tó , Kor^^ oSpíi'- 
^RACH pa3roBopb Ha ero, oitte^ecmBOÍ cnipani- 
J^yll^8é nortb-HfowbHeiíAif, Ha Sb^ctítaia, rpo- ^ Digitized by Google ^' <a6 % ■N / Man HlaAe»/i.a B03B]pamMniii ^řpaHniH 91c c^asy, 
«« cBo6o^y , e« Bj)aBi>T^ npt^io6H.Aa eMy Ayxl> ' 
\aCnbift la: fecejÍMti. BeJMHOftyaiHMH pacnp- 
•ío^MeHin* M ií ne p a m op a AJIERCAH^PA 
x$pAmM]^mfi^aAn no Geanophicinnbifl HaA^m^i^. 

Bb npocmtíMl) k ontBpoBeHHOMb xapáRine* 
pt> pt)A^o ^arAamHBaionicff nepBMfl Bne^tamjib* 
uVh jf^ymeBHhiB^ -Mopo coxpaHíMb. ^ocMepniK 
oGMaHHHBhiit naA^AiA^ idnocmH n ;iieno6b^ift*- * 
>iyK) CR^QHHOciirB ;, ^b mbMb jTKUHinHnecRu/^b 
ji^eHMb, KomopíinT^ na ero coScniBeíiífOMy npK-. 
•"^iiaHÍiQ 9 lobrymb mp^bHo ájSRAioiíam&ca b^ 
yM03pbHiH. ^ojiroBpeMeHHOe npeSwBaHVe ab 
CoeAMHeHHBixb o6;iacinHxb AMepMKH no/Rpb- 
^Hjio leuJié njfe iipaBtiAfi ^ Boniopwa ai*b. 06- 
aiapvřKMBa^b eb yMbpeHHOcrnlio, ji Hwpinocep- 
^.esVeMb. Mopc> noKaaiijBa^b morab me Ayxlht , 
JI ^roBopHAb mb^ib xie jiaiiiKOMb, cpe^w bomh- 
€Karo cmafia caioaniiROBb 1 »o BpeMA,.a 000- 
6AiiBď npasabpb ^paHqÍH^ nayHvuítí ©ro, nmo 
ueHTTihi ^oGpofifhmBjíhHBjo HeAqalb u a h^ ppA ik u la 
HuRor^á/ tiMbmB sjíiama na ero no^úmaHécVíe 
nocrnynRH^ OhI^ ne cHpuBajib omb ce6fl> ^m# 
pecny6jiHRaucuo^ npaBAeui^ , Komopoe mp<^ 
6yeinb omb aioa®^ HAeaABHoá Ao^poAhmeAVL ^ 
2^9 MOiKenib 6bitítB cooSpaáiio cbr tiosbAuieH 
c^ic^^i^oio oGaiHpHbi^b roGyA^pčniBb Eepo 
ne«^CRHxb , tt^HJ^o sb r^asaxb MkocHxb Áto^ 
A9U ceft. oĎpaab npaBAjpnia o^^epneab y»!acaMii igitizedby VjOQQIC ', ^ '' ' Digitized 

\ ^ 4 ^tapanípépli tt Beít mHSHb, yiařjíeBáJiti eřo npd* 
Aiiiab BOJiH kI) BucoauMli napeHifl^b. paayibiai 
OhB oGMinajib cpe^u ee^iHRMxb Afyi&eň AP^ó* 
liocmH , Banb cpe^i^t ndmUHliaro ceMeňcmBa 
CBóero 5 a, Hayna npHBOA^^a ero^ sb Beanpé- 
pbi«HbiH CHQuiéuíit cb jiy^aiHMH yMaMM. Xl^A 
liMeHaxb JleBi^inpbi u Mapa(|)ou£t oHb nfajiá^ib 
AyxoMb; aa ^eMocbeHOBíb ^embjíb Ha AénH- 
CKy^ líjioiqaAB, k cb JleoH w^O^b roíhoBb 6w^b 
KOH<iunlB j&náuB npil OepMóniíAaJcb. 

Kánoe yAHBJíeif le ' pacnpOciiiplHUjiodb sb 
Benpiflme^bCHOMb craaHb, naKofit ymacb OB^a- 
At)Jib ero HaiaibHiiKOMb , ftoťfla OHb c^^Afi^xh 
o npHČbímiii r^Hepa^a Mopo itb doiO3H0& ap- 
MIH. MeiM^y inbMl;)^ RaMnaHiJC 0inHpbijiac^4 . 
PoccÍH , ABcmpIfl , \ Aut AIR , IlpycciJi *i« 
ilIaei^iH fjkíHyAyíiCh cb rposHbíMii c^^aMH, kó» 
líiopbiii íipUBOAM-AH Bb yaiacb nopa6on[iHiiíeA«& 
Eaponbi. BeAtikoe ono^^eHie óbi^o sb npA« 
Hoň CAast) CBoen. Ha M o p a , BOOpymeHnaro 
^loBoBiK^ m'' eAUHOAyinieMb Bcero iBawHciiíBa ^ 
B03aomeHbi 6bijiK o6u^ia tikfifiiÁfi,hi. Kb HeMy 
* xxíOHHAHCB i|fct) oGbnrw; nep^A^ ^rl> ^MtteMb 
nuUajm Bcb aY^H 9 ii onb bbaa^ch f cpeAK 
líineHeittH ^iHOťiixb HapoAQBb cb moío ÓJiaro* 
pOAHOio npocrnornoK]^ , Homopax pamA^emb aio« 
6oBb Rb BGJiuKui^b majiaH^aMb, H, cb mbMb 
xtpeBOcxOAcniBOMb y KQmopoé noB«Abáa«iiili 
ynaaiH. * ; J , Digitized by Google ,. ' ' ' " ' . ' \ 

,íío\\pví6Áíiimúj!tCfí.*íax:b rnéptnatí ; tfaA.40* 
ÍKa^OHcnojiHumbCA maj^HciiiBeHHi>iM>i cjAhůk^Ax 
cerQ 3HaMeH(^xDaro íiynia. HeTipíaine;ibCKÍ«, 
f^hUcsmn aemotAuch i*j A^rycma ( H* č* )* a7 
CoK)3iíaH apMÍa cmoMAa ríepe/^b ^pesA^HOAity* 
Wopo, qo/^^bBcecMJii.HaroMOHAPXA, ójiat^ 
fio^amaro ab éro sacjiyraMb i y^ácméOBajil* 
- Bo; Mcbxb onacHOctnaxb ^' M mbinb BSopoMb- j 
Kokřopoá ne op^víiih fiKsh tiOBejiĎna^b 4)ópni)rnb^ 
óbicmpo coo^pamajib ^t>0cmHÍa h Ha^em^u 
o6oHxb BOHHcmBb. O ^iieHcnoBb^aHHbtfl jcy^b* 
6u Bhiiunaro ! B/ipyrb nyilíe^iHíaá B^cmpbjíl)^ 
cb OKonoBb Han^iameji&CKH^b noaeprb JVfopo , 
- wa 3e^ij!K> ^ yHWHic, OB^aAbjÍD BcbMit yMaMM } 
OHb npe^wBkj^b OAtíHb 'ttnOKoeMb : Raaa-aocb , 
Hino y^apb ne kocniHrb^ oro} onb yitibiuaAb^ 
, ytíba\aHa4b f Ha/ibajicjf. • . *-^ "^ 
'^^ , ■' ~ ^ •■ / . -'-'^ \ . '* ' "^ 

^ OKpopa^jiértiHaro Mopo omiiécjin HbmoMjf. 

jvibcmy ^ p^b HaiiáHyHb 6wjiíL fyiaBHaá Rfiáp- 

lijuj.a. He 6yAy pnut^bumníb noApoÍHOCirteáC ' 

nyHwnejtbHOH dtiepaqrw, ROmopaa ucínoi^Hwiik 

j mbjíepuíjia a hj^ ax^í^^^w^^^ ^^o csnAhié Torab 

^. me Heuepb ne^ajibHóe ulecaiBie n^AOAm&Aoch 

\n^Ah^. ÍIo M|>pb moro Baub paSHOctř^iOcT. íisk 

jjticr/íie o ce^b ripoHdiuecmBlK, na Bcbxb ák^ 

jtlaxi) o3Ha«iajiací/ Topácmhk M qh a p x h , Fe- ^ 

/ wepá^bi j, 04)Hi;!^pM 1 cpa/iflat^bi Bcbxb ^iauitft 

H BcaBaio ppyjKÍH cb m^erteldOMli npHÓ^a- 

ma4HCii Kb HOCtfAHb) ua^BomopoS : nbaoiíiAca. 

Mopo i u Bcb^ B03Bpaii:(ajiitct> omb tíeto > cb 


J 

Digitized by V^OOQIC 

i . V A > " ' > 'v ■ ; 

I — . » « 

iifciHMMl) ypoKOMb My«ecniBa h mepnbHÍii# 
^.Q ^HH HC^ynH^iH Bb Jlayeul)* Mppo Hanajib 
Oc;ra6bBaiTTb , ho Ú3b ycinb ero ne BMjieinaJio 
u\A qAwa. mtíÁO&tíí f a Ha He^b ero ci^i^o cno** 
iHOHcmBio. Oflb roBopujib Maio ; OAnaRomb 
aro^ocb ób^b emo jna^pAb. Bb^ JlayeHb, na- 
mfcanb fibcKOJiBKp cmppRb láb lochomb Mopo, 
OHb Hanajib mepflini* noc^brtHiH cu^b;-, m Kor- * 
Aa IIo^uoBHUKb Paname^if, y Korooparo OHb 
tipocHJib woAhí ^ no^Hecb cmaHaíib Kb rySaMb 
•ró , OHb nojRa^b y-Hero pyny, n CHpe^ajic^ 
6e3b . ctnpa^aHin a CenniA&j^H, mU 7 načoBb 
ympa. ^ ^\ \ 

IIocxt)AHÍH cXOBa BejiuRHxb My»eft , ne* 
pe/ib ,HXb CMepmiK), HMbiqmb Mb<inio ,npo*> 
ponecKoe h niporameA^koe , cab' np^íBO^nib 
Ayniy sb yMwjieHie ; lí bo Bcenb moMb^ nmo 
roBopM>ib Mopo Ha o^pty cMepixtd^ sH^bnb 
Kp^rnaíft n HéAOBt)ROAio6HBBiHt /^'xh eťo. Kb 
MMnepamopy AJlEKCAH^Py, npojiHBaío- 
ji](eMy cA«3u , OHb cHáa^^^ 2 , „rOGy^á^AřB ! 
' y^A-^R .Bacb ocmáemcH o^anb cmí^KOab , ho ab 
,^He'Mb saRjiioqaeinca cepíne; u oho sasib npe- 
j^aHO HaftbHíii" Rb Ilo^KOBHHRy PaxianIejiK>: 
„Hbmb , fl nepecmajib ,y.me' CHipa^am^ ; ho ^^ 
,,cipo^bHo cmpaAa^b, CROíttHO ^e^o^bÍRb cmpa- 
^^amb MOHidinbr RaRb MyHurnejibHa onepama; 
„li A«b BApyrb : 31110 CBftimJa Mbpbi,^* -^ Kb 
jnoMy jKe 'n9^RODHífRy roBÓpn o i PoccincKOMb 
M Bm • g a ra op b 4 „OóoApncfc $ moú apT^ 1> ; ^ Digitized by VjOOQIC ^,b6oApKCfe, UpeKpkcHo yMepemi aa irtaKOro 
^,He^0BĎHa, ai ocqÓahbo aa raaKoe fi,hAO.^*' -*r* 
OrtHóMy EpeHHÓc^ymaineMy, pomopbiS ý^kajiHA* 
CH ero itiBepAocmH.V ohI) omBbnajib : „'Ha bI> 

^jHeMl) Hft liorý- Jrnpewanib c€f6aj coBfccmB moíí 

i^Hiem}) Qhiiah cnáceíiib AÍekK (*>^* -^*- r (*) tÍMCBMO Ero BÉAH^ÍÉCTBA HMÍIEPAŤOPA 

sAAEKCAH4PA [íih Topnomh Mopo ^ocniaHHO 

eijmfr , BO ^Bcb BpeMéaa uaetcinHbiÁťb* pomli 

ÓHQ : y^Focnomi Mppo ! KorAa jg^acnoe 664* 

l^j^mBie, bí tjiásaxl) Mókjcl) noCmliriiiee řeHe- 

j,pajia Mopo, jiniui^JioMeHa coBfijmúrfiťb iioniiiir> 

^jTniiocmH BeAMRaro Biynca, ^ jiáCKa^b ceSa^Há-* 

jiAexcA^K) 1 Hino HéycbinHbia xinápřtnÍH coxpa* 

' ffHfímh ero A-^^^a ceMeM^Ba u A-^a níoero cép^ita* 

^,npoBfiA'b^iid yro^AHď 6wJio , p3CnoAo>Kwiiii> HHa- ' 

jfHQ. KaKÍ> ;KMA'b óHb, iňAKb H yMept Bo BCeft 

^,CH^fi mi^ep^ajTO Ayxa* Bb MpesBtWaiÍBfaikb 

^^sjíonojiyHÍBkl) HtHS^iff ocmavemca o ah^ ytnt)* 

iiMíeHie^ ^M^niBy^^inHiiKOfil) Bb cBoefí ropě* 

^,cxijii^ BV Pocpíh , TocnojKa MopoV^^^^^w^aeTnlf 

|,B^cb o6i4;ee coyiacinie ; m ecméJiH bw páscy*^ 

„^Mmé y Hacb noCeJi»mBca, Ďy^y Qm^kpam 

^ ^jBCbMtí qtlOCOCaMll yKpaCHHIB ^H3HJb*4Jia 01 Sj 

l,KOnjopoft^ 6ujnh ymfcuijaineJieMb fi onopoft 
pecTíih ApArb '^^Aa >le^a ca^iu^HHiaH. ílpomf 
i^^aacb BbpHinb mOMy necoMnlbúnó , ne ócma* 
^š^iímĚ aieHa Óeal> yBfiAdWjieHiB ci mbítb ó&« 
,,crn0«iííeJi*<í^mBa*b^ sb Koraopbjxb' Morý ómhib 
ii^iiisf Bftcb šOiieaH&tMl^, H 9eef 4» n^eamii ji<a^, A Digitized by vJOC 


:Í^J IlnchMo nsh 4^^^^^^ 
K& JJ3Aaméjžio BtcmnuKa Eepqjztt. 

JB^eHaóp/t 23 ah^ x8i3 eoAa. 
^ p^ a H^H u r K 

Cabiuy yBOAOMumb sacb , Mu;iocin0BU& 
FocfA^p^ ^nno c^aBHaii Kp&nocmĎ na BejtBmb 
BaROHeqb noKopnAacR opymÍH) PycHHxbi i8ro 
'S[ucjut oer o MbCHqa j no KpamRHxb neperoBO* 
paxb, 'Royia,nfi;yío\n^vk «PpaHqjr3CRiiMb Bo&CKOMb 
TeHepa^b Paanb orn/s^aJib raiohh ofijb ropová 
^aHqnra n caMb^ c^^ack Boei^^on^buHbiMb 
cb» i4.roii*inwcaHHWMb áopnycoMb «3řpaHLjya- 
CKHxb > ' MmajiíaHcimxb 5 roA^atí^CKwxb k 
IIo^bCRitxb BoiicRb. ai ^MCJia Bb 6 laóbab 
ympa om^ana 6biJiq Bb npwKaab Ero Kápo- 
jieBCKaro Buconecmfia IIptiHqa BdpmeMČepr* 
caaro Óhimb scbMb no^RaMb Bb rtapa^b* Hauid 
soácna daH»i]^a.4H no3M^TK> na ^Bb Btpcmbi 

^íMab ipHMO. ynpeiR^amb Bama ;Ke;iaHÍH 6y 
9^4emb A-^^a Měna yAowOAiíCmaie.'vi'b. . lipasep* 
>,>HeHHOcíftb Mou Kb ktaíUewy cynpyry «pocmM- 
,,pae(ncii aa npeA&.-^w rpoiSa ; ví H *ae WAiftio 
^,4pyraro cii6co6a Bbiao*««iintii Mofi ,40;irb rte* 
,,peAb HHMbi no RpaňHeft mbpĎ omsíacrnii, tíkiúi 
5iTitoAbKO o6e3rte«iHraB mpeGiS ero c«méiícTnBa» 
i^npfíMiime , Bb CHxb ropecmHfaixl) h /Ke^*ino-' 
i^aHxb odcmoameJiBamsaxb^ tf2rba3;keine M06ťO 
,fKh BaMb ycep^ia/' 

TeniHifb i 6 CetfntiiSpa iStd« 

No 3. n Digitized byGoOgl^ í ■ — a3a 

upH O^iHBCKMxl) Bopomaxb* npHMoio* jiMuTeř© 
npe^b ropo/^oMb. Bb 7 nacoub npVbxajib w 
Ilpwfiqb BHprrťeM6eprc«Í4Í ; a Bb nio i«e caMoe 
BpeAia orriBopHjiMCb h ropoACRia BOpoina. feHe- 
pajib Pannb nepBoíí Bbibxa^b wab ropoAa; sa 
HHMb nepeMOHia^biibiMb MapuiéMb iujim ^paH* 
. HyscHiři BowcRa , 11 npoxoy^a mímmo IIpaHi^a , 
»CiÍRon Oc{)imepb cajiiomoBa^ib ero. í^pan-í 
HyacKie óeacMepmHwe Jrycapw h ROHHj»ie ere- 
pH rnaii^H>iHCb Bb npey^KacHbťxb CBOMxb na* 
cKaxb cb fl^MHBMMM ná.iauxaMH nbaiHOMb. 
Bb HauiMxíi BOMCRaxb- ^eanpecmaHua Mrpajia - 
My3BiKa M Gh^ih- noxo^b* Kor^a iiep«uw BSBOAb 
^paHii[y3cko& cpaBHH^CBi cb tiepBbíMb ijth » 
lUHMb npaBbiAib ^jiaHroivib, nio 3ecb nxb Kop- 
nycb Bwqmpoíi-*CH npaMo npomiíBb namero 
<J)poHma. «PpaHny3bi , cm ropAbie , wo no6b- ^ 
mA©HHbie BowMw, noAomifAM opymie npe^b na- 
iiii H omnpaBM^MCB Bb Poccíio aa Hewawb. • 
Bo 9 vacy Ero Kopo.ieBCKoe Bbi,coHecxnBo'í 
HpHHEib BMpmeMÓeprcKÍíi sbbxa.ib Bb''TOpÓAb. 
Bb nepBwxb BOporáaxb ^enymanibj ropová 
no^HecJiu e>iy jiaBpoBfcie ^pbijKM Ha óapxam- 
HOH uofl,ym»h n 4>«Aarb, H3o6paweioíi^íft pa- 
fpcmh ropoACKiixb JKnineJieíi. JlomoMb Bcb , 
Hamu BOHCija k onojineme KajiyniCRo^ h Ho- 
BO^opo/^CRoe boiiijih nepeMOHja.íbHbJwb wap- 
meMb fib ropo;\b. Ha 6oaihuion njioina^M JlaH- 
reMapnb Bb oóinecraBeHHOMb ^enymaiiícBOMb 
AOMb BUBbmeaH 6bi;iKi ;auaMeHa n rep6ia 
BO^iiiHaro ropo/^a« Digitized byGoOgl^ ' AAliiotnamn^l) Ero Kopo^^BCRarto fibico*re^ 
craBít, JteňSb - r^apAÍJ* lUraaócb^PotnMHcrapli^ 
Ten^ofll)^ CKaHa^b no -ropový cb jiaBpaMH^ 
noAuepeHHWMa Ero Bwco^ecmeyi. ÍIo oboh1?i^ 
Hm i^ei^eMOHiu aéci) reHepa^ftimufiďJai ttpMuoeii^})! 
Ď^arcAapéHÍé r[apio I^apei; we^pý aeqt ^ropoi^ 
6biAb ua^iOMRHOBaHb H <Ha. mediiipb ^^Bajiit 
onQHmaK^h. Kor^a noná3éti»aii ]Etpiitíi;li \ neb 
fi^jiHine^H BocKJitiKHy^H: afipaJ *^ H uiaKb^Poot 
CI&CKI& opejib napHn^bj JííenepB Ha^b ottilbnů^ 
uii ^aHqura ! Mwn AWt-BííjCAH^PA , Coioa* 
HWKa ^Ilpycciíi) n^BíHjOfílgjiiCíř' 6e3npeciit$iiH0t 

CKaiRy Bawb o6b yKpbíuefííti ropová* Oíá6 
HyA^enOé ^ea HenpiícmynMiae Katía^a oitpy- 
j)iaio]iíb^atíU[iirb ;. net, no3ii^}m$mňxh no3fifsi^ 
rňyinw óamapeii , HaftcAj^a. fib. 3 apyca ab tte* 
. peRpeciniii>i& oroHb } no^b 6amap^stuA ^ecittu 
KoaeMamb (*) xo^b »b KaBÉ^4a|ib.> a na aa^ 
jiy nocmaBAeíibt nyuinn. íio nero ne rio6bftHinh 
xp^6pocmh PycKHxb? Gb naui^St ^mopoHM ne 
6biji^"„ ejug^é KOřťqreHa .h Binopa^ : napájuiexti ^ 
Hanb ti^po^b HříiJiajLb yme BbofHb« Bomb ne* 
iiHQríjř noApofeioama > íiomopta^ paácyAMAbí Jt 
coo6ii;n|ří!* A^H Bauiero }RypHaAA# y^bpeirb.j 
*t^ino BW BoaMíini^ y^jačiníe Bb CJtiab FycKUJcli^ 
KMbio HeciHb 0pe6wmb it ttpdȒ^ uir 

i/. ^eMěCoeté 

P* S, Koť^a na nbtiaxb itoasojiéno 6m4^ 
HMbntb CHOuieHxd cb 9paiii(ýaaMti) m« o^iitíb 

(^) noA^Mttoi ct0poeaibe* ed by Google Digitized — 234 — 

BUXBitJiii^ly A>iC^miAHHy CBoeá apjiitf) h npu« 
6aB0jil> t MHoro cji^Bu /(ah mhxh , Romopbie 
t^hA^AH CAaBBua yHpt^n^eiiiji ( HanoJi€OiióBf>t 
tuaH]3[Ki ) t £tii(e 6ouit)é ( oniBbHajtb F fčttoik* 
BOHiib) A-AJi mbxb} Bomopbie óhAa^bAK umu! 

^paiiifyďu oaMOXBaABcmBOMb npHKpbiBaic 
CB6e 6edCJiaBie, . roBopH^u, nmo načmynHJio ^íijk 
HHxb BpBBiA aaHJtmfc BHHmepb * KBApmnpu 
fia CbBepb. O! Ha 6^^0pb muoto Ba<^b noRoa- 
■i€Ji! BOCBjiiiKHyjil)^fém)& 0(|)Hifepb} ^i^paii* 
qfdb , nomynHBb %0M. j B03BpamH^ca sb 
CBoeřMy nocmy. 

Hdb KajLyjKCBaro onojiHenTa KanBínranb 
tfAanynoBb noKaaajib fijxh HeycmpamuMOcmui 
ff)CmoitHvíÍL 6biiiib HdBbcftiHbiftib. lior^a onb 
jdapiiflieTib Gbi^b ^jia npoiidfiQAcniBa HHmeHep* 
BMxb paóombt npir B3amra 4>opminaina Qpbi, 
r/it> MyaiHO Heti^peMbHHO -6híAO Bb CBbiny Cftb* 
jiaiHB 6ainapeio* ^^^aaqyau na 3aMbHeHiiyK> 
HMU pa6oiny naBeAH npAMO cboh nyuiRH* JíjOf^n 
cMbrnaBUincB, xomb^K oCmEBif mb padomyj lía 
KanHHiaub ^/L^nyHOBb, cmyniiBb cafbjíofo ho** 
foiQA Ha Bepxb Hanamoft 6ainapeH , cmo^b 
iMb^b^ noHa ed aoroh^uau; t^Qf^Ah nato ym.A% 
HbCBOAbBO 6oif6b. 


< / 1^ Digitized IbyGoOgl^ \ -^ 235 — 

I 

Has % c J i Jí 

Cb HOBi.iBfb roAOMb meamplí Bofcrw 
jpacnpocmpaHH^icji no ^buoMy 6epery Pefitía 
80 BCK> AJIMH7 ero TneneHÍa, oml) Ko6jieHna fifi 
Basej^ji ; u mb rpodHbie nepynu , aornopue 
pyRa cH^bHaro Gpoca^a bo Bcb hohuw EBpo- 
nbi , oGparaH^iiCfc hbl r^aBy ero, Ha co6cm- 
BeHHbiH ero B^a^brna ^ Ha noc^bAHiň; Hapo^b 
eMf BbpHian. Caopo Be^tiqecinBeHHb)& Feurab 
He yBK/\Hmb na 6eperax.b CBOHxb HApo^oBb^, 
noABjíacniHbixb ;^ec^OI^y. Yme MHoríe ^BaiR- 
Biiié iiyHKmu saHambi cdoanuKaMKi. Cab^y^ 
omb HiímHHFO Peůna Hb BepxHeMy , eaxo- 
A^Mb Bb Ko6jieHqb nepeAOBwe^ómpaAw Hop» 
íiyca - Tpatfm Cea - IIpH ; HeMHoró Bbiuie sb 
Eaxapaxb k Hpe&qHaxb Fanepajia lopKa ; sb 
Bunrenb rpa(|)a .^aHmepOHa , a Bb TpHpb 
rpa(J>a FeHHejiH 5 eme Bbiaie , Bb rúpo^aícb 
BopMcb H CncSepb BoécBa Fenepajta CaKena , 
a í^e^&AMapinajia^ B^ioxepa nporaHsb Meqa , 
Ky^^ y^^ ABHHy;iHCii rAasHun cnjibi ero? Aajibd 
BBepxb no Peány rpa4>a BHinreÉimmefiHa, Ab^ 
cmByiomaro Ha jihhiw, KomopaH. HAanib , Ra* 
^^rnc0, omb PacmaAma nb HaBCH^ HaBóMei^b 
6ojibiiiyio apMÍio, sanuMaioinyio Ko^Map^, Be- 
aancoHb, BjtaMOHb h^ xaKb HOCitmcii c^yxn , 
Jl?0Hb H Hanču. TaKHMb oSpaaoaib coK>3Hbiji 
apMin, Bb GeaopepiaBHOMb éooGu^MMi npocmii^ Digitized by Google paiTC^ BAOAB FeJbia , npnMUBaiomb cl) ^bnaro 
Iřpti^a Kb UlBeanapÍM ao ropbi Ghmii^phI/, ncno- 
6w c6/H3Mii^cjf cb ABcmpížtcHOK)^ Ab&cinoy- 
,1011(610 fib Hma^iH , a cb npaBaro Rpujia áb 
Beae-flio, r^b cmoamb Eaponb BwHqeHrepoAe , ^ 
iinieób Bt)pOHinnbiMb o6pa30Mb no^amh py»y 
pi^KHie Bo^cwaMb ^ ftbácmayiouiiwMb «b FoX'- 
^anAÍH. 

GoeAHHeHio \, o HoiuopoMb roBopwMb mbi , 
AO^HiHO CKopo B0Cnoc<4bA0BainB ; m6o apiaí/i 
reaepa^a BíOvtOBa aaHHAp. jmfi ab To^^aHA^vt 
J . ropoAb HuMBerenb , cmoamíS Ha nymw co- 
c6ii](eHl[i| M^mAy eio ' h F^itHCKaMit apMiAMu: \ 
a rpa<|ib Bc^^AerapAb Bb^ HjnaAÍH cnopo A?*^" 
Hemcn aa Bepctey, Komopan , no nocjifeAHí*í^b 
»3BbQmYHMb, iiaxoA«níC«, yme ab pyiiaxb AhPw 
cropížnesb, 

, Bb AHf^iif He xonibAH BbpHmb, nmoSbi 

Be^vtHHrmoHb ocma^CH ab 6e3At>i^cmBia io 
Mapraa wbcana i n ab cáwóMb Ab^rt)* Omw 
go ^KaSpa ( H». c. ) ríHuiymb wab JloHAonai 
Hmo Anr^o - HcnaBCRan apMia ^iiinibcnHjia 
Cy^bmst wab ero yRpbnJieHÍw j h imo Be^« 
AHHrmoHb nMbemb cbok> rAa&Hyió Raapumpy 
y CeH^Hiiepa npu AAypb , 3a BaiOHOŘ* Ceft 
XIo4KOBOAeiJib o6baB]iiAb CBoGo^HHiab nopmlb 
CeH*}KaH-Ae t^iona, h oraBciOAy cmeftaioinc^ 
no«yna:(iiK% ^poAaa^I^^ MapRumaiinii^} n np% dbyGoOgl^ Digitized b Bb IIctyLHÍH , ^no^ coAepHtaHiio napmHKy- 
jiHpHbixb HsebcinÍH , Kponib yMHOHiěHÍa bo- 
MHCRMxb cíiJib, ripíirornotíJiHíomb BCeoGmee 
HapOAHoe BOopyateHÍe , ^iiioGw CRopbe' bm- 
riiamb 4>paHi;y308b »3b nocAb^H^ro, ho hB co 
iKaat>HiK> 1 KpbnRaro y^b^mMina ,. Botňopoe ohíT 
MMDfOínb eiDje Bb McnaHÍa, nab BapnejiaoHW 
w Bceft KamajiOH*m» . 

Coct)^Haa ^épmaBa UcnaHÍw manb uja* 
crn^tiBa, nmo hmh en fláme ne ynoMHHaemcji 
Bb KpocaBOii HcmopÍM Hauiero BpeMeHW, a ro- 
Bopamb fláme o ci^opoMb BoaspameHÍu IlpHH-* 
i^a Péreuma vtah Bpaaw^TM Bb IlopinyrajiAiio* 

4 

MeřKfly int)Mb , Ranb coio3íihrh omBcio- 
fly ORpýmajomb í^paHqrio , repow en h ra- 
cyflapčmBCHHwe ^pamopbi rÓBopamb PbnH, mo 
momaiomb ocmpóyMÍe h KpacHopt)HÍe , nmo- 
6bi coKpbimb rposHyio HcmuHy Omb onek aa- 
pofla.^ Bb oco6eHHon Kommhcih, hapHAeHHoá 
Bb aacbflaHiu až ^eHaGpn ( h. c. ) > Tpa^h 
^OHraaHb, Cenamopb , o/^HHb^ aab HAeaoBb 
cen KoMMMCÍw , roBopa^b Bb aacbflanm sy 
maRiiMb o6pa30Ml> : 

Tocnofla CenainopH! 

HepBafl o6H3aHHOcinb CeHaina nepéflb ^OHap« 
xoub u HapoflOMb eqjHb HcmtiHa. ^pesaunaS* 
HbJH o6cmoflmejiBCinBa , sb Komopi&iitb HaxoflHiií« 
ca. omeHecmBo » nipe6yiomb oco6eHHO acnojiHeHm 

«6ň 06A3aHH0CinB» Digitized by Google kpOB^HirO H^b MH1&HÍ4I. Mbia^B HClHHflHO l^dp* 

eRdA ! nojiesHdé pácnpocmpaHe^ia niĎJ(1) rocy^ 
/^j>ctiiBeHH&ixl) ycoiaBOBb, Komopbia apynaionik 
»;tacinii eASníawy^ ii oSesne^iiBaieinb 4Jia mpoHu 
^nopy o6i^eH9po4Haro mh^míh, ^jia uapo^OBb Ha-* 

«HeinB4* 

^ani* BWflHOAyyiHWjíí ll^Bllip^HÍ^i, 96 AOaiKm 
|IH '6«I8IB o6Ma¥^HBia« 

Bl:i CJi&AcniBie morp |uipn:t^eu9^H Komvucíji 
9% saci^aHiM 9^ 4eKa6pH , MMeneMb Komopoil 
^mI^io HecniB roDopumb, pasewbmpbAa ocaosa* 

^o^iHfHo ^seBcnrýinii Baob o xa/kb mupuhi^% 
^epero^opoBb* He xoni«Mb ppe^vupen^A^nib CJAA 
]pauiero; BÍ^pnoe Q6bi9CHeHÍe CAyHaeeb onpeAb** 

^HQlb Balíte MBbtfÍe> aHOHCtMb H Ikmliilíe $^HItÍ«« 

Kor^a ABcmpidcKiSr Ka6imemb ometnyniiA^ 
i;h omb pojiHnpcp64HifKa> ix Ilp^rciiigi Kourpeceli 
íomoBb §£iiAb^ nw3i Bcl^Mb Bfcpo^initocnii^Mb , py^ 
main^c^, Hunepa^p^pb o6p9in9vib ^ocAb^Hee ycif^ 
Aie CBoe Rb Boacat^OBjíeiiiiQ MHpA «a m^epA^^ft 

3tMVlft# 

0«b npe^jieiBRAb o6b«8mnB «eyinpaAfcHMM\^ 
04H0 MbcmojBa rpaHM^bi u go speMa isoeneiaKb 
^bňemaifl BaBo6»ooíii&B nparcK^e nep^roBopu.. 

nepBbiii n^e4Ao?KeHÍ/i ocniftAiic^} ^^^ C04i^4'<^ Digitized by Google 8eft bmsobI) n;^ Miipl) npoucxo4iiAl> igAarjr* 
cma. Ctfli A^HB BaHieHl): AioACHCfioe h Bayi^ejicRoe 
f^hAO 6íaA0 eiMe CBftxco nh na^Mamu ; u Mitpa- 
4io6iiBoe npeA^oweme oanaM^iro aBKótpopbivb o6« 
paaOMl» ihcaom1> C£ij(b o6oaxl> a^^^^^* 

y6ftAHnie;iibHoe npur^aineHie ^paai^yscRarb 
Ka60Bema ae opiiHec;io nojiASbi , mit pb y^axujica^ 
nenpiAnieAiiCBia Al^ficmaiji aosoSnoBUJmcb ; npo- 
li3iiiecniBÍa npuB^jiH ^pyroft o6opoinl)» GojiAam&i ^ 
B^Mei^Kuzli UpBunoBb, usáuíšxb GaBtnsAxb cofios« 
UHROVI) (pasei pa$oeib) i odHapy^Haa^a , cinp^ 
tmfi zh pHAaxI) HaiaHxb ^ Ay^^ cOMHHmeji&HOi^ 
^^paocnfH. CRopo ohb hboSamhmjih ce6A h opa- 
cma.xa Kh BparaMl) H^euiHMl;* ( Ohh ucnoAHHAU 
^OA^J> ceoti.J 

HMnepamopti yfiHAl^Ab, ^inio 6&iao yiae Bpe« 
Mg BUB^cmii ^paai^yaoB]} i^sUb repMaaia. 

Or1> BdaBpamaAca c1> híamís 9 cpaacaffc% at 
xa»(AOMl> inary; m rofab aa cetáh RpaniROMb ny* 
mu oab SjbiAl} CBiHA^^^^^^^ HtHSkHHH^xb tf mafi« 
liuxl) HdMl^al)) RomopbiH aaMbAAaAH ero A^ame* 
ain ^ aaAAemaAO bobumI) mpo^^eAMb osnaMeap* 
aanib ero B03Bpaii;eaie« [Ho e^i cíh itípo^euí 
ToAkf(0 eb PizH eameú* ) Ch Ceai^oRaiHWMb 
BSopoMb CAt^AOBaAa Mbi aa iíhmI) bo BcBxb mpyfir 
aidxl) oOcmoaraeABcniBaxb > Kdniopui} Qnh noéb^ 
^amb yM^Ab. CbpaAOCiniio yBaA^Aa Mia ero bos*^ 
9painaBmaroca aa rpanauy, ae cb oSEaRHOBeu* 
abiMb ero macmieMb, ho opatnoMb ae 6e3b CAt^ 
Zu , ae 6e3b repoaiecKoa aiBepAOcniK, (llpoe^ 
^a]} tmo Siecm^o eeo ShiAQ cjiaenot*) 

npaSiaab ab cmoAaay $ oab oma^Ab aaopia 
«Boa {HceoAjhHoJ omb noAeft dp^aa # aa roqio* ^ Digitized by Google ))cdxl> cnroxBRO ^fcmb Cfíibml) eiwy y^WB^^jica 
{cb ymacoAiiJ — onniejiL h mucjiw cbo^ oiti^ 
o6uiMpHwxb npeAnpiflřnift, H^KorAa HM'b lipe^Ha- 
^epindHUbixl>. ToBópio crp co6cniBeHHi>JMj» cjiOBa- 
Udru. Oab oGpamM^ica Kb CBoewy Hapo^y; cep^im^ _ 
«ro QniKpwl^ocfc , u miii npo4;tH ab hcmI) Hama 
co6cmBeuHb]ji Mbie^&i, 

' .■ ^ 

Onh meARÁh MHpa , h Kaní) ckoJio o6cmoa» 
ineJí^cmBa no3BOJi«;in , HeMe^jieatío i^pHcrnynwjib 
fťb neperoBopaM b. 

(^Cjii^yěJnh uCJnopi/f nepeeoeopoeiyy nocjili 
KOJnopma:% . Tpa^if (poujnauj* jfipOAOJk* 

Me>KAy ni"bMl> o^na raaema, ne»iamaeMafl nd 
sOJife .CoiOi^iiKOBt)} odaapo^OBajia bó ficei^ JEspon^ 
MaHHf|>ec.Hib onib BMeHH chxÍ> 4^pjKaB'b. flpK* 
CKop6HO BbpHtni. ceMy IVíaH»^e':fny. (A-^^ CCtQb ; 
HO Hanb npiHTftHO 4A/1 ^pýeuxh! J ^ 

Obí HMĎeral) xapaKmepb HecoomBBmcmBeH- 
HÍb|i^ 4»a^0MainM»jecKMMb caomeHlBMb TocryA^P^wí' 
He !^b MoaapxQMb^ ce6é paBwwMb, o6pama- 
loničH OHH cb Hxb >KaÁo6aMii u mpe6oBaHÍAMa., 
no Kl>liapo4aMb; u Ha Htno 0a6itpam^ cen nosbiA 
tsytab^ koHeiHd ^^-^ moro, HirioSíň onr^bA-wnib 
no;kB3y Hapo^ÓBb omb nojihshi Tocy^fi^peft > xoniH 
iixb A^AO Ao;iXíHo6iiiinB 0611466 4jiá Burb^td rocy* 
ÁapómaeHHoif^ He M0>Keinb \nH ceň npHMbpb 
iiMfimii Bpe^Hbixb CJiĎAcmsiň? Ha^^e^Rajio jih np* 
^aBamB^ ero bb maKoespeMfl, Ror4a HeyBpomGrMQJC 
rop^ócniB I 'Boviáya yjviBi , ne nosBOAaenib MM'b 
npejcAOH^mBCif. no^b u^&iinb GnaciiniejiBBoň BJia* 
ciHH ? . H npúmlfBb, Koro ycmpeMjieHo nOKymeHÍe? 
0pQiiiiiBb BeAHkaro Asyma^ 'AOcmoHHaro djiaxo^ap- Digitized byGoogl^ i.; 7~ flř4l — 

^^- ■ ■' .. ' " 

Hoonnr BcfcxT) rocy^apeň ; h6o , ^odcmaHOBUBOi 
inpOHl) fj>paHuy:iiCKÍří , ohI) saRpbiJil) ByjiK^tHli na 
Bcf>xl)*paBHO rposHBUjiHCJi, (Ho eb tno me epeMHf 
isase^fi^ eoÚHhi , om^pu.ii ^pyáoii eyAKanb , no* 
^upafOJUiH ,6ci HapoAhi. ) 

He \A£»3jr He npH3Han?i>ca ^ nmo ceů vryAHiaft 
MáHPKJ^ecmb Haňucaab • nh monb yM^peHHomb ; 
^OKaaameAbcniBO , nmo Qnbiinb npHHOcumb nojiB- 
sy ^jifl BeJiJHKaxb coicaoBb, Oab npwBCJib ko* 
BeHHO Ha naMamt inomb MaHM^ecmb Tepno- 
ra BpayHUiBCHrcKarp ; KomopMň ocKopóiÍAb rop«- 
'^ocniĎ BejiMKaro napo^a ; Bb caMOMb ^b^ife 
/j;iH mbxb caMwxb ^lo^ew , Romopwe Híe^a* 
ÁM BOo5ine . morAa Apyraro nop^AKa Éfeinéw , 
HapoAHaii Hecniii uasajiacb cnipa^AyiU^K). Bdmb 
Mtiio no^av^o nOBOAb roRopamij APy^**Mb asuKOiub. 
ynroM^éHHafl BBpona Tnpe6yemb He pasrópA^ieHia 
cmpacrneui ho TnHiUMHbi m cnoKoiícniBia. EciiiMá 
JK6 maKaH ywbpeMHOcinb napcmayeínb ab KafinHtí- 
xnaxb CowsHHROBb, mo ^aíí 4ero, roóopn 6e3bpe« 
cinaHHO o MHpb, OHM, yrpo>Kaioinb mbmb npe^b- 
viaMb| 3a KomopbiH o6bu^ajiH He uepecinynaitiii, noKa 
orpaHH^MBaemb Hxb Pewub V EcrubJíM Henpiame* 
>a' maKb ywbpcHHbi , irto a^ih nero tjapyuiHjsa 
'^pesA^HCKyio KarrMmyjiui^iíO , He upMHHJtw cnpa* 
ve^AMBOH >KaAo6bi KOMaHAOBaBLuaro sb kpbnociirH 
renepa^a, ne AonycmMjiw paawbHa n^ifeHHwxb, Bb' 
CHJiy BoeHHaro ycniaBa? aaíi »ierO) ecmfej^H maKb 
yMbpeHHia cím aau^fifinHHKkf npaal| HapoAHWxb ^ 
He yBan^HAH ouu npasb reAfietnHiecKuxb KdH« 
nioHOBb? AJia nero aa cboďcahoř aeM^ib^ Komapoíf 
wyApoe np^BHrne^BcnTBO Bosabcmujio Eaponb caoe 
HawbpeHie 6biiní> H^ympa^bHOK) , a^ih «ero Bb 
iMHpHi^xb en yĎbmtfiuaxb CBHp^ncmByiornb Huntí 
BoeHHue ymacbi ? ( 4a^ moeo^ tmo smn cnocO" 
Sbi Moeymb 04HH cnacmn Eepony ^ no^ySmth Digitized by Google iiecHOK X4inpocmifiO« EcmbAíM 6fa / xomĎJiH rnik 
0pM6&rHyinB Rb iHOKf xce cnoco^y) maKHi^b xce 
odpasoMl:) BoasbiBami^ ^nli apasocy^i^ h B^HOcntif^ 
mo AerKo <]Ie7 naMb Guao ont>OBeprayiDb o69UHe« 
BIA BparoBl? "^ HaijuiAxl) ^pesb ynoq^p^JieHie mo* 
ro me caMaí^o opy hiíh. ( CoMHumeAkuo* J 

He HMtieMb HaM^peHÍA noi^iii;axn& iipaBHxneji&*- 
cmBa, xoma6ju oaB h nopuqaAii nagli^ Ho nrao 
Mfemaem3> oupe^fejiMm^ i^cmaBfiyio iCbny nibMli 
yK0p9SHaMl>> KOmapbiMfi ooUtfa^H Bcfixb repoésli 
tvnh KapAa.V 40 Ay40BHKa XIV*| Morai JVyAO- 
iiliKa SI V 40 KMnepaniopa ? ^Y^^ BasoesaHÍí^ 
nepeB^b BAaciiiti^ CHcmeMa BceoGi^efi MoHapxiu 
í^uaH ^er4a curnaAGMl) Kb AbucmBÍio coiosHbixb 
€|igib, a He pb4Rp^ léab cpe4)itiEa BěJiiiKaro ctíioafti . 
BOSHocuaaci^ 4^pHižiBa ^ npeBQcxo4iiBmaff Mbp]f 
moro HecmoAioGia, npomnBb Rompparo BC&Bpopy«» 
iMAiicfr> (Toe^a it npommb mok ůoopymamcji*) 

Ha Bcbxb cmpaHHi^^xb mcttm^pm Ha^i^píMH^t 
. itpoBaBue CAb4fa BJtaQmw ^ ao a^^jar^SpaiuexBOH ]^ 
tcb Hapo4^ yKJiOH^AHčB omb cioero nym^f neb 
npaBHnrejiiicinBa nepecmynajiit rpaiiJUU^ ; bc6 
oé^atH^ 4py^b 4pyry CH«cxom4eMÍeMb. {H manh 
9X<> ^óxmHO Surah eicHQ f Vy^najc 0hao6o^íH4 
il^AH noAumuHa I J < : 

JEcmBJlHt COI03H&IB 4€pH{a9Bi HceaaionLb iid* 
speHRO Mupa , mo Hbmb yme npeaamcraBiA* 
BMuepamopb iKCAaemb uvnpa ; oub rotnoab npi-» 
oSpbemxi ero BcbMii /i^epniBaiait;\ seAHKaA Ayuta^ 
ero omBepraemb, KaHcemcA^ Atfi^Hysi CAasy cbo^ 
^moSbi ino3ÍKO p6e3ne9uin^ »<pe6iň Hap04a«^ (^iCo* Dipitized byGoOgl^ nvixb Mp^^^^ ^ cmaabBHxb Hapo^OBl}, ocysK^^w* 
uhixb QjMipCMaio na nhnnoe conůpBiiHectttBO p jno- 
cb mpy^OMb noBt»pif m1), HnroSia coiú$ib, Ha cmojib- 
Kuxb pasÁUHHhixb no^baaxb pCHoa^HHbifi , Morli 
^OAFO npo4OJi>K0mbCH» {JISaoko pa34opa I Oko 
oSpamumc/i na moeo > nmo e^o Spocaeik]).) 

Bb pHAUxb ueapiHmeJi&CKaro onOA^eň^A bh* 
^HBib moi^o nptfMi^a, Komopuiff^ po^ajicii i^cmaH- 
iiuMb ciaaoiib ^p^Hifía , h ab cmpaab aaBbcm^ 
Koái no ^bHmeAbHOcnitf nampiomn^iecKatd Ayáta ? 
BoiiHb^ saiHfiii;(aBUii& cmoAjb^o ^abrnb caoe onre* 
neCfOBO^ ím MQMemb ^OAro Gum^ apomiiab aera 
BoepyiKeiiBUMb* 

Momenb au aaffuiirB i Mmo Cbaopeuft ^o* 
'Vapxbi aao Bobxb cyixhHh^^mif fio^arkAb óm^a* 
cma cAasy cbok> ab apiaaHtf^^ moiio BeJiHaaťo 
nyatai cbKamopuMb hbihB cpaiKaenica? (^/^c^íod 
fTOCyAABb noAaéaetnh CAaey ceonf éb $eo ne* 
npiMHK ^ eu ornnSAHC^ éb CAt^ei*) 

Cb AOBbpeHttocmix) ycmpeM^aemb a^opu aa 
lÉoro llMnepamopa) aomopufi ambiemb ob Hainuiib 
cmoAB MBorifl cBBBtt; Komopbiň npHHecb Hanb 
ab 4apb BOSAiofiAeHHyio MoHapxHRiOi ir BH^amb 
(e4ea^AH manily ao sayHft Quoenb aacAbAHttKa 
^paHMysCKoá HMnepiau 

Ckoabro no6y]KAeflii3 Rb corAacitf> nt Mnpyf 
/(a HaaBaHiiinca aeMeA^éaBO Mbcoio ^Aa nepe- 
roBopoabr>(a coéapynicay noAttOMOHeMBue cb ae^it* 
KO^yuHUMb HaiabpeHleMb Aaposain^ MHpb caft* 
ny ; ^a. np^A^^b^a^mb ab oGu^emb coabmb ^^yxb 
yuhpeuii9Cípm f oGBapyacaiiaMiu mb MaHii<|^ciiiA 
coioBHbixb 4^p»aab* Digitized by Google ^^ CeH^mopu! .mu He iicntíJiHcr^a 6m -^l^jctt 
o6i!3aHHOcni<^H y Koinópbix'b ^ bu p»<H^aenie omht 

CBU4^nieJiiiCTnBa o MiApOA^koSíABOMh p^cnojioxceHÍit 
HMnepamopa; naiiiH nocAb^HÍA cjipBa He npi^Bejiii 
Ha naMHŤnB Hápo4yf i^ani^ oj5>i3aHHOcmit UMbemb 
omI) bI;) pa3cy>K4eHÍit caMaro, ce6i?# k^hía MM^eml) 
b1> ómHomeHiii Kb MoBapxy* 

. ■•.•>.'... . " - -h ^' •' ' 

BalOniCH, H^poAió^uBO , HO pHU nepecifiyn^^AM aa. 
rí>aHHMw aaiUM ; h- BoňBa ^óiuAa 40 uacb. Tpi<4« 
i;Qin& mecmik Mu^AioHOBb jsfo^elk i^e lA^vit^Hamh 
cnoevt CAci,Bfi a cBoeMy Ha3HaH^»if6 CJliiB^&le Ha-- 
po4U lACUbittíáAU Bb ceu BeAMRoií CpaHiii i^|fórÍA^ 
6b4crnBÍjr. PaHfai Hxb eii^e cobjKií. y4apbi póaa 
tu <|>pa^i4Íio ; «o^^^huí^ He MBi^eMO- 

pe}v^^iAMvif,uo^hAf^M>jfl;» ynbiHle Bb 6^4- » 
HenpocinHmejj-fcHbe Bc^coKOMbpi^ Bb lua^i 
b, npii3fai&aHÍ6ftrb M|fp9.) BoeH^ibiir caAb% 
Hiiia npiyronipBAeHia 4qji^Hbi ^íii?4f^pj&n«iíi|i nepe-» 
tOBopw.^HaMb 4o!A>KHO^ticbMbaKpy}K«imb mpoHb^ 
ožappHHJtMH 6;AeGKOMb nAmH^ecfitnii no5b4bj: ko- 
moparo He Mor^a nojMjpaHH.mb ^BpemeHHara mynair 
macnUe »e Ha40Jirb iigMt>H^nib itibrnb iiapo- 
4aMb / - «oinopJbie caííM ce6b ae H^^yifaHi^ianib. {If. 
oSpamno: CJiAcmecHHO ono uáMiuuftťb eáMb*.)\ 

Céi|: BMsoBb Rb Hapo4Hoil HecmvL ne paáAy« 
^^Hb,,cď^ vitodoBÚó Kb Mi»py» Kb moMy MMpy„ ko- 
tnopuH &iox;hjo mojibRO npio6pbctni» m8ep4ocroií0| 
d He 9;ia6QCiniio; tjib mOMy yaKaweub wiapy; 4^*^^ 
KOinoparo M,>!iTepamopb , cb Mý-mecinooMb, ho* r 
Báro po/a {?)> ofibináeinb nptru<^cuib Be^iMHíd^uliit . 
aKepniBti. MftřbeMb ^ecniHyto Ka4e>K4y, ."^mo ero h 
uamn jict^^aaia licuojiiuimcH ^ a nmo xpa6pMft - Digitized by Google — 245 ., -— .. 1 

MApo/^'b HamT) nopjiĎ ^HorHxl) mpy^OBTj , m nci^ 
MHoroíi npoAMríToií KpoBUj om^oxneml) HaKOHei^b 
ito^b aamwmoK) mpOHa, a^r Komoparo y>He dbrnli 
.Hy>KAbi Bb HOBoif c^iasb m RomopuH xoHcnií) sne-, 
pe^b 6>4ííib mcíBKO OKpy?KeHHbiMl> HapmHHOio 
Hapo^Haro 6Aaro/^eHCiřiBLié (T* «• ^o népeaeo 

3i ^eRa6pH Tpatf)!} Jlaceu^Ah ^ Ilpeaa* 
^eiFimb* Cenaina , npeAcinaeH^b HMnepaiHopjr , 
Cií/\aineMy na mpoHb , cJií)/iyK>rqí& aApecLí 

rocy^apb ! CéHanťb usbABAaenťb B* B« cnoio 
r;iy6oKyK) ójiaro^apHOcniB aa nocAti^Hia coo6ii;eHÍH 
Kommrcím. B. B. cor^auiaemecfc ua npe^XoHieHÍe ^ 
CBOMxbi HeapiamcAeH. KaKoň B%pa,hňmiik da^orb 
samvixl) iviMpoAH>6uBbixl) i>acnoAO:iceuid motavi Mi>r 
íiMbmB orab Baeb? Tocy^apií! Bbi pa3cy4HjiH KOHe«i* 
HO, Mmo BAacmB yKpfenAaemca, nojiaraii ce6t) rpa- 
HHL{&] > H HiTío MCKyccniBo GepciB cnokoňcmBÍe- 
Hdpo^a eciTiB nrepaua noAunnfKa ^MoHapxa. Ce^ 
Haml) Bacb ÓAaro^apwmb MMeaeMb^paHnyacKaro 
Hapo^a. 

HMeHe.\ib moro jkc iiapo^á mm ĎJiarojiapuMlj 
B^icb 3a Bcí) inb Mbp&i Kb aarcoHHOMy aauiHii^e- 
híio , KOfíiopbja Bíti lípuHHotaeme cb. Gjiafopaayfiii* 
eAtb aaiuuMb ^.ah ^ooinaBACHia aamb MMpa. 

HenpÍHfoeAb BCmynHJib ab HdniH fi^a4&HÍa* 
Ortb iff^e.ub Kb cpe^oino^iio uamero Focy^apcniBa. 
^ ^paHUyau, Komopwe cb maKHMb Ha^a^bBiiKOMb, 
BaKl) Bbi ^ A9orynib moAiiKO lAtabmh o^ttub o6u;iiic " 
^yxb td QA^y ofiiu^yio nojibsy, He OGJia6bio^ib ab* 
Cep4UĎ. Uo^oGho aaab mo/\u , MápcitiBa HJ^bionib 
/^HM coKpyuieHifl if u^acinia;. sb o^ubxb se^UKMkb 
aaoacmaxb noaaaeiuca ^yxb BeAHKUxb ^apo^^ab* Digitized by Google \ HfcmT^, Bparl> ire pasopiiml) npeKpacHpií h 
CjraBfioft ^paniiiiáy kómopaA nb meHeHiH 14 cmcť^ 
Áhmiih ňBAMAvch cl) BeAUKOK) CAaiioíO Bo Bchxb 
itpeBpdma&ixb cAyHaflxl) h RÓmopatf nb, Bhiro^l^ 
cocI>4irHxli 4^P^ab1) Bcer^a y4ep»;iiBajra pasiio- 
Bfccíe EepooM : sa ma pysannica Haní) aauza r9* 
poí&néQKs^ mBepAOQiah h Hecmib Hapo^aa^. 

Mu cpaxcaeMC^ sa omeHecniBO (kíuttí^v^s^ 
ffanoAepna!) cpe^H rpoGoBt onuteBlj aaiOM:!^!?^^ 
ú{ia^iK ROAuGe^ed aaiiiuxb A^maSf. 

Focy^aps r npiodpftniiíme Mirpl> noCA^^^HMli 
ycHJtieM^ , ^ocmoif Bf»iif1]r Bacb h ^paHqyaoBb ; n^ 
iBorAa^ KaRb BCe^enHaa ycuoko^mcH Bh á^A* 
pAjQn M0pa > no6b40HOCHaa pyaa aaiíi^ ^a noAd* 
SKHuib opyaKÍe* (éSmo aÍ-^o*) 

TaROBO; B. B. f «ejiaHÍe Čdůfaina^ 7Kt;»aňií| 
4>paH4ÍH > wfjiaaie Bcero ^cApab^^ecmBa* 

lÍMibepaniQpb oHiB^Ha-ila: 

ČeHainopsi! HsbflBJíetíHbiA saMB Ko !á^1^ ^ryBí^ 
CrtiBB MCHH mporaioml)* Mat o^i?i^iaAi>Hwx3> 
Gyiviarbi ; Bawb C0o6memBHxb mhok> , bw y^ocmo* ^ 
BbpHineoii CKOABRQ H nipy^H^CJf ^AH npioepbfBť- 
mii MHpa í H romoBb aá Bcb »epmBM {ne nos- 
4H0 Auf), ROinopbi:(tb ropeGyipinb ňpeA^apvimejíh^ 
Bhisí ycjíOBi^y HenpiiifneAeMb npe^AáHieHtíWH , ii 
MfiOK) yme npMHHmiija^ Bea mxBHb moh Mvihemn 
ínOAbKO Bb npe^weiiib iMacmie $]>3imyacKařó 
fiapo^a. Bb Beapab, AAfcsacb , ^paHitt-KOH|iné H 
BpaťJaHtnb scrayaHAb HeapinnieAb. Bon^Aflijjnpc- 
0Q^íi ceii Hacma Moeit) cěivifřMcniBa mep^iomli 
Mpe cep4^e. (fí nócjť cmoAhKHxb Jitrnb, í(Oé4a\ 
ůho 6ujto mahb pcunoÁym^ó nb mpeSiio napq^ ' 
A^, om/fezůHHBeo Aonnamu) UpaSAiiiaíO aapo^bi Ďigitizeď 


o j^H •jMtJtml^ ^pAiu^ydv Ha mmoimb 4>paiiciy9sťM%) 
B ^Hine^H Ilápiiwa # Epreriraaili i^ HopMaDAÍil.» 
UlaMnaHÍH a^ 4[^rux1> ^enapniaMefnnasb ua no« 
]iOUii»'«xl> ^ai^ŤBi* OcinaBHM>AH Mxt»^%b 340^ 
noAyHÍH ? MMp}) K ocBo6oiK4eHle nainent aeMAic 
/fOJiiKBfa Gúiob HaiuMMl) CMrHaAOMl) kIk b6iL(eMy 
onOAMdHÍio. KoTAa Hapo^l) B03cniaHeTnl> i Bpdťit 
o6painaniCA bIi 6&rc(iiBo (ysviAviMbl) ; mu n04* 
numeMb UHpb i^a ycAQBiaxb.f caMUM^b HenpiHfne* 
jieMb npe4<^02KeHHiax1>* ' O BOSBpáii;eHÍii HauxHxb 
np^ xcHHxli'^ 3aBQeBamft He^ero yme tOBOpMitíb^ 
(HHMhicAHmhh Bomb ^moHa^hieaetnc^ ucmuH^. 

\ '■ '•■'.■' 

^ Giit *Pb«ni,^OKa3i»tBaiomb| Hine 4>paHqyd* 
eRM npaBHmeAfccmao ne niprjio yme ue no*^ 
AamB CKrHaw«a nb o6u;eft mpesorb , n mno 
•ABa^H ouo HdiomuaeBa^flica bIi ci^ceHui j«^ 
B^pnócnm aapoAtf . I , 

ř* ' ' ' . ' * . 

^ ' TanapB daítimiiiil), «imo ^^paHu^ta xvíxxm^ 
jiacv nocjit^AHurQ caoero coiodmiBa , u «^ino 
Mupb ^aaiit co IIlBeu^íen^ KOinopudv AO^ro ro 
yi66a<«tH y 3aic4iO?eHb HaROHei^b nb oSi^eMy 
ymbineBiio HapOAOfili. HaoSujiié MamepTň ne 
no3BOAHenib MaMb coo6uj(Hinii ycJiOBiH Miipa 

Bb HI>IlfbuiHe& RHHHIKJJ ; HO Mbl SaRAlOtlHlsb 

npiflin^uMb ^3BbcinieMb , nmo Hac^t)AHf>l^ 
XípiiHiilb mseACRiB , Komoparo Fpac^b ^oÁ- 
máHb no^Hmaemb ' cnpa^eA^iiBO etpfészMff 
cmíáOJ^ip (ppaHjLftH ^ np^iBe^emb , Ráiib hh* 
Oiymb 9 60|000 apMÍfK> na rpaHHijbi csoaró 

Na 3. / Digitized by Google /^ i^acmAIlBOlly octočomA^Hiio^ '^^ ^ 

M0CKB,t. , ' / . ^ ' on K H^A fT K ^ 

ffattecámafio : Vumak f , ' /^ '^ 

N^ CnipaH. wiKp 

147 I lUeeaAhe 4ě Á^A^ ifieadit&e Aa' ^»41> ^ *. '• - .- .t '.. •. 
:^.,; v 


' . • . *! , ' ' : • ■ \ 


** 
- 


"i * * ' j"^ , * j * - 1 * ; 


^ , / 


*■ í , ^ *■ ■ « 1 ^ 


/- ' 


\ 


* 
^ -/ 
' f^-.^ 


1 


ř 


/ •• 


\ 


.> 
- v 


v 


[^itized^Dy Google 1 fe' 9ifaMHp>MKMMMtfÉÉIIlÉMSB B^CTHHKI) EBPOnbL 

B S f A A h 28Ž4' 

JV« 4. I, MSamHAfl CAOBEGHOCTK n p OSA. tS. Au 

Bl) nepéfliřeH ttoMHarab BCm)it)«íiEifbtnfe řcí» 
Cinett *^opa h Poaa, A^b ^-AflAí^ia cecntpbi 
Mrtnojiitmoiftbt } pfiLÁhe, ttotiniBHhaa cmapyuiHa) 
Mami. iixt>) Sk sa tteto firo^OAaft tipatíaBHtiia 
E^eHá n Homopyío roccioma Mii40AapOBa npéA* 
cmaB^aenťb no^b inMeueiKib CbítiOBHitHoir heáti'* 
crribi. TIpM cjiQBt) Heattcnibt lla;ib»t(tpa bdr^tri^bto 
NO 4- ' í Digitized by Google -— aSú — 

^ ^ . '■■ • . ' '. 

Baemb wa E>ieHjr npOHMqameaBHWMM TAaatLMvtf 
eb mbmb ^K>6onbimcmuoMT> , cb KomopBiMb 
jKCHinwfia CMompttinb na ^pyryio , sacmytiPiB^ 
»iyřo Mt)crno ea^Bb cep^qb iwymHHW, h mo- 
Híemb ówipi* cb iftaéiiwMb "jfiKejianíeMb bw- 
lírpanib npii cpaBHeHÍw Bb r^aaaxb cero ny 
luiHHJbK Ho 3010 npiiBejio cle Bb HbKomopyky 
poGocMB. (JEiVí liaaajiocb , hiíio npMCymcniBie 
EjieHw ^cmb ^jih Hee yKOpaSHa , /jjia Hrrno^ 
jiHma mopMecmBO^ h «íotío ino u Aj^yroe jaxcH 
AHJio fib HaMbpeHie xoaaefib^ Meja^X n^bí^b 
xo3A&Ki{ 3HaB0MAmca cb IlajiBMiipoio , o^na 
HanepepBifib nepej^b fipytcm npeA^árafomb 
ycjiyrn , jiacRaroracH , BuoAanib ee sb yíacmíeř 
-ceMeHTCmBeHnoá m^tM^íí j ^oi^íJiHHxb saĎasb ^ 
BeqepwHxb mpy^OBb, CHxb rapy^ónb yKpáuieH- 
Hbixb ubaoK) jdCRyccmBb, pa3H0©6pa3ÍeAib ma- 
jiaHmoBb , npejíecrairio HteHCKHxb pyKo^bjíiár^ 
3aHHMaK)incH no CK^oHHOcmií , páaroBapHBa- 
lomb, HJiři MOJiHamb, no BOJib cepA^at Hfemb hk 
nj/MHyiK^eHÍí! , hh npnrngopcraBa, hh KO^iKaroř 
ocmpoyMÍfl. BawHOCtnb RbKomopbixb pascyiK- 
ŽjeHÍfn , víAVL jHenoctnh wamepm, Kanb 6y/iniOř 
6i»r cRpwBaeujca -no^b eGmecmB^H.BJívrb ví 6e3^ 
učKycniBeNHUMb waMbpeHieMb coo6u:^amhCH 
Apyrb cí) ApyroMb mmc^^mh , ^^^rao6b npM- 
BGcmb HbKomopidMb o6pá3oifb i^b o6pam.eHí# 
coócniBeHHOcniL KawAaro h Ht)'íiiió npHĎaBwmb 
RboSmeiny óoranicmBy Mtic^eň. On«mbi ihh3- 
HH , HaĎJHO^eme viío^eft m np^po/jbi, Bocno&iii- 
iHiniA K Ha^0iKABT, pa^ocra^ w eomajrbHia, ae©^ Digitiz-ed by Google ^*^ a^i -^ 

*Éníó iíiáRl) Gausko k1) cepíny ^eAoatKa , Bcé 
amo óbiJió omHacmn nepeópaHO hb nhcnoAh^o 
^acdat pásroBOpá , h »ce noHaawBajto jno/jeé* 
Aíéxi/^ý KOuiopbiMi^ At)AO , nojibsa , MbicjiH 04- 
tioro , c0CínaBJi«ioinl> f^Asi Bcfcxlí npe/^Meinliř 
Cep^Hiiáro ptacmiK. 

Ho AjuíSL i ^H3H6 , yupameHie cero Ao5- 
páro ceweižicinBa buxb Hnnojiwinb , Bct>Mii 
ysaikaeMBjn 11 Bct)Mii ^loGuMf^iá aa scer^am^* 
bfoio ero roraoBHOcmB OKasbisami^ jcajtví , 
Hh OAHoro At>-^^ Jí CAOsa ne ocmaB^iHnrb éeab^ 
^ BHuMaHiA H coBbma , H OBOH jiHH«biit pacno* 
jioáftejiÍH npuHOcnmb Bb iKepinBy oóujáro ^ao* 
Bo^bcniBi Jí ntaKb oxoniHO , iiiaRb npocmo > 
Ba»b . 6yAnio6b oho ne cmpujio ewjr ^jrcHJifrt k 
Hfr ííMbjío ocoóeHHofi nt)Hbi. ^ Kanb 6wao h» 
yBamainb Bct)Mb raaRoro po^a ywa ,^ iioinopbift 
o6orainajiCH onwmaMH AoGparo cepAi^a h Bb 
HcmoHHURb *aio6bh nonepna^b maiiHcmBa se« 
jmRQH MyApocmH ? Kanb He jifo6iinib h^ao*- 
^t>Ra , BomopbiH , yHM^ínoma , ujih c^paBe/^- 
AJisbe y yRpoma caM04ib6ie, scerAa B03Bbimajib 
Hbny Apyrwxb ; CKpbiaajib ceGa h cboh . aó- 
cmQUHcmBa > h ecmbJíu HHorAft iiaMbHffjib 
CBpoMuocmH , mo HeBOAbHbiMb o6pa3čmb lASm 
Mt>HA4b eň niojibBO Bb "^epmaxb npeBocxOA*^ 
HOn ffi^^op^meAVL u Bb a^^^^i^^^^I) npeRpac- 
HOH Ay<ii^ ^ IlajibMjiYpa BHAumb , CAuiuumb 
li He Bbpumb HyBCOiBaMb CBOHMb; ne Bbpumb^ 
^b]io6ia n^peA^ ^^^ ^^*^^ momb >f»AOBbHb| k9« Digitized by Google / — «5a — 

inoparo oťTHcá^n eS, Kórno))aro cma nomiiiiajia 
cmojib cypoBbiMb ^ CBoeHpaBHwitib m B3h)CRa'- 
me.ibííwML. j,KaKaa pporaocmi. ab o6pa)ji,e'- 
hjm" ^yMaemb IIa.iT>MMpa eaMa nb ce6b^ 
y^wB^-íffaGb HOBOMy rinnojiHiny , „BaKan no* 
MmumejibwaH jimóoBb Bb waitiepn! RaRan ^ac* 
Ba Kb cecmpaMb ! Banoe BHiiMame nb HeBt)<:» 
iiib ! K npMíTioMb HánaA jiio6é3Hajr ocmopojB* 
HOcmB Bb ero nocmydKaxb co i^itioio ! Ouh 
i^e no3BO^flernb ce6b n moro HeuuHtíajro Mn^e* 
HijT, Bomopoe^^pyroH no3BO.^t!jib6bi KO&e*íH0 na 
éro inb9mb, — BwxBajinmb ncpe^o mhok) CBoft 
MOBwři B^Ďopb , a ceň BbiGopb , ujíacrnjiiiBbi& 
Bh>6opb , ne očmaBjíAenib éMy tipH*irtíibi »b 
<K)iKa^bHiio !" TanB ub ne«OJit>MOft n *ia»« 
émoSí aa^vM^tíňocttiM pa3cyiK,<^aAa íla^blMiipáw 
fib caMOMb Abjíb Ejiena Moivia ctiopnmb cb 
ííeio Bb Kpacomb , uh y^th y sb ^OBBocttiH k> 
i«aBb Kaaajioct. Ila^bMtípb ^ ttAib;ia iiépeAb 
íiefc tipCBOCxD^citiBO* ŤbMb íJiatOA^p^be ébijia 
óíia 'VliiňoJiiímy aa tím , ^mo bhb tie Byčma- 
ir;/iii;ib d^Hy nepe^b Aí>yí^í^í<>> 4ero ona ómM^ájiá^ 
5h onib *iero HbcKójibito paáb ^ItiIíxaJlacb^ sa- 
Kjiio^áň o UOčmynKáxb Mnno.iMma ito bh/\íi<^ 
fefeiVl) elo tiJíwMbpaMb Bb fcBbmb > ť^b lat) iio* 
/ióSatixb cjiy^auxb He OcniáeííJiřt 6bi jkeMCŘa^ 
Vo cakoiioĎíA 6G3b tipiiBft30Kb ti bcKúpoA^Áikl 

tib JI II sa yikatibi MenáátíiííkMtj- o6pa30M"b 
<IIa;ii»MMpa*áaHa,ia Mbcrfiď no^yib ^jienw; Brno 
ífpMisejio 'ée Bb aaKibiilaméJi>cinBO} uh BpacRjr Digitized by Google — a53 ~ 

w Bb Aoca^y^ .ES momqacb npeACrnaBUJtáci^ 

Mwc^t* , smo pHA^Mb cw.^aujjMxb Hecbcmb 

cpaBHiiBaiomb r^a^a w cep^i^e llnno^iwraa. 

, CKopo najii.MMpMHb omenb, óeab BcaKwxb ao-, 

ra^oKb M cooGpameHíH ^ aaronopw.tb ne Kciria- 

niH" o AOcmotmcmBb* Tpacl^a MayMpyAdíia , o 

^ro Jiio6e3HOCíHH , o noc^bAHeMb ero G.taro- 

/^bfliiT0, KpacaBMiJ^a wama KpacHb.ia h G^ib^' 

ijĎJia, HnnQAwmb bwa».^Q CMiimoHnoK), hb- 

^yBCmBumwi>Hhi>fb oSpaaoMb .nepepBa.4b 7)3,3' 

roBopb MoGpawHJib ^ro na /\pyipw npe/\Memb. 

HaMb]*^HÍe erq we Morjio yuphTnrBCii oiab 

BHMMaH*l|, Ila^Miipw , KQmopaa ub ABiuseivTii 

cep^ria ^^^ nipo^ymarú CMMb BO^MHo^yuiVeMb , 

$3r^iiH7^a na HnncuHnia cb BbjpaíReiMewb 

cep^enHOH OviaroAapHOcmu 9 wo B^pyrb ncny- 

raacb cero f^ifijiaema u Baopa, Horappwíf cRa- 

3ajib maKb Mříoro, QHycniH4a c^aaa Ha rna- 

: pojiay cb jiHqeMb n^aMOUHw&ib omb cmbi^a 

' n cmpaxa, Eft aasajioch , hihq conA^me^w 

• omnecjiii HyBcniBHinQ^bffOcnib e^ B3opa ne 

- Bb o/iHoft Ď^aro^apHOcrnn : ^bncniBie Bcmpe* 

BoaeHHOH CQftbcmw , Rouiopaa ^Pfi^wMb np«- 

nMCbiBa^a cbok .co6cniBe»HWH coMHbHiH ! Ho 

«poMb HnnojiMina h Poďbx hukího hq 3aMb« 

: xnajib cero ^BUiMHiif* 

Bcmb maJSiuBiii omHOuieaiif Menc^y cr^ok« 
BOcmaiaa ^io^eň^ ftomopua Bb MOJio^ocniK 
•npe^bjíaioffib HepaapbiBHUii ceaaii Apy«i6bu 
Foaa Ro;iio6kúi« lla^uiyKipjr ; IXaAbMupa 6o4bt ^Ltized by Google Tp^ójíýHHht ^o y»LUHa u 3a yHttíftoMb; yoBopif- 
^i| Apy?!^ pT? APK^^^ 9 ^Baub ^sa ^aeimuiHie 
/^pýra } H Ror^a npM6AMjftHJioci» ppcMii paa* 
cin^mbc^, Posa^ cTj r^asasni hp;i«i>im« CJieab, ' 
npopH^a IfoAHHa ócmamECH y hhx]> psi. He^t^ 
jiK). Bet) npHCoe^HpHJiHCB |íb Pqat)^ XocnomA^ 
Mif^ippa/tOBa npe^ciilaBJífljia cboh Tipasa He[. 
CHHCXOAttmejiBHOčitib pinapfiHHp.ro iipiapreji^ 
fMi Mýma; Hncio^iinil^ pioi^^ojtrl^ y/^Bp^ami^ 
y ceĎH orai^oBciťijro 6ÁS.T0fibtneAf^ ví f^q^eisawm 

' CMy CBOK) npH3Harae4irHocraíiř; ^Aopa^fiKf Ea^cíhIei;! , 
HeoQxpAHMocmír pm^pxHytni^ #al> y^liiiHe^ A^r 
póru Ha HjjiPPniojíoe ^peM^ 3 i^ Pp3a| y6t>Aif- 
inejiit»a^ poaa , p^^^Yip w CMOkSOfm ^pfHkSj 
pBOK) , v^omopyio ne jií»3ft &bijio ^le ytk^MH^nh j 
o^humItcjlobom)}, Bcb ^Jiarppo^^^^uii^ Í[ipH«ZIf * 
Hbi npeA^oíKeHfci, bc^ poppaifíeHiK onpoBeprHý- 
ínw , nraKb ufnq 6e$li ppa.*«é^ -ypyéocifnM iiftv 
jihSH. 6wjio H# ypinyiliiinb p6uj(eH Bo^b. Ilp^- 
HjiOHk r. HpAHHa |tT? cóFjiacíitPjj Poaa npi^aA^ 

' omb paAOčmHf pp na.«^Miipa^ pb G^aroAapHQ- 
cmíjEo o6HH&iafl: <»e pt^of^ÓJi&Ba paab j^^epatii- 
sa^a nopi>iBbÍN pBoero cep^i^á^ RnnHu^arp moiaT 
ine pi^Aocmlio, h ne CHbjía sfa^Hinb 6e ca B4fe{0 
nojiilOjnpK) fiyBcniBa. Ona ne ajiaAa caMa 
moHlioia npuHavu ^eň očiiiopoMHOcmiiH^OA3Hii^ 

^AK^eAt). Ho HaABMjípa' npoBe^a HOH^/i^b 

paj^yjftHIIBMIII^ H ]>^3Jf|bTmA«Ht£|r f^ ^^,^^ u ,ví' Digitized byGoooJe '^ — s55 — 

•ířííHB^Apyro^ poAl> íkhshii^* AyMftJia ona. 
„flpyrOH nópáAOub Beu^efi, npoMt) moro, koixio- 
< puH H^no^nrnajia HeopeMbHH&iMb fib oóiii^e- 
xivimíví H Heo6xoA(iMiiMb fib AiadHu. Ecmb ' 
^Hcmue HpaBbi , KpomKiA ^oĎpo^bmeAM, Mup- 
HbiA jflp^OAbcmtííffry Beu3fit)cmHb)a Baivib $ o 
ropA^e HefiOJiiiHdiRH <|)opniyubi , npe/^aHHi>ie 
oĎMdHaMb nopo«q*j h óypaMb cubma ! . . , . 
Axb ! ecnibjíH toi anajia ? . . . Hó npe^b-tb 
MOH, nojioiKeHb HefioMb ! . . . Mnt) ne n03BO- 
VieHOuli 3aBH/^0BaI^íí ceMy macmíio ; m6o óho 
coniBopéHO He rt^H Menfl !'*..• — ?- Ojia aa- 
CHyjia omb rtymeBw^p ymowAemV^ 

Ha ympeHHeé aapb , Kor^a Ila^ibRiHpa 
npocHy^acb , Bpjn^a Kb Heů cjiyiKaHKa , ówb- 
man cb He& Bb ^^porb. „BcinaBaiiine cro-' 
p1>e , cy^apuHa^' CKaaajia OHa cb ycMfcuiKOíoí 
,,3/\bcb ympo ueLHu^aemon cb hohh h jiio^m 
onepe/KHBaioínb cojiHne/* — He CMb&cH , — . 
oniBbHaJiá íla^ibMwpa cb ^oca/ioio— ne caibS- 
CH nomajiycrna : 3inw jiío^k yMbiomb nojiL3o 
?^inbca a BpeMeaeMb m mM3BiK>. — Ona 
BCKO^u^^a cb nocraeAu u o^bjíacb inaRb cko- 
po, Hanb HMRórAa ne o^bBajiacb, Cjiy^taHua ^ 
daroBopHJia o Aowaiiuiwxb oĎcmoamejibcniBaxb 
xo3aeBb| nepecKasauHBixb eá Jiio/^bMií, u. Fo- 
cnoma en 6bijia oneHi* pa^a Bbi30By rofiap#inri« 
M padcnpauxuBamb o moMb , nmo-^hiAo ^aa 
fiee Bcero AiočonbiinHbe* Ona, ysHa^a ,y«jmo 
HnnoJi«mb da liOg^ib^iio nepe^^b humsi xiéMoji- Digitized by Google na, Hujh. HQ pa3cvaaají(ťb fj^w^mnnuh^ naennxh 
6éab' yMa oiml) petíMbnw , w neBftcina oinli 
meimxa. ITajiB^íHpa oípocw^a 3 ,,3naK>inb «%i( 
ťb AQMb , nmo Hnnojinmb xomb^b na ndl 
ifienHmtca?** KaKb B^pjrrb nSbjfta^a Poaa, o6« 
)^fljia ee , íf Banb 3Étaiř(N«yio yaii© JKo^pyry 
y^Q^a cb CQ6010 pb ca^bt 

„O^HaKQMbca cb. pamHWH nporyXitáMii ^ 
i»OBQpH^a - Poaa , ae/^ff eo Kb ca^v ^\itújiK>6]^ 
^tcma iiamw ^ Ba^b ^^oaneRa meSa nognoOii- 
viH , ne 3a6y^b qcqGjihíí^ msoeita HOBaro Apy* 
ra.*^ — Ho ňpyrb Gw^b >a^yMHMBb ; Hajn*- 
jtfnpa^A^a oniatnavia^ ' ]Eil xomb^ocH npě^Jio* 
jKMiHtí poab íUHomecmBQ.BQTipocoBb. HaROHeíojb 
coGpaBtunDb cb CM^aMH, ona ' cripocH^a: i^J^mo 
6pan/i3(eBa neBtcma?^^ -~. BAH»HaH sauia co« 
ct^wa , uiaHtiuHiw roAb oB^oBbBmaa nepeah 
nbcBCMBRo Mbcflueab nocjib CBoera aaMy«i* 
cniBa, , /* t«- n|iw coMb noQjibAHeMb CAOfcti 
VTpvixo^wh Ejiejia cb ^jtopoK)i paaroBopb 
4iepepwBaemca ; na^f>Míipa 'na Moaenib h,w 
BoaDÓHÓBumB. BonpocoBb cBQH^íb , BK yAPa^a* 
lUBopumb QBoeiviy jno5oín.iincmBy< 

MeíB^y mbftib rocmbH n xoaafiím ry^ia- 
|otnb na caAy ; nocAt>Auíií yKaaiJBaíorob v% 
Iffbcnia nxb ^loGwMwxb nporyjiOBb , »a iiti 
npíííniHwa yóhmMina, Komopwa npUBOAamb na 
ncřviamti mácra^HBbůmíe nacw, npoBe/i^ewHfeie Bb 
Mt>Apaxb ceAbcaaro ye^nHeHiaV „Sv\t)Cfe** roio* Digitized. lby Google mm a57 •--• 

pnipli *3ř^opa ,>Ha ^moMl) npeKpacHdfiT) ^ynr, 

^ cc6iipaeMcii uht noympy aaíi adampaRa. Cb 

saumib c«p;teHHWMb ^BimeHYeMb ^emHMb Rb 

pa^ocniHOMy ýrapeHneMy cHH^aHVio! Kawb 6ía- 

cinpo irenymb ^acw aa Kuna>T^HMb caMOBapoMb 

jio^b ac» . lili) He6oMb , h nepe^b BOCxoAOMb 

CoaHna!*^ — A QAhch^ roBopw.iá 4j.iopa — SAtcb 

Bb6fcl)AHb, Hana^if mu Bb nepBi^ft paab nnié'' 

me poMaHoab. MaMHHbKa caMa Bbi6pa4a iixb| 

noaBo^w^a Hawb HMmanib ihojiiiKO ab npwcynH 

cmBÍH ee, H4H eb npucyrncmaiH ópainna, . • — 

„IIoMHK), noMHK)*^ noAxaaniMJia Po3a5 „Mbi ^e* 

mb^u CRopbc iťb pa3Ba3Rb poMaHoab j a aa^ 

6oin4HBaa wamepKHCHaa \flío6oati ocfíiaHaBviu-* 

najia Macb na Kam^oft QmpaHwqb, aacmaa^ian 

aaAib^iainb B03Bb|meHÍQ HyBcrnab, G^aropoACinBO 

jnoSvktt , HpaBoyHeHia nwcaineAa. Bb caMOMb 

^bjib cb mora apei^eH^ Hana^íi mm cMompbnrb 

ApyruMfi cQBcbMb r^aaaMU na ineHjMxoBb ab 

nameMb coct>Acraab. Bttiomh a^P^hož wa^h- 

HHiiiHa, nepemenmbiBajlHcii mw cb cecmpnueio, 

»e óy^ernb nHKorAa ÓAaropasyMHBiMb rpan- 

AUHCOHOMb ! a ^momb rop^ww Hapi^MCcb h9 

oófainaenib ^« Apyraro JloBejiáca ? wecKpoM- 

Hfaixb , 6ojiinjiHBb]xb , cwb^wxb MOJiOAWxb 

jííOfl^eví QCUiaB^fljiif mu 6e3b acHKaro 3éudt)^^- 

min. HanpomHBb moro^ cb BejiHHHMb bhií-* 

. láaaieMb — — MéiKAy HaMH 6yAf» CHa3aH0 — 

CMompb^u na poGawxb, crnhiA^WBbixb , ocmo- 

pOiKHiaxb iOiiOuietf| iiaKUMa njibnaioinb nacb Digitized by Google IlajibMHpa c^yma^a c.l; jiK)6onbiinemiio)^b. B^ 
amy MHHjrmy oHb iipviSAVím^iiÁSdčb nl> ye^u* 
weHHoň poiqb , TA^jcmoHAh xpaivib., ch Ha^- 
nMcr*K>: BaeuHA CKpojwuóifjnii/ yfioiah naMflm- 
HWHt^* BocKji w K ^y;ia *řjiopa: cb ycMbíii* 
jiOK) „nocinap.ie^HhiH sb Hecrrifc cecmpw* 
nt) !^^ -— i^a — ^ CKáaaaa Po3a cb ornRpOBeH-' 
nocmíio— • Bb náiviHnib ypoKa, Momopuw Hif* 
Kor/\a nab Moeu naM;iinH ne Hcmpě6nincff, 
Vbha^ ofltíy H3b cocbAOKb Hauiiaxb| no MO^b 
OA^nřyK) , MJin cnpaBe^jiuBbe, cOBcbMb Heo^o- 
myio y B3^yMa4a h a na Apyroá ^en^ maRme 
napA/IHDEiECA. Epameqb BcmpbiniiJtb MenK 
jnepBuň 9 B3HAb aa py«y i? npuBe;ib Ha amo 
ikibcoiOy vf(b He 6wAo eiuje ^fcpoMá, Omb Gpaciia 
. H Apyrs, , CKasa^b Mwb Hhíio^Hmb cb Jiac- 
KOio ) i^OJiieaib mbi BJbicjiymainiiy nero »e jii^aK 
Hie6b c^wmamii omb Hyntaro ujva^viHhU H9 
ocKopÓHinb, HO sam^imumb xony mBOío crabj^- 
jiuBOcmb. HoHe^íHó raw ne BooĎpamaeuiB, hihO 
no HapyiRHOcraH aaKJiio^aiomb o 3řajíaRraepfe , 
H imo CBibAOcniB raBoero yóopa noiiaabiBaeinb 
oincyincniBÍB bchroS cijiwAAHBócinn. 3fnoro 
Hb ^OBojiBHo; s«aemi> avl ^ «iino ^beyiURa^ ro* 
inopaH ce6B,^uQ3BoaHemb aBumtca nepe^b Bsp- 
paMM MymHHM 6c3b noRpbiBa;ia CRpoMHOcniH, 
•My noaiiOviKemb HbKoniopbiMb oGpaaoMb Vo^ 
BopuniH cb coSuíO -Geab yeajReHÍ^ nb en uoaj^ 
91 mbMb A^pacKUMb iia^moBábi RoniopBin ec^^i^ Digitized by Google řycGOBoip íibmpocnuio Bb jiioGph , mbi npe^^ 
•pjiíaBL ceSjfi Ha jiitcint) IOjiíh, a ^pyra , u^ii 
IHBop^iL e^, nepe^b cqSok), Hnip CRaaajifc 6bi 
ptíb eb meneppuiii^eMb c^iynat) ? — Jle Hta^i^ 
^H ineĎb , ^H^^ fopa^Hocníf* viip6pji Moen, ne 
^ajib Aid ine6t) pacmoH amb nepe^b y^aaaMH pp.- 
Ij^HOy^ymnídxb mb raaHiibia iipejiecimi , kopro-? 
pbiH Apyrl> mBoS CHHmaexnb Seajp^bH^WMb CQ«? 
lípOBHii^ej^ib , CBQ^K) m^cmAMBOK) coGcniBeHHO- 
pTniipf ^AioGoBb ž^opo/jíiimlí čbohivtm npauaMH ^^ 
peBHyeinb Kb CBoeMy iuftcmÍK), ropAMincii npc- 
liMyi^eciiiBáwfi óorQjnBopHMaro lejiOHÉlka , ^lO 
^iiceMy npe^qQ^mejiHaroj é|. ntbi Kpa/ieaib mOK) 
qo6cmBe|iHQcmb , 'inToGbí cfl^hASLnih ee óSmeio 5 
pibi BBO^,uiiib ^pyrJMxb Bb y^acmíe npaBb MQ- 
< jAxb ; niw MHfi*-ii3MbHáenib h, nmo ropas^o 
řo^be, mbi nOMpa^áeiiib ib ce6b moraí) HHcmbiň 
pGpaab neBMHHocrtó , nepe^b KomopHMl) st 
npeKAQHHAb ' KOjibHa! — fío nmo cRaaaAl) 6bt 
Pyccp , mo noflyMaemb bc^roA:* ncmuHiia HfB- 
cmBHineABHOH ^ejiQBWb ; jí aw OAvsnb , no- 
^bpb mnb^ÚB npifM^b pyK» meHn^iiHbf , 
icor^a npe/ijiomamb ee cb ycjiOBieMb bjxisltq 
yGopa. Poáa ! ecmb:iii niBoa^ cim^ftJiiiBocini 
cnipa^ajia orab Moe& pb^n, mo bhhh ceůa. aa 
ino 9 H noMHn , ^mq caMaH o^ea^a msoA 
0CHpp6jií^emb CHponiHOcmb. — . Bu npe^cma- 
BJLfleme pe6b , nmo h Ďbmajia CKopbo nepe- 
fl^bmiics } HO BqmpbniHjia MaMnabHy y Komo^ Digitized by Google — t/^O —i 

pai Meiiit fjpHBe^a fibnoByio RpacKy. A hc^^ 
peab HbcRoAbHQ ^Hefi 6pÁmei\h nocBrfraw^ib 

" xpaMb 6arnHb| nepq/^h Mornopoá Bcer^a ó^aro- 
toBbnib 6yAy f w^Q caosa épanmeeM Bpbaa* 
4JMCi^ Bb MOe cep/^T^e, -»— HajitMiípa ne Mowa ' 
CAMiutániii Qexo c^yna^ , jie íTpaBe^^ ce6b Ha 
x\aMHmu •líacniaBAeHÍ« ^py^a^^ poA^j, fib oa- 
HOMb noAOÓHOMbc^yHab , h eABa^>im iipwxo^ 

" AH/.a Bb oTHHaíjHÍe omb cptmuefnía oahmxIi 
upauóBb (>b ítpyrKMw, i»* 

Tanb nporyjqta ROH^Mjiacii, Bcb ooĎpa* 

^HCii Kb Háio, npcJib naio Hnno^nmb paa- 

cyjuAaAb qb Mábhqjq o npiamHocaiH ye^wiie* 

»T« u Q u^acmiif flOMamHHxb AQ^poAfcinewielu 

HbcKQji^KQ paab Ila^bMupa maiSiio BSAiaxajiat 

c-aymaji Hnno/iHina, n Ay^í^iar Axb ! aah 

^eiQ nQ uutjQ npaiia CRaaanm amojáy AocmoS* 

»ioMy He^ofibny ^i Ranb aamBepmuBaiQ Bb na-> 

AiBniii RawA<^^ ^^^ CAQBO,^ H RaKb aaRansaioc^ 

9bpiiini» Bnepe^b cihhxíq cogiHi^a Ha He6b ^ 

eQinwa ae Hsb ycmb ^ra yc4wmy Brny i^c- 

muHy ! * • n O nii>i> MbRor^a pasapainHineji^ 

jwoera yaaa, roenept^ npe^Menib Mo^ro npeapb- 

waj moMy^H mw y^HJib wena, newy yHHniH 

ACMijfiHO MO^OAyio AÍ>ByiUHy a cbok> Hefifcéniy ? 

TaKWMb ^w flawROMb roBopamb AoGpoAbmeAJu-^ 

Hwň HnnojiHxnb cb npemapm^MBoio ÉaeHOio?./* 

HtiKibJ Ha noaAííQř noa^HoJ — 

Bb Benepy ry^ajio Bca ceMeiicniBO y no* 
^ouiBirf AOMa na cRamy rapw, ycaineHMoSi Ry-* Digitized by Google tmaMH u yciitáBA6HH0& řopmRaitu pt^A^^^^^b 
pacmbuift. Ilaji^Mifpá cnpocifjLa o6b MMenit. 
o^Hoťo i^efoniRa; tníKíito ne yMhjíh ornabnaniÉi 
i^& tipoMt) Hnno^ittma ) icomopBiu ne A^^reao 
orab ttee cmojtjil) cb tiei|t)cmoip* Oflb ocma** 
iBUAh pyny EjieHUt > *itiťo6w noAo&mu cl) om* 
BbmoMb. HenpMMtmiHbíMli oSpaaoMb pás- 
tipocmpaHtíJiCa y ttiixb paardBOpb o x^BbmaxK 
HnnojiHtnb roBopn4b oxDitiHO, Ila^KMupa c^y* 
tukAA ©m^ oxomHbe , yAWBAHac^ erc HpacHO* 
pb«tnd tt ab 6eaAb;lIl^axb > » HU^eto Hé no- 
fciHfl omb BeAnaaro tib laeMy BttHátaHirt, Tanb 
J)a3Cy^Aa» 'cib mapoMb m cXbAy^ aa íiajiyHii* 
teaMit haóepenittoft mponntíKM, dhíI yAaAAAwCfe 
tfeHVBCntBúTnejitiUO oíitb tt«pBaťo Mbcma ^ t^t^ 
XicmaArtCb ^pytíe ; jí a^pyřb, Hte ^H^a HáRoro 
bORpyrb ce6a, o6a orjirfHyjtwCfe Bb o^hó lep^Mat 
DHift 6&Uit yffié*Bb HbcftOjitRíiJcb cameH^íxb omb 
At)My. HnnojiUiTib iJCnolAHrtAb> ^mó ueefecirta 
flepmaAá Wó 3a pyay^ la >írao otíb 6pDcn-*b ée^ 
tlagiBMápa ttčrtyt^aAacb itiDro, AiixtD BHAb^a 
té6^ líáéAkittb cb HhrtoAuntoMB, tt moitO, *íma 
iiOr;klt 3a6biĎtE>čft y^o maKoft cnidn^Hii. Hasb 
éyA^o no títa&HDM^y ycAoBiibj ohh ocmatto* 
UHAitčb o6a .iň ó6a áaMoji^a^ik^ HtírKmo tid 
cMbJíb ttpottsiHiécinil CJiOBa BoáBpaiHettírt. Utí- 
kán fib jiitii[b ómb po6oentKi> Ila^bM^ipa BOpo« 
taí/LÁÁCh hepdáix ^ VLtinoAúiáh CAb^OBaAb aa 
neto. ' MoA^akiie ňxb ho típépUBiAoca ; otíu 
ýciropRAK marů CB^n ^ ho id/0a nepéaoAiit^Ati Digitized by Google — Jlémbwio npnSHftHÍe jiio6iiif* ^tinb ójiířifte ÓHH 

y IlajiiiMMpbt cep^fle oitib oaíioh Mí^c^ti, niiiei 
UporjTABa Mxb tííysdyfi.Vimh tíOAoapfcttie bÍ o^-* 
HMxb , Bb * ApyrHxb neroAOaainjé ^ Uomemh . 
6biTnb Bó ucbxb *reyAOBOJiiiCin*ie. Bb HbcBOJiii-' 
jfo UfHHýrab w tíbcROJiliRitJcb líiftraxb nepe* 
Cpa^a IIaJí|»Mifpa nb ro^OBb ' šcfe nponiHBTj 
Cě6a 06Bl!HeHIIf , H. híí O^HOtO oti^auA^Hiá^ bB 
CBOK) nojií»3jr ; h6o Ha*iMHaAa BHAb^^* ^io6obb. 
XBOK) Kb HnnojiHmy. Ho noBo^BpaiíJ^eHíií jwxb. 
itiiKTno «e noKaaajib bha7 Mey/^ooo^iidríiBÍff* 
OAMHb om^mb «fl cb o6fciitHOBeHni.iMb cbohmB 
npoenTOcepA©VíeMb cřipocHAb, rj^b.OHu ryÁň jlh 
n fi,ÁB Hero ňe npiír^acwjin čb co6ok> mtKOíé 
Msb oGmecniBa. Hn Ila.uiMHpa , hm Htino- 
jiMinb HeMMbAH ctí^w oiTiBbHaniL, toanb muo 
Tma. Maviopa^OBa , ^ moro^ BpeMeHH • noKofi-' 
Han , BstJiflHyjia na Hwxb npoiiiiqara€jii.HbJMít 
rjiaaáMia^ii cb HbKomopbiMb noAoapbHieMb j 
a- /^o6pai^ Poáa ^ bhv^h n^taMenHoe jinqe CBOero 
jjfpypa , noAĎbmajia CKopbe roBopuiin* cb hoio, 
'ímo6bi aaRpwraB ee oinb flpywixb* a BMBecniB 
Mdb čMflriieHiH, aoraoparo Hěana^a npMHHHW* 

/ Bmomb cjiynan npMHecb Ila^fcMHpb Hpi- 
šyié ne^OfibptiHBOcnib Hb caMoft ceGb. Qcina* 
mOKb A^n TipoBeAa OHa ivb 6e3noH<^cmBt> mu* 
c^^k H cep/^tja. KaiKAOe cjiobo , 64H3Boe h^m 
qBTHocHmejibHoe itb .cmpacniH | npuBoAHAO ee 
Bb »pacBy ^ a. Kaa^ilí uiarb Iimja4»fna »k Digitized byGoQgle COAp^*"^"*^ j ^™^ oftuoro éíflpáXft, ^ino6t) óhIí 
ne npn6jiHmii^cA bI) nefi h ne saroBopHAli 
cb áíGíO tiBpeAb cniojiLWtíMM CBH^fetnejiHtiair* 
Baopbi eK.He cAsbjítí Bcnipt)itTHTnt»cíí ct era 
AáopaMU ,* nanb 6yAJno 6bi čeíay Bsopy 
tta^^émřlJM) o6áMHnmi^' cOBt)pitib li nOAtiíícamt 
fípwroBoplj ejié BsrjiJíAb E^enbi itaaajicji efi 
fíonepeAit)Hfi[ó ynpenoiilb , HacMttíiROío , íipcp- 
^pbHÍeMb* OHa»ocnleperajiácb h ornB pasro- 
Bopa 11 oml) jiadKií Pósm , nmoólř Hé Bhipsa- 
jiocb y He€ř ^eto HM6yA*> bK MHHytny omt^po- 
lítHHOCtnit It ^inoGbi fie BWtftjAajiM ttal) íiee , 
'*íero xonití;iií ti neto inpe6oBa4H rjia^a Ejie* 
tfbi , íiaBb CHa ^dA03pt)BaJla;^ :^o >id6obÍ pam- 
^aemb Ha^em^^i h cmpaxii; Banb BQo6pa«eHi« 
níBopumb npiiBií/ibHifl4 

HoGji^ amard ah« ÍIa;ibMtípa tipocbina- 
jtéčb noyrapy m aacwnajia Bb ienepy <:b 
jn»€p/^wMb MaAíbpeHÍeMb y/^ajiHrnbca; Ka»/^bm 
/léHb npurontOBjífl^iacb roBoptínib oraný o6b 
ombbáAb ) H om^iarajia. omb o^^Horo ^^^ ao* 
^pyraro. C4a/\Boe o^apoBaHÍe OBjíaAbfib cepA- 
2{eMb , JipHROBbiBajio ee nb MbcraaMb, ýKpa- 
iiteHHbiMb npMcymcmfiíeMb MMjiaro ^ejioBÍ)Ka* 
jjHbmb npecniynji^HÍa" A^^^a^a najibMwpa 
j,BHAt)nTb , ^lioÓHniti ^ óorofilBOpMínb <jejioBt)Ka ^ 
nOFAa ^loftjno ero neBHHHO , kofaíl He Mory 
pascmpournb ero cnoKoficmBiH , BorA^ n ň ne 
xoMy Mbmamb etó^ va,acmíío ! Cawb Hnno- 
Anmh, ceá aHrejib AoGpeAbmejiif, ne ©cyAii^b \ Digitized by Google aneHie^'* *— Bb caMOMb v^bxti IlaAbMitpd. y6fe* 
ra.ia MnnojiMrna > fié tiotiadiiiBa^a *eMy ^igóbu 
CBoen ti cf!Ma ne nod^ojiAjia ce6b numatnbcit 
HaA^^AOto , crnOAt npeAecmHoík ^Án> cep^H^ > 
tio aaitpemeHHoíi paacyA^tOMb u AoGpOAfemeaj^KH 

/ Me^KAV tot)Mb fioapacma^a ^toGottt ít ^a 
tóp^cinH. Eh 6w^ii yme H3BbcitiHM tah Ha€bi| 
»!) BomopwB maftHbiH apeAMemb ea mpyA^Ji- 
ca^ míma.ib, vláví roBOpu^ib ob noApyroto» Ha* 
tTep0Ab'3Hajia ria^bMHpa u mo BpeMH) RorAa 
neabcma, cb jiacKóK) 'BšaBb. atéHHxa aa p^Kyi 

• OAHa yA^-^^"^^** ^^ liHMb omb Bcero CfeMeíi^ 
cmba , »imo6bi ryaamb íhavl nep^Ab Aoí^owb | 
VkAVi no caAV ) BCeťAa tiepeAb aaxomA^HÍeMb 
CDjiHi^a H BcetAa oro^o »íaca Bpe^řeHtt* E^ena 
jitoÓMJia riopaAoab íi cb niO4HOCiníí0 haS^iOAa^a 
ero, ttanb no^miH BctrjitoAM cb xapaRiněpoMb 
XojiOAttwwb. HiiRorAa Mwhymoio bft ortasAW* 
«ajia u tte yčKopa^á oaa lab yéAtiHeHWoft npo* 
ryAttb Benepa s ^ bchkoS paab nepeAb ceRi 
iMtíííymoíD 3aMtípajio cepA^e IlajibMMpbi* Bb 
t^fi^vinh jJB^epb , KorAa cab CRpni^ncb qjnb 06- 
iiJ^ecrnBa ^ ĎcmpeBUHietiHaa ňa^bMifpa: eb^& 
i?b «I>jiopoiD M Po30K) A^^eRO omb AoMy na 
npyttioMb 6epěry pbRtt h Mcu^iajia* IlepéA^ 
ea BoDópam^HieMb cttioa^u a^^ iqacm^tiBbie 
AR)6oBi}MKa 1^ Bb ea tjiaaaxb otiu npOBomajiit 
co^ittí^e ka 3ajriaAb m ^cinpb^a^ií jiyiiy na 

. fiocxoAb kb či^a^KUxb na^iAtiÍAxb cepAt|a \ Digitized by Google CBtí^bitiejieMb íixb BUciTioprdBb, Ai^6i4ňiii ApJ^^b 
^pyra ^o tíocAh^anvú hpe^b^d AiúSBň ^eAúúh^ 
HečMik . . -. tt tito 6^aíKetíCitiBD 6bi^o 6bi ejt 
6aa«íencrnBoMb! tí ^ocmoftubftiilríi |i:5b cM6pm= 
tiBixb ěbKib 6i>t iejft Apy^o^tb , rtOKpOBrtmeAéMb 
tób řftit.-inrt^ ttaemaBBWKOMb Bb| At>6poAbiiiejiáxb| 
fecmtjjiit 6bi He eaivia omRáaítjach omb itnácniiíí 
fie6écb it omb ^K)6ftii /^oÓpo^brnéJiíiHáírOi Bea* 
pascy^H^^ii! heuj^áornwaa ! — líiaitb mépáa^acfe 
lláJibMtípa ti CMdiiipbjíd Há brtOKDMtíyjt) tipit- 
poAy* Tiixoe iftie^eHíe pb^w , é^Ba *íy«drttÉii» 

ttie;Ář>títJin HpiiJitíBb BOAtlb y ĎepefOBb ett, HHs 

Cnihid tieGeCHtiS cfiO/^b yčb^HHWft isabS^aM^j 
bceo6it\6e 6e3MO;ibie tía aeivub w hd He6b ^ 
AčtíOCittb tt lítért^iotná Bb Bóš/^ykb > Uče pa.3* 
^páiKa^D éfl Mé^áhxo^iiiOi ^,Bo BCbxb čitttíxtaxb 
Hiípá ttapcmiBýemb liiHíiiMHa^* foftoptiJia Tlájiii* 
Mwpa caMa dé6b i ,jBb čep^ti^b tié^OBb^^écttOMb 
CBrtpbnCinByiornb Bypiii'* ^-^-^ TaitTit cép^én* 
Mbiii ABWwfeHÍii h6 pa3^y*íHfaí fcb OrnKpOB8Htí(>* 
CrtiTto, He BH^a feoRpyib cě6^ AByxb ť.AáB* 
jihixb Jiíiijjb, KOmópiii^li lipíicyntčiiití/é Morjíd 
MbiilaitíB ea oníKpoBeMHOcmit , ílá^bMMpá th 
tMAHymy ^ectnORaro ctnbcHfeHia rtyoiw oÓpa* 
íftM^acti Rb cb6tíMb říO/^pypaMb t jjCttdJibKO j 
MOmemb Gtittib ) cilipaíK^Viu,ilxb řid šeMjib | 
GKO^bKO ebitiyi0ujli4xb íiíbapefe iio^b ÚiAmh d&i 
»iaH*iHBbiMb Brt^oMb cHoKoSciilBití !** -^ 3mfe 
noG^b^HiH C40BČL ripoit3iiec6iiíii 6í>uh cb oiíi* 
NO 4. G , Digitized by Google — 266 ~ 

HaflHieMT). Xoshííku, ne iio.i.oapt^uan mannu* 
Me^aHxo^Tu^ ^combAu pa3BecejJMííií» ee m invni* 
»aMM M cMtxowb ; HO nesa.iLnaH ripocn^a , 
BcmaBb cb CBoero wbcina, ne mporamL ee m 
omb Hee y^ajiMm^ca. Ecmb MUHymu Bb 
mviSHMy Bb Komopfaia HyBcmBuuiejiLHOcraB h)s- 
RaBUflfVinih Bcb HejiOBtnecKia ocmopoiKHOcnTif 
M ompamaemb wxb^cb npeispbuieMb. Ila^ib- 
Mupa He xomb.^a wxb noMiiHrnb ; ho 4>jiopa 
H Poaa cb H^Komopbiaib cmpaxoMb w cuMřjb- 
Hieivib jAcnoAHidAh ea bojiio. 

E^Ba CKpwjiHCb onb omb r^aab IlajibMu* 
pbi, H Ha aepRa.ibHOÍi noBepxHOcmM BO/\bi omb 
ciaHÍH jiyHbi Me^bKHyjia mbnb ne^OBbwa, bo- 
mopuH no /^pyryio cmopony pbKw npH6^HHiaji- 
ca lib óepery Me^JieHHbíMH maraMn. Jlyna 
ocBbu\a^a Gbjíbift njiamoKb ^ab pynaxb ero. 
Onb ocmawOBHjica y /^epeBa , h BOSBe^a bso- 
pbi Kb dÁhABOMy cisibmMJiy ji04w, cmoHjib na* 
CMypHo M fiejiHHaBO , Kanb 6orb Me^aHxo.iÍM. 
r^b He HBcmBeHb oGpaab m HeHyncrnBMrae- 
jienb CAh^h mhaslvo nejiOBbKa ? „y^poem^ca: 
jíUy^ BOCHJiHKHy^a Ua^bMupa „yHpoembca .^iii, 
cyujyecraBO npejiecmnoe , omb BSopoBb jižoGbm 
lé omHpoBeHÍa cep/\uja ? Hu HOHb , hh om^a- 
^eHHOcmb He oÓMaHymb HbmHoá crapacmM. 
3rao niw ," mBep^w^a llajibMwpa ,,3ma 
nibi !" — H rapenemajia Bb ^^ymb CBoeň. 
MrH0B6HHO OBAa^b^M eiQ mblCHIW pa3^iiȒ- 
Huxb MWWGHí. 5^3a Ht)uh H n n o ji a m b Digitized by Google — 267 — 

cpe/i,w ye^HKeííHaro nojiH óeab noApyrw , ^^^ 
6paHH0M ero cep^nejvil) , Geab ceMeftcniBa , 
ymbineHHaro ero jiío6obi£0 ? l/lft^emh] au ma- 
cra^iHBónb p6jiertHmi» cboio Ayiuy omb Hinro- 
cniM JiíoGbh h ĎJiameHcmea? h^m ... ne He- 
cem b jih M onb sb CBOK) onepe^b HejiOBÉiqe^ 
CŘaro ópeMCHH vt Heóbmwmbjíw omb cRop6w 
AyuieBHOw ? pome Moii ! ecmiijiH . . . Htírab , 
Hbmb ! Ji-yHine nwmarab Bb^uyio ropecmb , 
iiemeAa mvibrnb Ha^^em/^y sjíO/^beab ! Mab no- 
XHmwmb npaéa Ha ero cep^qe y Apyrcět ^o^ 
cmoiiHOM aeHii;ifHbi ! mnh ompaBnmb mwant 
ero comajťbHÍeMb m pacnaaHÍeMbl ... HwRorAa, 
HMKor^a! ..." — IlajibMiipa ne CKO/^UAá- 
TAash cb HnnojiHma , h yBw^b-ta ero ytia- 
^aioinaro na KO^bHw. IloAHflmfarřr Ha He6a 
pyMM M Hb»jmo noxomee Ha pw/i^améy ^ohoch* 
Moe Kb IlajibMHpb * axoMb Bo^bi vl Bos^y^ca f 
J ijORaséiJBajiii en , ^mo mo^o^wh ^lejiOBbttb iwo- 
t JI MjiCfl co c.ie3aMíi. Ile o^íenb fla^ieKÍíi Mocmb^, 
coe^HHaa ^ea 6epera pbKU, OAWBb Onr^^bjí^jib 
IlajibMiipy oixib Hnno^wma \ onb VipwBO/iM^b 
ee bb HCKyuieHie ncpeiímn na /i^pyryio cmo^ 
pony. ,,y3Hamb ero maHřty , omRpbimb eMf 
jiioóoBb iwoK> , Momemb 6himb ycibímamb nab 
ycmb anrejibCKHxb cjiobo yrabuieníff h jiacKw^ 
• M nomoMb yMepemt y «orb ero! — Hw^ero 6c- 
Abe ne jKe.iaio!" . . . HbcHOJibHO paab Hajii.- 
MMpa np/^xo^^MJia Kb Mócray; HaHOHei^b pas- 
cyAOKby npM Bcen CJia6ocmM CBoeá, noGb^iiJib 
KHnflu^ee' cep^uje : ona dcmajiacb. CRopo Hn- Digitized by Google — * áeti — . 

TiOAvimíy f ttaitl) óy^tno 6bi ouo^ínn^Ch ^ yji^suitUM 
CH 6wcmpfa)MH uiaraMH* ' CRptiBUiuch aa /^é« 
pefeo, IIa4/it,Mwpa npoBOttiáJia ero ivia:3aMM j Iho 
Kor^a nofliepa^a coBcbMb Háb fin^y aa gae^y- 
mcK) h1) Aowy ťopoto, nepemaa ^epeab MOcml), 
n íia ínoMl) Mbcmb > r^b mo^mjicíí Hrino* 
Jítímhj npOM3Hecjia «a KOjibiiHxb čea o6bmb: 
jjOtnenb jiioÓBH w íipaaocyAÍfl! npÍHMH m aa- 
rieHaiti^bň Moeid BpoBÍío R^aiíiBy, tiepé^b o5t 
paaoMb HníiojiHíiia mhok> npowaHoctiAiyto , 
CBHiujeHtiyK) RjiflinBy ^toÓHirti* ero /^o rpo6a! Hh* 
ŘÍHO hh uiph ue ŠyA^tnh Bjia^^brnB ceio py«oto 
H cep;^neinb, Homopoé íiaBbRit nocB^maio eMy 
MMCHeMb Bom^cniBa ink)ero !" "^^ BoaBpátij,a* 
HCB mh AOMy , Ha^íiMMpa cn^jia cb nijisí^a 
o6py*ia^í>Hoe roabuo cfioe-^ h ópocnab ero sh 
pbay, CKáaajial ,,H^flocnloftttíim ^éjioabKb, kg* 
íHOpaw MMetiM tie xo*iy Mbmamb cb líMCHeMb 
WHb jiío6e3HbiMb^ liibi HO meřiMxb AioWj a He 
niBOH tieabcmas ^te/K^y íiaMU Boib u H^naiBa 
jnofl !<* — - 

IlajiiiMiipa feoáBpattiHdB aomow, sacma^a 3a 
BapinaMii omqa h Tmy. MwjioAapoBy. Cnopo 
npMĎbniajiu ^Ao^dL n Vosa. Msb BHympeHHHxb 
ROMHanib. Cb /^pyroft cmopbHti íAsh ca^y bo3*- 
BpaniHaacB Ejieaa. ^jF^b niBož HieHwxb ?** 
cnpocHJia r>iva. Mnjio^apoBa* — Bb cav\y. *— 
jjHaxomy ero wbcKOJiBKO 3eiAyMHiiQhmh w Mpan* 
riwMb" noBmopwjia wanib* — ^a — ornabnajia 
Ejiewa, nomyijHBb rjiaaa Bb seM.iio. — • ^pXlo6b^ Digitized by Google — 269 — 

jHHMb jCb neMjr cRopfee /^ saKpHqa^w o6b 
cecmpb; Me^aHxoAi^ ero He ycmonmb npo- 
mneb Hameo jiacKHf n Apy^Sbi/^ — Omb nero 
cecmpw BDíJepaniHAifci^ yiKe hb SbroMb, ho mw- 
:^HMií iiiaraMw, Jíe 6&uo qb humw HnnoJiHma. 
JI:^b MOAHaHÍe , Mxb ó^b^aocnjE , nxb cm/c- 
jneHie, noRasMoajiH , hiho He oah£|. ^py^Sa 
wor^a Ha eefi paab ymbuiMrai. Mejianí^o^MHa. 
Ho AoSpaa Mamh ceMe^crnea, 3aHHina^ ^^P* 
iriaMíí| ne npHMt^HMž^ «xb «Q3Bp^me«T^. 

^eí«Ay mt)Mb ^t)eKO,aíiíío paab yxo^HAit 
cecnipM HnnojiwrnoBbí ; i^bouoAbKO paab bbi- 
^hioajLH Ejieny ; BQ3BpainajiHC£» h MOAHajiw. 
Benepb qpomeKajib, T^^a. Mwjio/^apoep. yBw- 
flb^a HaRQuenb Ao^íirQBpei^eHHQe omcyrncineie 
Cl)7Ha , 6^3nOKOHcmBO ^bmeé, MOViHaHÍe Ilajib- 
I^Hpbi, II BÍiii^4a Bb Apyryio KOMHatny, 3a Heio 

po3a j/f omei^b \)cmavií|Cb cb IlajibMHpoio, ro- 
inopaH cwflbvia í^e onenh noRoíiHOt Ona ne 
CMb^a B3rjiflHyrab npflMQ Ha cnoero HOBaro 
^pyra ^ OH^y^A^H oiríb nee xo^o^HOcniM , hjim 
yR0pH3pbi ; HO caMa Po3a no^oiujia Rb Hen, 
noHia^a en pyBy m B3opoMb H3bflBii4a y^a- 
cniíe. • Axb ! R^nb HyBcmBOBajia Ila^ibMHpa 
cep^qe CBoe oG-iersenHi^iMb! Ilo RpaftHeň Mbpb 
6bijLb He**OBbRb , RQmopbiDp HHinajib Bb Ay^b 
ea H ' cQcinpa;\a«ib o6b ta ynacniM! Eu^e Po3a 
HH^ero He SHa^a , ho BHAb^a, nrao Apyrb ea 
HMbemb mauHy a sbpuAa 6e3BMHuocniu ea Digitized by Google cep^,qft, ^ofitpeHHOcnib ripeBpacHwxl) Aytut> 
ecnib HHqnibwíiuÍH Hcrao^HHRb ^py^Gw* Hpeab 
noAHaca bp©mchh fjKa. IVlMJio/^apoBa Bosapa- 
jHH^acfc , HO cb npiiCROpÓHbiMb bm^omI) , it 
jiepepea^a arpy. 

3a ymHHb cbjíu paH^e oGwKHOBeHHaro 
6e3"b MnnojiHraa h E^enw, Komopan npHinjia 
itepe/ib KOHi^e^b cmo^a. Ona. ówjia MOAnajiH- 
»a , HO uece^á ; Apyrín , we CMompa na Hxb 
ycMAie , He Morjm HO/^/^epřKuBarnb paaroBopa, 
Bcb neperjiH^biBajiMCí. cb óeanoKOMcmBOwb h 
coMHt)HieMb. Tomnacb nocAb yjKWHa xoaaá- 
»H paaKjiann^HCb cb Ila^bMHpoio xojioaho , 
íipHHymA^HHO ; Bcb , KpoMl:> Po3bi , KoraopaH 
CKB0.'^b c^esbi BSr^flHyjia na Hee h e^na ue 
CKaaa^a: „He bhhio, a aia^bio rne6a !" —• 

-Jla^bMHpa , y^ajincíi Bb cbok> KOMHamy , 
OAHa 6e3b CBHAÍ)meAeik ^^^^^ HaK0Hei:^b bo^k> 
ropeciHM- KorAa HeAOBbubHacinpaAaeracH ab 
3/iOAHB.HÍj/L H noc^t) inoro HMbemb bo^io bsao- 
XHymb CB060AH0 , manHO cRonuBuiíaca cirte- 
nsiuia , Kanb nepeab oranepinyio nperpa^y 
6bicmpbiMH pý«íbffMH cieab HajiMoaiomcH Hsb 
rjiy6nHbi cmbcHeHHaro čepena. Ila^biJiipa npo- 
jiHBaff Hxb y MyHMjiacb cmpacmíio h HeHSBb* 
cniHOCiniio, BoaoónoBM^acb au Kb Heft jiio- 
6oBb MO^o^aro 'je^OBbBa h npon3Be;ia ^OMam* 
neé CMameHÍe ? HMbenib ^w EjieHa no^ospt- 
uiit H peBHOcmb y HOmopbiA nepepBaAH csuk* Digitized by Google f . ■ 

— ' 271 — 

KoficmeTe Bcero ceMencniBa ? Tpeeomaih^ jim 
Hnno^Hraa ./^pyrÍH o6craoainejitcmBa ? • . . To 
n.in Apyroe wwc^Hjia IlajiBMHpa; ho qBfluiwe 
saKOHbi rto6poAt)ine^H ^ KOmopbiMb Hay^miacb 
bIjI ceMb fipuh , noBeAteaiomb Mnb HaK0H6i](b 
y^m^iinifcCfl ! . . . „HnnojiHmb! ineGA o6fl3w- 
Baeinb cmporan Mecmt Becmu Kb xj^imapio 
oGpyneHHyK) meGb Hefibcmy 5 a MeHA ocyiK- 
flaemb mecmoKÍw ^ojirb na MOJinaHÍe m na 
Bt)HHOcrab cmpa^aHifl! , • . y^a^wMCH CRopbe, 
y/\a.iHMCH orab Mbcma, cmpaaiHaro ^ak cepA- 

.ju(a, omb HCKymeHÍfi HenoĎbAHMuxb, •Mowemb 
GwiTiB, fl^a AHreAOBb! . • /* — Gb bAhp,nh\wh 
jiHij^eMb Mflemb IlajiBMHpa Kb omny CBoeMy 
H 6e3b rapy^a CKjioHHemb ero Kb omb^a^y Ha 
^pyroH ^enb. Ona BOMpamaeracH Bb cbok> 
KOMHamy. ,. ^ 

Hacu Me^AeRHoň ho^ih , ympen- 
Hei aapu m npH6jinHtaK)iii[aroca ca^HEja npo- 
CH^bjía IlaAbMMpa HenoABHjHHO , oG^OKomflCi 
Ha ORHO H CKjioHH TOJiOBy Ha pyKy cAaóyio n 
moMnyK). Ho co,*m^o ^oscíhjio h jíjhvi ero 
inpoHyAK ee cb Aibcma : Raaa^ocb , ^imo cb 
HHMb y^apH^b nocAb/\HÍflE nacb en )ftH3Hw. 

'KaKHxb iKecmoKHxb wfynb a^a ne corAacnAacb 
6bi ona raor^a Bhjmepnbmb , Mraoóbi om/\a- 
jiHrab moAbKO >Recnio»iafiiiiyK) Myny ombfes^a? 
CKopocmb H HeHaflHHOcmb cero ombb3Aa, xo- 
jio^Hoe npoiujaHÍe xaineRb, MOHíemb Gbiiíib no- 

< CAb^Hee npoiu^aHÍe ' cb ' xoaHUHOMb h cMep- 
]n9^tbHaA Bb^iHda paa^iyRa ne cb o^HHMb^ cb Digitized id by Google ^oii^mmI) n^LCOMh íif^36t)řHHarQ poí<a, HaKorAf^^ 
fotMejil) 11 "ti H^H QiTieí\l) b1) /^opomHOMh nji^iqbt);^ 

H()Or^t>^íipa A^^^ eí^ Q3^0J?Hymb HbcKO.H»KQ mw^ 

}iyml)5 fiQ gnl^ifli^iJia roBopHinb. „5b HVHt)iiiiiíoiq 
VOTK*^ CRaaa^a o«a Jlftjihjwvipt) nY Chifia Bacero 
P^3iKpbMftCí». pAwaii pacHJiy gcniííHpBMjiii ífpQBb^j 
^i qhIji ^yiicmByeml? em^ q^a^^rnb. He j^oji^ 
^Y íiepe^tl *aj/i.ii , \mio to^t)3WBt opQ|i2iom^?t 
pmb, n\6qmQK0Íí yKopHSi^w , cb ^omoppio, B^e-: 
pacb pp\fnoiviH«Jia ?My > ^fL^i]]^ . 3Maíní> , ^ojirl* 
^^craJH^FQ HewiQpt)Rft 1/í aaMbiq^b iiQ^ocrno^Holi 
i^isí^biJBi. "V.^JHi^iib cero ^híi o6]í piíibt)3AÍ> ?^' 
IHeníitji Heii^acniHwé saKyiHHftv^b. Měna m^epcMli 
He6a nQ3.9Q^.Hinb ewy nep?/^b BaB^íi\ m íip^^lí 
í^cbíMlí ce^eHC^TBOw^ oGib^cíiiiinj^ pb^^pjrnopyiQ 
in^^l^y* Onb roBppiiiiilb> hieq oG^ee cnoí^QHaiPBÍ^ 
wp^Ďy^pib, pe^^o QĎb^QHefií^j) ^ ^ino pniKaab bíio-s 
^einb cpipwiT^, e|«y iKti^iíH, C<»i«l> I<íop ppipa^ 
i^ii^etnbi B^e 3fe6wBfiio> i^ppMb erp ^ecm^i, lip* 
^íijiyžine co wiiQip; řio ^Qíioi/niHin^ ^p^rb necin-ř 
iípcniH ^ tipapfi Tppm^ripí^^ciíiBa , ^^ cMbiQ 
pRa3?iínii iiapymeHHii^ , na Kpa^<iqS^t)ptniG|* Digitized by Google fíeíAh^vspíX f oHí^p^flCii Ha pvKy omna CBoero ^ 

ffjieaw Ha yjiaaaxT) MyBQrpBHrneji>HO^ i^arnep^, 
inponymafl HariiíMupa cxBairiHJia e^ pyny , 
q^o^í^A^ q^eaaMw íí c^^as.a^a cli yi^i^^^HÍ^i^ib: 
^,IIpií3i>?BaíQ Hi^Sq fit CBH^tífnejiří MQefi i^qbi^ií, 
tiocmii n bIi qqpymf iparQ o6^3a?ne4BcinBa , 
HQmopoe' ňa ceGa npííH\í]\iaK) , bq Bcení^li ^c^ 
X\OA\\\{mh BQAiQ wainepn." r-r^ '3«io /\BH}i^eHÍQ 
ÍQ,3Bpaini?jio Kb H^n3fiif e^ í^epmpoe qep^qé, 
Tííq boíia« í^lí Hnoo^Miny, JiiQr^a yB^^fcjia ei-a 
^Jit^í^aro, nOROíomaracii Bb ^ipéci^nxlj ^la po-s 
^yuiHaxt, QKpy]ft9píiarQ HeB.bcmQfo q cqcpipars 
Ikin , oí^a QampeneniftJia, bsíkIí npegmyníiHU[aj 
|ia HnnoJiHrnfe qSpamí^Ačfl bIi |ieé qlj bw^omIj 
l^jiyÓQHarQ cgciqpaAftWÍttí j,yqnaKpůmecb, JlaAB-* 
líHpa, ycnQKOHmeci^ pa^n BQra; 9W 6e3BHHHf,t 
|i BcmpettOJKeHbi.- r—- CeHí rqjioclí , CJia^KYA 
|i yinbunímej^fcíJ|biB[ , 6w^Í5 ^^a Hee rp^ocoivibi 
ííé^eCHbiMb ; cb HHJVjb BQ3Bpapii^4ac£. piBep4 
^ocniB , H3^e3,4^ yMiacbi cepAL^a, Oh^ np^^. 
i^^AOr íift c^6fl BH^b q^HapymuMaro cnoKoft^ 
c^IB'I^ M ^^aropp^HQH CMt)-^pcinH , RaKb 6yA-r 
inp ^b? no, c^pjpy HqqOwinnia HeBHHHOcmi^ if 
^HQinppiíi eifi coBbcmM BógmQp;KecniB0Ba4iJE n§-. 
pe^b ]^bji|>^^b CflbíiipMb, ^ 

"^epealř nÓAnaca Bpeweim B.ii/^?f ee no* 
límfiHb^ , H coópaBUiHQb cb ' cvíás^mh , flqno- 
V^ftniti ^4«ía4b m^iRb róBOpumb , bGpainaacb Digitized by Google — 274 ~ 

Kb Mamepw: „CKpoMHocmb h coGcmBeHHOe Moe 
' cnoHO&craBÍe rnpe6oBa.^H Mo.t^aHÍH. Ho Ror^a 
cmpaíKA^iíi^ Hecmb ú HeBviHHOcinB , MOJinaHÍfe 
ecinB npecinynjieHie ^ar moro, Vinio Momeuib 
B03cmaH0BHinb o^Hy h onpaB^amh Aipyryvy. JÍ 
WMfejib cjiy^an BH/tbmfc u yduamb IlajibMHpy^/^o 
HMHbuiHHro SHaROMcniBa ef£ cb MonMb ceMeň- 
cmBOMb. A BViAH. ee, Morb Jiw hb HyBcmBOBaniB 
pbflKHxb /noctnoHHcmBb ? He oosbojiio ce6b 
roBopMmb O CRJiOHHOcraH, ocBHiqaHHOH Hncmbé- 
xneio J11060B110. yí^OBOALHO, ^mo jix>6oBb no^ajia 
Mab Ha^eiKňy; ho cyAí»6a ornRaaajia Bt ma- 
ciTiiif. Ho B03Bpaii]jGHÍw MoeMb fib ^b^pa ce- 
j^eHcniBa^ H3b yBameHin Rb cnoRoftcmBiio Ma- 
mepM M cecraepb y yMOJi^ia^ib a o cepA^^íHoft 
inaíiHb, o cwb^ioMb MoeMb^npe/^viomeHÍM ^my- 
xivimh Bb ópaub cb IlajibMirpoiO , ^ o nyB- 
cmBwme^bHOMb ^ar čepena omRasb. Cb mbxb 
nopb HOCHjib H Bb cep^qb inpaypb; .ho nMb^b 
nepe^^b BaMu j.Hi)e HCHoe u cnoRoanoe. 

j^BcnoMHHrae, naRb bbi nAaRa^H o cy^^ 
;6b Abmefi , AHinéHHWxb omqa h noKpo- 
BHineaH , KaRb udbtfBjífljin Miib ^e^aníe bii- 
/^bI^I» MeHff CROpbe omi^eMb ceMe&cmBa h no 
ceMy BajKHOMy HMeHH ^ocinoHHWMb nORpoBW- 
inejieMb cecmepb Ha cjiyHaií Apyrofi mecmo- 
KOK nomepH y u BaRb naROHe^ mpora^cii 
Ji cBHiJj^eHHbmb roAOCOMb , yMOJiaioiHHMb 
MeHH ucnojiHurab nocAb/iHioio naf^emAY craa- 
poemu* Hero Wfiio6bv^iimb • «iy«€inBHHÍeAi^ Digitized by VjOOQIC HOCJnH MainepH h G^aro^apnaH ^io6oBb cbiua! 
Bfai iy36paAw MHÍ) Heefccmny ; h npHHHAh ee 
omb pyuM BauieS; ho npeat^^e oSbncHHJica cb 
Beio: ,^He xoHf no^BdoeainbCfl HecnpaBeAAii<# 
9)BUMb o&pasoMb AO^bpeHHOcrniio G^aropo^Hoá 
y^AyuiH^^ CKaaajib h AOcrno&HOH E^enb ,,He 
y^xo^y- BaMb ijii»cinnni& oÓMaHHHBOio na^em- 
^,AOK) ji;acnnff. Ilpíícniynaio nb. coioay nt)'?'- 
i^HOMy no caMi^nb ĎJiaropoAHWwb noSrai^eHÍ- 

y,HMb , H Cb HeCIUHMMlf HaMbpenífflMlA ; HO 

i,6e3b cepAeHHOÍi CR-AOHHOcniH. .A^ckh jihdSbh vt 
y^BbpMocnTH, HCRpeHHHro noMHieHÍa, eraporaro 
,,McnoAHeHÍa Bcbxb oSaaaHHOCineM rnoBapn- 
,,ii](a u noRpoRume^E meHUJ^uabi , Ranb cj^-* 
„60H msapH , npH6t)»H0H'l Kb noKpoBy My- 
^^iqHHbi ; Bcero Bbi MOiKeme mpečoBamh u 
j^omj/ifiSLnih omb mghh, KpoMb moro nyBcmBa^ 
„Komopoe ecmb HbKomopwMb o6pa3pMb *6oro* 
,,mBopeHie." — Ejiena omatHajia MHb, nmo 
jnfi^eính 3a MeHH aaa o^esnenenia B/\OBbear 
iKH3Hn; a nrao, po^ffOb ne cb HbURHMb cep* 
^HeMb, /lOBOjibcmByemca oóbinatjHbíMw mhok) 
lyBcmBaMH. Axb! Borb BWAbjíb, Ránb óeperb 
A cb moro BpeMenii ea cnORO&cmBie h' caMO* 
AjoSie ! KaKb daóuBajib u caMaro ce6ff h c^a* 
6oemif cep^i^a , MmoGw noMHHmb mojibRO 
inpeóoBaHÍH cmporow floópoAbmejiM ! Ho ecmb 
ti*peAbAyi m«ep/i,ocmii MejiOBb^ecKOif. H My/i- 
paro cpamaiomb cmpagma; Morb am h ycmoamb 
npomHBb HMxb 6e3b onopw wy^pocmH cb oa- 
HOK) le^ottljsecKOio c4a6ocmÍK) ? He6y yro^HQ Digitized by Google •— Síy6 -^ 

6kiI4Q noABeprHymií Měna wecmoHwMb iiCKyme- 
^iHMb. Bb momb iie^epb , ' sb momb caMoS^ 
apeiíepb, fib nomopbift Qo^be, nejfiejiH ROr/^a hic- 
Oy^b, 6o^t)jia pana Moero čepena, oSbiiB^^ioinb 
tiSLHh o qpíbaAtí 3iíaKOMarQ ^e^o^bi^a , npQ^ 
:^i3Hocffmb HMH I onacHQ© f^^f^ ^ogro cep^i^av 
Bfcii, cmójift qoHrnifrnejii>iiw« nb tiaMumii cyn«- 
pyra , ?bl npnKa3WBaeine Mnb aeami, iib ce6& 
ero npí^meji^ *f 64aroAbíne4>i. ripe^HyBcmBy^ 
QnacjHOcmi*, omroBapMBaiQ qo^b pasHbii^n npe^^ 
^oraWif ; ' ^w Hacniofiine i| mpe^yeme, Hei 
CMb^ qpo^|1b^(l^lb sacb i< čohci^ ii3MbuHipii * . 
Ce6b , ycrnynaio HeQ6;coAHMOcmw h rpo3HOMy 
pORy. Cb moro 'íacy we nepecmaBa^b « cpa* 
mambCií i| nQ6t)«A^^^t Pt lUeseHÍH «tqnojibit 
»ífxb /\|ieíí, BbHHtixb, Ka/^eiíiQíi, na cmpíi^aHÍio, 
H^ «iapi^pnt)Ab 4H ^' B^rero I 'iraq i^ioiifc«nih 
inojibKQ Bbímépnbpih Ayina He^OBtnecRaji ? 
JIq BHepamHÍft A®H|>. f BH^tnAbi i^ QeÓJBt 6e3opyMi»t 
HbiMb nppnmBb cinpacw^ í ona Mcmaiu^H^i^ 

JTOCAbAHÍJl »«QH Q^JIM, HanpS^CHQ Ji^CRQBbliC 

cecrapw qpHcmyqa^^i f^o iKiHb ch ^ip^BÍia ; ii 
y/^ži^fljib íixb Qb yqopcinBQ|«b W QmeQino/i^HÍ- 
eMb. H Kb KOMy npuSbyřfyji^ Hř^ROHenb. bIj 
oniHaaHÍu ? Kb BejiifHO^ymHoft E^ei^b. JI 
npocHAb y P»« ppyH^ÍH npomMBb cmpacmH , 
aaHJ^unibi omb cai^aro Qe6a ; ona, caibnAacs 
moeMy Qm^affHi^ ; ho ymbuiavia mohh maRoio 
Ha^eiKAOK) , KomopoC Bbpamb ne cMbio. Ha* 
BOHeixb , RorAa jBviAhAh HbinHbHiqyio Mam^ 
čeMeucmBa | BcmpeBOii^eHHyiO HecnpaBeAJLUQbi% Digitized by Google Mtí tiOA03pt)HÍiíMti ti mafinoío Aoca^oió ^ktny^ 

ifomopyio mejia^b 6fai Bw^fclnh npe^MehioMb 

oóii^éft xBa.Ai>í , ěe íhoji&ko ^ocmoííHoS $ Ror^a 

ycjiiiiilia^l) o6b píoLba^fe eft ^ ycROpeHHOMb 

Geab coMHbHia caMbiMK 6^aropo,a^HbiMrt tipu* 

. nwHaMM, ií cnbniH^l) omKpLimt. Aioio maftH}% 

jn ttii)Mb B03upatntinit» íieBiiHHocmM feit trpása, 

^o6pO|ž\t)iTié^ií e^i íttopmecíiiBO* Ho i^ory au 

j[ié npwatíaniBC^ nb manHOMb noGyiKfleHÍít cero 

ycepAia ? H j^oínbjíb , u ^jih neto He ti03B0* 

JIM TU b če6t) maKoro HéBHMHaro ymbuieaiH, xo- 

ínbAb CAb^iamb Tla^bMiípy CBtj/\binejii>Httneio est 

ínopřttecrriBa, *ímo6bi tiMbrnb tiépé^bHeio cjiaóoe 

i^ocmOMHcmBO lA ^ecniHoe umh eit aaii^iiniHtíHaé 

yBbi! KiTio HfciMbiíítíMMt) cuj^e ýmpOMb aan^a- 

iDMjib nacmÍK) KpoBU CBoeň 3a Mo^^^aníé ^oá- 

ro inflromHciiiee / momb npíoSpb^b Momětnb 

6iiiníb npaBo roBopHiTib óeab itiauHcntBa o 

MOMbi *imo Momemb yc^VAMinb ero Ay^y!*^ — 

HririojiMrnb iiepectna^ib roBOpumt ; no 
phHb ero íiepeMbhMJia ) Baaajiočb , Ay^y U 
cocinoahíé IlaÁbMMpbi j y nefi 6bijio mojibKo 
OAtío ^yBcitiBO Ií o^Há MbJCJiiit out MeHji euné 
j^wóujM}! Ona Bcmajia momvacb cb Mbcma, 
SI npuÓAMmaBCb Kb Vw,h. MM^iOAapOBoft , cna- 
3a Aa CAa6biMb tojiocoMb : j^IlépeAb BaMit vl 
cb Baiiiero mojibKo CorjiaciH HsbHBjí^io tipwa- 
fiame^bHOctiib MoeMy Be^HKo^yniHOMy 3diU(Hin- 
tíHBy.** — Bb nio we Bpei«H Bsopb ea o6pa- 
mvíAOň na Ei^ewy , mpeĎya u en no3BOJie|iiji. Digitizedby Google ř 278 ,-. v Taja. Máao^apoBa cb AacROio yjiw6n)rjiaci tta 
IlajibMHpy. E^eHa oGnaAa ee , h Bb)Be/\H aa 
pyKy BnepeAb, CRaaajia : „OHa oopaBARna. fíL 
Mory aacBH^IinieAbcrnBOBanii. en CKpoMHOCrnB 
H HeBMHHOcrnb; a Mub MOtttHO poBbpwinb: 1160 
R HMb^a npM^HHbi aaMbHamb. Ho ab npii- 
SHaHiřo MnnoAMrna npHĎaBAio ^pyroo , m MOe 
coGcmBěHHoe. R ucnbjmbiBajia ce5« bo Bpeiwk 
CH^bHbiiuiwxb /^BttaieHiH HnnojiHraoBOH cnipa- 
cmn ; cep/\ne Moe '6bK/ip noKonpro h ^ajHe Be- 
čelo: HH peBHOcmb, fíVL comajibriŤe ero ne mpe- 
BOrtxM^w Momemb óbinib onib moro, irao 
jliaHHa jik>6bh ero jwHb /^aBHO M3Bt)cmHa no 
nepenwcKb cb o^roío Mockobcroio npTflrneAb<^ 
H^qeip; MOiKeinb 6bimb w oirib moro, nmo Mbi 
He čoraBoperibi Apyrb /í,ar Apy^* TaŮHbiH 
cep^e4Hbi/i oraHOuieHÍa oiipe^bAHionib ckjioh* 
Hocnib jiK)6bh. He^asHO cuaje cnpauiwBajia 
caMoe ce6a ; pbuiHiiřejibHbjft ro^ocb omBbuajib 
MHb , ^mo cb pa/\ociiríio ycmyniijia 6bi pyny 
Hnno^Hina, ecrub^M 6bi BwsBajiacb ^ocntOH- 

Kbémaa ^,Jijr Hero no^j^yra/* Bb ciio mm- 

Hyray pyna IlajibMMpbi CHAbHO sa^pomaAO. Bb 
pyRb EAeHbi ; a Hnno^nmb BOCRJinKHyjib t 
— Hrao Bw rOBopwme ? -»- „FoBopio/* noBino- 
pHjia E^ena „roBOpio saMb , •iino bw MMbe- 
ine CBOÓo^y H Ha^emAy B^a^brnb oGomáeMoio 
^IlajibMHpoio." Ho HajibMwpa , onycmmib 
roAOBy Ha njie^io ea , jiemajia homitih oeab 
naiMflmvt* Ee npHBej»&f sb HyacniBO/ Hepeab 
jiojiHaeá MOAHaHbfl , ,,Bii/tiiQi«*^ CKasajia ;Yti^ie^ Digitized by Google — ^79 — 

iia ,,Hrrío h yMUjia yraflamB ma-H^j'- Ilruib- 
Mítpbu Kaní) HH uejíMKa ea ciípoBíHOcnib. Snafo 
npeníimcmBiG; ho o^ho c^obo ornqa h. . . . *^ — 
Kanb! — BocRJiwKHyjib F. Ho^HHb, CMomp^ 
lía AO^ií^ CBOK) cb yflMBjteHieMb , — Kanb, 6y- 
Aysa caío^i.KO o6a3aHbi Fpa^y? — „Bw hm- 
*it)Mb eMy ^é o^aaHbi^* nepepsajia • EvieHa ; 
yKasasb Her-řlnno^Hiiia , „Bomb Bamb 6^aro- 
Al^mevib : oHb aaňjiamiijib a^.^tí/i Baum/* — ^ 
O He6o ! — HeBOJibHO BOCKjiHKuyjia na^BMH- 
pa — o itioíi poAwmejib ! — n oGparanjia 
B3opb Ha Hnno-tHma , aajiHinaro c^eaaMH ; 
yc^bíuia^ia wab ycmb Mamepi^ JiacROBoe cjiobo 
A04epH, w 6pocHJiacb na KO^bHH nepe^b r/KeíO,i 
MwjioAapoEOH , Komopaa npuHH^a ee sb cboh 
oGbflraífl, 

"\ 
Omenb h ^arab cb no3B0.4eHÍH AoSpo^b- 
rae.ibHow £^eHbi qoeAHHMjitf pyKw ^k)6obhh- 
KObb , G^aroAapHbixb eS aa macmíe. Hnno- 
^nmb rÓBopwjib IlajibMHpb: „Hy^BCmByio, Hmo 
ecmb pa^ocrau CBbiuie 'le^OBb^ecKoS ciijibx 
H CBbJuie iiabíHa CMepinHaro !** — Ohh ówam 
romoBbi ynacmb nb Horaivib Hxb ÓJiaroraBopu- 
nieabHHUbi , H HbcKOJibKO pasb HsbaBjíium 
Mxb npH3Haine^bH0crab h y^nB^ieHÍe; ho^Eag- 
Ha , BecejiHCb "Mxb uóii^eio G^aro^apHOcmijo , 
Homopan Bcer^a upiamHa ^jih cep/\enb Gjiaro- 
po^Hbixb , CMbfljiacb Hxb y^uBjíeHÍio hhciho- 
cep^e^HO óeab BOiRaro íKeMancmBa. Kor^a 
^^•iopa , Po3a , Tma, Miíjio^apoBa h cawb Digitized by Google — laSo — 

n^ÉLHíi^tt * otnb yKitiJiCtíÍH it sb mo me Ďpei^ii 
omb y^MBJíetíítt Kb ttpéHpacHóMy rtoCrtiyntíy- 
Bjietíti. Ona eoxpatt^jia niBepAoe crtoKoačniBié 
j^yxa tt cb Ée*4tiRořo páscy^Mnie^bHocmiio řo* 
bOpíiJiá t ^^^ctemaB^atnt 6^ařono;iy^Tě ěcitib 
t)peKpacHbfeiuee npeHMymecitiBo ^jejiofibna it 
iiepBoe /^bjio GjiaropaayMHbixb!** «-^ A Po3á j 
ne noHfcsMaít celro xjiaAwoBpoBÍit , iibcROJifcHO 
paab tíáftjiOHHJiactj ujtrjiotiarnt* íla.ihiMHpy ^ it 
roBOpHAa eá Bb no^ro^oca i jjHaRb h pa^a ^ 
nitio tňhí 6yrteuib HieHoio ÓpamneBoň !," ^^^ 

^ Ilo iíCraotiíciiik rtepBtixb fiocmoproab 
npucmyniíJiM líb o6bMCHeHiío ripoH3iiiecmRÍíl: j 
ineMHt^ixb A-^ň MbKornopbixb jiMii[bk Hiido*' 
^atiínb paacnaíJajib Ila-iřiMtípb ^ Ba«b mtemt)* 
cep^ekííe eťo Aoca^w^o cabmCŘofi ^aivib^ ^anh 
ýSnajib omb fibpHařo Apyra o inpy^Hbixb ť)6* 
etno^iiie^tcíTtBaxb omqa en tio cMeptiiM ŤAtt. 
MoAO^K)6Gttoíij n i^anb áan^áíniiab ^ojiraeřó 
inaitHD oijib cBoero ceMefiCffiBa» HajibMMpa 
paaCKa3£i^a feMy n AiáíiiepM > Kanb Q6Matíy^it 
ee fib CBMb Abjíb íi iiepfeitio^KOBajití naAibp^» 
íiÍA Mdíto^HJriia. Ejiena paacKasajia, Kakb oiia 
CHb^ajia o mafitib aan^atíetítítixb ^ojirofeb no 
6yMafb, saGwtnofe Hnno^HmoMb ti éto u^hSl^ 
Auuo npOMHmaHfiofi ; naKb Btí^^b^a Bb Ila^ti- 
iďiipb 6opeHÍe jiioGbm čb AO^JKHOctnífO nepe^b^ 
íioc^bAtínMa ^tíJíMtl pa3BA3Kit) it iiaKb natto- 
Heíjjb SatíMMaaacb npjHniHOřO Mfaic/íio yfibtt* Digitized by Google Hárnb hxIj r^BAknifi , Raitli cKoptí HacmaHeinb 
Hllcb roBópumi, binkpoBeHiio; 

."^epesli iit)CKdjit.ub Mi3tiyrni) ndc^ti cěťo 
b61ÍHCK.eHj'a riá.iLiviHpa opHnec^a ICBwrnoKb 
rpácJJcKMxlJ naceMb, otnAa^i onnj(y ú Há/^nw- 
tajia Ha a/iHÓiřilJ iiáb Hnxb i i,IIa;ii>siwpa ^ 
j,6-«artíAapn HpritífepáMb A^^poAbtriBjíiiy Hay4ii-» 
j,4afcí» Mymaótiicifi iiáiJiíiOMb paďepattid; Hii^n* 
j,ifle /\pytoft Heabtínibi , Bacb /^dcirto&hóiS." — 
Ona He npdfcwia d BoáBjjám^iiíw ea n^ceMb; iibcl 
tíjtfb ijé 6b\^ó nonhltí y rpa<|)a^ Hposib kbcKÓJíK** 
Aiixb cmpofiénb , eio HaiíMciaHHbiiťb nepe^lj^ 
liíiibbá/\QMb wdb iVIocKBbi xq;ic)/^ho u cy:soi |^ 

ííattotíeuíí) bÍ) dÁiíaí) fi^nh^ óéúsitíetiÓikii^ 
iíbffi npeitp^CHbžlatuiíib cojiHqeMb, sb HeGe*^ 
táxb a macm^MBbftuiHMw BocmópraiíM b1;í 
tepA^ílxb oýíipyřdBbí Borb w pd^Htnejirt 6jiáro^ 
CJibjuAM ^coioab nxb lí ftofíepuíiUrt Htpéórní 
^^.ocmoBHbiH saBiiCrríM. Hép^^b j^ibčat^b nócjili 
Opaaa ^ iiMbtt yaíe jta^emAy Qbuntí oTnueáb^i 
Hnho^iimb nipímecb cyripyřb bTí nd^apOKli 
VldHtta, PyccD tt spyr^xb coHwriíiiíiéjiea o Bd*^ 
CiíMinaHm, ú CKasa^ib: „HayjHCb, GeaqjbHHw^ 
rtpyrb Mdň, rilBOMMb iíOBwkb oSHáaHnocinflMlj 
II yrtOBQ^bcrnBi^í^b | řipHroiňOBbca CbiniB wa^ 
ínépbíGí , KaRb niBi yMt^emii 6í.iiiití cyiipyrcřKÍ 
;«id6íiM0id M ^aioĎDrt'^ ^ocniOMHClid*'* — tlamoHet^bj 
HMbd Apyrdícb Exény i p^Aá Romdpoft ónH wc-í 
Iia4» u tíauiÁn a&^HHx^ HacJtamA^tfcK uj^áttiU^ 
NO 4 T Digitized byGoo^k , í — - 282 ~» 

cmL pt)AKHMb , npoBOAH jKHáHb nb y^e^HReHiffi 
OHH Hexomb^w 3»rjiH^htBt\mh bTj ropoAb; m6o 
Xla^hMMpa niHep^ci^a cb pa^ociiiíio: j^MóCKtta! 
Cmo^Mna npocBbaj^PHÍH m pa^ispama !* Mia ^- 
AQHH onib meGa !'* -i- 

rpacj)b HsyMpyAOwb no«imH uepeab, re^b 
meuHAc^ Ha Ilpucb; MpHca nofmw Bbnioinb 
we A^WT, uwiii^a 3a ApyrSro Mvma , danpeinH 
itepBOMy wH.^o6y h yrpomaii eMy HaRMMb-mo 
narnoHeHifiAib Honaro po^a* Ho cnaceRHbiň 
rpa([)b wocKawqa.ib , cRaaiiinaiomb , cb 3aBtf^ 
cniuo í ,,0 erpa^h ucHjctjnoa Mo^ojiwQ* 

B. ir. Digitized by Google i\ ■ iiiirB«i>nai WPiPMil CTHXOTBbP E H I 3t fíi EM PIMnEPJTOPCKVAft/ 

SE.iM^lECtBlK n^Aoccme^iomtU 

rQCU<^A¥MBŤy ídJUnEPy^TPímt 

'MAPlíi eFX>40P0BBt f^j, 

tJi 5r^bJ(5ico(5 cjiy^l) oiTib rHMHOTjT) npeRJiOHHienťb 

JVIoryAb Hiejiťiíni* C/iaBafcftmia iiarpaAW \ " 
ÍCarjia reft Bparb uaMb 6pHHh « 'TíiÍSiíjií Hect^ 
li PyCRfc iOC!lJlaMe'6>^.^ílCI> rp-i^w > 
Á cb niptfaemoKb 3pb.ib A-nre-Aa HcGecT) , 
Bb cBfl cmpamHOň wr^^ft >i3pwB*taaro nyiany 
Hči^MeuHONy ycnixoMb McnoAHKy ! 
iS cmapna splSAb, aa^paHiiaro U.APEMl', 
.a spb^b -CAaBowb ,, jiienrnujiwjlb 3a Bo>k4«i«1> 
Ha xyrHB m itteHii> u Bb fta:«<,^OMl> a^opfr MQ^eHbt) 
41 vemetKl^ MAh 6míao BocxiiiiAeube ! 
Si s npCAp^K^ ry^uine/io n^^^Hfr«i i 

—,-4 — 

^*) Cíe HocjiaHfe Haitiic«Ho leit^e ttpotttAero fo4aiř 
£A tíMHÍPATOPCKOE BEA114ECTB0 yAO- 
cmOMAa ocot5eiiHO jeCfnMbiMif ni>XBa;)aMif lttcu,(l 
^h řýcnoMb cmUnty h nompedosasb oinb co*- 
HiĚHidmcAn , Hiiso6:>l OHb apncAa^li «bpHhiA cb 
nero ca&fcOHh « itpiiKaaaJia ero Hajé^unu^nB. 
SAéir9^i^p;i9(»iilii BHyiilii.^a noa-riy cin cniMXit. Digitized by Google — aéi — 

U Bce cGbiAOCh — ryéumeAb rop^BíM na^t ; . ; ; 
Ho axL J nomnoiKl) mhB «pe6ÍH HHCítoejiajiTj ^ 
CniOAb 5B^Hi4ň Aapb ? BítuMaeMbiií IJ(APiÍI|£ÍÍ ^ 
Onisa>KHo6b ii Ha ^yipb úo^Tpefáhjih ^ 
KaKb Mecmi u rpoMli Hécyiuia uanub ope^l^ 
y4apH;i!b bIj CÁh^b sa po6noid cniaHH4^8 
HócmHrHymbixli CMamtaieMh sparosl) ! • 
KaKl) 004!) etd ó6mHptíkMH Mpil^aMit' 
CnaceHtíisje fiapo^bi ornli oKonb 

Cb BOSHilKliillMH lá3l>*flH30CII]H IfapaMH '_ 

BQB^BHrŇy^M cBóSoAu 3HaMeH4 ! 

]l;iH , ^daébíBl) no6Ď4Hbie népyHbi , i '^ 

TBOEH Ksa^oS BÓqn^dMeHiiiibfíbt cmpyHU | 

Axb ! ceň j|(Ba;ioil ^yiuá moa nO;iiia ! 

H v/^^ n^é^ěmb CASkňkhe ^Aa Ilodiiia? 

llAPÍíilA " mamh ^ cytípyra^ ^mépt I^peíi í 

Kpaca I|apHi4l>, sece^ie nd;icBÍnn^-- 

Ol k.mo Hair4érn*b ashikI} , npnAH4Hi>iH Éíí!' 

nOHmO JUMlíieHl) H CMAhl B40:ÍH0BeHbil ! 

Toc4a61i /;ep3Hyjr^ a jiíipoK) Moeá ; 

TMBU BOcabaiÁ , b1> kpaeb CAarOríltíopéHba 

Cb4au;yio 6e3l) iJ^apcKato abtíi^a . # 

Bb Kpyry cuxb 4fiBb , hamoMHi^b TlpoBM^i-Mia í 

O MH^iaMt ÓH4b 1 Mxb ^^cniMa cep^4L(a 

Besb p'o6ocrtiii oiriKpwmbi npe^b TObOlO í 

TÉBA ilomamb MAHA^HHtcnoPi urpoio 

H pb3BOcmbK> HeBMHHoií ýmbiíiamjá — 

JJ(APHIJ(N ubmb! oub AacRaioinb Mamb I 

06b Heu n^b Mbic^b, 06b ncik Hxb ^3roBopbil 

06b Heií 04H0if M04b6bi «xb npe^b TaopnoMb I 

O^tíy eé cb He6ecHbiMb £o;KecrRB'oMb 

npH OAinapb noiĎmb M^b cJ3.a4BH xopbi í ; ; í 

HÁkí ab N^lniaxb ctnpe:^htb TE5Í ao cjili4b,' 

4ep3HyAb 6í?i a BcmynHmb Bb čew /^oivib cnaceuBa> 

Ty4ai r^b Tbif Kanb AHre.^b ynibjucíHba^, 

Abenib CAa4Kyio ompa^ý Bb Háuiy 6ři4H í 

O! Kfno ab.^ce^paMb ^OH^emb 6e3b.eocxiiii;eH&Á Digitized by Google \p. . ^ 285 — 

^ikIí 6ojt(ecrnBO HeBHAHMOe TM ^ 

TiMb KOAbj6ejib 3a6BeHHOH cupomu 
ptiaCHrnejibHoft pýKOio orpa^HAa ! 
Bb naci) 6bíaiifl QineepaJiacb hmÍ ^orMAa ! 
TbI npMroQQpl) cyAb6w nepepBaJi£| ! 
H nh oĎpaab He6ecHbifl'Ha4e«Abi 
^pyryK) híhsh^ omBepmeHi^bíMli ^a^^^A ! 
j |vABa Ha "mírT) omKphiAw c;i^^^ b%}k^[i1 — 
y^íb cb niBOpHecKHMb c^iiaHHbijf oGpaaTj .TBOn 
ib MAaAefiHecKMxb cep/^iiaxb sanenánuiĎiiH ; 
Beab líípen^ma oxnh mvixoyi KO^biSejiH 
OdU HAyml) bL nymb ^nsHit sa TOBO^! • • • 
H Bb 6ypiQ QbA^ Tib) Moii^Hbiif nMb xpaHHmejibr 
Bomii;e OHpecfli*í-Hxb chniA 6paHb i(Hni|rnb ! 
Ha yj(b rJlaB^ Tbl cboh npocmepAa u^Hinb — - 
}/l saApoHUAb CBu^hnbivi iicinpe6Hnieji{i 
npe^b MiipkoiQ HenaHHOcmbio ^bm^^ f 
fl He A^P^^yJ^T? no^apb B^ecI^^ ^Xo^bfi 
jpb coíiiu^eHHyiacMponib mBOHithi o6HÍne;ib! 
^1 A^i^ch i ^Kor4a amBojo^y c^aBbx rpoMb , 
Kéý^a , cpa>KeHb nQ^yac^HbiMb' opAOMbj| 
Bt)>KMrnb ab 9n(ibi4b Hapo^OBb npHxnbcmiiirwb -^. 
P CKo;i^ npMMemb BbJCOKÍH 4A'a nboi^a : 
jj3[AA4bIKJt MATb , ab BCJiw^ecKiBb I^ápHqu 
^ cb HEH Hapo4b , MOji^mie Tappua : 
^^a DO Ab lUMfTiOMb BcecMjibHwa 4ecH(m;H 
i,^acmb MHpb aewjib noyíc^brna %«.acine;i»tíb!^' 
iTfiKb ! Kb He6ecaMl^ ^OKAyiuh TBOH Mo;iHinBbi ! 
iípii^tinib, npHAemb, CBepuiHBb sa npaB4y 6iiniBbi« 
3biJL(HiTiHiiKb' IfapcoiBb y jiio69.Bb l)apefi » ŤBOJ^ 

Sb Bl^H^iaúf^bíMKi noSbAQJO nouiKaiviu! ^ 
^. CAaBUbiit 46Hb ! o pá40CTnHbiu BO^Bpiainb ! 
y^^ B d[5io Bb fa^Hiaaxb npecmpjibubiu rpa4b p 
Bcmp^qaioii^iH Cnacwme^iH rppMahiu 1 
C« Orií>! M 0H1> ! npe4uiec^Bx<řMl> op^aMH , Digitized by Google V 6j\vi3h HEfO Hauxťb Cmapeub^ BomcaV CyABfiWwii^ 

H nxb 90 Qjt^^l) 8QjK4.e4 6.Aecifia.iij(ifi cmpoik $ 

SI rposHÍ^H. Cjia*flH,CKÍH ^pyn^VHhKh 

H TW. cnbuiMiJfb,. cl? Cy*np.yro«^ tkííB/^líy . ^ 

4a c^aay ui(h AtpSoov &AaiiQcJ^ovuámb Y 

|í BKyn^. cb BHMTí cnaceuHaaS' Mipib Jiew^miiK 

■ • í ■ . . ; 

9etiiiU9i3ťb , 
loptoniai>íu muí:axiIOU} mocK^ib eSeaaáAeasLHoi iixb- 

By4JbL. uacmaamee mBoit^ jm^múmíiMfBhA SftwA t 
Bbpii eny^cBoA ^e^b npoBO^ii QesuHmemHoV^ 

J^fčy^Hí9^0 wiAQimX^j HJBCj^TOar 4H4I 6hiQwpMer 

^Q/BKO yfnc^MM^b ;vP^"^<^^uyio uBjífii np^^}) osaiáid. -«^ 
Bce. yjKb 4AH, aincb Aj^auMa-i- iia<i:U M/eima- et|0^ 

40^Hbl » ^ 

To ripojiem9iQU4eft »lb wpa^»aft o^eJKAíi w««titAft Digitized by Google ^ 587 — ^ 

I Beay MHa , 

C«op6bio 6e3riAOAuoft q gjiarli Ha b^kh norM6HeMl3» 
To oniBepranib, nmo uansl) npe^Aaraemb MUHyina! 

^* • * • K5 jiopmpemi^ IlMIlEPJTPnUbl 
EJflCáBETbl JyJEKCtEBHm, 

BAarorOBfewHWMW 04áMlt 

B3Hpafl aa TBQH 6QíKe<;miieHHw nepniM ^i ^ 
Cb BQCiflOproMlj AyMaio; TW napqniBy«mb Y«A'b 

He6ecHaa BJiacmiiP AytteBHoír Hpacomw. 

A*, /T- IUa:/^HK06b^ Topa eh poA^x3, 
( B a c H b. ) 

PoAaajH MyfWAacb ropa^ 
BesíHojvBHO xoAMbi , A^bclí I A^AMiia -» 
Bcfe owMAaAM MCíiOAiwa* 
BXpyí^lí cb mpecROMb acRpu^aca HOp» »^ 
H HmOjMe? — BucRO^iUAb MbiiaoiiOKb. 

CMbicAb amoS fiacHU npocrnli , ne mOHOKli j 
Ho 6AM30Rb k1> HCffUíab aa cno : 
XBacwiAíiBWxb pbHb J V^bAa — HHimo* 

K. JI - m. Digitized by Google - ', ^ 

\\\ JVHTTBBATy P4, 

0cmpDCG. II ml Ji C%J.^ 

Ipípt* irop^ > «oniopoíi BX!\/\b 93Ha«ía^nib aors^^ 
^míí^ Byiitiíipb* Č^ia uMoe^ib He^C^p^L^Te MibH 
fÍKí^ Bbi/\aBuií^C^ bÍx Mopé>^ Ho 6^epepaMti .^g- 
^^m^ ^bcBO^bKO ce^e^iin I JI no i^c&My p8in- 
pqpyv. pa^pti^HW ^M4Hp\a , ^fomopbia n^ymtj 
?*§p;Jřl^ ffK inprp wbcqa ^ ^^t> np^pWioincu 

^qa)) a^^fiíibiq paApiBb H ^HiiarpaAOBb, , ao no^ 
^(^H^^ pRpIfiti^bie, Ha BepqiMHb ropu BbH ^ 

)|v!|^ nycnibniH, cb qahhmId oi/imapeMb h nijjií- 
|t9 ^^^bai^iu ^ fb Ha^A^ jKMBenib Qninie^b* 
^ll^íh, P^HHbt *tí3^ ^iMxb ^Awiiiti A^a yartfi^ 
»^ Ílř^b4^ poSupÉ^íltb 9K>i^4^Hy no ^eiwy 
pónípQByj^ H ^Qappaii:^£^e,mcfl c^, xab6oi(r'^, m?^- 
9Ji;U!yilíi, Maí^aMtt u ^yx,yí^^^ aauacaMH A-^fl; 
^epKpBHq^ Cvtym^w. Jf^amoiAii A^H>mb bk4c^aIÍ 
OXoaiHpi ^ npQC^mb, aa 9Hxbi^ MOw/iHinbca, 
4{aí|fAw& ro^l^ ^puxo^umb, my^a^i^HP^^^cmíO 

Í mh iibiWP ^ 11 um í P»«i 

ř*) H3bTascheifi-|i,uch voa I. Q* Ucobi « u^^dl Digitized by Google ^c)rQMQ.^í»HeBl>. Mbi^bijiw ntaMt; nach npwHg- 
^H ApymeAipSno j h nycrnbíH^iHRW yroujajiH ^ 
pRQ^bRO no3Bo.i4i4a jiyguie nxb ShAi^c^tnh^ 
Oa^íh^, M3b HHxL, Beinjřífi cn|apeu[b, íioBcbMlji 
4ie o6p^u\^^b na «a.cb BHHMaHÍ^^ VnipoMb 
II Beqepowb ^QA^^c^ ^"^ "^. KOJibHHxb n^* 
pe/\b ojimapeMb -, Ha5oa\^í5cmB ero BoaSý^w* 
^ia Hauie jiio6ónbiu?Cni«o j h Mbi noAOUiJií| nb 
^ewy fib ^ocyffiKUH «iacb. yař^s^An , «imo onb 
po^OMbi ;|il)R5ájtib ; nmo b1| jibmaxb po^Hoi^ 
pHwtbi pmn^aBHCb na ^qRAOHeHÍe pĎpaay Bóro* 
Mamepj^ 'fib Jlopeuimo , He BOSBpama^pH ymei 
hoaIj ómQHecKÍM m AOMamuíft uppab Cfioíf* Mhi 
jl^Ma^iH SHatnb, chqjii^rp Jibmb eMy pmb po/iy* 
' j^ poAM^ica , omebHa^b pHb ^peGemvyuj^^HMbj 
^ ní^pep^JB^íOiu^HWiCfl roAocoMb, n poAwjica b1^ 
17 , • . t ; HO menepii ^e ^Hato^ Bb BaROMbi 

^o 9 3HMbi He. xojio^Hbi ;; upepMhiRaiot^iQCa 110 
^AOBumbi if ucmostHMHit a-^b %/inoTVixh ůoAhsí^ 
^e& i^b^ttfinejibHbi, lIpa^uměabcmBÓ maRHit 
6-iaro(nBppMmb ceMy pcmpQBy ; uHRannxb 
ipo^atn^)^ cl) Herp ne co6.upaK)mb» KaiKAt>)A 
roAb Kopojib nocbmaemb ocmpofib | m 6bA- 
HbiMb Heabc^Sňiriíb Bbi^aeaib ttpliA^^^^* Bo««M 
Hn^a daBe^aHa ^a nwA^^Bei^itt pAupro . O^^aro/ 
^bme^bHarp OSmecmBa, Bb H&apojib y^^p^iftA^* 
^arp. Bo i^peMn jib^MHro ynompeBAettta ^Hb| 
^0 cma HeApabab So^bHuxb no^baytomcíc Digitized by Google — SCJH --^ 

rnftMb meApocTníK) m npneHenTiiMH Oow,ecmuB^ 
^^aromoBjíeHHbiH 6apRa 6e3npecmaHH0 ' oinBo* 
cjju"^^ ®^ Heanojib BW3Aopa».iHBaioHj[Hxl> , is 

JipH.B(W!/^^^ Bb 6(MBHHH7 HOBblxb ompBAajifc. 

Vfibb] xy^^''''^ » H3Htji«HHbie Ha oempoi-y ^ 
ocinaBJíaiom"^ ^^^'^ Kocin^:-!!* C5om iW nocBa- 
ai^aiQinli j^xh M^^^^^*í MvIw ogoGeiiřio KaROMy^ 
HHGyAb CBHinoMy. 

Tb AepeBLH , HyGma^pHMKj* w rnpaiihT, ko 
inaphia jiioftiíiní). Ry^iHattíťrěeriuH \pyninh 3eM-r 
Mi y Bh ii3o6h4Íh npoii3pacrriaK)niI> Ha ceMb 
oemjjOBtj^ Bo MHoríixb wbcinaxb buaí\»^í po^ 
i^u KammanoiřWH m ^yĎOBwa ; nxb ny^Ka-. 
jomh poému ma^bwo j[o Alenin w jibmK fío; 
lícbxb caA^axb^ pasBe/^eHbi A^peBb» noMepaH- 
r^OBbiii , rpanamoBbtH , (|)£froBbiff^ 6o»>pbiiuiiuK»^ 
M apGyjnycbi. Hsb ^wHHxb h cftMopo^HBixb^ 
flepeBneBb pacmymb bo WH^aiecmBb Mwprahr 
1,1 ^iicinauiiiURu» 

Hbirao ocoGeifHoe bm/^ro rÍ) h^mbÍ) , nlSh 
pocmb u bL QAfeaHÍH jftHmejieň. Mo^a lie 
nmbemb einc ^cmyrra ub ceiviy ocmpoBy ? 
i^iHorVff uáoGpbmeHia uaineuí pocROiuii tnaMb- 
He«3BbcrnHT»i no ecmecmBf*HHOMy npenameřnBiio 
Mbcma. Ha namurníixb BopiwBinGa *mo;ibKC^ 
)C4bi M R03bi. 3e.MjiH Ha BccMb ócmpoívt) maRlj 
jnb^poxoBama h oouKa , Hino Ko^ecw KamMíJiL*- 
Cíi\He MoryiTiT). Caiub Kopojib , Bb:xo;\a Ha 
6er;crÚ> H^^b Gaprai , ijpuuyí«^eHb vtoco.iLcmBO- Digitized.l by Google snoc^tx^H^Bt ocmpOEiiniiiuEtHb bd^^nib^ * 

BecHoio nymeuiecmBOiajiii nfai noxceity 
écmfOBf iib nep»bin pas^^ h fi,ns. ahm npo6bi« 
JIH »}) Mt>cme'fRlb ocrxipoBa Hmííh} nocinó« 
jl^iKTxb AcopoBb nhmb nyn^h i ifa^b ynasajíK 
04Ni]b A^wb, Komoparo icoane^Bá oxpmHO yro« 
iBjftianib wHOcrapaHn^ftb. ji^o6paff Mamb cma^ 
pymna ^ Miettii^tfHa J»t>mb cpeAiiMxb h He* 
6o.^KuiaH A^M^K^ omee^if y €e6ii naMb no 
cnioíi •> y mixb '6hí.iii .raaAbRo A^b HOMHanibr^ 
momepbiMíi ónh noA^^^-^^^^ cbnaMu. ^o6pbi» 
jiK>AU wearncmynHO xo^n^w aa HaMH^ cb yna- 
cmíeMb iřCKpeHHaro Apy«©-«K)&ía ocebAOMAHW 
jtnch OHw o 3AopoariH naie^wxb omcyrncmBy- 
laiqMxb paAcmiiíPHHWKOBb w' APy3e&. Ha Apy* 
tofi A^Hh na^ero npíb^Aat i BorAa jf npjcuyA- 
€« iioynjpy, Bb ro^ouaxb MOHxb ctiAbAa xo* 
SHŮHa^Mamb, k h yBWAbjíb, vino oua npHRpia^^ 
ia«^ n^ena mou OAt)fiA0Mb. 

' ' Ho CKopoMb ómbbaAb cb ocmpona f bos- 
.BpamiiAHCb Mbi HiyAa He npemAe oceHU, h hĎ- 
CKOAbRO HeAbjíb yme npoBe^a nb cocbAcmBb 
s^b^Mme^tiéibixb 6aHb. Haiub xosRHiib' pdA<)'^b 
uab GopeHoia , A^^^^o noceju^CH na ocmpoHb) 
TAb u 6biAb BOo6u^e H3Bt)cmeHb xioAb mmo* 
neMb CopeHjrtHHZ4a, Cea sawHnTOmibiíi craa- 
pHKb BMbAb BO BJtaAbHiH CBoeMb BfÍHorpaA** 
»bie caAbi* JReHa^ ly-^tmaaii a^"*^ i Á^^ Digitized by Google »92, — 

«t) pJijrmaHtHi jKMjm ch jii^^mw., ^l| coBcpmeH-, . 
flOMb pafiQHCniBt) , Kpowb ^acoB"lí paĎornw^ 
% ÓAHa- ne6praBjra^ . poACin^eHJHHi^a , HMeHlwlj^ 
(popmy^f^ma , jibmb 14 , He Bbixo^n.ia nor ^ 
umu H^l) A^^y* 

, Ch yjiHH^ BCxoflumb no, ^pw^Bi^v i^a 
/^Bopit)^ 3Koniópw]& xb A«yxb P^Q|),pHb aacmpo- . 
fíHb ^oMOMb , a ^b ABy^b Apy^^í^cb aacamenb 
BHHOrpaAHblidb caAOMb., m oGpet^enb HeBWco-. 

BOK) prabno^O, ^^Ab^^^i^^^P A^pU omb yviH- 
]^w. Hab »OMH£^níiij^ sb KOMHainy Hbinb co- 
pSinOHÍ^ , ^o KaiKA?^? ^OMHanra iiM.bemb ^bw- 
sco^b na A^opt? Ma^eHi.HO% OKflc>, uQHma^ hoaI^ 
^MOK) upoB^e^o , M^H oiiTB^5^inY^ Ha ABepH. 
Bb BOM^ai^axb ófaiBaioinl^ .^řs^ancBa. hiojibbo, 
tiOHBK) M B.b ][ieřiapinHyv) norpy^y^v^po laaBoe ^ 
^pyroe BpeMH Ha A^ppb mwBjrinb ^ < ycuma.^, 
K>mb* Tawib ^epbAwa aamuugacnib onřV,coJi«i,. 
HeHHaro JKápy.i h ?b Hen ^cerAa. o6bAaio%ob^ 
noAb mbHi.10 5 sb A|>yroi<rt> yrjiy ABopa cin<\ 
jfinb pcoéáa Kjrxtía } no^Ab Hee^oAoeivib A-^*^ 
^Kona Aom^ehon BQji^hu ., 

* • # ' - -* 

KppBjíM y Bcbxl) AOMQBb iijk^^bihj na «wx% 
^yiu^mb njiOAw h saHHMaróm^a xoaiiHCRWMK 
AbAaMM; Ha Kpo^Ab Mámeij 6wb nocnjABjíeHb, 
naMemb. JLo^mcnaK fi,0H^ ma.iálp nOAAnii^^A^x 
f npecniapb^wH omei^b >4ji npOBQAHJib HBprAa 
frtlHw. TyAa BcxoAHinb, no np|^<jHiaBHO& ^b* Digitized byGóogle \ I emHMtjtř* EéfílhJiH noAHHMeiub eií BwpxTj aa cé^ 
' 6010, 4no áaca/í.á^ inBoii ne npMcmjrnHa; a ecmfť- 
Áw, i^hponTHéb íiirtro^ omHHMjrnil) ée caápymMi^ 
ind ocmaéiiiLtiA 3ait;iK>4euHb]Ml)« f 

Bb Benepý ^^opb oGpainajica bTí sajiý cd- 
(SpaBiA H '6aAa; cmoAM h cmyvfi>H omHWMajiM} 
á Há řioporáx^ Hfe{)éAb uemrtoio HOMManiOio 
fed^HAMCb ápiiraejiit. hjííí rocmn; HHřAt> wé 
.Bn^binajib fl Bb rncwtÓMb fcoBéptiieHcmBb c.iáB- 
HÓH He^nojiMinaifCKOH ířJiHCHM řía:r^/^/^Z/^. Ó6bi« ^ii^ 
íiHOueHHO ^bÍ/ MojioÁbjff ^^'^yíiiKH ríjiHulymb; a 
inpejiihíi, 'ý^apaii no 6apa6aHjr, ngéinb jik)6ob* 
iiwfl jfbcHli. lÍHor/^a Bb cwxb nbcnáxb Madc^ 
na H Cnjf)iAto Bejiiikaíamb ab o^ho BpeMá. 
řlpÍHmHfočmii rt.*BCKw cdcmdHmb Bb nepe- 
iibfib inb^ioABMmeHÍá , hh Mípb ({íapmyKa / 
Bb padiEioopGaaííi ({iwrypb , MOJíldpbifl ripeA* 
cmaBJíniornb nab ceĎa rí ji h my uj^i a , Bb 
cinyRb ipeMyníeRb ^ Ha pynaxb naBbilieu-^ 

ílMxl) ; liAiňi Bb U40:^KaHbíÍ na.1bl^0Bb , KOT^/^á 

Hbmb rpeitíyuíeKb. Ho, nmó /iocmÓHHbe npH- ' 
iibnaHia ^ onb yMbidrnb v\auib iijiacRb ríiairoe 
ÉbípaHceHie^. itauóe xomamb. O^HaíttAw ^dpniy- 
iiainá n^ača^a naMb nb y^ofio^ibCiriBÍe cb 
JloM6apflCUMMlí RpefcřiibrfHHHoivlb , H Bbípaawjia 
'*^ íb n^flCKb npébrtuyio načJWbuiKy; 

Tá }K€Í npíHnÍHúcirib ,» má me inoHRóCrnb 5 

•*" Bornopaa ornuB^aemb nxb iirpM ii djihcrh , 

Bu^Ha sb Mxb AÍMaxU^ii pbnaxb, Iloympy, Digitized by Google naMtf Bucl}^xi Ha^b cmojiortb .»iřemH7ip«Kpa» 
^nbiíuiaro Buujorpe^ft* Bo speMa iiaQi|ro dae* 
bipáim tipecmapb^bjik ko%3AHiib npHtřOcitJib 
Hanb Kop3MHy cb jiy«iamMH íijio^awH. Xxxsí 
BeHppa.wb Ao«i6 ero ^paHije<jKa ana^n Hacb 
ry^itmí. s M'ie<\ia no awHOrpaAHOMy caviy csp* 
ero orai^a ^ yiía^4»jBavia xopotuTe bh^w iíJ^ om* 
^ajieHHOcníR , noilíHimajia CPbffiHMij iiro^aMW4 
^oporoio ona cnaamita^a HAMb- MMjf h ccohiii*- 
Ba Ka;Kjt<^to pacRibnifl, ^^oraiciairtiro npuMb^a^ 
íiía. <{>paHqecKa h .'řopniynajiia uMb^ii ub 
oGpaLO^ertÍHi nianoe G^iaropoAcmoo, ^?omopoiB nb 
repMaHiH npe^,nOi4araen:ib omiwbHBTie Bucnii«> 
nif]iHÍe% 8a mo 6bAa nipMy, Rino He uMÍjemb 
ce& npjam«ocmii, uMb c«»k:irii«iíhoí«^ h: «^h* 
BHOBetnioá ! Ila an^Ř npwHifRfe *rt>piuyuaur%; 
tt« Murjtflr* mepnbrafc GpamHuHoii L/neiibctnhfv \ 
/C«o-ibKo Mw luj cinapaviHCi»^yBbpHmi. ee^ nmo 
ifeubcma ^ npn napywHwxb HertGcnramKaxb 
MMbemb AOcmoiiHCfniiO Gt^inh* xO{X)iiteH xo3Jifi- 
jioíí , pyKOAb^í.nou ii^eiuqwHoft ii oOHOBanie;5t.v 
Houť^^bbymKoioj ^í>opipyiiaina otnubnajie naMLs 
Aa 5 uo nepBoe ^ oHa^Mqewb. Ayp*^^ ^ \o"*^P^^ i 
3H« yftibeinb iiw lirpainb , i|U n^^acaaib j nu 
nbrnb 5 ue 3Ȓaemb uii^iero *' . ; . m ^ypna i 
inaub Ayp«a ' — ^ Apy^^ro pniBbiua »b 6m* 
iAO Há Bcb Bo^pajneiiiii ^laaiiL 

Kor^a MM tipíbxáJiM , ^opniyHamát 6w.*4., 
atifHB Ay^Hp Oi^bina \ nepeab ^bca(Mi»Ri^^ A^idl DigitizedbyVjOOQlC ^_ ííhí líOAapM.iM eik HJiamLc no óĎpasny rfiaMoiii- 
iiiixb. HapH^oub , Kopcemb HepHbift Óapxam- 
Hhur , (|)apiiiyiib , K)6ny m noKpbiBajio. Cko- 
po Mbi aaMbmiiMí^ Hitio OHa crnajia nenaJitiHa; 
11 uor^a Bcb Becejiw;iHCí» fit ^OMb , CM^t)-^^ 
o^Ha yHbMO H aa^yMHHBOt HwRmo He dHa^b 
jTíOMy npH«iHHbu O^Ham^BÍ cbjíb h no^^jib 
Hee BO BpeMH n^flCKH 9 it noBmopu^b momb 
«onpocb , HomopbiH HbcRO.«i»Ko paab eft tipe/\-» 
jiara^iH u ňpyrÍQ : ^mo c^bjajiDCb cb nio6oK)| 
^opmyHamři ? nero He^Oí^maemb méób ? . 4 « 
Cinefuaglie f (c^.perb);OinBb^a-ia óna knb ub 
iio^io^oca. il ^yMajib, Hrno ona CMbemcH hb^o 
MHOio 5 110 hb caMOwb /^bjib OHa nenajiw.iacfc 
omcfiib, Hino Mbmb y He« qeíi 6e3Ab*iHw* 

Xo3fleBa. ha^iawíH noHirfw cb nepsaro paaa 
ťOHopníafa HaMb ^/íjsií Mbi >»íe;ia.iw 3nainb, co 
bcUmm au npíbamiiMtt roBopamb ohh ntdKiiMtt 
oGpaaoMb. Hbmb, omtíbqa^iH, Ao6pbie aío^ví^ 
fio ich mbMH , Roro mm ^ioGmmI). — /^pymBa 
jiíoGiímh ^aBamb jiacKOBbia HMena: o^noro nab 
Hacb, He^oabaa Aopo^Haro, Ha3iva;iu oiih Pal'- 
lone ( mapb ) ) a ^pyraro , MjiaAinaro ii cub* 
jKaro ^imeMb , Ro/a di Magg^io (Má Se k a it 
p03a ). . • 

^pyrle wtírttéAH ocmpoBa OKa3bioavitt ttaMb 
my me jiacny u my me npwBbrn.iMjJociub-. 
Ilaíiiu npory;4KK BepxoMb Ha OCi^axb, H^ft «o* 
fáopbixb HáwAbift MMbAb cuoero ' BOHiamarg , Digitized by Google "1 óaHftHOJwii^w iiAcb co iiiiorHMw kosnémUik 
iWHorpaAHwxb 'taAcí^li* V»^fl^ moAhvío hsj^amíj 
OHvi 3BAJIW Bact) Bb ča^hi. Safí/^HÍne, 3awAii- 
tiie, roíHjHijib Mwb nbnuió ^M^tinřio, KbmopoMJř 
H OTnitaaa^b CAHam^w bIí ř-ro tipoaSb ; óy^f 
»aclj noinuMuamii jiyMttitíwb BMHorpaAoiib: Mřib 
ínOXbíiO OAHOiiiy w3BbcínHbi ^epewbn , ocwnaH* 
fibiH KpyihHbjiiií vvtktnamiAi ^a^^e ^i^iók xbsHvmá 
řie 3naemb niorb Mbcma; IlHoř^a Béana* 
1<oMw0 COBCbwb AKíAvi BbiawBáJiwcb tía ycjiyryi 
CÁHam^w iuéAh h cb ijepROBb Bb A^Hb rrpa* 
tiAHW4Haťo níopmecmifa. Ha AopWb BGinpbrnw^- 
ci liíHb ú^^Ah^ Koíitopííra 5ptíKpacriá# cmamb ú 
oniMbrtHa« c5pya np^B^eujiu jvioe BHWJříauré. ff 
CřcřnttHOBw/dff,, nmoóbi pstacáiorapbrab éro. He! 
yvúABúAn bxatnt* wa Hewb? CRaaá^ib Jftkb xopcl- 
md o^bnibift ^d.iOBbKb, nOAO«AA ko Hnh ^aCtttí-^ 
lo; opeijib npHHaA^émwmb" lííHb. H omKaařa^cíí j 
HO yc.ifíft;iHBl>in Hd^OBbttb yroBapHBa^b Menu 
cóř^acwrrtbCH na éro iiplir^iauleHÍe, CvibAt^aajití 
3a JWHOío n&iíÍROMb ^ u HaK0HeL(b rtpwKaaaji-b ^* 
wa4b*iHKy/ Be^ym^My oG^a,' AO^w^arnbcá mqhí 
tio BbixOAb H3b nepiíBU. Hm r^b H% BiiAajibM 
caro HeAOBlj^'di li rioc^b mo^o ne Křcinpb^íi^cJi 
cb Hwwbr 

ÍIo BeHepaiv;1) tcJLCi^iím íáíí na OA^wn Biá* 
CORO& x^oviMb, cb Róníoparo M04tHO BHAbrnb aa^^ 
xoiíiAéíiíé cD4HHa n eocxoíha^w*® ;iyHw^ y no* 
AOmBhť cero ^o^wa mvíAS, OAna méHunuHa^ mine* 
ii«Mb Mapi/t Tan^e^a^ ROSiapaii^ yBííAn Hacb| Digitized byGo®gle — á97 -*- 

ripHHOcHJia móttiwcb mapejiKy cb njioAaMH > 
ca/^'^fJlacB cb ikiMH h roBopHJia o CBOeMl) xo* 
aaHcmBfe , o CKopoMb BoaBpainfHÍw Myaa, a 
inOMb , HHio ona romosHiiib nb ero npíba/^y , 
H o Apyi^^xb Mbjíonaxb /^OMainHeu iftu3Hu. 

UpaBA^y nrao naue inpe6yK)nTb njianibi 
aa ycAyvy. Ha ceMb ocmpoBb , Kanb h bo 
Bcen lomnon Hma^iiir^ écins Mo^n ma/^Hue i<b 
/\eHEraMb ; ho ma/^HOCiiiB Hxb noAOÓHa iKa^- 
HOcmM M;ia/^eHi^a , Komopwž xonenib nMbrns 
Bce, Hmo BHAHinb. He pa3MucAUBb o cyMMb 
/^enerb y ohw nonpocarab cb Bacb ^oporo aa 
xnoBapb^ hjih paGomy ; ho óíisaiomb Bcer/^a 
/^OBOABHBX mbuby Hmo Bbi HaaHa^ume H&ib no 
sauieMy pascyní^eHÍK). EcmbjíH bu no^aeme 
mviÁOCmhinio HMu^eMy , mo npwMenib owb ee 
cb Be^HKHMb paBHO/^yaiTeivib , ne a-^« moro 
Hiaodhi Bb caMQMb ^b^b óbiJib ne ÓJiaro^apenb, 
HO rio moMy , . Hmo no^aaRÍé KaiKemcH eMy onenb 
ecmecmBeHHO, u omb moro ^brnu cb Bejinanivib 
ropyAOMb BwyHWBaioraca roBopiimb: ó^aro^apio 
ineGa. 

JRumejiH ccmposa Hmiic , Hanb u bq 
Bcen HmaAiH, hb ynoíhpeGjiaiomb cjicaa neAo^ 

atnlf y HO CAOBO XpUCJJiiaHHHh ; H XpH^ 

C/niaHHHt ecmb ^^^e Huxb mo ise ^ Hmo »a« 
•;77C>^H7<Zy. O^naKomb ohh saMbmti^if, nmo Mbi 
He BbinojiHAAH uxb i^epaoBHbixb oGpa^OBb {^)\ 

( * ) Aamopb coro nymejaecmBia 6biAb apomct* 
cmaHinV* . 

NO 4. V y Digitized by Google Bo ifájiD O moMb da6oinii^iicB« Eo^ocmi» j( 
cnQHO&cniBie -^ nonih HJtio cocnrafijfHemb Hxlf 
«bpy. PbflKO Bb Mxb nadomHuxb pbnaxb 
npocmupiaioinb ohu pasroBopb u MbicjiH Aa^be 
BorópoAMUM. MojiMmBb íi ó^aroc^OBeHiio Bóro-- 
Mamapu nopy^aioinb sacb nepe^b d^l^ba* 
^Mb M nepe^b cnoMb. Santissima notte f rp* 
BOpamb OHur. £^ npH3biBaK)nib ab 6o4bdHflxb« 
Kor^a ó^iwmHÍH CROiwaenitA , ohh MOJiamb 
3a ynOROH /lyniK cro. Hoii^uHa MAa^éH^a 
noMHmaemca Be^HKUMb C^aroMb. Tbi neia* 
ji#Hb 9 CKaaa^a MHb ^pani^ecKa no CMepmK 
OAHbro Ma^o^biniiaro mofiapnu^a Hauiero; anaio^ 
^mo mu ^yMaeiub. H ft máRme ^yi^^^ ^ 
M^a^eH^b; HO paAyiocb^ u6o oub 9b Faio m6« 
^Ay npawAHuwH. 

I^epHOBHue npasABHiia ÓBiBaiombA^íJi BHxib 
caMiiiMH BecejibíMH /^hhmií. IIo npib^^b ^a« 
meMb) OHU o6baBHJiu rooniHacb, ^mo nsLcmy^ 
tiHnib GKopo npasAHHRb CB^maro ^ Roinch 

pOMy Ofiff DOH^aHHlOIÍICH cb OCOÓeHHOlO Bb* 

poK). KaKb Hauib pmbbd/^b omcpo^iiBajica C9 
ARH Ha ^enb, n ]i8bi Hďbae^ia^H cdMH, Heníep* 
nbjíHBoe ^]o6aiibirncftn[Bo 1 ino sb ohiha&hiic 
AajiH OHU Humanui náMb anumie IIpaBe/^uuRai 
Hnio6bi Mbi cyA*i^» caMu, náRb onu rofiQpujii% 
o BeAURUxb ero Ao6poAbiné4axb. 
' ' *. ■■ ^ — 

11 fieato giovanne (uma CsHinaro nj^^a^ 

fOf^VíAQB, . lia OC«^lsb Hmtli f T^k JtínABl ^Uff Digitized by.Google '1 6bMb b1) Heano^t) MOHaxOMb. Eine npk Miíé'^ 
úix eix) paotiptítínípdHHjiacB iíúbckíay Mojióa ú 
6jiaroHecmiiBOMb ómme^BHrtRt). O^Haik^bi c^fe- 
fj^OBaAb ónb da KpecraHliiMb xo^ómB ^ Hlá na- 
caa<^3eM;irf iíovautí. ^ Bb ja^^py^tíH páabj Onb 
cmoHAb no^b caAibiMb npojniBriiaMb ÁbL^fl,éMhj 
H€ BbíMOHHBb Ha ce6b njianiB^. Bb a^hb Gh. 
HnTapía xomb^b^onb Sil liio^nbio MOÁ^Ahití^U' 
áoBb íipoHniH Kb o-tmapio y\JiH ndKjiOHeHiii 
^ý/^óraBapHOftif HOBqéry čb KpoBÍío; ho Sb ipOA- 
nb íiomepa^b. cboh KOcnihUB ^ u ne^a^B-tttt 
cb^b Ha i^epROBHOH nanepniH; ^épeab ijb* 
CKOABBO MHHyrnb KocníBi;it^ éro ouycxáiAÁck 
cb H(?6a, H npoHecaCB 4epe3b ro:iloÉBi éú^řáu^ 
Haioojjaro Ijb pa^ocmn Ha^o^a j yciepea Bb 
rpy^B npaBe/^Haro cmapná. Ho eMej^niH ferO 
tiápOrtb cmeRajica bo MHomecraBb »b nib^y ^ 
HiaKb Hino hb^oSho 6tirro npMcmáBiim^ fempa^ 
»y. He CMompa na mo, peBHOcniHBié 6orcMttO;^8- 
i^id yHeeviH nepcmb noRO&HUKá*) Káiib CsňinhiA 
šfoiiJ(H ) u He Mor;4ii omBiCHaittB ^xb Htir^i^b: 
Hor/^a MBi crtpauluBaAit HaulHxb xoaaéBb | 

ftB^K)HeHb\4H OHb Bb HHCJLO GBaiitbixb , ohA 

bmBbHajiu namb : Vbíhb ; hú Manaa ílyHi^it 
kaMb moro ^omMAambca : op^nb HyAOmBOpeHÍá 
AOKaauBatoinb ymé se^iiiKyio eBamočiiis éřoi ' 

KaHdHeqb HaciriýnjiJib ^eiib 6rd ilpdd^* 
jižiitfl j li.iii fioMUHOBeHiá; Ho coBépuieHísi 
ihOpaiócinBéHHaró tiSpHňá ejiyaSbi , Bb se^t^pý Digitized by Google 6bI^K BCt) yAHJ^W *«CBblneHH , Ha KpOBJIHxb 

/^OMOab ropfcjiH GyMajKHwe ^Onapif, Hamepmbie 
MacjLOMl). BMbcmt) cb 'xoaHesaMM Bece^u^MCb 
tíhl cvíuh apbjíMinei^b m paAOcniHWMb kjiw- 
HOMb : Hapo^a. Hawb yBaaa^H Ht)Romopwe 
flfi^hi , jtyHUie Apyrwxb ocBbmeHHwe. Taiib y 
roBOpH^it xo3HeBa y mHBemb po/^cniBeHHBKb 
cero npaBeAiiuKa , a ^a^bch ero nji»MHHHtiT^a» 
Cb HpOB-nH Ha KpoBJtio nepeKJiMKajiHOiF MHoríe 
lepeab ^BHcmoRb o^ienb rpoMKo' h npoHaxc- 
meji^iiHO. H K, CKa^a^b JB/^py^b Hamb xo- 
3HUHb , H B xony npUHecmb A^pb CsHrnoMy.; 
M raoniHacb sbímaufiíAb 6o«ieHOKb Háb na- 
rpe6a. Ssl^tah ero co Bcbxb craoponb ; pMO- 
mpbjíii Ha niiijiaioii^in oroHi>; KamajiH ero no 
sei^^b cb paAOcmHbíMH iBQCHAujj^SintaMUy h 3a-> 
KAíOHaAís. fi^eub nbcHHMu a nAACKaisK. 

Haidb Ka3aAocx> j ^mo ceo ocmpoBb a(>^* 
jnenb 6i>iinB MbcmoMb Hauiero Bt)HHaro' npe« 
6hiBů.HÍE ; o^HaROiftb H^A^emeijío pa3craanibCH 
cb HpiAinHiaMb AibcmoMb u cb fifiS^hiMJí 
jiK>ABM£r« TaKOfiu au Bcb 3 cnpaiiiHBaAn|.OHK 
jipH npoiuiaHÍH , H oGbinaAH npíbxamb Kb 
xtajabi Bb Copenino , h SBajin onamb Bb ce6b 
pb rocniH. 3ína Haviiem^a ymfeuia^a nxb ví 
Hacji. Ohh npQBo^H jÍH CBOuxb rociíiea fif> 
6epera| <*— u cb iHbxb nopb mbi hb Bii^aAučb. Digitized by Google IV. OM Ž C L. v Ha/it)HCB CRopo coo6inHin& iMmame^iiMli 
BbcmHUKa paacMorapfcHie KHHrji TaiH. Cma^ib 
o repMaHin , cooGmaeMb KpamRyio BwtmcKy 
tish nncbMa OAHoro <ie^OBfcHa , Romopwfi *im- 
inajib jme píio KHHry. — „CoHHHeHiře Fiftif. 
9,CinajLb, róBOpHinb ohI),' bbiiujio yme b1) cBbmb. 
i,OHa pas^bjíH^ia ero na neinwpe nacniH: sb 
^,1 & roBopHmb o repMaHin h o npasaxb 
jjHĎMEfeBb; bo 2 S o jiHminepainjrpfe; sb 3 S 
^,0 í»iiJibco(|)rH H Mopa^H } Bb 4-h o PejiHTÍn 
„H ^HinyaiaaMb. Mwb Kaffiemca , nmo líRa. 
,,Qrnajiři, p^apenHa^ óeab coMnbHÍH BejiHKHMb 
5,yM0Mb , "Hacmo ynompeSjínernb bo 3jio ku- 
.,,Bocinb cero yMa , pb^Ro oGya^BiBaemb ntiJi- 
„Roe CBoe BOo6paiReHÍe. Omb moro Ha o^^hoh 
,,crnpaHHifb BcrapbnaioincH mbic^h oflHa aPY* 
jjroBL nponmBopbHajujííi h npe/\JiCMKeHÍH cb 

5,ji0HiHbiMíi 3aKAK)HeHiHMii HuRino 6o- 

,,Abe Ti** TI. Grna*ib ne Hrpaemb cJiOBaMH. Bomb 
„Hb^rab A^Ji npHMbpa: ^o ffbinb v^y^ajiM, nmo 
,,6e3npHcrapacmíe nepaajiyqno cb npaBOcy/ii- 
5,eMb; HO Tocnomb Cma^b yroAHO.maKb nab- 
^^HCHHmbCH : Ee^/ipHCJnpacjníe ecmb poc^ Digitized by Google pHomjft jtpa€OpýAÍM (V impartiatité tji |# 
yjiuxe d^ l(í jujfice). Ce$L oépaab BfaipameHin 
^eft fioHpaBH^cfl j fL f,jín BpacuBOCmH cjior^ 
„OHíí. j^porHBjíb jKepiriByemTí). FoBopn o BBeAd? 
,,HÍif pueMbi y HOBbftmaxh HapaAO»^ > ohI| 
„onp^Atí-*?®ro"b ee c^b^yiomeiQ (J)pa3oio: pne^ 
^^fn(i^gm% QČpaJlf ^aj^e/fí4n ti ppcaÓMHt 

^^V J^fJla^ifo, Jipy^gtSp, acyna^ emy i^Qom^, 
^etmC^^^ev^Hcteoi n HoeAa nqcjťbAHiA omsov 
'^^ífejncjff mg ep iiaMJVjríH ^paoÓHOejíétejncj^ 
f>M .?frojn!^ , uojnophivL Mejíi^Kuyjťb jiepej^l^ 

^^j^ajií^n. TLa ri^xie e[% riraage de 1* espetan-? V 
jjce et du spuveniy. 'Un spn nous fait desU 
j,rer- t^lu\ qui doit lui repondre , e^ ^uand 
^le secónd/rete^tit, il nqus rappell^ celui qiu 
^yicut dé npus ^chappeh)/* Kaiib npmnopHo! 

rrr CÁSLBHhiíí inifnorpa^mHpl) Jpo^OHU 
yjdepb Bb IlapMb síq Hpa6p». Hab QOHn^e- 
pi§i^ HánenainaHiibixb hmI) b*^ noc^ib^ne^ Bp&c 
MH', npHMbnainejiBHQ oco6eHHO ud^aiiie ToMe- 
jpoBO& HjiJiiaAM no^b pyKOBOACinBQMbi AFF^^ 
ero, SHaMeHHina^o Jluininepaiziopa JlaM6epmif| 
liomopujl ipaRme CR0B«;aA9« 3 ^eKC^6|)« j^I) 
MHAanb. Digitized by Google- v. nOAHTHKA. k5 Ulseiíifapm. 

( Ci^ 4Hn;iOMamHHecKa)i dysaara , Komapan pli- 
ma^a oaMKUbiíí Bonpoc1> o Heympajiuinetab 
UteefiiiapiM » neHainaenfCR Bb BĎcmuHRb itbiiajr^ 
KaKl> A o c m^ H H a ii ji foS^nfaimcmBa no Inio- 
wy HCRyccctRy h nop^^Ky , cb KomopE^iíib 
oSbHCBiiionic^ ab aeu HaHa4a rviaBaaro npaaa 
napo^uaro. ) 

Ee3npepBiÉHbTii npoifdiitecniEif BofiHM , o 
^SBfepoH npocBbmeHHbie h óednpucmpaemHhie 
cofipeMetíHHBH FMt^iOTnb yme o/^HO oói^ee MHb* 
hTo , BpeMeHBaa HCoGxoAHMOcnib no^RpbnHinb 

; cif^oio i| nocmoffHcmBOMb npioGpbineHHbiir 
>oiiib ce& aonHbi Buro^bi n me^aHÍe Aocinn* 

, riiyinb napesb citopbia u AMcmBumejtbHbfi- 
iniH Mbpbi flo npo^iHaro ju noOAO^iKHraeAbHa* 
'i»o MHpa, npuBe^H apMÍio coi03Hbixb FocyAa- 
pefi na rpaHnqw UlBeHqapÍH , n tiJniHyíKAa- 
lomb H;Kb BcmynHmk Bb ea npe^b^bi, cb aa- 
MbpeHieMb ii^x)A04mainb BoeHHbia p^hncmmn. 
O^^HaKomb coi03Hbid Tocy^apH ne uohmíl Gu 
eie noSyittAGHie /^oemamoqfřbiMb ^ Ranb oho 
Bnpo«ieBíb uu^ aamHO y ecmwiH 614 lUae^iitapiA 
iiaxoAa.«acfr sb iBaHOAib iio^omeAiHi Roiiio^ot Digitized by Google # 

tioszojíaÁO 6hi eví fl^éipmamh npomHBl) jcnhxcfhb 
coi03Haro opyma HcrawHHEiM n ocriOBamejifc- 
mhiú neyinpa^umeinb. Ho OHa< maRl) ^ajieRa 
omb moro, nmo en HeympajiKpieml} AO-^mc^Hb, 
no oOiUHMb npaBM^aMb napoA^aro npa«a, no- 
noíHinambCH HiiHinottiHbiMb h Hanoano^u- 
meAitHbiMb. 

CoK)3Hi.Ta ^epHiaBbi ne Mtic^flmb ocnopK- 
BamB npHHaA^emamee BCHROMy M03aBHciiMOMy 
rocyAapcinBy npaBO onpeAb^flnib CHOiueMÍn cb- 
CQchfinina np ero no^bsb h hoXb: CBopbe o6e3- 
líeneníe cero npasa oGpainaemcfl Mbiiib Bb o^- 
Bp H3b r^aBHbixb a^-^I^j ^^ Koinopoe onb cpa«^^ 
jKatomcA. CaMaH Ma^t^ůoi^A ^epHiaeá ho mo« * 
^Benib 6bnnb cmbcHena Bb ea nojiHinune- 
CKuxh Mt)paxb , ^noaa oaa HMbemb CBoSo^y 
pbiuumbciť ; H eciBb^u sb CJiy^HBUieuca 6pai» 
HM Me»Ay CMjibHbHiUMMw cocbA^MK OHa ,o6b- 
ABU^a Cfioio aeMJLM) iieympaabHOK) , mo bca<^ , 
»oe ocKopGjieHie h Bcanoe HapymeHÍe oSpan^a*- ' 
lomca Hepeab mo sb 6e33aHOHKoe A^cmsie* 

• ■ / 

Ho. 6e3b At>&<^niBHnieAbHO& He3aB]sciiM0*» 
cniH Hbmb McmHHHaro jieyinpajiHineiiia^ 
Tomb, Ha BomopbiH rnubemb inpeSoBaHÍe na- 
jRoe jlm6o rocyAapcniBO rio^b BJíÍHHÍeMb Hy»*» 
AOH BAacmn , Hg c^y^ažiHO , ho no cHcmeMb 
noBejibBaioiu^en ecmb sb omnomeHm Hb ne- 
jitý oaMOMy. CJiOBO 6e3b ana^ieniAy a Bb^-oin* 
HomeaiH Kb copb^^Mb Mienb; cb o6oHxb hok- i Digitized byGoegte — 3o5 — 

HeBb ocmpwfr^ H HeyitipaABHoe Tocjfi,a.pcmio 
npwHGCHmb raor/\a AbficmBHmejibHbia BBiroAM 
lib JI bHO cBoeMy* nopaĎomHinejiio Ha^l) ero npd- 
niHBHHKaMH , H Bt)pHt)HmíS cnofcoGL flOBep- 
uiHmb cBOu HaMĎpeHÍH. M niaRb , Ror^a bo 
BpeMJi bohhw, KoniLópaH HMfeemb ihojibko qt)- 
jiíio vnoJiOflinrnt» rpíaHHi]jbi Bpe^HOivry nepeafccy, 
cen JioiftHbiH HeympajiHinemb"'CAjr}KHmb orpa- 
AOK) ^Afl ycHJiHBuieftcfl ^epifi^aBEi w npenoHOio 
fiAíi' mbxb , Koraopbi« Be^ynib 6p'aHi. 3á jiy^- 
miH nopHflOKb BemeH : mo eMy ne ÁbaH no3- 
BO^itinL cyu^ecmÉOBarab , Kanb caMOMy KopHió 
, moro 3Jia \ Romopoe napcmByemb no^b ero 
noHpoBOKib H aamwinpio. 

BcHROH corjiacHniCH , nmo maKOBo . 6mji(5 
6hí omHouieHie IIlBeHqapiH: cb o^hoh craopo- 
Hbi Ko ?>'paHniif, a cb ^py^^o* Rb coiosHWMb 
Ji 3a CBo6oAy EBponw BoopymeHHbiMb ^ocy/^a- 
pHMb^ ecmbjítt 6bi na/^jiemajio flonycniHrab n 
yniBepAMinb HeympaAHinemb^, oGbflBAOHHbin ea, 
upaBHmejiLcniBOMb, ^ 

■ /fc 

HcraopiH ceft 3^jiif , cmojťb BajKnan bIj 
omMomeHiHxb reorpa^HneCRWxb , BoekHbixb u 
wpaBcniBé^Hbixb, m ROmc^aH ab meneHm mho* 
rwxb Bt)ROBb yRpama^a EBpony ubiocmiro 
nepBoGbímHoá 6e3nopo*iHocniw h Rpacombi cbo- 
e& pnpeAcmaBjíHemb co BpeMeMH noc^b/iHHxb 
naniHaAiianiii roAOBb paAb HacfaAra , nepesb 
KomapWH noscjiHme^iH peBOJiK>Hío*Hoft ^páK«i Digitized by Google «{Tif HcnpoBepr,íif en nOHmeHHyío KOHcmitiorjr* 

tíTio , paapyuiHjiw ea CBoGo^y h G^arococmo* 

liHie , loopymH^H MwpHBix^ rpa/K^aHl) ea o/^* 

Biixb npOTnfteb Apy^^^^l^y paaxuniiiAH ea co* 

^ipoBHii^, cb maRHMb omapaiiieMb co^paHHbiff^ 

jf nonpa^H HoraMu CBifii^eHHbHiiiifl npaaa ca. 

UlBeHnapiH , HcntimaBb Bct) po;\bi 6t)<^cinBift 

n nocpaMJieHiH , RaRÍa Mor>a mojiBKO m3o6^ 

phoTtih mecmoKocraB ea nopa6oinwin^^eH^ 

ympamuBb cb sana^HbíMu h lomHUMu rpa* 

liH^aMu orpa^y npomuBb ^paHqVii, a cb aa^ 

BPHaNii 9 iiMyii^ecinBaMtV; aase^emaMn k ^yft* 

pniBOMb cnoeft HesaBHCHMOcmH cnocoGbi asi^ 

.ui^uu^eHia^ 6bMa BaKO^es^b fipMf^QHa. Bb i8o3 

fifl moro, Mino OHa npuHajia no^b uMeáéMb 

fleonpe/^bjíeHparo u jio»iHaro aRma nocpia^Hii* 

HecrnBq. o6pa3b npaBJíeHia , KomopoMy na^J^ě^ 

wajio nojiOiBHinb Kóneu^b ea 6b/iCiqBiaMb , ho 

vohiopbiá HanpomHBb moro danewniAbAb a 

^oaepuiHjib ea np^HinHHecRyio HaninOiKHOCinby 

.0mRpKi;ib nynib ^h Bo^HnaámuMb Bnepe^it 

Heu^acmÍHMb , ía pano har no3AH0 A^^*^b6u 

ee AO coBepuieHHaro y^a^Ra 6edb Hbiiibmafl:tb 

lifacfn^iiBiaxb Q6cinoirmejit^cmBb. 

Ce& oSpasb lipai^eaTa RAOFiuica horjiio- 
^mniejibHO sb moMy , nmoSu npáCBOnniB 
^řpauqyacHOMy {:aM0B^acmiR)9 Romopoe AOHbíHb 
pĎaapyaiUBaAOCB Bb IIlBOBri^apiH o^hhmii 9bpo- 
^oMHbíMH K npoii3Bo^bHbiMi« cnocoGaM H» BU^b 
ff^KUHHbilp ^ ^opMv »eii3MbitHyi0t ycabx)i Digitižed by Google #Qň>mB^nfeitJBO%a^b naM^peniío : bI) nre^OHÍtt. 
Hfbxb 6ypB, RoniopMff co BpeMeHH lo nócjifeA* 
HHxb ro/^OBb CBMpfcncmBOBajiH ab Esponb , 
JUBenqápia HCKymtJiacb omb nwxb o^noio 
fieorpaHHHeHHOH npe^anHOcmTio BceMorymei 
90jib ^paHi(*fii , HO npHmoMb nac^iam^a^ac^ 
HiOiiBRO mbHbio BHympeHHflro cnoBoňornBifl. / 
"Bík Hž^AJie)fia;io noíKepmBOBanib f^AH ^paHi^iii 
flocaĎAHUMif CHJiaMM H cnoco6aMii | B3opb 
HMnepamopa í^panqyaoBb 6bf jib aáe hb© aa- 
HOHOMb. HuRáKaH Apyran cocb^cmiieHHaic 
T^epmaBa He MOrM omtfAaniB onib nee hh 
lna^bi^iueH ycjiyrH ; hCjo OHa He CMb^a nů 
^'X0MA9,ui^ ^řpannÍH. HwRaKoé/dperpaAw tf« 
fiosBQ^aeno 6iíi;io nocmaBjíaini. ea mpeGoaaBt^ 
^Mb , fyame sb pio caMOe speMa , RorAa, no^- 
^vlHVl^h Htsej^napíio cb ea moproB-bij^b ora- 
liQmeHiaxji CBoei^y qanofibAHOMy ycinaBy , 
^paHUÍH* HScy/iííHvia nocab^Hie ncmo^HtiHii 
peá qnipaHbi. Bci^Haa Mbp^i RqinopaHGbi npii* 
fiaina Gw^ifl. Rb orpaHuneHiio Hyi^j^aro caMO^ 
^acnííf^, Bb cftMuxb Beu\axb nocmopoHBiixb 
pcjuia,^ majio6a ^ bcahoh napyníHiim ^naRb 
pnpaBe^AHBaro nero^OB^Hia^ 6bijiii BpsGpaHeHBf^ 
He ocRopGjiflA jiuHBaro AOcmonHcmBa mbxb 
MyiHen , BOinopue fib cnxb oraaroin»iiieAřir 
libixb fji6cni0Hraejibcm^axb npnHaJiii ynaciníe 
pb i^paMeHiH/HenodBOJiaa ce6b cy^nmb oSb Hxb 
počinynKaxb cb Há^MuiHeKi h iiecnpaBeA^BBOfO 
pmporocrnrio , HenoMHbBaflCb ^a^ne Bb Hxb Digitized by Google — 3oí — 

my cilcineMy, Homopoíi bch Eepona 6Mjia caic- 
fltiHie^eMl), Hmo niBefinSipiH, sb cnxy AaHHO& 
e& ROřiCmHmyníw, CAt^ajiacB raoAbRO flpyroio 
no HMeán, ho ho Ecbaib ea cyuiiecmBeiYiMMb 
omHomeHiHMb aasncuMOio n no^HHiieHHOio ^ 
maKb Hmo npH coÓJUo/teHÍH HbKonropwxb 
(j^opMb H HbRomopbixb npasb-ocoOeHHwxb , 
OHa cymecmBOBajia sb ncniHHHOMb BH^b o5- 
jiacmH) no^BjíacniHoá ^řpani^yacKOH lÍMnepÍH* 

Bb cemb no;iOHieHiii BejiHRaa no.aHmH*' 
ntjcKaH Mbpa , npHHHmaH re:aBBeraHHecKiiMb 
npaB^eHieMb, ^OAMHa, He BSHpan na ea npa- 
Myio vlbAh ý HMbmB na ceób nenaniB moro 
caMOBjíacrtiHmejiH , Komoparo uoSymp^mso k 
Hanj3aBAe||íio oHa CAb/iyemb. Heympa^iHinemb, 
npoHcmeKaiouEjÍHr nab manoro Haia;ia , né 
MMbemb npasa BejiHnambca CHAib i^MeHOMb* 

Cen HeyinpajiHinerab Bb moMb KpHinii- 
HecKOMb nojiOiKeHÍH, Bb KOinopoMb HaxOAwniCH 
nepBeHcniByioinaH ^epMiaBa , Hi^feemb HBHyio 
Bwro^y ^epe/^b caMBiMb flb&cmfiHraejibHMMb 
yjacmíeMb Bb ea coScnÍBeHHWxb AbžcmBÍaxb; 
h6o o^eBiT/iHO AÁa Bcbxb , nrao ma^epwaBa, 
KOinopaa , npToSpbmaeinb oinb nero Bbirofly, 
no3BOAMmb eMy cyiiJjecraBOBamb 5 ho imo , Bb 
nponiHBHOMb CAy^ab, ero oGbaBHmb yHM^mo- 
aheHHbiMb msLnme jierRO^ Kaab oho h03hvlmh^0 
CBoe Hana^o. Bb pascy^AeKÍn me inbxb ^ěp- . 
jikaib i Hornopbia aí:oinamb no^OiKumb JEioHei](b Digitized byGoOgl^* _. — 3o9 -^ 

Gi^pfimnÍE^h Eeponbi , Heyrapa.iHmenxli ecm^ 
móABHO oHbimb 3aMe^^Hini> xo^i npe^apÍHmiM:, 
HSLVLAYHuiJAMh o6pa30Mb ycmpoeHHwxb, h no- 
moMjr ecniB HenpiH3HeHH0e noKym^HÍe na 
moAbRO nponiHBb coioshiiixI) Focy^apefi , ho 
ii npomMBb nojibSM pftBHOcmHbňuiHxb me^a- 
HÍH H oCHOBariiejifíHbHUiHxb WA^^Ab "Bejiir- 
Karo OGmecmBa EBponencKaro. * Bb óniHouie- 
HÍH Kb caMOH IIlBeHqapmj Bb caMOMb G^a^o- 
iipiHiUHOMb CMbiCAŮ ero , onb CAyaíHinb 
moAbRO npe/^jioroMb fi,Afi moro, ^rao6bi omAa- 
AHmb BpeMeHHyio marocmb h HbKomopLiji 
BpeMeHHbiir MiepmBw , sb HaMbpeHiM y/i^ep- 
luamb Hbiabrnnee no^H mH^ecKoe 6winíe cB©e , 
HAH ApyrHMH cAOBaMM, HmoGbi ympamtímb Ha* 
Bber^a Bce , Hrao ecmb /^paronbanfeSmaro , m 
ocjnanibCfl no^b Bb^mbio h nopa6oinHme.«BHOio 
oneKOio. 

Bb manoMb BH^b HBjíflemGfl Heympavib- 
Hbiá aKmb lIlBeSnapÍH , xonia h npe^nojio- 
«HMb (nbMb He absh onpaB/^amb ee), Hmo6bt 
eá BSLfiAeiBeLAO noRopMini»CH pbineniío IlHpHx- 
CKaro céHMa, h nnioGbi memAj HaHajibHHRaMu 
BaninoHOBb óujio o^ho ^AHHO/^yuiHoe cooacre 
HHbHÍBL H ro^oGOflb i) cenb ^BvcMblcjieHHOj^b 
ERinb. Ho ecinbAH6bi inanoe eflHHO^yiníe mofjio 
BOdAbácmBOBamb ucmiiHHO , mo ono flo^asa- 
AO 6bi, Hino rtpeBHbáuiÍH xapaRmepb Hapo^Hbift 
COBepuiWHQ Hwil^HAca Bb reABeEjf H. H ma- Digitized by Google — 3itr> -*- 

lK)ft Mtnb ne nMteinh 3a«0HH0&^(;>(^i)t| Jtof^i^ 
mí) BAOcniHy BOmopbiMb nSLA^emaM) j^i ýntBep^ 
t^umh efúi CHMu ero otipOBepraiomb; Bb 6e.lno^ 
pHACHtiou BOHcmumy^iM , cocma^^eHHoft vi3Íý 
^acm^ft ctnosti BecBfi3abixb , KEKOBb aumb 
áocpeAHUvecmRa , nocmaB^eHHbiSt 4>paHi)ieiSí ^ 
^OBO^BHÓ HecorjiaclA libitoiniopuxD KaHmouo&b^ 
^rno6bi noHHlnanib erd sb ceAsb BajKHOBib ftibAh 
nanajibiSbiMb líiatosib Bb pašpymeHito scera 
60io$a; h6o cb moro nara, sb Bomopoň, ubRor/^iC 
HeaaBHCHiiuff h ceio KOHcmumyiJiTeio coefyísHeH^ 
Hbia oÓJiacmii^ nojiaraiomb cěGa Bb npaBti i| 
bU cn.Ab ocnop^aamb pbmeHXtf Gěnaia > coi03->^ 
Hbift cocmajsb uxb pyiuujica , HaRoe 6bi o^oé-^ 
pem^ uíí npio6pt)jia ROHcmdinyi^iH omb APY*' 
tHxb lAHOompaHHMxb ^epHiaBb. MejK^y nib^V- 
QHJia ea ympa^ieHa ^ Kor^a AumaLCh no^i^pt^a'*^ 
Aeiiia CBOHxb coScínBeriHbixb coiodnnHOBb, ohi^ 
Ue HMl^emb y«e onpeAb^eirtíO& cbasii h maRU 
gBaaanib B03Qpaii](aeincfl vh mbMl/ nepBoGbím- 
abuáb iiá«iajiaMb CBOfiMb , usb Romopbixl^ 
nocinopOHHaA pyRa o6padOBaAa ee canOB^a^ 
Ciriap. Bb ceMb c^^yHab coiosHbie Focy^apifr 
SiMbjm^bi BecoBihMínejib»oe npaBO oép&imirnb* 
CA »b moa cmopoHb ^ Romopan Ab^cmByerab 
OOr^acHbe cb uxb npaBHJiaMH h iiau)bpeHia<* 
im. HhrUio -we Mc>rb 6bi iripeĎOBamb, 6e3b 
j|[pa&iien tíecnpaBe^iiMBocinH f Hxaodhij ýBamajf 
toecbMb Hé |<cniainfi ({)opMÍ>i *u oripe^bjíenra f \ Digitized by Google -. Sít -^ 

to^hiile& hHcitiu Hapo^a, Homopan xo^enib CBep* 
niymb yau naCHJit>ciiiBeHHt>fi B^acmíi u bo* 
•RpecMiiiB ^peBHK)io CBoGo^y* 

CoíOBHbie PocyAapH: noHiímaioint Bcmytť^ 
jienTe Hxh poficnlj uh lIlBeSíi^apito ho fiícj^b* 
3RO neo6xoji,i/íuoK> u co o9ii;iímL n^iaHOMb íAxh 
Boe^HUxb At/fičiTiBiH HepaapwBHOHy Mbpoio ^ 
HO Bb rno >Ke speMa w npe/^BapHmejiKHMftib pac* 
aopaaieHieMb, KomopwMb onpe/^b^HitiCH Bné* 
pe^fi mpeĎm cero npwBJíeRanie^EHaro Kpa^i 
ílxb t^hAby AOcrnaBuoif* UlBeHqapÍM qo cniopo-* 
^hi BtibuiHHxb cHOiUf^Hiu iiio Cbo6o<^uoe h Bt^iro^^r 
UOB no^omeHíe j Hornopoe ona ^o peBoiionTofl* 
Hbixb 6ypB HMbjía ; cobepuienHaa HeaaBHCu* 
Uoomh cek seviAu (nepBoe ycAosie iqacnijiiiBara 
•a 6himía ) ecxnh Bb nro me speMA o^^Ha nsb 
nep&Mxb ntUHmH^ieGKitxb noítlpeSHOcineň fi,Am 
Be^HRaro ceMeficiíiBa EaponežtcKaro. . Eío^iOiKeHié 
seiqeň , no nomopoMy IXlaeiH^apbi H3b bojib* 
H0& BOH(|)€^epai)iu HedaBUCHMbixb pecny6jiiíKll 
nepeMbHiAjiucb sb cmpa^^ame^bnoé u Bb člnpa* 
m^ymeo opyAie^ í*paH^y3cttafo caMOBXáčiiiTH | 
coBcb&tb HecoBMticinHO cb ea GbímíeMh uapo^ 
HbiMb. UgaihAH /.OAmuo Hcmp^Hmb 3ao ^o^ 
tu)pHH , . #GinbjiK i^bjíocmb TeAhBem»HécHi/ixb[ 
BAd^bHii /^oAwua 6bntlb B03činaH0BjieHa Bb 
tipeiHHi^ CBOtf rpáHHqbi , u IL[Beni](apiH trpit^^ 
a^A^ifa Bb cpcmofluie noAomamb 6eab ucak^to v Digitized by Google — 3ia — 

iiQcnfopOHHflro bjiTahTh y ho no CBoeMy co5cTir-> 
Beauoify uj>oh3boáj , ocHOsaHie en 6YAyu\e& 
^e^epa^bHOH CHcmeMbii mo iiáMbpiSHie .cóio3* 
Hbixb y^epwaBb vBbHtóemca morfia coBepmeii* 
HMMb ycnbxoMb. 

BnyinpffHBee npaB^eHÍe , daROBO^aroe^b* 
cniBO^ naHiuoHOBb » onp^Ab^eHÍa uxb oni- 
ytoiueHiv MewAT co6ok> ecmt Hapo^Hoa aÍ^.io^ 
nomopoe aiowho ocmaBHmb na Hxb bojih> cb 
no^HOK) AOBbpeHROcmiK) Rb Hxb co6cmBeHHOMjr 
é^aropasyMiK) h npatíocyAiio. ^ 

Bb cuxb pacno^omeHÍflxb coiodHbie Tocy- 
^apH oóbflBjíHiorab, nnio. Hanb cKopo Hacray* 
nutnb 3noxa oGu^aro MHpa, ohh oSpamjrmb Bce 
BHúMdHie u Bcb noneHeniH' /:6oii Rb noxbab 
I^ejiBBemHHecKaró Hapo^a, vt HHBor^a ne řípu* 
dHaiomb AOcmáinoHňfaiMb momb Mjipb^. Bomo- 
pOBL He MOiKcmb onpe/^bjíMinfi no BbiiueCRaaaH- 
HbiMb npaBUjiaMb 6}rAyl^^fo no.iifiniiHecRara 
cocmoHHiA niBeftqapíii ii o6edneHHiAb naBce* 
r^a. ea HesaBHCwMOcrab aa BbpHbiMb nopynti- 
jnejLBcnifiOMb Bcbxb /l^epinaBb EBponeBCRiixb* t^^^r^^^^^^^^^s^^^f^^^^e^t^ři M Digi itized by Google i — 3id — 
Bitmo o ypifníanš EonaTtapme. 

Bl) AHrAiftčKúft tdL^^mV Mor niti g chrcnU 
teVe RaneiamaHo CJit^yioii^ee ii3fit)Cinie o Áj^ 
tfíanb Bdnabaptne: 

Ceft Ópamt) ntupana jRUMrnb čundb Bop* 
^ecmepa { oaoao 3o npmmevifcHwi^b rnnsynib 
cb HHMb Bb ceMeácmeb) H. npmniHbíMit roh<^ 
i](épmaMii Cnot:o6cntByK>nib Bb yBeceAéHÍAMb 
daMKa. y Heró mpit /^o^iepM^ KomopwH npe* 
^pacHO íioíomb , maHnyiomb > pacyiomb it 
^B^pxtj moro wrpaionib Ha meampb ^ HAib 
nocmpoeHHOMb Bb oAHOMb <|)-iwtejife 3aMRa» 
IIpeAcniaBjífliomb mpa pasa Bb Ho^^bjíio Hina*> 
WiíaNcaiH a 4>paHiG}y3CRÍa nifecw ero coScraBeiH* 
liarb C0'íHHeHÍrt. Owb npuiiiiMaenib m)cbuG(ei- 
tifa SHamHbixb cocb^ttMxb iKume^eň; uMbemb 
tiodBOA9Hre ba^i^tinib) »yA^ xonemb') 3igi A^^^i^^ 
Mujib omb Mbcma CBoefo npeG^iisaHi a: ho ne« 
|>ertitcRa ero noA^^tiHeHa lia^^opy IIoAHOBHHRa 
JLeftrmona^ mUByiu^ato ub BepHfecmepb, Romo* 
|)OMy tipuRddaHO ocMampMBamB acb nftcbMá > 
HMb no^yiaeMbitf h oninpaB^aeMkim Jlytiianb 
Be mannib ccopu CBoeá cb GpainoMb ; onb 
rpBopismb , óy^íno 6ia nxb ccopa npdudoatjia 
omb HSbaBjíetítíaro uMb Hecor4ač*ili na Boen- 
«brH cyAb M npnroBOpb rtpomwBb lí^ioRa a'Ah-^ 
teHCRaro. Oab omabiaaemča cb G^aro^apHO* 
(iniio o Be^HitOAyxuÍH AurAÍHCRHxb áampocoBbi 
Nu 4* ^ * Digitized by Google — 3i4 — 

\ 

HOMopbie, aaxBama ero^ BOSapaniHAH tt/iy bcB 
dro BeiifH , oift)HeHHi>ifl Bb 80,000 (|). cmep- 
^HToal). GoíHHeHHaa HMb noSMa: Charlemag^ 
ne cKopo BbíHA^inb wab neHaraké Ona cocmo- 
Hmb Hsb ABbHaAi](amH nbcHe&r T. TyA^onb k 
Apyron inoBapnii]{b ero sb KeMGpuub nepeBe^ii 
ee Ha AHr^tiňcBOu adUKb. .0 3HamH$uwuxh zopOAci^^ , sauAfnbixí^ 

60 (ppaHZfm C0203HUKaMH. 

Hab nepBOKAacHMxb bo ^paHi^íii ropo« 
^Ofib no^HmaeracH Mowb , Hoiiiopi.iH uMb^mfo 
ffi 102,167 jRHine^AeH, 3HainHbiH moprb, CAa- 
BHbia MaHycJíaRniypbT, MHoiKecniBO ocmam- 
KOBb ApesHOcmefi ^ Ana^cíMrio no^b HMeneMb 
AmeneiAy h npo^i. Onb cmoHmb npn cjiiahík 
^Byxb pbnb Cohbi u PoHbn Bb HeMb po^u- 
jiHCb lÍMnepainopbi Mapnb Aspe^iB vl 
K^iaB/tb , EomaHucmb JRiocbe , MHorie jiunx* 
mepamopbi, cRyjiBnniopbi yi npo*i. 

Bpwccejti>^ cmOAUHHUÍE i^pQ^b EpaGan* 
ina/ ndb BmopoK^acHbixb ropcAosb , saajiio* 
^aemb Bb ce6b 66,200 wiimeAeH. 

j?^«9aHC0Ma& 9* /ipeBHAA cmojiKqa ^E^panoib* 
KoHme, npHHaAAejttHmb Hb xnpembeMy Kjiac<» 
cy j*opo/^OBb* Ceň ropo/^b | SHaMeHumbia co Digitized i by Google — 3i5, — 

speMeHM tOjiíff I^ecapa, HMfeeraboRO^o 3o,ooo 
mv^meAeú j 3HaniHbin moprb ^ 6}rMaittHi>iH (|)^« 
6piiK(i H npo^. . 

MenLAY ropo^aMM neniBepraapo KAacca 
nojiaratomb HancH , b1) JtomapunriH^ Bomo- 
pbiň saR^iOHaeml) Bb ce6b 29,700 mHine^eá, 
H pa3At)JiflQnicfl Ha ^sb uacnm , Ha cmapy-io 
tf HOB)rK) ; nocAb/^HHH HMbemb npaBMAirHiaia 
yjiHi^i u BecbMa npacnabie f^cnihi. Kb moMy 
iKe Kjiaccy npwHafljieiKaHib Tpoa hah ^py^ 9 
npeatHAH cmoAm^a lUaMnamu , Komopaif 3a- 
. KAiOiiaeinb sb ce6b 247OOO jKHjneAeá 11 cjia* 
Bumcii npoMbiniAeHHOcmiio h MaH)r(|)aKraypá- 
11H ; ropo/^b Aaocenj^ , HSBbcniHbm no MHHé- 
paAbHbiMb Bo/iaMb CBouMb , M coAepiKainíw 
£^3,4oo HtmnejieH ; JKenesa, oiqp^iecniBO mho- 
THxb CAafiHbixb MyíKeíi, HbRorA» HeswBaeMaa 
pecnyÓAHHOiOy iiomoMb r^aBHbin ropo/^b JleMaiiS> 
CKaro /^enapmaMeHina 9 3aKjiK)iaiOLuiafl okqao 
sSyOOO mHmejieu ; >4hírom2^, , r^aBabift ropo^b 
EyproHiís , Homopbiu /fb nocAb^aiA Bpe&ieHa 
npoc taouAca Bb HayKaxb , HMbemb oroao 
d 1,000 }RHinejien, ho ne ufiibemb yme npeiři** 
Biiro CBoero ÓAecRa.j 

O. — <^^«^^ii^^^^ ^ < ^ ^^^<^»^»^^ * 3 Digitized by Google — ái6 — 

H 3 B t C T l Ě 

fíoBbJH y/iapb ManeceMl) Bpary \He;iOBt)He« 
cmea ; Ho^aa noSfc^a yBÍ)Hqajia opyAie coi03«. 
»aro BOHHcniBa. HMIIEPAŤO]^ npn- 
CABiAh Kypí»epa bT) C. IleniepGyprh^ (*) 
Hb HMnÍEPATPHI][t, CBdeá PoAMxnc^^Hufe, 
cb H3Bt)crrtjieMb o ceň noGbA^* ^7 HiřeapH 
6bUo cpameiiie noAb BpieHHOH Mem^y Hano* 
jieoHOMb M ^ejibflMapiua^oMl) B^ioxepoMb, ko-*, ^ 
mopwM , Hanb cnaaaHo Bb ceMb HdBbcmiii ^^ 
GjiecrriJíiUMMb oGpasoMb y^epitta^b 3a coGoio 
wbcmo cpamemH. 20 HHuapH^, npH niQMbiHtV^ 
Mbcnib , '6u^o Apyi^oe c^aBHoe flbjío, Bb,KO-,. 
mopoMb coío3Hbta vl^uIví coBepmeHHO pa36H^it , 
HanoAeoHa h bshjiw 68 nyineab, 4-0 00 njibn- 
HBTxb , H Á^y^lí Feíiepa^OBb. )ienpVflineA& 
oracmynaemb; 'ápMia ^e./iiiAMapmajia Ejiioxepa 
H «opnycb TeHépa^a Spe^e m KpoHopHHi^a 
BjMípnicMSeprcRaro ero npcqjibAy^iombí GoAbiuaa , 
apMín H^eniB wa Tpya m CaHcbj np AQporb>^ 
Be^y^J^^i^ «^ IlapHíKy. H íhaRb ^b^ia G^HSKa^ 
Kb CMoeMy i^omjjy. E^fea M^beMb ca^y ffirn^ 
^anibCH ero. Ymw Hcep^ujá ropliml) wemep*^ 
nbHÍeMb. RycRaa RpOBb Mrpaerab ib crTtiitinfcl^^ 
ropAflH^Mxcn cjiaBOK) CBoeyo OmeHecmBa* , 

MeHí/^y inbMb Hpow3iiiecniBÍH CAb^yiom* 
OAHb 3a ApyruMu cb JOiaROio 6iiicmpomoK)j Hiaé Digitized by Google Ba6jť!0Aaine^& •A^a ^cnĎBae^ml) aaMb^arai. Kxb, 
e^Ba HMňeinb BpeM« npeAcmaBjarnB iixb nb* 
no^HOift icapmifHb CBO^Mb ^aioGónuJnaUMb hh- 
mamejiAMb. HbmbaiHÍe 6wcinpBie ycnbxii 
cbioaHkHOBb iripaBo^amb na naiviHrnb aioea 
IOjiTh I^ecapfl : veai , vidi , vici. Ho Mht 
nocmapaeMca nh oGineMl) oSaapbHia Haíiiei^ b 
ne ynycrnwmb HH OAHoá . ^ép^jw , ;^Q<;ipoi^H' ý 
juoOonwincmBa. 

rAaBHaH coíoSHan apMia 3aHHMaemT:> ywé, 
^co5cinpéHHO BO^paHi^ÍH GoAbuiyio nacnib 3jih- 
saca , Haciob JloinaptfHríii , lIJaMnanni, Byp-' 
rona , 4>paHm-KoHnia ,n JlíoHe , cab^crnneií- 
HO luecmb ApeBHuxb npOBHiii](iu^ hau A^a/\r^atn& 
UbíHbuiHHxb A^ňápniaMeHniOBl) ^ptiHnya- 
CREixb 9 KpoMb inbxb, uomopwe eine cocitiau- 
jieubi Ha ^bBÓMb 6epery FeuHa u^b oiaua*' 
^^njxb y repMaHÍa aeMe^b. 

^ocmoBbpHfiia H3Bbcini/t omb 26 Hnaapa 
(h. Cc ) yfib^OMJiHiomb^Hab BbHbí, nmo Map- 
nKiH H C0I03HUÍÍ mpaRitiamb no/^aacaHb 3 
HucAa MeiR^y coioanbíMa ^abpaMH h Kopo:ieMb 
HeanoJiHcnaHéKMMli, k iinó nyphepb cb arniiMb 
iii3BbcnijpeMb nppbxa^b 17 HučAa «iepe3b Bíi* 
HeHi^y, Tfi(b Haxo/^ifAacb r^aB^aji BBapíiiupa 
C^e^bAMapuiajia BeA^erap^a. 
.' ■ ' "> 

Hal> •^OHAQHa nHuiyinb^ Hmo^JlopAb Boa-^ 
AMurmtíiby K^z^op^iO apAiIa cocxnoiimb uab Digitized by Google — di8 — 

4.0/oíóe AHr^H^aHl>| sOyOóo IIopmyra^btfOBb 
H 3o^ooo HcnáHqeBl) , HM'beinb HEMbpeHie 
HAHiu ne Jťb Bfp^o, ho kL Cbeepo-BocmoKy 
M sanamh Ty^yal) bL «AaHreAOBt> , A^tt moro 
Bt)poflmHhiMl) oópaaoMb, nmóGM CKopbe coe^vt^ 
BHmf»Cff cb ApyrHMjreDí03HMMii BoficRaMH, Abfi* 
ciííhjíouj^iihvi BO í>paHHÍH. 

Kanb apMiH Beji^^uHrmoHOsa cb lOra 
flřpaHnÍH , maKb BoficKa Eip^osa co cnropoHBi 
Cbbepa , npii6>iMmaK)tncH paBHOMbpHO nb co- 
oGtqeHico cb PewHCRHMu apMÍHMM. Iloc^b ma- 
cíPA^uBaro ^b^a Měnily Epe^oio h AHinBepne* 
HOMb -j . IIpycaKH BcmyniiJiic Bb BpiocceAB iit 
CJibACmBeHHO cmOHrab we a^-^^ko cb OAHoSf 
cniopoHbi orab npewHiixb í^paHqyscKwxb H«« 
Acp^aH^b, a cb ^pyroft cmopoHu oinb apMÍM, 
3aHffMaK)ii:^e& %AoínapHHnK), « 

' • " ■- 

UlBeiHi]{apiA Hepedb CBoero JlaHAwaHa 
PewHrapAa oinabnajia na H3Bbcm^yio Horay 
oGoHxb ^BopOBb HMnepamopCKMxb, ^rao pfi^ 
nymambi KaniíiOHOBb npH3HaK>nib cnpaBeA-* 
jiHBOcniB , 6e3Ropwciníe h BejiHROAymí© coh>3- 
HBixb MoHap3?OBb , ^mo aKiub nocpeAH]^*^^ 
čmaa kohhm^ch y h ^mo ohh npHcmyn^mb 
Rb HOBOMy nojiHinH«écKOftíy Hxb oGpaaoBaHiio 
cb HyBcmBanÉi, AOcmoHHíJMH cmojii^ Be4iiHařo 
npeAnpTgmiH* Oinabinb 4aHAMana saBj|io«iaem* 
Cff inbMb, Hmo Go6paHÍe KaHmoHOBb nMbemb 
éb BHAy 64aro paeero oiíiewcra»a > 41 »b no^ \ ' Digitizedby VjOOOIC ^ 310 -^. i neHHBaioiiqHxb cy^hdy Hapo/^a* 

Ho ycjiOBÍffMl) OKOHiame^bHaro Mtfpai sa^* 
»AK>qeHHaro moíkajt lIlBenieft h ^arncKHMb 
KbpDJieMb , ^eíHÍn npíoSpbinaeml) IXlBe^CKyio 
HeBiepaHÍio , ho ir^paeral) Hopaeríio, ^ani- 
CRoe npaBHHiejibcraBO BbicmaBjíHeinb eiijfi /i^e* 
caniHinbicaHHuS Ropnycb npómHBb » oGmaro 
HBnpiaraeAH. 

Mapmajib /^asy , rabcMHMbiH na Cbsepb 
Eaponbi, Kanb FocyAapb ero Ha 3ana/^t), npe^* 
jiarajib , Kanb cjibiiiiHO , 3/\ainb TaMĎyprb na 
BaniimyjiHUjÍK) ; ho PycKie repoH jiio6nrab bo 
Bparaxb CBOHxb ndKOpHOcinb 6e3b ycAOBia, n 
rpa({)b EeHHHHrceHb oraBbnaab, Hrao piib ne 
npHMemb HMaaKHxb npe^JioiKeHin y iRpoMÍ> 
moro, Hino6bi aecb rapHHdonb ornflajicfl BOeHHO- 
mbHHUMb Bb pyKu noób^Hme^eá. ' 

06o3pt>BaH HUHbmHioio Kapinany Eapo- 
nu ^ Mtíi HO AOJDBHbi saĎbinib Hepmy ^ocmoS- 
ttyio BRHMaHia m apbjínu^e pb^Rpe Bb Mipb* 
Cpe^H BoeHHbixb SpaneH, Kor^a yiKacb w ora- 
HaHHie CBHpbncmByionib ab /lymb BCeoGináro 
Bpara, roHHMaro EoroMb h coBbcmiio , naiub 
lAOHAPXl), OcBo6pAHinejib Hapo^OBb, cb cno- 
ROHBOH p^yraoK) ry^aemb no MtipnuMb jtfl* 
jHHaMb illBeu^apcKHMb, Hac^aw/^aeinca Be^H- 
mecipseuHiaiiii jcpacomaMii npufOf^w. BeAHRaa Digitized bv Google KHjirnHJf ÉKATEPIIHA TIAHJIOBRA bmIí^ 
cmti cb UMIIEPÁTOPOMt wMampHuaA^ 
PeFíHCíKíi^BaAOnaAb co cmopCHw li^fipHxa. Bl)ř 
/tppeKHb HeňraraeHb , Komopóá mmh Sy^emlř 
c^a^Hbe «)> ^t)inoiiHubHxh Mipa UMenh AHmi<« 
yMa H ^apca^Vii., qhii umĎ^h dGb^emiiiill: 
ciQOJib no^b KpoB.iPK) KpecmBHHciioň TínmiĚ^ 
^foi , a nau^^io T^.ib^b u mojioro, npef^jíqmen^ 
VhiB HMb xoaaeeaMu , aoniopue ]rAOcmoii.XHC^ 
lípcmw M ujácmíH cnAbnxb ^a cmQAoirfb cb 

jwíhihmIi mohapxom:^ 

, Eme A^b Pco6ki UfapcHofi 4>^M0Anf , Be^ 
^nHTe K«a3bH HHROJIAH nABJlOBHHb lá 
MHXAíUli nABJlOBHHB,, ainnpaBn«icB S 
^enpa^tf ab int)Mb MbcmaMb| r^b cjiaBa b^h* 
^aemb íixh ABTyoiiib&maro BPATA , r^h 
«^io5oDib. H 6^aroAapB0cxnii napo^OBb yinbaíá« 
lomb ETO c^pAne* 

HuHb Be^HRia npQpfamecniBiff / Kanb if 
jrtbjíKÍe C3yMáH , npeApeRařomb mopmecniBo 
oĎLu^^fo Ab4a M jia^ěHie sjío^bn y Cy^a no 
CJibA.viQiHeMy aneBAoniy , paacaaaaifHQMy ab 
OAHow raaeinb : MeiiiAy ^paHqyacKHMH njibH* 
«HKaMíi> coAepmait^aMKca sb Me^B^b^ va pbRlí 
CaMuconb^ CO BpeMQHM nopaa^eHia^ npeinep^ 
nbHHaro HanojieoHOMb , npoHdonijtu a^^ nap« 
mVa* O^Ha ymBepiftA^^^y ^nio iiaA*^eifiHinb no 
cnpaB#A-*í*8CCDm BoaBpainHixrH mponb í>pan- 
í^íw ^itnowttQiíy focy^apioi ^Hy BypĎouQJior 


Digitized by Google 'mm' 8ai — 

giyt a ApyrftA saiqiriqáAa nojiBsy lBoHanai9^ft« 
©a c.nopoMl) cjitřAORa^M yrppaia , h HaiioHeii^h 
HačmoHmaa 6iiinBa* 06b cmopoHu etirtAii eb 
QoeBBiá^ nopHAonb ; At>*^o 6i>iao eeCbMa m^pnoe; 
M 3amHmHii;H*i HanoAeoHa npemepabAH co- 
;BepiU0HHoe nopameHie ; .600 ,O^HnepoBb,,, m^« 
HejiOBbRb, 6hiBmHxb Bb cé^b Ab^b , íiQcama« 
uUf Hanb <;iia3iaBltiomb, sb ni§|iiSHiiif]r« 

AnrjiIfiGHiii rasemu , rcmopa o bocrhomI^ 
H^anb H o BoeHHbixb cw^axb coioaHai^Oflb | 
aaMb^aiomb cAbAjfouj^ee : lIlBeACRin HacjibA- 
Hi>i& IIpHHi^b MMbAb nasnaH^HiQ BAi^^ fib 
PjO;ijiaHA*íia co 1 3 0,0 o o H, j B^ioiřepb nepe^i- 
niH aa Peiuib co i5o,ooo h.\ UlHapi^eHÓepi^ 
Ufi^mn Mepaab UlBeibí^apiip cb 260,000 niři 
Beji-««rapAb . flbiíciiTBOBaraB Bb Mmaji/jH cb 
70,000 H. ji popnycb , nab 60,000 h. cpcmo? 
flii^^K, Bcmyímnib nepeab IIIeMOHrnb Bb lOift^ 
Hyio 4>paMr[iiO Ha Bcmpb^y nb Be^JHarmoMý, 
y Koinoparo 120,000 h. 5 a *á5^ao 1." oca- 
^A&mb Bpbapcinu : u manb 825,000 h^ aar 
xOif^iímcA Bb nojtb npomuBb ^paui^m. 

Mociira* KOHEIi% LXXIII HJCrH, Digitized by Google KB H 3Actmejt w. ^■ R ocM^jiilBaiocB Ba4'bAmbCA9 <fmo bu npH- 
Meme BaceGn mpy^b npii^araeMfaie y ceró 50 p. 
^ocmaBHniB paaopeaHOMy orn'b'*' no^Kapa ceMeň- 
cmsy , RomopOMy ubRomopue HHmame;iH Bbcin- 
HHKa Esponu OKaaa^iH CBoe y?acinie no Hane^a- 
nuiHHQMy b1> 181^ 1*047 mporaméAbuOMy nHCbMy 
oml) A^Riéu r*.^ C*. No t8 Bbcmu. Esp. cmpan. 
IS9« Xoni« »e HbKomopaA^ no^meHHaá 6jiarG« 
mBop^me^BHaA Oco6a b npHHHAa ceMeňcmRo^cie 
sb oco6euHoe CBoé noRpoBHmeAbcmeo ( 1812 No 
4 cmpiil. 335 #M 1813 No 4, cmpaH. 311), 
BasHanuBl) efiiy HedoAbiuyio eiKero^HO npacbijiae- 
My» cyMicyý o^HaKP h cie CRy^Hce Moe noco6ie^ 
omb HHcmaro ycep^ifl . npHHOCHMoe , Ha^biDCb ^ 
npMHflnio Sý^eml) bo 6Aaro, — - Hm^io necnib 
6birob, H npo«i« 

£^. (p. 
C% IlemepSypei* 
^HBdpa 21 1814* ^ y eí AO M^euí e. 

OaaaHeHHaii cyMMa omnpaBJíeHa Ha^amejieMli 
bI KieBb Ha bma CBiiu;eBHBRa KiéBO-Co^^iHCRaro 
Kaae^pa^bHaro Co6opa Gme^aHa CeMflHOBCKaro 
f^ASí Bpyneuia norop^Buieá b^^ob^. F. C» ^ Digitized by Google — 3á8 — 

HaAdTneJib oShňuJiBexttb iiiaR)Ke FocnoAaMli 
coHHHuinejiiíMl) H nepeso/iHURaMl) , nmo ^ocina- 
BjiHeMUfl oml> Huxb niacu He Morymt> Hnor^a 
6fiiniB HaaeHatnaMia sh BĎcniHHKĎ no B&KOÍnopuM!b 
8a)KHidMl) npii«iitHaMt»; nmooHl) HeMOX(einl> npB» 
HBmh na ce6A oSaaaHHOcmH uh aosapautaniB pyKo- 
nHceň r1> ux*b AsmopaMl)) hk omBi^Hamb Hauxti 
xnpe6oBaHÍa k nHCbnia ; nmo, HaRoneifl}, ohIi p6* 
luumeAirUO omKaauBaemoA onr^asamB om^iemb hb 
mhx!b npH«iHHaxb^ KomopiáH Hel núÉÉojuimb émj 
^anib Mbcma sb 2lypHaA& npHCAaHBOMy nepeso^Xf 

VAK CO*iHHeHÍlO« v Digitizedby VjOOQIC ^^ OrJlAB^lEHlB 

CEMhMCňn TPETBEň 1ACTH. 

!• H3flIE[tlA« CJIOBECHOCTB. 
HP03A. 
Kb HamameAJuili .Btk^nraiiRa oiii3> , 

/ "Cy^Ti ua OAHMntí) viáú ccopá 6o« 
TOBb aa CJiaBiiHb k TajuioBli sb 
i8f» rp^y, . ; . lO 

06b uiKOJihf, HJiH Cfibmb a ye^u* 
HeHÍe^ noBbciDb. if 7 , 167 u 249 

CTHXOTBOPEHI-a. 

OpeAb K roiiy6Ra 9 6acH&« • or^ 

Hbhkobu HiypaB;iii > BaA^a^a. - 2200 
Kb E« HMUEPATOPCKOMjr* BE- 
AH^ECTBy, B/;oB€injiy]rouieň 
rOCy^APHHfi HMHEPATPMltfi 
MAPIH eE040P0BHS, - aS| 

Kb caMOMy ce6b. * • fi'8fi 

Kb nppmpemy HMHEPATPHlíU 
EAHCABETM AAEKCtEBHJfel^ oS? 
^ Jopa Bb poAaxb j 6acttii» „ • "* Digitižed by Google — 8a5 — 

n. H3HIHHBIÍÍ HCRyCCTBA. 

Onucanie HBKomopBixb oinjiH«t* 
múxb npoR3BeA6HÍá HcuBonaca 
\ H CRyji&itnrypju^Bl) 1808 ro^y. 31 
O NOfiuxl) npe^iiteinaxl) a^« ^Y* 

/lo^ecmBlH • ' ,«. ^ gof 

líh H A y K H. 

O MaineMa9iMK& bIi ontHOBteRÍB kIi 
B^pfe. ♦• - m •. 3tT$ 

IV. lAHTTEPATyPA. 

^meAJbcniBaxl} iiaiaHxl) B!b PoccÍH« SX 
Heu^acniHaH KopoAeBa rpeu ne- 

pe^l) e^ j(>Mepniii0« - - ug 
Q BeAUHafimeií Ha ^seMjifi Citji&» .138 
KapmNHa Bocbjnaroua^eciiniB afiKa^ 215 
OcmpoBl) Hmi^ . -^ • 2gg 

V. C M li C E. 

4oGmonaMainabemK% » * f ^ 
Kl> Hd^amejiio fibcniHilM Bapoou* 22% 

Ví. n o JI H T H K A. 

9A6aBHoe ^eAoSaniAe ^paHi)yaoB!b 

^ mh HattOA«OHy. « • <» ^g Digitized by-VjOOQlC — 3a6 — 

CmpAit* 
UcmopHYecRoe HdB^cmie o Mopo, 

irsiAeHeHHoe usb hoboto co^h- 

HeHÍH. - • • 148 ^ 224 
IIhcbmo vsb 4AH]4ura r1» Hd^ame*- 

jiio B&cmRHRa Esponu. - 231 
061)flBAeHÍe coi03HKix1> AepmaBh 

Kb UlBeHifapíK* - - 303 

'Hfe!inio o Áyi^iaHĎ BoHanapme* 313 
O aHainat>HiiiHx!b ropo^axí) y saua* 

muxb* BO $paHi;ÍH CoioaHsiRaMii. 314 

UdB^cmia o nocjíbflHUxb npo^a* 

" mecmBÍHxli* - 1571 238 a 316 

Kl> Ha^amejiM). • ., - 322 

yB^AOMAeHÍe. - • • ^^^^^^^^^^1^^%^^%^^%^ Digitized by Google OnEHATKH 

elf No 3 JBtcJnHHKa Eepou^m. 

Hanetamauo t Yuman : 

CínpaH. Cmp. 

. di8 19 4ocmoHnhiMu AocniOHHue 

224 I o enaAcníH eb o Hana^eHÍa aa Pocciio 
Poccijo - ^ 

239 II pasei paSoedt pasafi paGoBl?? Digitized by Google 


Digitized by Google ^ . Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google SEP 2 9 1959 
Digitized by Google